m 'm HEMMEN VËIIV0I2IHIIDDELP O mede het hazenpad. Om niet herkend tc worden wierp hij de posliljonskleederen weg, die later op den weg werden gevonden. Men is den dief nog niet op het spoor. Volgens berigten uit Hamburg is de win ter in het noorden reeds vrij streng en zal de scheepvaart weldra geheel gestremd zijn. In de Hellen drijven geheele ijsbanken. BENOEMINGEN liN BESLUITEN. Bi.j koninklijk besluit is aan mr. T. W. baron van Zuylen vuu Nievelt eervol ontslag: verleend als on tv, der domeinen te Sas van Gentwordende tevens daarbij het kantoor der domeinen te Sa« van Gent met 1 Januarij 1856 opgeheven en het beheer der daartoe behoorende domeinen grootc wegen en vaarten en verdere inkomsten opgedragen aan de kantoren der registratie en domeinen te Hulst en Sluis aan ieder voor zooveel betreft hetgeen daarvan in het ressort van het kantoor is gelegen. Z. M. heeft de benoeming van den burgem. der gcm. Broek in Waterland, tot secret, dier gem., bekrach tigd aan P. N. J. Lette Annemaetburgem. der gem. Nieuwe Tonge en Oud en Nieuw Herkiugen op verzoek, met 1 Jan. 18.jG eervol ontslag verleend als burgem. van laatstgenoemde gem.en benoemd tot burgem. der gem Vere e. a.Vrou wepolder c. a. en Gapiugc Mr. F. B. Fock. BUITENLAND. B S I A N I-T U B K II E. Brieven uil de Krim bevatten eenige bijzon derheden aangaande de ontploffing der Fransche en Kngelschc artillerie parken, waarvan wij reeds door middel van den telegraaf kennis dragen. Sehastopoi wordt letterlijk lot den grond geslecht; zoowel hel vuur der Ilussen, die van de noorder- forlen de stad onophoudelijk beschieten als de verwoestingen die de gealieerden volbrengen, dragen tol de algeheele vernieling bij. Van den kant der Tchornayaen de liaidar-vallei wor den de troepen steeds gereed gehouden om op het eerste sein aan te rukken daar men ecnon- verhoedschen aanvat van den kant der Bussen vreest I'e keizer van Rusland laat een zilveren gedenkpenning slaan op de heldhaftige verde diging van Sehastopoi welk ecreblijk aan eiken daartoe bijgedragen hebbenden militair en sche peling van alle rangen zonder onderscheid zal worden geschonken om het aan het lint van St George te dragen. Oe sultan van Turkije laat een zilveren gedenkpenningslaan op de bcmagti- ging van Sehastopoidie aan eiken officier der Engelsche-Fransche- furksch-Sardinische legers en vloten in de Krim en de Zwarte Zee zal wor den uitgereikt. Te Weenen ontvangen berigten uit Kon stanlinopel melden dat deTurksche legermagtaan den Donau tot 70 of 80,000 man zal worden ge- bragt in April 185(3 zal dat leger naar den Pruth oprukken en het tooneel des oorlogs naar Bessarabie worden geplaatst; twee uit Engelsehe en Fransche troepen zamengestelde legerkorpsen en geheel de kavalerie der geallieerden zuilen ten dien einde uit de Krim naar Varna worden over- gebragt om in het voorjaar de operation der Turken te ondersteunen. llet kommando over dal leger zal worden gegeven aan Omo-pacha die uil Azic moet worden teruggeroepen. r a A is B u H. In het belang der gezondheidstoestand der keizerin in haren gevorderden staat van zwan gerschap is het groole terras van den tuin der Tuilerion, bekend onder den naam van terras du Bord de 1' Eau, omheind geworden; de wan deling aldaar is aan het publiek ontzegd alleen de keizerin en