m Ij\L mede het hazenpad. Om niet herkend te worden wierp hij de postiljonskleederen weg, die later op den weg werden gevonden. Men is den dief m>s niet op het spoor. Volgens beriglen uit Hamburg is de win ter in het noorden reeds vrij streng cn zal de scheepvaart weldra geheel gestremd zijn. In de Stelten drijven gehcele ijsbanken. benoemingen en besluiten. Bi.j koninklijk besluit is aan mv. T. W. baron van Zuylen v.tu Nievelt eervol outslas verleend als cm tv, der domeinen te Sas van Gentwordende tcveus daarbij het kantoor der domeinen tc Sa-= van Gent met 1 Jannarij 1S5G opgeheven en het beheer der daartoe bchooreude domeinen grootc wegen en vaarten cn verdere inkomsten opgedragen aan de kantoren der registratie en domeinen te Hulst en Sluis aan ieder voor zooveel betreft hetgeen daarvan in het ressort van het kantoor is gelegen. Z. M. heeft de benoeming van den bnrgem. der gom. Broek in Waterland, tot secret, dier gem., bekrach tigd aan N. J. Lette A.nncmaetbnrgem. der gem. Nieuwe Tonge en Oud en Nieuw Herkingen op verzoek, met 1 Jnn. 18,)G eervol ontslag verleend als bnrgem. van laatstgenoemde gem.en benoemd tot bnrgem. der gem Vere c. a.Vrou wepolder c. a. en GapingeMr. F. B. Fock. BUITENLAND. B U 5 L A N I-v B R K U E. Brieven uit de Krim bevatten eenige bijzon derheden aangaande de ontploffing der Fransche en Kngclschc artillerie parken, waarvan wij reeds door middel van den telegraaf kennis dragen. Sebastopol wordt letterlijk tot den grond geslecht; zoowel liet vuur der Russen, die van de noorder- forlen de stad onophoudelijk beschieten als de verwoestingen die de goal ieerden volbrengen, dragen tot de algehcele vernieling bij. Van den kant der Tchomayaen de Haïdar-vallei wor den de troepen steeds gereed gehouden om op het eerste sein aan te rukken, daar men een on- verhoedschen aanval van den kant der Russen vreest. I e keizer van Rusland laat een zilveren gedenkpenning slaan op de heldhaftige verde diging van Sebastopolwelk eereblijk aan eiken daartoe bijgedragen hebbenden militair cn sche peling van alle rangen zonder onderscheid zal worden geschonken om hel aan liet lint van Sl George tc dragen. De sultan van Turkije laat een zilveren gedenkpenningslaan op de bemagli- ging van Sebastopol die aan eiken officier der Kngelscbe-Fransche-Turksch-Sardinische legers en vloten in de Krim en de Zwarte /ee zal wor den uitgereikt. Te Weenen ontvangen herigten uit Kon- stantinapelmelden dat deTurksche legermagtaan den Donau lot 70 of 80,000 man zal worden ge- bragt in April 1856 zal dat leger naar den Pruth oprukken en hel tonnecl des oorlogs naar Bessarahie worden geplaatst; twee uit Kngelscbe en Fransche troepen zamengestelde legerkorpsen en geheel de kavalerie der geallieerden zuilen ten dien einde uit de Krim naar Varna worden over- gebragt, om in het voorjaar de operation der Turken te ondersteunen. Het kommando over dal leger zal worden gegeven aan Omer-pacha die uit Azie moet worden teruggeroepen. r n a M k p. is a. In het belang der gezondheidstoestand der keizerin in haren gevorderden staat van zwan gerschap is het groole terras van den tuin der Tuilerion, hekend onder den naam van terras du Bord de I' Eau omheind geworden de wan deling aldaar is aan het publiek ontzegd alleen de keizerin en haar gevolg zuil n van de ple.ls ge bruik maken natuurlijk tot op het tijdstip der bevalling. Dezelfde maatregel met hetzelfde terras werd genomen voor Anna. van Oostenrijk toen zij Loclewijk XIV onder het hart droeg; voor Maria Louisetoen zij van den koning van Home zwanger was voor de hertogin van Berri, toen zij den hertog van Bordeaux zou ter wereld bren gen en voor de hertogin van Orleans, toen de ge boorte