U'1 )\m HllYOIMlDDMN Men is den dief mede het hazenpad. Om niethcrkend le worden wierp hij de postiljonskleederen weg. die later op den weg werden gevonden. nog niet op het spoor. Volgens beriglen uit Hamburg is de win ter in het noorden reeds vrij slreng en zal de scheepvaart weldra geheel gestremd zijn. In de Hellen drijven geheelc ijsbanken. BENOEMINGEN EN BESLUITEN. Bij koninklijk besluit is nan mv. T. W. baron van Zuylcu vuu Nievelt eervol ontsla? verleend als ontv, der domciuen te Sas van Gentwordende tevens daarbij het kantoor der domeinen te Sas van Gent met 1 Januarij 1S5G opgeheven en bet beheer der daartoe bchoorende domeinen groote wegen en vaarten eti verdere inkomsten opgedragen aan de kantoren der registratie en domeinen te Hulst en Sluis aan ieder voor zooveel betreft hetgeen daarvan in bet ressort van liet kantoor is gelegen. Z. M. beeft de benoeming van den bnrgem. der gcm. Broek in Waterland, tot secret, dier gem., bekrach tigd, aan P. N. J. Lctlc Anncmaetburgem. der gcm. Nieuwe Tonge en Oud en Nieuw Kerkingen op verzoek, met 1 Jan. 1856 eervol ontslag verleend als burgem. van laatstgenoemde gem.en benoemd tot burgem. der gem Vere c. a.Vrou wepolder c. a. en GapingeMr. F. B. Fock. buitenland. R S I. A N E-T U B KUE. Brieven uit de Krim bevatten eenige bijzon derheden aangaande de onlploliing der Fransche en Fngclsche artillerie parken, waarvan wij reeds door middel van den telegraaf kennis dragen. Sebastopol wordt letterlijk tot den grond geslecht; zoowel bet vuur der Bussen, die van de noorder forten de stad onophoudelijk beschieten als de verwoestingen die de geallieerden volbrengen, dragen lot de algebcele vernieling bij. Van den kant der Tchernayaen de ISaidar-vallei wor den de troepen steeds gereed gehouden om op bet eerste sein aan te rukken daar men eenon- verboedschen aanval van den kant der Russen vreest. I'e keizer van Rusland laat een zilveren gedenkpenning slaan op de heldhaftige verde diging van Sebastopol welk eereblijk aan eiken daartoe bijgedragen hebbenden militair en sche peling van alle rangen zonder onderscheid zal worden geschonken om bet aan bel lint van St George te dragen. De sultan van Turkije Iaat een zilveren gedenkpenning slaan op de bemagli- ging van Sebastopol die aan eiken officier der Hngelscbe-Fransche- fuiksch-Sardinische legers en vloten in de Krim en de Zwarte Zee zal wor den uitgereikt. Te Weenen ontvangen berigten uit Kon stanlinopel melden dat deTurksche legermagtaan den Donau tot 70 of 80,000 man zal worden ge- bragl in April 1856 zal dat leger naar den Prulh oprukken en het tooneel des oorlogs naar Bessarabie worden geplaatst; twee uit Fngelsche en Franscbe troepen zamengestelde legerkorpsen en geheel de kavalerie der geallieerden zullen ten dien einde uit de Krim naar Varna worden over- gebragtom in het voorjaar de operation der Turken le ondersteunen. Het kommaqdo over dal leger zal worden gegeven aan Omer-pacha die uit Azie moet worden teruggeroepen. 2' ii ai k f. «j k. in het belang der gezondheidstoestand der keizerin in baren gevorderden staat van zwan gerschap is bet groote terras van den tuin der Tuilerien, bekend onder den naam van torras du Bord de 1' Fau omheind geworden de wan deling aldaar is aan bet publiek ontzegd alleen de keizerin en baar gevolg zuil n van de plek ge bruik maken natuurlijk tol op bet tijdstip der bevalling. Dezelfde maatregel met hetzelfde terras werd genomen voor Anna van Oostenrijk toen zij Lotlewijk XIV onder bet Itart droeg voor Maria Louise, toen zij van den koning van Home zwanger was; voor de hertogin van Berri, toen zij den hertog van Bordeaux zou ter wereld bren gen en voor de hertogin van Orleans, toen de ge boorte van dèn graaf van Parijs volgde. Men