NE »- l\ VERVOER-MIDDELBN in den winkeldie loen in volle vlam stond eene dienstmaagd bevond. Barton brak de deur open en drong den winkel binnen maar moest uit hoofde van de hitte des vuurs terugkeeren. Door de policie bijgestaan ging bij nu eene zij deur in en kwam lot aan hel bed waar de dienst maagd gelegen had maar deze had inmiddels zich zelve reeds gered. Geheel uitgeput dreigde de edele menschenvriend nu neder te zijgen en zou het slagtoffer zijner inspanning geworden zijn indien de policie hem niet naar builen had gedragen. Volgen- de Press, zijn den 1 üden vredes voorstellen aan Engeland gedaan en heeft het kabinet den 2u daarover beraadslaagd. Sedert hebben de onderhandelingen voortgeduurd en er is uitzigt op eene gunstige beslechting. Naar luid van uit Southampton ontvangen de pêches is bet geschil met de Voreenigle Staten in der minne vereffend. De Times .«eb' '\e' land geluk met deze uitko De zaak van pater kwam dezer dagen te Dul bleek voldoende dat er bi menlen verbrand waren ter daarbij tegenwoordi Er werd geene verdedigi een borgtogt van 100 zich zeiven voor 100 p. vertrok hij om zijn vei eerstvolgende zitting vai Drie Deensche g hoofdstad doorgereisdt gevende om hettooneel alsook de strategische f hebben plaats gegrepen Te Parijs wordt voor de rcgemenlen de acht regementen van li Krim aldaar worden zeer plegligen inlogt z Een zekere heer I beeld gekomen om naar de Krim te zende hel Kersfeest eene ou zouden hebben. Volgens berek- ring bedraagt de bet woordig tusschen 35 Van de Chinesche lan in Siara t ,500,000, o een groot aantal op Cochin-China, op wichs-eilanden in Australië. De Reizen in dr. Bartli zullen vij die bij Perishes te 1 ITOOHSOO X—O I B V IT TU8SCHEB MIDDELBURG ZIERIKZEE BERGER OP ZOOM (THOLEN) HEKEVENS VA.IV MIDDELBURG OP ANTWERPEN ENZ. Van Middelburg Vrijdag 7, 'smorg. 9'.2 M.tandaa 10, 11l»2 f an Middelburg Woensd. 5, 's (tiTg. 8 Woensd. 12, 's midd. 12'^ Van Tholen. Zaturdag 8, 's irorg. Dingsdag 11, 1® Van Antwerpen. Donderd. 0. 's more 8 Dón lerd. 13, 's midd. 1 (mbNST TUSSttllKK MinDELHlfRG KN «OTTERDAM Van Middelbare,. Van Rotterdam. Woensdag 'smorg 8 u. Oondeid. G 'smorg. 6'r.j Vrijdag 7, 10 Zaturdag 8, 8 Zondag 0, II Dingsdaü 11. 8 V3 Woensd, 12, 6 Donderd. 13, 8l/j De diligence zal van Zierikzee 1 uur na tie afvaar! der slootnboo- van Rotterdam mar Middelburg, en van Mid delburg naar Roller lam uur na le afvaart der stoom, boot rijden, (DIENST TUSSCHEN VLKHS1NGEN EN «OTTERDAM.) Van Holle»dam. Des Dingsdag en Zatnrdags 's morgens ten 9 ure, na aan komst van den eersten trein Van Vlissingen Des Maandags en Vrijdags J 'smorgeus ten Sure, na aan komst der stoom 001 van llage. llo 18 noemde dignitarissen, kunnen ccncn plaatsvervanger aanstellen. Zij zullen bunnen plaatsvervanger aanjBurgemecster en Wethouders schriftelijk aanbieden. Wanneer deze den aangebodenen plaatsvervanger goedkeuren zal hem eene schriftelijke verklaring ten blijke daarvan worden uitgereikt. Indien de plaatsvervanger later voor zijn eigen per soon als brandspuitgast mogt worden benoemd zal de geremplaceerde verpligt zijn eenen anderen plaatsver vanger te stellen of zelf dienst te doen. Art. 51. Zij die verlangen van de vergunning in het vorig artikel vermeld, gebruik te maken, zullen binnen acht dagen na ontvang van hunne akte van aanstelling van bun voornemen aan Burgemeester en -Wethouders moeten kennis geven en binnen gelijken tijd voor het loopende jaar zoo veel twaalfde gedeelten van gezegde contributie bij den Secretaris-Penningmeester voldoen, als nog maanden in dat iaar 1 de maa JONGSTE BUITK Londen 2 Decei weten dat hoegei Rusland door het overweging genoim gen aard niets ontv geene beraadslagin gehad, zooals