W,° 98. Zaltmiag 8 December. J 855. mo pitus dezkij coi'caat is: Per drie maandenf 2,00. Franco per post- 2,25. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren en Po9tdiredteuren. VerschijntWnenr: -v Vnt..»»!-... u een'brand of brandspuitmeester van de wijk wiens voorschriften men daarbij moet in acht nemen. AxtT, 30. Bij het vervoeren van buskruid binnen de bebouwde kom dezer gemeente of op de beide dijken lot aan het Sas hetwelk onder toezigt van een' brand- of bratid- spuilmeester geschiedt, zijn, op straffe eener boete van vijf gulden zij die zich op den weg van het vervoeren bevinden en de bewoners van de langs dien wegslaande gebouwen verpligt zich te gedragen naar de bevelen van dien brand- of brandspuitmeester, wat betreft de verwijdering van zoodanig vuur welke hem voor de openbare veiligheid nuttig en noodzakelijk voorkomt. Art. 31. Behalve de inachtneming der bepalingen van de artikelen 21 en 24 van de ovengenoemde wel moeten kooplieden, winkeliers of anderen die buskruid ver knopen willen en ook zij die vuurwerken willen maken vóór de uitoefening van hun bedrijf hunne bergplaatsen voor buskruid en vuurwerken door Burgemeester en Wethouders doen goedkeuren. Hie bergplaatsen moeten steeds op de bovenste zol deringen der woningen en pakhuizen worden gemaakt in localen waarin niet kan worden gestookt en door welke geen schoorsteenhuis loopt en die behoorlijk gesloten kunnen worden. Op de deur of opening der bergplaatsen moet met goedziglbare letters slaan Berg plaats van buskruid. Die afgeslolenc bergplaatsen mo gen niet worden gebezigd voor bet bergen en bewaren van iets anders en alleen geopend worden, om van den voorraad eene hoeveelheid te nemen of om nieu wen voorraad te bergen Het is verboden eencn voorraad van meer dan lien ponden te zamen in bergplaats, woning en winkel voorhanden te hebbenin geen geval zal de voorraad in den winkel voorhanden vijf pond te boven mogen gaan. Hel kruid moet in behoorlijk gesloten metalen bus sen of gekuipt vaatwerk worden bewaard die zoowel als de vuurwerken die daarvoor vatbaar zijn met baaren klecdep moeten worden gedekt. DE PRIJS DF.lt ADVERTENTI15N IS 'Gewone 10 colli's tie regel. Bockaaiikomligingeh 5 'cents de reirel Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten van 1S regels a 1 Zegclregt voor iedere plaatsing 35 cents. He Inzending der Advertentiën kan ges.: hl eden tot Dingsdag en 'Vrijdag, vóór II ure des morgens. ueneputeerde Stalen zijn goedgekeurd, hetwelk voor nolilicatie wordt aangenomen. Idem, de Koninklijke goedkeuring op de hef fing' van lloofdelijken Omslag \oor 1856 en de afschalling van de plaatselijke belasting op bet Gemaal met I Januarij 8 .li welke zal worden afgekondigd en voorts voor nolilicatie aangenomen idem de verdaging van de goedkeuring der nieuwe belasting tot uit. I cccmbor 18.aiterwijl de Voorzitter levens kennis g eft da' Burgemees ter en Wethouders zich lot Gedeputeerde Maten hebben gewend mei iiel verzoek de goedkeuring goo mogelijk door hunne tusschenkomst te be spoedigen voor kennisgeving aangenomen. Nog deelt de Voorzitter mede de kennisgeving van Gedeputeerde Staten dut het Brandreglement is ontvangen. Namens Burgemeester en Wethouders deelt lissive van'Gcde- ludende verzoek, hij remissie aan ifdelijken omslag uwe over 1851 'rond dat het hun teNoordgonwe Jen lloofdelijken is aangeslagen de Minister dit niet intrekking t Burgemeester uuteerde Stalen d die tot dit ontwikkelt die eenige toelich tester en Wet- gen 2 stemmen en Jhr. Boeije ersisteren op van Burge- a dat de heer leeft gelia I en lijks in de stad word dit besluit tg geen gevolg den heer ile dit naar het il is van het zou behooren e Crane heeft ming van een en. Van de m B. K. Boom, ommen en de zoodat do Wethouders die met 1 .la an wachtgeld aar die com- uft, als voor- fonds slechts ollen ouder- aan zijne ping van Mr. urgemeestcr ll toegestaan jonde jaren nd van regt ■Irene inge- .piesteervol lid der plaatse Idem, aan den heer D. van der Vliet, als ma kelaar in granen. Wordt met algomeenc stemmen benoemd tot makelaar in granen de lieer J. Langoutnois de Does. Het request van Mevrouw ile Jonge van Breu- gelom remissie van lloofdelijken omslag, wordt bij de andere gecolligcerd. Bij monde van den lieer van der Vliet wordt namens de commissie ad hoe rapport uitgebragt op bet reglement van het Weesbuis welk regle ment wordt gearresteerd. In handen eener commissie bestaande uit de hoeren LamlsknegtDr. Keller, eu van der Vliet wordt ten fine van rapport gesteld de rekening van het Weeshuis over 1854. Idem bestaande uit de hccren Mr. van Don gen, Ochtman en Jhr. Boeije ten fine van rap port in dc eerstvolgende raadsvergadering een concept van gewijzigde instructie voor den Ge meente Ontvanger. En eene concept instructie voor den Contro leur dor plaatselijke belasting. De in de vorige vergadering ingediende ver ordeningen op hel verkoopen van brood en die tegen de verspreiding van huidziekten, komen in behandeling en worden vastgesteld; het eerste zal in werking komen 33 dagen na de afkondi ging do tweede met 1 Januarij 1856. Door den voorzitter wordt medegedeeld