heeft opgemerkt dat 579,549 vreem delingen namelijk 410,495 Franschen uit ver schillende departementen en 168,604 buiteulan ders, Parijs gedurende de algemeene tentoon stelling bezocht bobben waaronder het vrij groot aantal diergenen nog niet begrepen is welke uit vrees van geen nachtverblijt in de hoofdstad St. Germain spoorweg geplaatst, met ecne snelheid van 30 a 35 kilometers in bet uur gaan. Fr zijn brieven uit Sebastopol tot 17 Nov. waarvan de hoofdinhoud de ontploffing van het kruidmagazijn op '5 November betreft. De uitwerking daarvan moet verschrikkelijk geweest zijn in een omtrek die buitengewoon groot was. De correspondenten vinden naauwernood woorden om deze ramp le beschrijven. Het ge tal Fngelschen dat er bij omkwam schijnt onge veer "20 geweest te zijn, behalve 110 gewon den. De Russen onderhouden steeds een ge weldig vuur van de noordzijde op de stad en laten geen man ongestoord zoodra hij slechts binnen hel bereik van bet ge weef komt. Er schijnen verscheidene Russische spionnen in do stad geweest te zijn cn van de zijde des vijands toebereidselen gemaakt te worden door de zamenslelling van vlotten als anderzins die het plan van eene onderneming legen de stad schij nen aan te duiden. De Carnal is le Marseille aangekomen met lijdingen uit Konstanlinopel, loopende tol 2-2 de zer. Met deze boot is o >k de hertog van New castle gearriveerd. Omcr-pacba beeft zijne operatie tot ontzetting van Ivars opgeschorst. Hij verwachtte 2", mil. fr. die hem gezonden zijn. Den 21 was te Konstanlinopel een los ge rucht in omloop, dat Kars zich had overgegeven; dit gerucht is echter door de dagbladen niet be vestigd. Generaal Vivian beeft te Kertsch toezegging ontvangen dat I2,0l)l) Turken bet onder zijn be vel slaande contingent zouden versterken. Het Duitsche vreemden legioen is door ziekte gedecimeerd. Alen was verpligt het kamp op te breken waarna de epidemie begon af te nemen. De Russen verdubbelen uit de noordelijke forten van Sebastopol bun vuur op de geallieerden. g b o o t-b bittannisn te zullen vinden, dit le Versailles en andere omliggende plaatsen gezocht hebben terwijl ook dezulken niet zijn medegerekend die des morgens aangekomen en vóór den nacht we der vertrokken zijn. Een mechanicus le I.yonzoo meldt het ugblad Saint Pithlie, is dezer dagen van daar naar Parijs vertrokken met een rijtuig van eigen vinding, dat zonder paarden en ook zonder stoom in beweging wordt gebragt, maar alleen door de waarlc der reizigers die er plaats in nemen Wan- jen r men geioof mag slaan aan het verhaal v an d 't) uitvinder, zou zijn rijtuig, op de rails van ecu da Londen 30 November. Het gouvernement zal eene vermeerdering van magt in Ierland be hoeven te oordeelcn naar de berigten uit Kings town van eergisteren. Pater Pelcherinï is lot een martelaar gemaakt. Van hot gcregtshof tot aan zijne woning was het een ware zegetogt onder luide toejuichingen van bet volk, en veel fatsoen lijk gekleede vrouwen namen deel aan het wui ven met hunne zakdoeken uit de vensters zoo dra de redemptoristen-pater zich met zijne gees telijke vrienden aan bet venster vertoonde. De straten waren opgevuld en de policie kon ter naauwernood de ruimte bewaren. l)e ge tuigen tegen den pater werden bij het huis waarts gaan mishandeld doch door de policie ontzeten de belhamels in hechtenis genomen. Fene vrouw die verdacht gehouden werd van verstandhouding met een als getuige aangedui- den persoon had insgelijks hare redding slechts te danken aan de policieterwijl een hinnenl. zendeling, of bijbellezer, Armstrong genaamd, de wijk moest nemen bij een presbyteriaansch gees telijke van dien naam wiens glazen echter even spoedig als die van andere huizen ingeworpen werden. Iets later