N.° 98. 'üag 8 Decern!] 1853, HESTOREN ADMTRATIEN NIEUWSTIJDING T. Di: intus dkzku coï'ka at is Per drie maanden2,01). Franco per post - 2,25. Abonnementen -worden aangenomen bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. VerschijntWoei»' °n Z.-if.urd.-w 13 Art. 33. Op straffe eener boete van vijf gulden is verboden met pistolen, geweren of ander vuurwapen te schieten op korteren afstand dan vijftig ellen van eenig gebouw of hooi-, stroo- en graanstapels. Art. 34. Op straffe eener boete van tien gulden is verbo den op de straten of openbare wegen onoverdekt vuur te brengen of te dragen. Hoofdstuk II. Bepalingen van voorzorg en middelen tot blusscliing van brand. Art. 35. De gemeente wordt verdeeld in vier brandwijken en elke wijk voorzien van eene brandspuit, die ten allen tijde met de daartoe behoorende gereedschappen tot dadelijk gebruik in gereedheid moet zijn. Art. 36. Deze vier brandwijken zijn 1. De Visschcrsdijk voorts van de zuidhaven poort langs de geheele zuidzijde van de oude haven, de appelmarkt, langs de oostzijde van de korte- en lange sint-jans- en zevenhuisstraten langs de nienwe- haven tot aan gemelde poort met al de jstraten en stegen in dien blok gelegen en uitkomende. De brandspuit van de wijkno/1is [geplaatst in bet brandspuithuisje bij genoemde zuidhavenpoortwaar van de deur met het nummer der spuit is gemerkt. 2. De scbeepstimmerdijkvoorts de noordhaven poort langs de noordzijde van de oude haven, de beide zijden van den dam, de schuithaven, de hem en door het viczegat naar de nobelpoortmet al de straten en stegen in dien blok gelegen. De brandspuit tot die wijk ;behoorcnde no. 2, is geplaatst in het brandspuithuisje in dehooge molen straat naast het hervormd liefdadig armengesticht BE PRIJS DER ADVBRÏBN l'TEN IS 'Gewone 10 eenhsile regel. Boekaankondigingen 5 cents tie regel Geboorte-, Huwelijks- en Döodberigten van lS regel» a f l Zegelvegt voor iedere plaatsing 35 cents. Be Inzending der Advertentiën kan gesdiiedcn tot. Dingsdug en Vrijdag, vóór 11 ure des morgens. Gedeputeerde Sialen zijn goedgekeurd, hetwelk voor notificatie wordt aangenomen. Idem, de Koninklijke goedkeuring op de hef fing' van Hoofdelijken Omslag voor 1856 en de afschaffing van de plaatselijke belasting op het Gemaal met 1 Januarij 8 Hi welke zal worden afgekondigd en voortsvoornolilicatieaangenomen idem de verdaging van de goedkeuring der nieuwe belasting lot uit. i ecember 18.35, terwijl de Voorzitter tev ens kennis g eft da' burgemees ter en Wethouders zich tot Gedeputeerde Malen hebben gewend mei het verzoek de goedkeuring zoo mogelijk door hunne tusschenkomst te be spoedigen voor kennisgeving aangenomen. Nog deelt de Voorzitter mede de kennisgeving van Gedeputeerde Staten dal het brandreglement is ontvangen. Namens Burgemeester en Wethouders deelt nissive vamGcde- Dudende verzoek, •bij remissie aan ofdelijken omslag iuvve over 185 i grond dat het hun ie te Noordgouwe den hoofdelijken i is aangeslagen t de Minister dit j niet intrekking it Burgemeester puteerde Stalen d die tot dit j ontwikkelt die t eenige toelicb- eester en Wet- igen i stemmen en Jhr. Bueije ersisteren op jst van Burge- n dat de heer ï-efcft gcha'l on lijks in de stad werd dit besluit Jg geen gevolg den lieer de r dit naar het il is van het zou behooren 'e Crane heeft ming van een en. Van de mB.X. Boom, emmen en de azoodat do Wethouders die met I Ja- pn wachtgeld aar die cotn- ef'tals voor- fonds slechls ollen ouder- aan zijne .ing van Mr. urgemecster U toegestaan jonde jaren nd van regt Ireneingc- - --,uesteervol lid der plaatse Idem, aan den heer D. van der Vliet, als ma kelaar in granen. Wordt met algemecnc stemmen benoemd tot makelaar in granen de heer J. Langoumois de Does. Het request van Mevrouw de Jonge van Breu- gelom remissie van hoofdelijken omslag, wordt bij de andere geColligoerd. Bij monde van den heer van der Vliet wordt namens de commissie ad hoe rapport uilgebragt op het reglement van het Weeshuis welk regle ment wordt gearresteerd. In handen eener commissie bestaande uil de hoeren LandsltnegtDr. Keller, en van der Vliet wordt ten fine van rapport gesteld de rekening van het Weeshuis over 1854. Idem beslaande uit de boeren Mr. van Don gen, Ochlman en Jhr. Boeije ten fine van rap port in dc eerstvolgende raadsvergadering een concept van gewijzigde instructie voor den Ge meente Ontvanger. En eene concept instructie voor den Contro leur der plaatselijke belasling. De in de vorige vergadering ingediende ver ordeningen op liet verfcoopen van brood en die tegen de verspreiding van huidziekten, komen in behandeling en worden vastgesteld; hot eerste zal in werking komen 33 dagen na de afkondi ging de tweede met 1 Januarij 1836. Door den voorzitter wordt medegedeeld dat er dit jaar reeds voor f7003 zelkasch is afgele verd terwijl er nog voor fó00 besteld is, naar aanleiding hiervan geeft Mr. de Crane in overwe ging om meer aarde van hot uitgegraven