If mede het hazenpad. Om niet herkend te worden wierp hij de postiljonskleederen weg, die later op den weg werden gevonden. Men is den dief nog niet op het spoor. Volgens berigten uit Hamburg is de win ter in het noorden reeds vrij streng en zal de scheepvaart weldra geheel gestremd zijn. In de hellen drijven geheele ijshauken. BENOEMINGEN UN BESLUITEN. Bij koninklijk besluit is aan mv. T. W. barou van Zuylen vau Nievelt eervol ontslag: verleend als ontv, der domeinen te Sas van Gent wordende tevens daarbij het kantoor der domeinen te Siij van Gent met 1 Januarij 1856 opgeheven en het beheer der daartoe behoorende domeinen groote wegen eu vaarten en verdere inkomsten opgedragen aan de kantoren der registratie en domeinen te Hulst en Sluis aan ieder voor zooveel betreft hetgeen daarvan ïn liet ressort van bet kantoor is gelegen. Z. M. beeft de benoeming van den bnrgem. der gein. Broek in Waterland, tot secret, dier gem., bekrach tigd, aan P. N. J. Lette Annemaetburgem. der gem. Nieuwe Tonge en Oud en Nieuw Kerkingen op verzoek, met 1 Jan. 1856 eervol ontslag verleend als burgem. van laatstgenoemde gem., en benoemd tot burgem. der gem Vere c. a.Vrou- svepolder c. a. en Gapinge Mr. F. B. Fock. BUITENLAND. R U S L A SI 15 -T TJ H K IJ E Brieven uit de Krim bevatten eenige bijzon derheden aangaande de ontploffing der Fransclic en Fngelsche artillerie parken, waarvan wij reeds door middel van den telegraaf kennis dragen. Sehaslopol wordt letterlijk lot den grond geslecht; zoowel het vuur der Russen, die van de uoorder- forten de stad onophoudelijk beschieten als de verwoestingen die de geallieerden volbrengen, dragen lol de algeheele vernieling hij. Van den kant der Tchernajaen de Haïdar-vallei wor den de troepen steeds gereed gehouden om op het eerste sein aan te rukkendaar men eenon- verhoedschen aanvat van den kant der Russen vreest. I'e keizer van Rusland laat een zilveren gedenkpenning slaan op de heldhaftige verde diging van Sehaslopol welk eercblijk aan eiken daartoe bijgedragen hebbenden militair en sche peling van alle rangen zonder onderscheid zal worden geschonken om het aan hel lint van St George te dragen. De sultan van Turkije laat een zilveren gedenkpenning slaan op de heinagli- ging van Sehaslopoldie aan eiken officier der Hngelsche-Fransche- furksch-Sardinische legers en vloten in de Krim en do Zwarte Zee zal wor den uitgereikt. Te Weenen ontvangen berigten uit Kon- stanlinopelmelden dat deTurkschc legermagtaan den Donau tot 70 of SO,000 man zal worden ge- bragt in April 1856 zal dat leger naar den Pruth oprukken en het tooneel des oorlogs naar Bessarahie worden geplaatst; twee uit Fngelsche en Fransche troepen zamengestelde legerkorpsen en geheel de kavalerio der geallieerden zullen ten dien einde uit de Krim naar Varna worden over- gohragtom in het voorjaar de operation der Turken te ondersteunen. Het kommando over dal leger zal worden gegeven aan Omer-pacha die uit Azie moet worden teruggeroepen. 3' A 70 K spoorweg geplaatst, met ecne snelheid van 30 a 35 kilometers in het uur gaan. Er zijn brieven uit Sebastopol tot 17 Nov. waarvan de hoofdinhoud de ontploffing van het kruidmagazijn op '5 November betreft. Oe uilwerking daarvan moet verschrikkelijk geweest zijn in een omtrek die buitengewoon groot was. De correspondenten vinden naauwernood woorden om deze ramp te beschrijven. Het ge- tal Fngelschen dat er bij omkwam schijnt onge veer 20 geweest Ie zijn, behalve 110 gewon den. De Russen onderhouden steeds een ge weldig vuur van de noordzijde op de stad en laten geen man ongestoord zoodra hij slechts hinnen hel bereik van het geweeï komt. Er schijnen verscheidene Russische spionnen in de stad geweest te zijn en van de zijde des vijands toebereidselen gemaakt te worden door