patroulleerde de policie door de straten hetgeen niet belette dat ccnige fat soenlijke ingezetenen bijna mishandeld werden. Het gemeen werd aangevuurd door jongens en oude vrouwen die den zegen inriepen over de handen welke do slagen toedienden terwijl een der vrouwen zich er op beroemde met de bladen van een nieuw testament dien ochtend haar vuur aangestoken le hebben. Tegen den avond was de rust hersteld en keerde het grootste gedeelte der policie naar Dublin terug, latende een ge noegzaam getal manschappen te Kingstown ach ter. Fcn en ander geschiedde zoo als men weet ten gevolge van het verhoor wegens een vergrijp door den redemplorislische geestelijke gepleegd, al. het verbranden van bijbels in het openbaar, op het kerkhofpleiu van een roomsche kerk te Kingstown. Bij een gisteren nacht in een buis in Shore- ditch alhier uilgebroken brand gaf John Barton bestuurder der reddingsmiddelen van de Konink lijke rcddings-maatschappijuitstekende blijken van volhardenden en zelfsopofferenden moed. Zoodra hij het ontslaan van den brand vernam spoedde hij zich met zijn werktuig naar de plaats van hel ongeluk en baande zich een weg naar de tweede verdieping waar een huisgezin in nood verkeerde. Kinnen weinige minuten bragt hij een man en eene vrouw in veiligheid cn droeg een kind van drie maanden in zijne armen naar buiten. Vervolgens steeg hij naar de derde verdieping en redde daar een vijftal bewoners, i erwijl hij bezig was met een kind van twaalf maanden naar beneden te brengen hoorde hij de op de straat staande personen roepen dat zich in den winkel die toen in volle vlam stond eene dienstmaagd bevond. Burton brak de deur open en drong den winkel binnenmaar moest uit hoofde van de hitte des vuurs terugkecren. Door de policie bijgestaan ging hij nu eene zij deur in en kwam tot aan het bed waar de dienst maagd gelegen had maar deze had inmiddels zich zelve reeds gered. Geheel uitgeput dreigde de edele menschenvriend nu neder te zijgen en zou het slagtoffer zijner inspanning geworden zijn indien de policie hem niet naar builen had gedragen. Volgen- de Press, zijn den tilden vredes voorstellen aan Engeland gedaan en heeft het kabinet den 2u daarover beraadslaagd. Sedert hebben de onderhandelingen voortgeduurd en er is uitzigt op eene gunstige beslechting. Naar luid van uit Southampton ontvangen de pêches is het geschil met de Vereenig le Staten in der minne vereffend. De Times wc land geluk met deze uitkom De zaak van pater Pe kwam dezer dagen te Dubli bleek voldoende dal er bijh menton verbrand waren er ter daarbij tegenwoordig Er werd geene verdediging een borgtogt van 100 p. zich zeiven voor 100 p. st vertrok hij om zijn verin eerstvolgende zitting van 1 Drie Deensche gc-n hoofdstad doorgereisdzie gevende om het tooneel de alsook de strategische feit bobben plaats gegrepen. Te Parijs wordt voor de regementen der I acht regementen van lini Krim aldaar worden tei zeer plegligen intogt zuil Een zekere heer Rol) beeld gekomen om ri naar de Krim te zenden het Kersfeest eene oud zouden hebben. Volgens berekenit ring bedraagt de bevol woordig tusschen 350 Van de Chinesehe landt in Siam 1,500,000, op een groot aantal op d Cochin-China, op de wichs-eilanden in t Australië. De Reizen in A\ dr. Barlh zullen vijfl die bij Pertshes te Gc JONGSTE BUIT FM Londen 2 Decemt weten, dat hoegenai Rusland door het F overweging genomen gen aard niets ontvan geene beraadslaging gehad, zooals de Prei MED Een zonderlinge zaak i deld geworden. Het golc of een predikant der ge huwelijksinzegening aan wieu de zaak was gebral ÏM> to om b oot-o ib n|t TUSSCHBN MIDDELBURG ZIERIKZF.B BERGEN OP ZOOM (THOLRN) BUNEVENS VAN MIDDELBURG OP ANTWERPEN ENZ. Van Tholen. i Zaturdag 8, 's roorg. 