terrein en minder van den berg te verkoopeu; waarop door den voorzitter wordt gerepliceerd dat zulks zal geschieden doch de asch uit het terrein voor het oogenbiik te vochtig is. Mr. de Crane verzoekt nog dat de zittingen met kortere tusschenpozingen door den voor zitter mogen belegd worden, ten einde de sessiën niet telken reize zoo lang duren de voorzitter doet opmerken dat door hem de vergaderingen meestal om de 14 dagen zijn belegd doch hij thans door huiselijke omstandigheden 4 weken heeft laten verlonpen. Dr. Gocmans duet de vraag of er voor de bak kers geen depot kan worden aangewezen waarin zij togen den 1 lannarij 18.36, hun meel kunnen opslaan ten einde geen stilstand in de bakking te veroorzaken de voirzittcr merkt op, dat de stad alleen dépot zoude kunnen geven Wanneer het rijk zulks ook voor de rijksaceijns deeddat overigens de bakkers daartoe geen verzoek hebben ingediend en dus de raad eerst bij moge lijke restitutie van rijksaccijns en bij indiening van een verzoek dit zal kunnen in overweging nemen. Waarna de zitting is gesloten. B ER EN D MA R I N G. Burgemeester en Wethouders ran Zierikzee brengen ter kennis van de in- en opgezetcnen diergemeente de navolgendeaankondiging, voor komende in de Stuats-Courant van den 17 dezer, luidende MINISTERIE VAN KOLONIËN. In de Nedcrlan'dsche Staats-Courant van den 6 November 1835 zijnuil de .lavasche Cou- ranten overgenomen de berigten welke bij het gouvernement van Nederlandsch-lndie zijn ont vangen omtrent de rampen, door welke Banda, Ternate en andere in den Molukschen Archipel, gelegen eilanden in de maanden .lünij en Julij dezes jaars op nieuw door aardbevingen brand en andere onheilen zwaar zijn geteisterd ge worden. Tol leniging van de door die rampen aan de ingezetenen berokkende aanzienlijke verliezen beeft de gouverneur-generaal eene inzameling van giften in Nederlandsch-lndie toegestaan en tevens de tusschenkomst van het departement van koloniën ingeroepenom in Nederlandtot hetzelfde einde eene algemeene inschrijving te openen. Gaarne willende medewerken tot de bereiking van het door het Indisch bestuur voorgestelde doel, brengt de ondergeteekende ter kennis van de ingezetenen van Nederland dat hij bereid is aan het locaal van het departement van ko loniën te 's Gravenhageen aan het agentschap van dat departement te Amsterdam te ontvangen en naar Batavia over te maken, alle giften welke tot het bedoelde einde moglen worden af gezonderd terwijl ook den commissarissen des knnings in de provinciën (met uitzondering van Zuid-Holland;) is verzocht de giften te willen in ontvangst nemen welke hun ter voorschrevene zake, mogten worden toevertrouwd. Bij de omstandigheid dat de ingezetenen Van Nederlandsch-lndie, nog onlangs zoo mildelijk hebben bijgedragen ten behoeve van de slagtof fere van den jongsten walersnood in Nederland zal het wel geheel overbodig zijn cenigen aan drang te gebruiken lot opwekking der liefdadig heid in Nederland, wanneer die wordt gevraagd tot verzachting van het lot van lijdende natuur- geiiooten in die gewesten welke zoo nan uw aan Nederland verbonden zijn, en van waar zoo dik werf op de meest onbekrompene wijze bijstand opdaagde ten behoeve van ongèlukkigen hier te lande. sGravenhage den 16 November 1835. De Minister van Koloniën gelCrt'. F. l'.VllLi>. De welgezinde in en opgezelenen in de gede genheid willende stellen om van hunne deel neming te doen blijkenzoo zal er van beden if eene verzegelde bus ter Secretarie dezer ge meente geplaatst zijn, gedurende 14 dagen 'tot ontvangst der giften welke de liefdadigheid zal gelieven te bestemmen lot leniging van het lot der doof bovengenoemde rampen getroffen in woners van Neftrlands-lndie zullende diebijdra- gen zoodra mogelijk derwaarts worden overge maakt. Zierikzee den 28 November 1855. B. C. CAU, Voorzitter. C. de JONGE Secretaris. BEK.ENDYI4K.IVG. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee maken bekend, dat hel tweede aanvullingskohier der belasting op de honden in deze gemeente over het loopende jaar door den Gemeente- Baad vastgesteld den 5 November jongstleden en door Heeren Gedeputeerde Slaten dezer provincie goedgekeurd den 30 dier maand op heden aan den Gemeente-Ontvanger is gezonden met last tot invordering overeenkomstig de wet. Gedaan ten Baadhuize van Zterilczee den 5 December 1855. B. C. CAU Voorzitter. c. de JONGE, Secretaris. BINNENLAND. Middelburg, 3 December. In zijne zitting- van heden heeft het provinciaal geregishof van Zeeland in de zaak der administratie tegen den zoutzieder O. Verhagen, hel vonnis der arron- dissempnts-regtbank te Goes bevestigdwaarbij laatstgenoemde tot eene geldboete van /'tit74,61) met de proceskosten is veroordeeld, onverminderd de kosten in honger beroep gevallen. In den avond van '2 dezer is te 's llage de brievenbesteller K. op wien sedert lang ver moeden bestond dat hij zich schuldig maakte

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 13