de zamenstelling van vlo tten als anderzins die het plan van eene onderneming tegen de stad schij nen aan te duiden. De Carmal is (c Marseille aangekomen met tijdingen uit Konstanlinopel, loopende tot 2-2 de zer. Met deze boot is ook de hertog van New castle gearriveerd. Omer-pacha heeft zijne operatie tot ontzetting van Kars opgeschorst. Hij verwachtte 2", mil. fr. die hem gezonden zijn. Den 21 was te Konstanlinopel een los ge rucht in omloop, dat Kars zich had overgegeven; dit gerucht is echter door de dagbladen niet be vestigd. Generaal Vivian heeft te Kertsch toezegging ontvangen dat l2,Qi)0 Turken het onder zijn be vel staande contingent zouden versterken. Het Duilsche vreemden legioen is door ziekte gedecimeerd. Men was verpligthet kamp op te breken waarna de epidemie begon af te nemen. De Russen verdubbelen uit de noordelijke forten van Sehaslopol hun vuur op de geallieerden. in den winkel die toen in volle vlam stond eene dienstmaagd bevond. Barton brak de deur open en drong den winkel.binnenmaar moest uit hoofde van de hitte des vuurs terugkecren. Door de policie bijgestaan ging hij nu eene zij deur in en kwam tot aan het bed waar de dienst maagd gelegen had maar deze had inmiddels zich zelve reeds gered. Geheel uitgeput dreigde de edele menschcnvriend nu neder te zijgen en zou het slagtoffer zijner inspanning geworden zijn indien de policie hem niet naar buiten had gedragen. Volgen- de Press, zijn den lilden vredes voorstellen aan Engeland gedaan en heeft het kabinet den 2o daarover beraadslaagd. Sedert hebben de onderhandelingen voortgeduurd en er is uitzigt op eene gunstige beslechting. Naar luid van uit Southampton ontvangen de pêches is het geschil met de Vereenig le Staten in der minne vereffend. De. Times we"se nt.l land geluk met dei' groot- biitinnie in het belang dor gezondheidstoestand der keizerin in haren gevorderden staat van zwan gerschap is hot groote terras van den tuin der Tuilcrienbekend onder den naam van terras du Bord de I' Eau, omheind geworden; de wan deling aldaar is aan het publiek ontzegd alleen de keizerin en haar gevolg zuil 11 van de plek ge bruik maken natuurlijk tot op het tijdstip der bevalling. Dezelfde maatregel met hetzelfde terras werd genomen voor Anna van Oostenrijk toen zij Lodewijk XIV onder het hart droeg voor Maria Louise, toen zij van den koning van Rome zwanger was; voor de hertogin van Berri, toen zij den hertog van Bordeaux zou ter wereld bren gen en voor de hertogin van Orleans, toen de ge boorte van dèn graaf van l'arijs volgde. Men heeft opgemerkt dat 579,549 vreem delingen namelijk 410,495 Franschen uit ver schillende departementen en 168,604 buitenlan dersParijs gedurende de algemeene tentoon stelling bezocht hebben waaronder het vrij groot aantal diergenen nog niet begrepen is welke uit vrees van geen nachtverblijf in de hoofdstad te zullen vinden, dit te VersaillesSt. Germain en andere omliggende plaatsen gezocht hebben terwijl ook dezulken niet zijn medegerekend die des morgens aangekomen en vóór den nacht we der vertrokken zijn. Een mechanicus te Lyonzoo meldt het dagblad Saint Public, is dezer dagen van daar naar Darijs vertrokken met een rijtuig van eigen vinding, dat zonder paarden en ook zonder sloom in beweging wordt gebrngl, maar alleen door de waarle der reizigers die er plaats in nemen Wan ne. r men seioof mag slaan aan hel verhaal van den uitvinder, zou zijn rijtuig, op de rails van ecu Londen, 30 November. Het gouvernement zal ecne vermeerdering van magt in Ierland be hoeven te oordeelen naar de berigten uit Kings town van eergisteren. Daler Petcherini is lot een martelaar gemaakt. Van het geregtshof lot aan zijne woning was het een ware zegetogt onder luide toejuichingen van hel volk, en veel fatsoen lijk