haar gevolg zuil n van de plek ge bruik maken natuurlijk tol op het tijdstip der bevalling. Dezelfde maatregel met hetzelfde terras werd genomen voor Anna van Oostenrijk toen zij Lodewijk XIV onder het hart droeg voor Maria Louise, toen zij van den koning van Home zwanger was voor de hertogin van Berri, toen zij den hertog van Bordeaux zou ter wereld bren gen, en voor de hertogin van Orleans, toen de ge boorte van den graaf van Parijs volgde. Men heeft opgemerkt dat 579,549 vreem delingen namelijk 410,495 Franschen uit ver schillende departementen en 168,604 buiteulan ders, Parijs gedurende de algemeene tentoon stelling bezocht hebben waaronder het vrij groot aantal diergenen nog niet begrepen is welke uit vrees van geen nachtverblijf in de hoofdstad te zullen vinden, dit Ie Versailles, St. Germain en andere omliggende plaatsen gezocht hebben terwijl ook dezulken niet zijn medegerekend die des morgens aangekomen en vóór den nacht we der vertrokken zijn. Een mechanicus te f.yonzoo meldt het dagblad Sahn Publicis dezer dagen van daar naar Parijs vertrokken met een rijtuig vau eigen vinding, dat zonder paarden en ook zonder sloom in beweging wordt gebragt, maar alleen door de zwaarte der reizigers die er plaats in nemen Wan ne- r men geloof mag slaan aan het verhaal van den uitvinder, zou zijn rijtuig, op de rails van ecu spoorweg geplaatst, met eene snelheid van 30 a 35 kilometers in het uur gaan. Er zijn brieven uit Sehastopoi tot 17 Nov. waarvan de hoofdinhoud de ontploffing van het kruidmagazijn op '5 November betreft. De uitwerking daarvan moet verschrikkelijk geweest zijn in een omtrek die buitengewoon groot was. De correspondenten vinden naauwernood woorden om deze ramp te beschrijven. Het ge tal Engelschen dat er hij omkwam schijnt onge veer 20 geweest Ie zijn behalve HO gewon den. De Russen onderhouden steeds een ge weldig vuur van de noordzijde op de stad en laten geen man ongestoord zoodra hij slechts binnen het hereik van het geweeV komt. Er schijnen verscheidene Russische spionnen in de stad geweest te zijn en van de zijde des vijands toebereidselen gemaakt te wordendoor de zamenstellingvan vlotten als anderzins die liet plan van eene onderneming legen de stad schij nen aan te duiden. De Carmal is te Marseille aangekomen met tijdingen uit Konstanlinopel, loopende tot 22 de zer. Met deze boot is ook de hertog van New castle gearriveerd. Omer-pacha heeft zijne operatie tot ontzetting van Kars opgeschorst. Hij verwachtte 2", mil. fr. die hem gezonden zijn. Den 21 was tc Konstanlinopel een los ge rucht in omloop, dat Kars zich had overgegeven; dit gerucht is echter door de dagbladen niet be vestigd. Generaal Vivian heeft tc Kerlsch toezegging ontvangen dat l2,Ql)U Turken het onder zijn be vel staande contingent zouden versterken. Het Duitsche vreemden legioen is door ziekte gedecimeerd. .Men was verpligt het kamp op te breken waarna de epidemie begon af te nemen. De Russen verdubbelen uit de noordelijke forten van Sehastopoi hun vuur op de geallieerden. G B O O T-B BITH1ISIE® Londen, 30 November. Het gouvernement zal eene vermeerdering van magl in Ierland be hoeven te oordeelen naar de berigten uit Kings town van eergisteren, l'aler Pelcherini is lot ceil martelaar gemaakt. Yan het gcregtshof tot aan zijne woning was het