de P 0 .oaiiucu ui nat jaar moeten vcrloopen waarbij aandwaarin zij benoemd zijn, voor eene volle maand zal worden berekend. Zij zullen voorts gehouden zijn telken jarc en wel vóór 1 Junij in handen van denzclfdende contributie voor het loopende jaar te voldoen. Die in gebreke blijven binnen genoemde tijdstippen bet verschuldigde te voldoen worden aangemerkt van de vergunning om de dienst af te koopen te hebben afgezien, en zullen dadelijk lot de dienst bij de brand weer worden opgeroepen. Art. 52. Boven de deur vaD den commissaris voor de brand weer, zijn' adjunct en de brand- en brandspuitmeesters zal een bord worden geplaatstwaarop hunne quali- leiten staan uitgedrukt. Akt. 53. Al liet personeel der brandweer moetwanneer het in dienst is, voorzien zijn van een onderscheidings- tceken aan hetzelve van wege de gemeente uit te reiken, bestaande: Voor den commissaris voor de brandweer en zijn' mede het hazenpad. Om niet herkend te worden wierp hij de posliljonskleederen weg, die later op den weg werden gevonden. Men is den dief nog niet op het spoor. Volgens berigten uit Hamburg is de win ter in liet noorden reeds vrij streng en zal de scheepvaart weldra geheel gestremd zijn. In de Belten drijven gehecle ijsbauken. BENOEMINGEN RN BESLUITEN. Dij koninklijk besluit is aan mr. T. "W. baron van Zuylen vau Nievelt eervol ontslag verleend als onfcv, der domeinen te Sas van Gentwordende tevens daarbij het kantoor der domeinen te Sa« van Gent met 1 Jannarij 1S56 opgeheven en het beheer der daartoe behoorende domeinen groote wegen en vaarten en verdere inkomsten opgedragen aan de kantoren der registratie en domeinen te Hulst en Sluis aan ieder voor zooveel betreft hetgeen daarvan in het ressort van het kantoor is gelegen. Z. M. heeft de benoeming van den bnrgem. der gcm. Broek in Waterlandtot secret, dier gem., bekrach tigd aan P. N.J. Lette Annemaetbnrgem. der gem. Nieuwe Tonge en Oud en Nieuw Herklit gen op verzoek, met l Jan. 1836 eervol ontslag verleend als bnrgem. van laatstgenoemde gem., en benoemd tot burgetn. der gem Vere c. a.Yrou- wepohler c. a. en Gapiuge Mr. P. B. Fock. BUITENLAND. B B S L A N I-T D R KUB. Brieven uit Je Krim bevatten eenige bijzon derheden aangaande de ontploffing der Fransche en Engelscbe artillerie parken, waarvan wij reeds door middel van den telegraaf kennis dragen. Sehastopol wordt letterlijk tol den grond geslecht; zoowel hel vuur der Kussen, die van de noorder- forlen de stad onophoudelijk beschieten als de verwoestingen die de geal iccrdcn volbrengen, dragen tol de algehcele vernieling hij. Van den kant der Tclieinapen de Ba'idar-vallei wor den de troepen steeds gereed gehouden om op het eerste sein aan te rukken daar men eenon- vcrhoedschen aanval van den kant der Russen vreest. I e keizer van Kusland laat een zilveren gedenkpenning slaan op de heldhaftige verde diging van Sehastopol welk eereblijk aan eiken daartoe bijgedragen hebbenden militair cn sche peling van alle rangen zonder onderscheid zal worden geschonken om het aan het lint van St George te dragen. De sultan van Turkije laat een zilveren gedenkpenning slaan op de bemagti- ging van Sehastopol die aan eiken officier der Kngelsche-Fransche-Turksch-Sardinischc legers en vloten in de Krim en de Zwarte Zee zal wor den uitgereikt. Te Weenen ontvangen berigten uit Kon stantinopel melden dat deTurkschc legermagtaan den Donau tot 70 of 80,000 man zal worden ge- bragt in April 1856 zal dat leger naar den Pruth oprukken en het tooneel des oorlogs naar Bessarabie worden geplaatst; twee uil Fngelsche en Fransche troepen zamengestelde legerkorpsen en geheel de kavalerie der geallieerden zullen ten dien einde uit de Krim naar Varna worden over- gebragt, om