N.° 98. Zatimlag 8 December. J855. BESTIM ADMIMSTRATIKN tm in: piius dkzki. contA.v'r is: Per drie maandenf 2,00. Franco per post- 2,25. Abonnementen worden aangenomen bij alle Bockliandelarcu en Postdirecteuren. VerschijntWoensdag en Zaturdaw 17 wijze van werkelijke dienst zijn vrijgesteld de rijks- en gemeente-ambtenaren voor zoo verre de aard hunner ambtsbedieningen Ier beoordeeling van burgemees ter en Wethouders hunne vrijstelling noodzakelijk maakt de onderwijzers der jeugd en voorts zij die door ligchaamsgeslel voor de dienst bij de brandweer ongeschikt zijn. Art. 48. bij de aanvulling en het ontslag van hel personeel zal zooveel mogelijk worden in acht genomen dat de oudsten door indienslslelling van jongeren worden vervangen. Abt. 49. Al wie tot de dienst bij de brandweer is benoemd en daarvan door ontvang der acte van aanstelling ken nis zal bekomen hebben maakt deel uit van het per soneel en is vcrpligt de aan zijne betrekking verbondene werkzaamheden waar te nemen. Zij die meenen billijke redenen van vrijstelling te hebben, kunnen die biunen 14 dagen aan burge meester en Wethouders schriftelijk indienen. Bij afwijzende beschikking kunnen zij binnen ge lijken termijnnadat die beschikking hun is ken baar geworden bij den Baad in beroep komen. Abt. 50. Zij die in eenige bediening bij de brandweer zijn aangesteld en gcene redenen tot vrijstelling kun nen aanvoerenzullen de dienst kunnen afkoopen door betaling ecner jaarlijksche contributie van tien gulden. Die contributie zal verschuldigd zijn tot den bij dit reglement bepaalden ouderdom van 60 jaren of zooveel korter als men zal kunnen aantoonen in eenige der termen van uitzonderingin art 47 ver meld te zijn vervallen; met dien verstande echter, dat in geen geval de betaalde contributie of een ge deelte van die, loopende over het jaar, waarin de reden van vrijstelling is opgekomenzal worden te ruggegeven. De manschappen tot de dienst bij de spuiten gede- signeerdmet uitzondering van de in artikel 44 ge nu Pltt.ts DF.lt ADVËItTJiNTIIÏX IS 'Gcwon'o 10 cctiI's tie regel. Bockaankomlitrinsre'n 5 cents de retrej (jffSrobrtc-Huwelijks- en Dboobërigtën van 1S regels a 1 Ze£*clrc?t voor iedere plaatsing 35 cents. Oe Inzending der Advertentiën kan gcs.diiodcn tot Dingsdug en 'Vrijdag, vóór 11 ure des morgens. vjcuepuieorfle Stalen zijn goedgekeurd, hetwelk voor notilicalie wordt aangenomen. Idem, de Koninklijke goedkeuring op de bef fing van lioofdelijken Omslag voor 1856 en de afschaffing van de plaatselijke belasting op bet Gemaal mei I Januarij 8 .li welke zal worden afgekondigd en voorlsvoornolilicatieaangeriomen Idem de verdaging van de goedkeuring der nieuwe belasting lot uit. t eceinbcr 1853, terwijl de Voorzitter lev ens kennis g eft da' Burgemees ter en Wethouders zich tol Gedeputeerde Malen hebben gewend met het verzoek de goedkeuring 'fiOO mogelijk door hunne tusschenkomst te be spoedigen voor kennisgeving aangenomen. Nog deelt de Voorzitter mede de kennisgeving van Gedeputeerde Staten dat bet Brandreglement is ontvangen. Namens Burgemeester en Wclhouders deelt 3 missive van'Gcde- houdenda verzoek tarbij remissie aan 'oofdelijken omslag gouwe over 1851 a grond dal het bun ane teNoordgouwe inden lioofdelijken en is aangeslagen lat de Minister dit aij niet intrekking n. fat Burgemeester leputeerde Staten eld die lot dit lij ontwikkelt die ift eenige toelich- neester en Wet- tegen 9 stemmen i en .llir. Bueije persisteren op lijst van Burge en dat de heer heeft geha I en elijks in de'stad I werd dit besluit lOg geen gevolg a den beer tie tr dit naar het lil is van het rzou behooren te Crane beeft uning van een 'en. Van de 2n B. K Boom, emmen en de azoodat de Wethouders fie met 1 Ja in wachtgeld aar die com- ift, als voor kinds slechts allen ouder- aan zijne 'hig van Mr. irgemeester I toegestaan ende jaren id van regt reneinge- •equest, eervol .id der plaatse «vnwnrmMyreT Idem, aan den heer D. van tier Vliet, als ma kelaar in granen. Wordt met algcmccno stemmen benoemd tot makelaar in granen de heer J. Langomnois tie Does. Het request van Mevrouw de Jonge van Breu- gelom remissie van lioofdelijken omslag, wordt bij de andere gecolligeerd. Bij monde van den heer van der Vliet wordt namens de commissie ad hoe rapport uitgebragt op het reglement van het Weeshuis welk regle ment wordt gearresteerd. In handen cener commissie bestaande uit de hecrcn LamlsknegtDr. Keller, eu van der Vliet wordt ten fine van rapport gesteld de rekening van het Weeshuis over 1854. Idem bestaande uit de hccren Mr. van Don gen, Ochtman en Jhr. Boeije ten fine van rap port in de eerstvolgende raadsvergadering een concept van gewijzigde instructie voor den Ge meente-Ontvanger. En eene concept instructie voor den Contro leur der plaatselijke belasting. De in de vorige vergadering ingediende ver ordeningen op het verkoopen van brood en die tegen de verspreiding van huidziekten, komen in behandeling en worden vastgesteld; het eerste zal in werking komen 39 dagen na de afkondi ging de tweede met 1 Januarij 1856. Door den voorzitter wordt medegedeeld dat er dit jaar