9 u> i Dingdag 110 Van Antwerpen. I Honderd. 6. 's more 8>/2 Dón lerd. 13, 's midd. 1 Van Middelburg Vrijdag 7, 'smorg. 9>'2 m.tandailO, 111>2 fan Middelburg Woensd. 5, 's innrg. 8 Woensd. 12, 's midd. 12''a (dienst russr.iikk middelburg en Rotterdam Van Rotterdam. Dondeul. 6 'smorg. 6'z.j Zaturdag 8 8 fan Middelburg. Woensdag 5, 'smorg 8 Vrijdag 7, 10 Zondag 9, tl Woensd, 12, 6 De diligence zal van Zierikzee l'/? u««r na sloom boo van Rotterdam mar M. ld. Ibnr ddburg oi. boot rijde l)inK3(ta^ tt. Don,ler(l. 13, 8'/, 8'/, de afvaart de r en van Mid "(loUei'lam (tnr na le afvaart der stoom- (DIENST TUSSCIIBN Van Vlisaing.n Des Maandags en Vrijdags morgens ten Sure, na aan mat der stoom not van lissingen en botterdam.) Van Rotterdam. „3 I Des llingsdag en Zalnrdags I),. morgens ten 9 ure, na aan komst van den eersten treu. u 's Itage. 10 ten dien einde cenig buskruid wil zicli daags te voren wenden lot den de brandweer bedoeld in art. 43 brand of brandspuitmeester zal vervoeren commissaris door wien moet voor een .(unapuKiui-esier zat worden aangewezen om hel toezigt op het vervoeren le hebben en de plaats aan te wijzen waar de inlading zal geschieden. De overtreding hiervan wordt gestraft met eene boete van tien gulden te verbeuren door hem, op wiens last hel vervoeren geschiedt. AP.T. 27 Het is op straffe ccner boete van tien gulden verbo den met een vaartuig of schip, voerende hetzij met losse kardoezen, hetzij met scherpgeladen stukken geschut, tot aan hel zoogenaamde Luitje of verder binnen de havens te komen. Op gelijke straf is het verboden hij het verlaten der haven zoodanige stukken op eene of andere wijze le laden voor men het Luitje is gepasseerd. Voor deze hoeten zijn de schippers of gezagvoerde aansprakelijk. Art. 28. De schippers of kapiteins van vaartuigen of schepen waar buskruid aan boord is, zijn verpligt, op straffe ecner boete van tien gulden, binnen zes uren na hunne aankomst in de haven, daarvan kennis te geven aan den commissaris voor de brandweer, bedoeld in art. 43, die als dan zal handelen als in art 26 is vermeld. ij zuilen zich op gelijke straffe sliplelijk houden aan hetgeen hun door dien Commissaris of door den brand of brandspuitmeesterdoor hem aangewezen om toezigt te houden op het vervoerenzal worden bevolen. :rs Alles behoudens de inachtnemir ning der bepalingen van art. 27 en 35 der wet van 26 Januarij 1815 Staatsblad no. 7.) Art. 29. op Het vervoeren van meer dan één pond buskruid de stralenbinnen de bebouwde kom der gemeente of op de heide dijken lot aan het Sas geschiedt op straffe cener boete van tien gulden, steeds onder toezigt van Brouwershaven I December. Binnenge komen Kaap Hoornkapt. W. C. Kuykvan Batavia naar Rotterdam Sandy ford kapt. C. Haijward, van New-Castle naar Dordrecht. Narij kapt. G. Watson, van Sunderland naar Rotterdam, Uitgezeild; Stad Dordrecht, kapt. J. H. Sluit, van Dordrecht naar Londen. A F T A B T »BH STOOMBOOT i itadzibbikzss gedurende de maand DECEMBER, Van Zierikzee Van Rotterdam- Donderd, 6,'smorg, 9'/2 Vrijdag 7 'smorg Zondag 9, lO'/a Dingsdag II, Donderd 13, 5'/2 Vrijdag 14, VAAtiiriii ccix auisua. HOOI100 bossen STROO en eene partij MEU BILAIRE GOEDEREN. Nadere informatica te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris. De ondergeteekende maakt aan zijne geëerde Stad- en Landgenoolen be kend dat hij vervaardigd alle soorten van houten Damns iloedeii.eii ülutseiitloozen welke sterkgemakkelijk en ligt zijn zeer ge schikt om op reis te gebruikenprijs f 2 en hooger. Heeft onderscheidene modellen ter bezigtiging voorhanden. Zierikzee4 December 1855. P. PHAFF. Zadelmaker. 6 6'-, TER STADS-DRURK.ER1J VAN DE ERVEN A. BB VOS.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 10