van dèn graaf van Parijs volgde. Men heeft opgemerkt dat 579,549 vreem delingen namelijk 410,495 Franschen uit ver schillende departementen en 168,604 bniteulan ders, Parijs gedurende de algemeene tentoon stelling bezocht hebben waaronder hel vrij groot aantal diergenen nog niet begrepen is welke uit vrees van geen nachtverblijf in de hoofdstad te zullen vinden dit te Versailles St. Germain on andere omliggende plaatsen gezocht hebben terwijl ook dezulken niet zijn medegerekend die des niorgens aangekomen en vóór don nacht we der vertrokken zijn. Ken mechanicus te I.yon zoo meldt het dagblad Saint Publicis dezer dagen van daar naar Parijs vertrokken met een rijtuig van eigen vinding, dat zonder paarden en ook zonder stoom in beweging wordt gehragt, maar alleen door de z waarle der reizigers die er plaats in nemen Wan ne. r men geloof mag slaan aan het verhaal van den uitvinder, zou zijn rijtuig, op de rails van ecu spoorweg geplaatst, met eene snelheid van 30 a 35 kilometers in het uur gaan. Kr zijn brieven uit Sebastopol tot 17 Nov. waarvan de hoofdinhoud de ontploffing van het kruidmagazijn op '5 November betreft. De uitwerking daarvan moet verschrikkelijk geweest zijn in een omtrek die buitengewoon groot was. De correspondenten vinden naauwernood woorden om deze ramp te bescbrijven. liet ge- lal Kngelschen dat er bij omkwam schijnt onge veer 20 geweest Ie zijn behalve MO gewon den. De Russen onderhouden steeds een ge weldig vuur van de noordzijde op de stad en laten geen man ongestoord zoodra hij slechts binnen hel bereik van het geweeï komt. Er schijnen verscheidene Russische spionnen in de stad geweest te zijn en van de zijde des vijands toebereidselen gemaakt te wordendoor de zamenstcllingvan vlotten als anderzins die het plan van eene onderneming tegen de stad schij nen aan te duiden. De Carnal is te Marseille aangekomen met tijdingen uit Konslanlinopel, loopende tot 22 de zer. Met deze boot is ook de hertog van New castle gearriveerd. Omer-pacha heeft zijne operatic lot ontzetting van Kars opgeschorst. Hij verwachtte 2'mil. fr. die hem gezonden zijn. Den 21 was te Konslanlinopel een los ge rucht in omloop, dat Kars zich had overgegeven; dit gerucht is echter door de dagbladen niet be vestigd. Generaal Vivian heeft te Kerlsch toezegging ontvangen dat 12,000 Turken bet onder zijn be vel slaande contingent zouden versterken. Het Duilsche vreemden legioen is door ziekte gedecimeerd. Men was verpligt liet kamp op te breken waarna de epidemie begon af te nemen. De Russen verdubbelen uit de noordelijke forten van Sebastopol hun vuur op de geallieerden. li iv o o t-b bittaiisiia Londen '30 November. Het gouvernement zal eene vermeerdering van magt in Ierland be hoeven te oordeelcn naar de berigten uit Kings town van eergisteren. Pater Pelcherini is tot een martelaar gemaakt. Van het gereglshof tot aan zijne woning was het een ware zegetogt onder luide toejuichingen van hel volken veel fatsoen lijk gekleede vrouwen namen deel aan het wui ven met hunne zakdoeken uit de vensters zoo- dra de redemptoristen-pater zich met zijne gees telijke vrienden aan het venster vertoonde. De straten waren opgevuld en de policie kon ter naauwernood de ruimte bewaren. De ge tuigen legen den pater werden bij het huis waarts gaan mishandeld doch door de policie ontzeten de belhamels in hechtenis genomen. Eene vrouw die verdacht gehouden werd van verstandhouding met een als getuige aangedui- den persoonhad insgelijks hare redding slechts te danken aan de policieterwijl een binnenl. zendeling, of bijbellezer, Armstrong genaamd, de wijk moest nemen hij een presbyleriaansch gees telijke van dien naam wiens glazen echter even spoedig