een ware zegetogt onder luide toejuichingen van het volk, en veel fatsoen lijk gekleede vrouwen namen deel aan het wui ven met hunne zakdoeken uit de vensters zoo dra de redemptoristen-pater zich met zijne gees telijke vrienden aan het venster vertoonde. De straten waren opgevuld en de policie kon ter naauwernood de ruimte bewaren. De ge tuigen tegen den pater werden bij het huis waarts gaan mishandeld doch door de policie ontzeten de belhamels in hechtenis genomen. Eene vrouw die verdacht gehouden werd van verstandhouding met een als getuige aangedui- den persoon had insgelijks hare redding slechts ledanken aan de policie, terwijl een binnenl. zendeling, of bijbellezer, Armstrong genaamd, de wijk moest nemen hij een presbyleriaansch gees telijke van dien naam wiens glazen echter even spoedig als die van andere huizen ingeworpen werden, iets later palroulleerde de policie door de straten hetgeen niet belette dat eenige fat soenlijke ingezetenen bijna mishandeld werden. Het gemeen werd aangevuurd door jongens en oude vrouwen die den zegen inriepen over de handen welke de slagen toedienden terwijl een der vrouwen zich er op beroemde met de bladen van een nieuw testament dien ochtend haar vuur aangestoken te hebben. Tegen den avond was de rust hersteld en keerde het grootste gedeelte der policie naar Dublin terug, latende een ge noegzaam getal manschappen te Kingstown ach ter. Een en ander geschiedde zoo als men weet ten gevolge van het verhoor wegens een vergrijp door den redemptorislische geestelijke gepleegd, nl. het verbranden van bijbels in het openbaar, op het kerkhofplein van een roomsche kerk te Kingstown. Bij eengisteren nacht in een huis in Shore- ditch alhier uitgebroken brand gaf John Barton bestuurder der reddingsmiddelen van de Konink lijke reddings-maatschappijuitstekende blijken i van volhardenden en zelfsopofferenden moed. Zoodra hij het ontstaan van den brand vernam spoedde hij zich met zijn werktuig naar de plaats van het ongeluk en baande zich een weg naar de tweede verdieping waar een huisgezin in nood verkeerde. Binnen weinige minuten bragt hij een man en eene vrouw in veiligheid en droeg een kind van drie maanden in zijne armen naar huiten. Vervolgens steeg hij naar de derde verdieping en redde daar een vijftal bewoners. Terwijl bij bezig was met een kind van twaalf maanden naar beneden te brengen hoorde hij de op de straat staande personen roepen dat zich in den winkel die toen in volle vlam stond eene dienstmaagd bevond. Barton brok de deur open en drong den winkel binnen maar moest uit hoofde van de hitte des vuurs terugkeeren. Door de policie bijgestaan ging hij nu eene zij deur in en kwam lot aan hethed waar de dienst maagd gelegen had maar deze had inmiddels zich zelve reeds gered. Geheel uitgeput dreigde de edele menschenvriend nu neder te zijgen en zou het slagtoffer zijner inspanning geworden zijn indien de policie hem niet naar builen had gedragen. Volgen- de Press, zijn den lilden vredes voorstellen aan Engeland gedaan en heeft het kabinet den 2o daarover beraadslaagd. Sedert hebben de onderhandelingen voortgeduurd en er is uitzigt op eene gunstige beslechting. Naar luid van uit Southampton ontvangen de pêches is het geschil mei de Vcreenig le Staten in der minne vereffend. De Times wenschl het