reeds voor f700.1 zelkasch is afgele verd terwijl er nog voor fö00 besteld is, naar aanleiding hiervan geeft Mr. de Crane in overwe ging om meer aarde van het uilgegraven terrein en minder van den berg te verknopen; waarop door den voorzitter wordt gerepliceerd dat zulks zal geschieden doch de asch uit het terrein voor het oogcnblik te vochtig is. Mr. de Crane verzoekt nog dat de zittingen met kortere lusschcnpozingen door den voor zittermogen belegd worden, ten einde de sessiën niet telken reize zoo lang duren de voorzitter doet opmerken dat door hem de vergaderingen meestal om de 1 4 dagen zijn belegd doch hij thans door huiselijke omstandigheden 4 weken heeft laten verlonpen. Dr. Goemans doet de vraag of er voor de bak kers geen depot tan worden aangewezen waarin zij tegen den I Januarij 1856, hun meel kunnen opslaan ten einde geen stilstand in de bakking te veroorzaken d.i voirzitter merkt op, dat de stad alleen dépot zoude kunnen geven wanneer het rijk zulks ook voor de rijksaccijns deed; dal overigens de hakkers daartoe geen verzoek hebben ingediend en dus de raad eerst bij moge lijke restitutie van rijksaccijns en hij indiening van een verzoek dit zal kunnen in overweging nemen. Waarna de zitting is gesloten. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee brengen ter kennis van de in- en opgezetenen dier gemeente de navolgendeaankondiging, voor komende in de Staats-Courant van den 17 dezer, luidende MINISTERIE VAN KOLONIËN. lil de Ncderlandsche Slaals-Couranl van den (i November 1855 zijn, uit de Javaschc Cou ranten overgenomen de beriglen welke bij het gouvernement van Nederlandsch-lndie zijn ont vangen, omtrent de rampen, door welke tianda, Ternate en andere, in den Molukschen Archipel, gelegen eilanden in de maanden -lünij en Julij dezes jaars op nieuw door aardbevingen brand en andere onheilen zwaar zijn geteisterd ge worden. Tot leniging van de door die rampen aan de ingezetenen berokkende aanzienlijke verliezen beeft de gouverneur-generaal eene inzameling van giften in Nederlandsch-lndie toegestaan en levens de tusschenkomst van liet departement van koloniën ingeroepenom in Nederland lot hetzelfde einde eene algemeene inschrijving Ie openen. Gaarne willende medewerken lot de bereiking van het door het Indisch bestuur voorgestelde doel, brengt de ondergeteekende ter kennis van de ingezetenen van Nederland dat hij bereid Is aan het locaal van bet departement van ko loniën te 's Gravenhage en aan het agentschap van dat departement te Amsterdam te ontvangen en naar Batavia over te maken, alle giften welke tot het bedoelde einde moglen worden af gezonderd terwijl ook den commissarissen des kanings in de provinciën (met uitzondering van Zuid-llolland;) is verzocht de giften te willen in ontvangst nomen welke hun ter voorschrevene zake, mogten worden toeverlnuwd. Bij de omstandigheid dat de ingezetenen van Nederlandsch-lndie, nog onlangs zoo mild dijk hebben bijgedragen ten behoeve van de slaglof- fers van den jongsten watersnood in Nederland zal het wel geheel overbodig zijn cenigen aan drang te gebruiken tot opwekking der liefdadig heid in Nederland, wanneer die wordt gevraagd tot verzachting van het lot van lijdende natuur- geuoolen in die gewesten welke zoo naauw aan Nederland verbonden zijn, en van waar zoo dik werf op de meest onbekrompene wijze hijstand opdaagde ten behoeve van ongelukkig ui hier te lande. sGravenhage den 16 November 5 855. De Minister van Kolomen (gei Cn'. F. BAlllii). De welgezinde in en opgezetenen in de gele genheid willende stellen om van hunne deel neming te doen blijken, zoo zal er van heden f eene verzegelde bus ter Secretarie dezer ge meente geplaatst zijn gedurende I dagen lol ontvangst der giften welke de liefdadigheid zal gelieven te bestemmen tot leniging van bet lui der door bovengenoemde rampen getroffen in woners van Neërlands-lndie zullende diebijdra- gen zoodra mogelijk derwaarts worden overge maakt. Zierikzee den 28 November 1835. B. C. CAU, Voorzitter. C. de JONGE Secretaris. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee maken bekend, dat het tweede aanvullingskohier der belasting op de honden in deze gemeente over het loopende jaar door den Gemeente- Baad vastgesteld den November jongstleden en door lleeren Gedeputeerde Staten dezer provincie goedgekeurd den 30 dier maand op heden aan den Gemeente-Ontvanger is gezonden met last lot invordering overeenkomstig de wet. Gedaan ten liaadbuize van Zierikzee den 5 December 1855. B. C. CAU Voorzitter. C. de JONGE, Secretaris. BINNENLAND. Middelburg 3 December. In zijne zitting van heden beeft liet provinciaal geregUhof van Zeeland in de zaak der administratie tegen den zoutzieder O. Verhagen, bet vonnis der arron- dissemcnts-reglbank te Goes bevestigd waarbij laatstgenoemde tot eene geldboete van /'til74,60 met de proceskosten is veroordeeld, onverminderd de kosten in booger beroep gevallen. In den avond van i dezer is te 's Hage de brievenbesteller K. op wien sedert lang ver moeden bestond dat bij zich schuldig maakte

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 15