als die van andere huizen ingeworpen werden. Iets later patroulleerde de policie door de straten hetgeen niet belette dat eenige fat soenlijke ingezetenen bijna misbandeid werden. Het gemeen werd aangevuurd door jongens en oude vrouwen die den zegen inriepen over de handen welke de slagen toedienden terwijl een der vrouwen zich er op beroemde met de bladen van een nieuw testament dien ochtend haar vuur aangestoken te hebben. Tegen den avond was de rust hersteld en keerde bet grootste gedeelte der policie naar Dublin terug, latende een ge noegzaam getal manschappen te Kingstown ach ter. Ken en ander geschiedde zoo als men weet ten gevolge van het verhoor wegens een vergrijp door den redemptoristische geestelijke gepleegd, nl. het verbranden van bijbels in het openbaar, op het kerkhofplein van een roomsche kerk te Kingstown. Bij een gisteren nacht in een huis iu Shore- ditch alhier uilgebroken brand gaf John Barton bestuurder der reddingsmiddelen van de Konink lijke rcddings-maatschappijuitstekende blijken van volhardenden en zelfsopofferenden moed. Zoodra hij het ontstaan van den brand vernam spoedde hij zich met zijn werktuig naar de plaats van het ongeluk en baande zich een weg naar de tweede verdieping waar een huisgezin in nood verkeerde. Binnen weinige minuten bragt hij een man en eene vrouw in veiligheid en droeg een kind van drie maanden in zijne armen naar buiten. Vervolgens steeg hij naar de derde verdieping en redde daar een vijftal bewoners. Terwijl hij bezig was met een kind van twaalf maanden naar beneden te brengen hoorde hij de i op de straat slaande personen roepen dat zich in den winkel die toen in volle vlam stond eene dienstmaagd bevond. Burton brak de deur open en drong den winkel binnen maar moest uit hoofde van de hitte des vuurs terugkecren. Door de policie bijgestaan ging hij nu eene zij deur in en kwam lot aan het bed waar de dienst maagd gelegen had, maar deze had inmiddels zich zelve reeds gered. Geheel uitgeput dreigde de edele menschenvriend nu neder te zijgen en zou het slagtoffer zijner inspanning geworden zijn indien de policie hem niet naar builen had gedragen. - Volgen- de Press, zijn don lilden vredes voorstellen aan Kngcland gedaan cn heeft het kabinet den 2o daarover beraadslaagd. Sedert hebben de onderhandelingen voortgeduurd en er is uilzigt op eene gunstige beslechting. Naar luid van uil Southampton ontvangen de pêches is het geschil met de Vereenigdc Staten itoobiboot-dibnit TUS3CHB!» middelburg zif.rikzeb bergen op zoom (tholen) benevens van middelburg op antwerpen enz. in der minne vereffend. De land geluk met deze uitkon De zaak van paler P kwam dezer dagen te Dubl bleek voldoende dat er bijl menton verbrand waren e ter daarbij tegenwoordig Er werd gcene verdedigin een horgtogl van tfltl p. zich zeiven voor 100 p. sl vertrok hij om zijn ver!: eerstvolgende zitting van Drie Deensche gei hoofdstad doorgereisdzi gevende om hettooneeld alsook de strategische fei bobben plaats gegrepen. Te Parijs wordt voor de regemenlen der acht regemenlen van liu Krim aldaar worden t( zeer plcgtigen inlogt zn Een zekere heer Ro beeld gekomen om r naar de Krim te zenden hel Kersfeest eene oud zouden hebben. Volgens bereken. ring bedraagt de bevc woordig tusschen '350 Van de Chinesche land in Siam 1,500,000, op een groot aantal op Cochin-China, op d( wichs-eilanden in Australië. De Reizen in dr. Barlh zullen vijf die bij Pertshes te G JONGSTE BUITEN Londen 2 Decern welen dat hoegen; Rusland door het I overweging genomet gen aard niets ontva gecne beraadslaging gehad, zooals de Pr, ME Een zonderlinge zaak deld geworden. Het go of een predikant der g huwelijksinzegening aan wien de zaak was gebr; geldig is. Times MU ran Middelburg Vrijdag 7,'amorg. 