gekleede vrouwen namen deel aan het wui ven met hunne zakdoeken uit de vensters zoo dra de redemptoristen-pater zich met zijne gees telijke vrienden aan het venster vertoonde. De straten waren opgevuld en de policie kon ter naauwernood de ruimte bewaren. De ge tuigen tegen den pater werden bij het huis waarts gaan mishandeld doch door de policie ontzeten de belhamels in hechtenis genomen. Eene vrouw die verdacht gehouden werd van verslandhouding met een als getuige aangedui- den persoonhad insgelijks hare redding slechts te danken aan de policieterwijl een binnenl. zendeling, of bijbellezer, Armstrong genaamd, de wijk moest nemen bij een presbyteriaansch gees telijke van dien naam wiens glazen echter even spoedig als die van andere huizen ingeworpen werden. Iets later patroulleerde de policie door de straten hetgeen niet belette dat eenige fat soenlijke ingezetenen bijna mishandeld werden. Het gemeen werd aangevuurd door jongens en oude vrouwen die den zegen inriepen over de handen welke de slagen toedienden terwijl een der vrouwen zich er op beroemde met de bladen van een nieuw testament dien ochtend haar vuur aangestoken te hebben. Tegen den avond was de rust hersteld en keerde het grootste gedeelte der policie naar Dublin terug, latende een ge noegzaam getal manschappen te Kingstown ach ter. Een en ander geschiedde zoo als men weet ten gevolge van het verhoor wegens een vergrijp door den redemptoristische geestelijke gepleegd, nl. het verbranden van bijbels in het openbaar, op bet kerkhofplein van een roorasche kerk te Kingstown. Bij een gisteren nacht in een huis in Shore- ditch alhier uilgebroken brand gaf John Barton bestuurder der reddingsmiddelen van de Konink- Iijke rcddings-maatschappijuitstekende blijken van volhardenden en zelfsopofferenden moed. Zoodra hij het ontstaan van den brand vernam spoedde hij zich met zijn werktuig naar de plaats van het ongeluk en baande zich een weg naar de tweede verdieping waar een huisgezin in nood verkeerde. Binnen weinige minuten bragt bij een man en eene vrouw in veiligheid en droeg een kind van drie maanden in zijne armen naar buiten. Vervolgens steeg hij naar de derde verdieping en redde daar een vijftal bewoners, erwijl hij bezig was met een kind van twaalf maanden naar beueden te brengen hoorde hij de op de straat staande personen roepen dat zich uilkotr ic zaak van pater Pi kwam dezer dagen te Dubl bleek voldoende dat er bijl menton verbrand waren e ter daarbij tegenwoordig Er werd gcene verdedigin een borgtogt van 100 p. zich zeiven voor 100 p. st vertrok hij om zijn verb eerstvolgende zitting van Drie Dcensche gei hoofdstad doorgereisdzii gevende om het tooneel di alsook de strategische feit hebben plaats gegrepen. Te Parijs wordt voor de regementen der acht regementen van lini Krim aldaar worden te zeer plegligen inlogt zul Een zekere heer Rol beeld gekomen om n naar de Krim te zenden het Kersfeest eene oud zouden hebben. Volgens berekem ring bedraagt de bevo woordig tusschen 350 Van de Chinesche land' in Siam 1,500,000, op een groot aantal op t Cochin-China, op de wichs-eilanden in Australië. De Reizen in A dr. Bartk zullen vijfl die bij Perishes te Gt JONGSTE BUITEN' Londen 2 Deceml weten dat hoegena Rusland door het V overweging genomen gen aard niets ontvar gcene beraadslaging gehad, zooals de Pm MEI Een zonderlinge zaait i deld geworden. Het goli of een predikant der ge huwelijksinzegening aan wien de zaak was gebrat geldig ITO OM B OOT-D IK WIT tus3chbw MIDDELBURG ZIERIKZEB BERGEN OP ZOOM (THOLBN) BUNEVENS VAN MIDDELBURG OP ANTWERPEN ENZ. Van Middelburg Van Tholen. Vrijdag 7, 's morg. 9>'2u i Zaturdag 8, 's morg. 9 u M.iaiidaslO, tl*-2 j Dingsdag 11, 10 Van Middelburg j Van Antwerpen. Woensd. 's tnorg. 8 I Honderd. 6, 's more 8'/2 Woensd. 