dat er dit jaar reeds voor /"700.J zelkasch is afgele verd terwijl er nog voor f500 besteld is, naar aanleiding hiervan geeft Mr. de Crane in overwe ging om meer aarde van het uitgegraven terrein en minder van dim berg te verknopen; waarop door den voorzitter wordt gerepliceerd dat zulks zal geschieden doch de asch uit het terrein voor het oogenhlik le vochtig is. Mr. de Crime verzoekt nog dat de zittingen met kortere tusschenpozingen door den voor zitter mogen belegd worden, ten einde de session niet telken reize zoo lang duren de voorzitter doet opmerken dal door hem de vergaderingen meestal om de 1 4 dagen zijn belegd doch hij thans door huiselijke omstandigheden 4 weken heeft laten verloopen. Or. Goemans duet de vraag of er voor de bak kers geen depot kan worden aangewezen waarin zij tegen den I Januarij 1856, hun meel kunnen opslaan ten einde geen stilstand in de hakking te veroorzaken d.i voirzitler merkt op, dat de stad alleen dépot zoude kunnen geven wanneer het rijk zulks ook voor de rijksaccijns deed dat overigens de hakkers daartoe geen verzoek hebben ingediend en dus de raad eerst hij moge lijke restitutie van rijksaccijns en hij indiening van een verzoek dit zal kunnen in overweging ncinen. Waarna de zitting is gesloten. 11ESTJU ARMTRATIEN BEKEND M AKIN G. Burgemeester en Wethouders van Zierikzce, brengen lor kennis van de in- en opgezetenen dier gemeente de navolgende aankondiging, voor komende in de Staals-Courant van den 17 dezer, luidende MINISTERIE VAN' KOLONIËN. In de Nederlandsche Staats-Courant van den 6 November 18)5 zijn, uit de Javasche Cou ranten overgenomen de bengten welke bij het gouvernement van Nederlandsch-lndie zijn ont vangen, omtrent de rampen, door welke tianda, Ternate en andere in den Molukschcn Archipel, gelegen eilanden in dc maanden JUnij en Julij dezes jaars op nieuw door aardbevingen brand en andere onheilen zwaar zijn geteisterd ge worden. Tot leniging van de door die rampen aan de ingezetenen berokkende aanzienlijke verliezen heeft de gouverneur-generaal eene inzameling van giften in Nederlandsch-lndie toegestaan en levens de tusschenkomst van het departement van koloniën ingeroepenom in Nederlandlot hetzelfde einde eene algemeene inschrijving te openen. Gaarne willende medewerken lot de bereiking van het door het Indisch bestuur voorgestelde doel, brengt de ondergeteekende ter kennis van de ingezetenen van Nederland dat hij bereid Is aan het locaal van bet departement van ko loniën le 's Gravenhage en aan het agentschap van dat departement te Amsterdam le ontvangen en naar Batavia over (e maken, alle giften welke tot het bedoelde einde moglen worden af gezonderd terwijl ook den commissarissen des kunings in de provinciën (met uitzondering van Zuid-Holland;) is verzocht de giften tc willen in ontvangst nomen welke bun ter voorschrevene zake, mogtcn worden toevertrouwd. Bij de omstandigheid dat de ingezetenen van Nederlandsch-lndie, nog onlangs zoo mild dijk hebben bijgedragen ten behoeve van de slagtof fere van den jongsten watersnood in Nederland zal het wel geheel overbodig zijn cenigen aan drang le gebruiken lot opwekking der liefdadig heid in Nederland, wanneer die wordt gevraagd tot verzachting van het lot van lijdende natuur- genootcn in die gewesten welke zoo naauw aan Nederland verhonden zijn, en van waar zoo dik werf op de meest onbekrompene wijze bijstand opdaagde ten behoeve van ongelukkige» hier te lande. sGravenhage den 16 November '875. De Minister vim Koloniën (gel Cns. F. PAIILI). De welgezinde in en opgezelenen in de gele genheid willende stellen om van hunne deel neming te doen blijken zoo zal er van heden t' eene verzegelde bus ter Secretarie dezer ge meente geplaatst zijn, gedurende 14 dagen tol ontvangst der giften welke de liefdadigheid zal gelieven te bestemmen tot leniging van hel. lol der door bovengenoemde rampen getroffen in woners van Neörlands-lndie zullende diehij'Ira- gen zoodra mogelijk derwaarts worden overge maakt. Zierikzceden 23 November 1855. B. C. CAU Voorzitter. C. de JONGE Secretaris. BEKENDMAKING Burgemeester en Wethouders van Zierikzce maken bekend, dat bet tweede aanvullingskohier der belasting op de honden in deze gemeente over bet loopende jaar door den Gemeente- Baad vastgesteld den 5 November jongstleden en door lleeren Gedeputeerde Staten dezer provincie goedgekeurd den 30 dier maand op heden aan den Gemeente-Ontvanger is gezonden met last tot invordering overeenkomstig de wet. Gedaan ten Raadhuize van Zierikzce den 5 December 1855. B. C. CAU Voorzitter. C. de JONGE, Secretaris. BINNENLAND. Middelburg 3 December. In zijne zitting- van heden heeft liet provinciaal geregishof van Zeeland in de zaak der administratie tegen den zoutzieder O. Verhagen, bet vonnis der arron- dissements-regtbank te Goes bevestigd waarbij laatstgenoemde tot eene geldboete van /'til7i,6l> met de proceskosten is veroordeeld, onverminderd de kosten in booger beroep gevallen. In den avond van 2 dezer is te 's Hagc de brievenbesteller K. op wien sedert lang ver moeden bestond dat hij zich schuldig maakte

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 11