land geluk met deze uitkomst. De zaak van pater Pctherine of Petcherine kwam dezer dagen te Dublin weder voor. Met bleek voldoende dat er bijbels en nieuwe testa menten verbrand waren en dal voornoemde pa ter daarbij tegenwoordig en behulpzaam was. Er werd geene verdediging voorgedragen en na een horgtogt van tOD p. st. gesteld, benevens zich zeiven voor 100 p. st verbonden te hebben, vertrok hij om zijn verhoor te ondergaan bij eerstvolgende zitting van het hof. Drie Deensche genie-officieren zijn deze hoofdstad doorgereisd zich naar het Oosten be gevende om hettoonecl des oorlogste bestuderen alsook de strategische feiten welke in de Krim hebben plaats gegrepen. Te Parijs wordt een groot feest bereid voor de regemenlen der keizerlijke garde en de acht regomenten van linie die eerstdaags uit de Krim aldaar worden terugverwacht en er een zeer plegtigen intogt zullen houden. Een zekere heer Robert Feast is op het denk beeld gekomen om ruim 2500 plumpudding naar de Krim te zenden opdat de soldaten met het Kersfeest eene oud-Engelsche versnapering zouden hebben. Volgens berekeningen van sir Jonh Bow- ring bedraagt de bevolking van China tegen woordig tusschen 350 a 400 millioen zielen. Van de Chinesche landverhuizers bevonden zich in Siam 1,500,000, op Java 135,000 alsmede een groot aantal op de Indische eilanden in Cochin-China, op de Philippijnsche en Sand- wichs-eilanden in de West-Indien en in Australië. De Reizen in Afrika van den beroemden dr. Barlh zullen vijf lijvige boekdeelen beslaan die bij Pertshes te Gotha het licht moeten zien. JONGSTE BUITENLANDSCME TIJDINGEN Londen, 2 December. De Observer meent te weten dat hoegenaamd geene propositie van Rusland door het Engelsehe gouvernement in overweging genomen is omdat er van zoodani- gen aard niets ontvangen is en op 19 November geene beraadslaging van het kabinet heeft plaats gehad, zooals de Press heeft medegedeeld. wr A FY A A B T 0 E a STOOMBOOT gedurende de maand DECEMBER, STOOMBOO T-D X B K T TUSSCHEN middelburg zierikzee berger op zoom (tholrr) benevens van middklburg op antwerpen enz. Van Middelburg Vrijdag 7, Ymorg. 9l'au M.tandailO, 1 ll'2 Van Middelburg Woensd. 5, 's inorg. 8 Woensd. 12, 's midd. 12L4 foibrst tussgllk* middelburg br rotterdam Won Rotterdam. Van Tholen Zaturdag 8, 's in org. 3 u Dingsdag 11, 10 Van Antwerpen. I Donderd. 6, 's more 8*/2 j Don lerd. 13, 'smidd. 1 Van Middelburg Woensdag 5, 'stnorg 8 Vrijdag 7, 10 Zondag 9, 11 Woensd, 12, 6 Dondeid. 6 'smorg. Zaturdag 8, Dingsdaa 11, Donderd. 13, GS 8 8S SS üe diligence zal van Zierikzee I uur na tie afvaart der gtoomboo* van Rotterdam naar VIi 1deliturg en van Mid delburg naar Roller lam uur na le afvaart der stoom boot rijden. (dienst tussuhbn vlissingen er rotterdam.) Van Rollet dam. Des Dingsdag en Zaturdags 's morgens ten 9 ure, na aan komst van den eersten trein uit 's llage. Van Vlissingen Des Maandags en Vrijdags 's morgeus ten 8 ure, na aan- komst der stoom oot van Breskens. i De diligence zal v in Zierikzee 1'/i ,,l,r na de afvaai t der stoomboot van Rotterdam naar Vlissingen .en van Vlis singen naar Rotterdam ''.2 uur na de afvaart der stoom boot rijden. s,& i ril ijl prïjxscni tobh 5ïfjte ot3b73 tb ftmbtbrdtw MEDEDEELINGEN. Een zonderlinge zaak is voor de Engelsehe regtbauk behan deld