in het voorjaar de operalien der Turken te ondersteunen. Het kommando over dat leger zal worden gegeven aan Omer-pacba die uit Azie moet worden teruggeroepen. k a is R ÏJ K. In het belang der gezondheidstoestand der keizerinin haren gevorderden staat van zwan gerschap is het groote terras van den tuin der Tuilerien, bekend onder den naam van terras du Bord de 1' F au omheind geworden de wan deling aldaar is aan het publiek ontzegd alleen de keizerin en haar gevolg zuil n van de plek ge bruik maken natuurlijk tot op het tijdstip der bevalling. Dezelfde maatregel met hetzelfde terras werd genomen voor Anna van Oostenrijk toen zij Lodewijk XIV onder het luirt droeg voor Maria Louise, loen zij van den koning van Rome zwanger was; voor de hertogin vau Berri, toen zij den hertog van Bordeaux zou ter wereld bren gen en voor de hertogin van Orleanstoen de ge boorte van dèn graaf van Parijs volgde. Men heeft opgemerkt dat 579,549 vreem delingen namelijk 410,495 Franschen uit ver schillende departementen en 168,604 buitcnlau dersParijs gedurende de algemeene tentoon stelling bezocht bobben waaronder het vrij groot aantal diergenen nog niet begrepen is welke, uit vrees van geen nachtv erblijf in de hoofdstad te zullen vindendit te Versailles St. Germain en andere omliggende plaatsen gezocht hebben terwijl ook dezulken niet zijn medegerekend die des morgens aangekomen en v óór den nacht we der vertrokken zijn. Ken mechanicus te Lyonzoo meldt het dagblad Saint Public, is dezer dagen van daar naar Parijs vertrokken met een rijtuig van eigen vinding, dat zonder paarden en ook zonder sloom i n beweging wordt ge Ij ragt, maar alleen door de zwaarte der reizigers die er plaatsin nemen Wan- jii'i r men tttuoof mag slaan aan het verhaal van dm uitvinder, zou zijn rijtuig, op de rails vau eeu spoorweg geplaatst, met eene snelheid van 30 a 35 kilometers in het uur gaan. Er zijn brieven uit Sehastopol tot 17 Nov. waarvan de hoofdinhoud de ontploffing van het kruidmagazijn op '5 November betreft. De uitwerking daarvan moet verschrikkelijk geweest zijn in een omtrek die buitengewoon groot was. De correspondenten vinden naauwernood woorden om deze ramp te beschrijven. Het ge- lal Kngelschen dat er hij omkwam schijnt onge veer 20 geweest te zijn behalve 110 gewon den. De Russen onderhouden steeds een ge weldig vuur van de noordzijde op de stad en laten geen man ongestoord zoodra hij slechts binnen het bereik van bet gewceF komt. Er schijnen verscheidene Russische spionnen in de stad geweest te zijn en van de zijde des vijands toebereidselen gemaakt te worden door do zamenstelling van vlo Hen als anderzins die het plan van eene onderneming tegen de stad schij nen aan te duiden. De Carmal is to Marseille aangekomen met tijdingen uit Konstantinopel, loopende tot 22 de zer. Met deze hooi is ook de hertog van New castle gearriveerd. 0/ner-paeka heeft zijne operatie tot ontzetting van Hars opgeschorst. Hij verwachtte 2", mil. fr.die hem gezonden zijn. Den 21 was te Konstantinopel een los ge rucht in omloop, dat Kars zich had overgegeven; dit gerucht is echter door de dagbladen niet be vestigd. Generaal Vivian heeft te Kerlsch toezegging ontvangen dat I2,0t)0 Turken het onder zijn be vel staande contingent zouden versterken. Het Duitscbe vreemden legioen is door ziekte gedecimeerd. Men was verpligt het kamp op te breken waarna de epidemie begon af te nemen. De Kussen verdubbelen uit de noordelijke forten van Sehastopol bun vuur op de geallieerden. G H O O T-B BITTASNIBE Londen 30 November. Het gouvernement zal eene vermeerdering van magt in Ierland be hoeven te oordcelen naar de berigten uit Kings town van eergisteren. Pater Pelcherini is tot een martelaar