12, 's midd. 12'»a j Don lerd. 13, 's midd. 1 (nibwsr russghkw mirdelhurg uwRotterdam Wan Rotterdam. Dondeid. 6 'sniorg. 6'z.j Zaturdag 8, 8 Dingsdaü tl, 8'/3 Donderd. 13, 8l/0 Van Middelbare,. Woensdag 5, 'stnorg 8 Vrijdag 7, JO Zondag 9, Woensd, 12, Oe diligence zal van Zierikzee I uur na «Ie afvaart der stoomboo' van Rotterdam naar Middelburg, en van Mid delburg naar Rotter lam >/s lllir na le afvaart der stoom- boot rijden, (dienst russenew vlissingen es Rotterdam.) Van Rollet dam. Des Dingsdag en Zatnrdags 's morgens ten 9 ure, na aan komst van den eersten trein uit 's IIage. Van Vlissingen De» Maandags en Vrijdags 's morgens ten Sure, na au „mst tier stoum not van werk Art. 32. houd Zonder (oeslemmin .^..oiciuuuug van Burgemeester en Wet- Icrs worden geene slangen of vuurwerken bin nen de bebouwde kom der gemeente of op de beide dijken lot aan het Sas afgestoken op de straf bepaald bij art. 471 no. 2 van het welhoek van slrafregt. 12 Het gebruik van vuur of licht in of in de nabijheid dier bergplaatsen is verboden. De in den winkel voorhanden voorraad buskruid of vuurwerkvoor zoover dit daarvoor vatbaar is moet worden geborgen in behoorlijk gesloten bussen bij eene boeveelheid van hoogstens twee ponden in iedere bus. Die bussen moeten worden ingerigt naar het model daartoe door Burgemeesler en Wethouders te geven, cn mogen niet bij elkandermaar moeten zoover mogelijk van elkander staan. Het verkoopen van buiskruid, slangen .patronen en ander vuurwerk is verboden voor zonsopgang cn na zonsondergang of terwijl er vuur of licht is of gerookt wordt in het lokaal, waarin verkocht wordt. In of voor de gebouwenpakhuizen en winkels waarin buskruid of vuurwerk wordt bewaard of ver kocht, moet, en wel aldus, dat dit van de straatzijde goed zigtbaar is en dadelijk in betoog valt, worden kenbaar gemaakt, dat aldaar buskruid of vuurwer ken worden bewaard of verkocht. Het maken van patronen slangen of ander vuur- >rk is alleqn geoorloofd in zoodanige van de ove rige gebouwen dezer gemeente verwijderd staande gebouwenwelke daarloe door Burgemeester en Wethouders worden goedgekeurd. De overtreding dezer bepalingen wordt gestraft met eene boete van tien tol vijf en twintig gulden of eene gevangenisstraf van een tot drie dagen. In bet belang der algemeene veiligheid wordt aan de in dit artikel bedoelde personen vrijgelaten van bunnen voorraad buskruid slangen patronen of ander vuurwerk, zoodanig gedeelte als zij goedvinden te ber gen op de Nubelpoort op zoodanige bergplaats als Burgemeester en Wethouders daartoe in der tijd mog- ten aanwijzen mits het vervoeren steeds geschiede onder het toezigt van een der brand- en brandspuitmeesters van de wijk. Biiouwfrshaven I December. Binnenge komen Kaap Hoornkapt. W. C. Kuyk, van Batavia naar Botterdam Sandyford kapt. C. Haijward, van New-Castle naar Dordrecht. Navij kapt. G. Walson, vanSunderlandnaar Rotterdam, Uitgezeild: Stad Dordrecht, kapt. J. H. Stuit, van Dordrecht naar Londen. gedurende de maand DECEMBER Van Zierikzee Donderd, 6/s morg. 9V2 Zondag 9, 10Va Donderd 13, "/-2 fan Rotterdam- Vrijdag V '«morg. 6 Dingsdag 11, '2 Vrijdag 1*. rttlliuui, HOOI100 bossen STROO en eene partij tVtb.Lt- BILA1UE GOEDEREN. Nadere informatifin te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris. De ondergeteekende maakt aan zijne ï-" geëerde Stad- en Landgenooten be kend dat hij vervaardigd alle soorten van bouten Damp) Siopileii-eii itlntseiidoozeii, welke sterk gemakkelijk en ligt zijn zeer ge schikt om op reis te gebruikenprijs f 2 en hooger. Heeft onderscheidene modellen ter bezigtiging voorhanden. Zieriltzee 4 December 1855. P. PHAFF. Zadelmaker. TER STADS-DRUKKERIJ VAN DE ERVEN A. DE VOS.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 12