geworden. Het gold een huwelijk en wel oin te beslissen of een predikant der gevestigde kerk hef- regt heeftom de huwelijksinzegening aan zich zclven tc doen. De regter voor wien de zaak was gebragtheeft heslist dat het sacrament geldig is. Bhouwfrshaven I December. Binnenge komen Kaap Hoorn, kapt. W. C. Kuyk, van Batavia naar Rotterdam Sandyford kapt. C. Haijward, van New-Castle naar Dordrecht. Navij kapt. G. Watson, van Sunderland naar Botterdam, Uitgezeild: Stad Dordrecht, kapt. J. H. Sluit, van Dordrecht naar Londen. Rusland. Spanje. Belgie. Portugal S23,6 92'-, lCO'y, Ti 20,5/IG 33',. den 3 December 1855. Nederland. Werkelijke schuld 2'/» pet. dito dito 3 dito dito 4 Handel-Maatschappij 4'/2 Oblig. bij Hope en Co. 5 dito dito 1828/1829 5 Certific. dito 1840. 4 dito bij Stiegiitz 4 dito dito 1S54 5 Certific. vau Inschrijving 6 Oblig. Nieuwe Stukken 1 Binncnlandsch3 Oostenrijk. Oblig. Metalliek 5 dito dito N. betaalbaar Amsterdam 5 Certific. bij Rothschild 2'/a Obligatiën 3 ROTTERDAM; 3 December. TARWE. Zeeuws., Vlaams, en Overm. was een goede aanvoer ter markt, waarvoor weinig kooplust bestond en die in de beste soorten tot eene verlaging van 50 c. en iu de min dere kwaliteiten van 75 c. niet geheel was op te ruimen goede en puike f 17.75 a ƒ18,50 mindere f 13 a f 16,50 ROGGE. Zeeuws. Vlaams, en Overmging als voren traag van de band 13,20 a 13,60. GERST Zeeuws, vlaams eu Overm. met minder kooplust 10 a 20 c lager winter ƒ8,30 ii ƒ8,50 dito zomer 7,90S,10. HAVER. Zeeuws, en Tul. Korte was tot 10 c. lager moeijelijk te verkoopen ƒ4,40 a ƒ4.70 dito lange ƒ4, a 4,60. MEEKRAP. Tot vaste prijzen is heden wat meer omgegaan. VLAS. op bet land met goeden handel de aanvoer ter markt van heden ruimde vlug op doch de prijs was onver anderd Getrouwd Zierikzee 30 November 1855. J. L. van OOST en MKASHOEK. TAS ZIHHIKZIX Van Zierikzee Donderd, 6,'smorg, 9l/2 Zondag 9, lO'/a Donderd 13, 5'/2 Van Rotterdam- Vrijdag 7 's morg. 6 Dingsdag 11, 6'-2 Vrijdag 14, 8 Do Notaris Mr. J. J. ERMKRINS zal, op Vrijdag den 14 December 1855 's morgens ten 10 ure, in de Herberg te Renesse presenteren te verkoopen: 1Ten verzoeke van de Erfgenamen van JACOB KOOMAN, een HOEFJE, met 3 Bunders 13 Roeden 20 Ellen BOSCH TUIN en BOOMGAARD, staande en ge legen onder Renessesectie B nos. 86 87, 88 en 226. 2." Ten verzoeke van de Erfgenamen van JAN BAKKER, twee WOONHUIZEN TUIN en ERVEstaande en gelegen op het Dorp Renesse sectie A nos. 3780 en 93 en 3.° 43 Roeden 30 Ellen BOSCH gelegen aan den Hoogen Zoom onder Renesse sectie B no. 82. Nog zal op denzelfden dag, 'snamiddags ten2 ure op bovengemeld Hoefje worden verkocht 2 kalfdragende VAARZEN, 2 tweejarige VAARZEN, een MESTPUT, 8 Voer VVEI- IIOOI 100 bossen STROO en eene partij MEU BILAIRE GOEDEREN. Nadere informatiën te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris. De ondergeteekende maakt aan zijne geëerde Stad- en Landgenooten be kend dat hij vervaardigd alle soorten van houten Dames Sioedeu. en llntseiidoozeu welke sterk gemakkelijk en ligt zijn zeer ge schikt om op reis te gebruikenprijs f 2 en hooger. Heeft onderscheidene modellen ter bezigtiging voorhanden. Zierikzee 4 December 1855. P. PHAFF. Zadelmaker. ter stads-drdkk.erij van de erven a. de vos.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 2