gemaakt. Van het geregtshof tot aan zijne woning was het een ware zegetogt onder luide toejuichingen van liet volk, en veel fatsoen lijk gekleede vrouwen namen deel aan het wui ven met hunne zakdoeken uit de vensters zoo dra de redemptoristen-pater zich met zijne gees telijke vrienden aan bet venster vertoonde. De straten waren opgevuld en de polieie kon ter naauwernood de ruimte bewaren. De ge tuigen tegen den pater werden bij het huis waarts gaan mishandeld doch door de policie ontzeten de belhamels in hechtenis genomen. Eene vrouw die verdacht gehouden werd van verstandhouding met een als getuige aangedui- den persoon had insgelijks hare redding slechts te danken aan de policieterwijl een binnenl. zendeling, of bijbellezer, Armstrong genaamd, de wijk moest nemen hij een preshyteriaansch gees telijke van dien naam wiens glazen echter even spoedig als die van andere huizen ingeworpen werden. Iets later patroulleerde de policie door de straten hetgeen niet belette dat eenige fat soenlijke ingezetenen bijna mishandeld werden. Het gemeen werd aangevuurd door jongens en oude vrouwen die den zegen inriepen over de handen welke do slagen toedienden terwijl een der vrouwen zich er op beroemde met do bladen van een nieuw testament dien ochtend haar vuur aangestoken te hebben. Tegen den avond was de rust hersteld en keerde het grootste gedeelte der policie naar Dublin terug, latende een ge noegzaam getal manschappen te Kingstown ach ter. Een en ander geschiedde zoo als men weet ten gevolge van het verhoor wegens een vergrijp door den redemptorislische geestelijke gepleegd, til. het verbranden van hijbeis in het openbaar, op het kerkhofpleiu van een roomsche kerk te Kingstown. Gij een gisteren nacht in een huis in Shore- ditch alhier uitgebroken brand gaf John Barton bestuurder der reddingsmiddelen van de Konink lijke rcddings-maalschappij uitstekende blijken van volhardenden en zelfsopofferenden moed. Zoodra hij hel ontstaan van den brand vernam spoedde hij zich met zijn werktuig naar de plaats van hel ongeluk en baande zich een weg naar de tweede verdieping waar een huisgezin in nood verkeerde, binnen weinige minuten hragt hij een mail en eene vrouw in veiligheid en droeg een kind van drie maanden in zijne armen naar buiten. Vervolgens steeg hij naar de derde verdieping en redde daar een vijftal bewoners. Terwijl bij bezig vvas met een kind van twaalf maanden naar beneden te brengen hoorde hij de k op de straat staande personen roepen dat zich M Eet» zonderlinge zaa! deld geworden. Het o of een predikant der huwelijksinzegening as wien de zaak was get geldig is. Bkouwfrsiiaven I Deccmoer. komen Kaap Hoorn, kapt. W. C. Kuykvan Batavia naar Rotterdam Sarulyford kapt. C. Haijward, van New-Castlenaar Dordrecht. Navij kapt. G. Watson, van Sunderland naar Rotterdam, Uitgezeild: Stad Dordrechtkapt. J. H. Sluit, van Dordrecht naar Londen. A F V A A H T B K STOOMBOOT |g|||||g| STAD 5RIKHIKZBE gedurende de maand DECEMBER, Van Zierikzee. Van Rotterdam Donderd, 6,'smorg, 9'/$ u. Vrijdag 7 'smorg, 6 Zondag 9, 10 '/a Dingsdag 11, ö'-j Donderd 13f 5'/2 Vrijdag 14, 8 HOOI100 bossen STRUU en eene p«iuj BILA1RE GOEDEREN. Nadere information te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris. te/jp, De ondergeteekende maakt aan zijne geëerde Stad- en Landgenooten be kend dat hij vervaardigd alle soorten van houten IlaHics SSoedeii-cn illntseiuloozen welke sterkgemakkelijk en ligt zrjn zeer ge schikt om op reis te gebruikenprijs f 2 en hooger. Heeft onderscheidene modellen ter bezigliging voorhanden. Zierikzee 4 December 1855. P. PHAFF. Zadelmaker. TBR STADS-DRÜK.K.ER1J VAN DE ERVEN A. DE VOS.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 16