9%u M..311(1.32 10, 11% f ari Middelbars, Woensd. 5, 's in^rg. 8 Woensd. 12, 's midd. 12% ran Tholen. Zaturdag 8, 's rrorg. 3 u Diiigadag 11. ran Antwerpen- Honderd, fi. 's more 8% Don lerd. l3, 'sniidd. 1 (DIBNST TUMlMülKft MllVDELBlIRG RN ROTTERDAM ran Middelburg. \nn Rotterdam. Woensdap 5, 'amorg 8 u. Honden!, 0 'sniorg. 6% Vrijdag 7, 10 Zaturdag 8. 8 Zondag 9, 11 Dingsdaa 11, 8'/-j Woensd, 12, 6 Donderd. 13, 8'/.; De diligence zal van Zierikzee I uur na de afvaart der stooinboo* van Rotterdam naar Middelburg, en van Mid delburg naar Roller lam uur na le afvaart der stoom boot rijden. (DIENST TUSSGIIEN VLISS1NGEN EN IIOTTERDAM.) V.,u Ylissingau Van RolleuUi». De. Maaiuhi.sen Viijilajis J Oes Uiiigsiias en ZaluriLigs '.morgen, te» Sure, na aan- 's morgens ten 9 ure, na aan- ■nnlst (ter sloom not van komst van .ten eersle» trein j i.it 'lage. 16 acht Brandmeesters acht Brandspuitmeesters een Secretaris-Penningmeester acht adsislenten bij iedere spuit, of zoo veel meer als noodig mogt geoordeeld worden acht schrijvers bij iedere spuit twee cn voorts bij iedere spuit zoo vele manschappen als voor eene goede bediening derzelve gevorderd wordt. Bij iedere spuit zullen minstens twee slepers worden aangesteld, die verpligt zullen zijn om dadelijk bij het ontstaan van brand met hunne paarden en sleden de groote waterkuipen en trechters uit de brandspuit huisjes tc halen en bij den brand te brengen om wij ders de watertonnen af le halen en met behulp der waterscheppers het water uit de naasthijgelegene putten en regenbakken de havens en grachten zoowel als het gereed slaande water, door de nabijvvonenden voor hunne woningen gehragtaf le halen cn naar den brand te vervoeton. En eindelijk vier botlenbij iedere spuit één. Art. 45. Het personeel in het voorgaande artikel bedoeld wordt, op'aanbeveling der na te noemen directie van de brandweerbenoemd door Burgemeester en Wet houders. Bij het aanstellen van brandspuitmeesters zal bij voorkeur worden acht geslagen op metselaars tim mermans, loodgieters en andere werkbazen. Art. 46. Alle mannelijke ingezetenen van achttien lot zestig jaren oudkunnen behoudens de na te melden uit zonderingen lot de dienst bij de brandweer worden benoemd. Art. 47. Daartoe kunnen niet worden benoemd de leden van den gemeenteraad (behoudens het in art 43 bepaalde) de leeraars der onderscheidene godsdienstige gezind heden militairen uitgezonderd gepensioneerden en zij die, ofschoon in de jaren van mililiepligligheid vallende hebben geremplaceerd of op eenige andere Brouwershaven Decemiier. DlllUCUgw komen Kaap Hoorn, kapt. W. C. Kuyk, van Batavia naar Botterdam Sandt/ford kapt. C. Haijward, van New-Castle naar Dordrecht. Navij kapt. G. Walson, vanSunderlandnaar Rotterdam, Uitgezeild: Stad Dordrecht, kapt. J. H. Sluit, van Dordrecht naar Londen. HllVQlMDDlM afv a&bt 1> k r stoomboot ITAOZIBRIKZEB gedurende de raaand DECEMBER. ran Zierikzee Donderd, 6,'sinorg, 9% u Zondag 9, 10'/j Donderd 13, 5% ran Rotterdam. Vrijdag 7 raorg. 6 Dingsdag 11, 6% Vrijdag 14, 8 HOOI100 bossen STROO en eene paruj .mv BILA1RE GOEDEREN. Nadere information te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris. De ondergeteekende maakt aan zijne ge fier de Stad- en Landgenooten be kend dat hij vervaardigd alle soorten van houten Dames SSoeden- en lintseiidoozeu, welke sterk gemakkelijk en ligt zijn zeer ge schikt om op reis te gebruikenprijs f 2 en hooger. Heeft onderscheidene modellen ter bezigtiging voorhanden. Zierikzee 4 December 1855. P. PHAFF. Zadelmaker. f ter stads-drukkerij van de erven a. de vos.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 14