Jf.° Woensdag 5 December. 1855, BESTUREN ADMINISTRATIES MBÜWSTIJDM ZIERIKZEESIMOIMT DE PRIJS DEZEII COURANT IS Per drie maandenf 2,00. Franco per post2,25. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren en Postdirecteuren. Verschijnt: Woensdag en Zaterdag. DE PRIJS DER ADV E PT EN TI EN IS: Gewone 10 omits Ic regel. Boekaankondigingen 5 cent-» do regel Geboorte-, Huwelijks- en Doodbcrigten van 1S regels a l Zegolrcgt voor iedere plaatsing 35 ccufs. De Inzending der Advcrtentiën kan geschieden tot Pingsdag en Vrijdag, vóór 11 ure des morgens. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee brengen ter kennis van de in- en opgezetenen diergemeente de nai olgendeaankondiging, voor komende in de Slaals-Courant van den 17 dezer, luidende MINISTERIE VAN KOLONIËN. In de Nederlandsche Staats-Courant van den 6 November 18)5 zijn, uit de Javaschc Cou ranten overgenomen de bcrigten welke bij het gouvernement van Nederlandsch-lndie zijn ont vangen omtrent de rampen, door welke Randa, Ternate en andere,in den Molukschen Archipel, gelegen eilanden in de maanden Junij en Julij dezes jaars op nieuw door aardbevingen .brand en andere onheilen zwaar zijn geteisterd ge worden Tol leniging van de door die rampen aan de ingezetenen berokkende aanzienlijke verliezen beeft de gouverneur-generaal eene inzameling van giften in Nederlandsch-lndie toegestaan en tevens de tusschenkomst van het departement van koloniën ingeroepen, om in Nederland, tot hetzelfde einde eene algemeene inschrijving te openen. Gaarne willende medewerken tot de bereiking van hel door het Indisch bestuur voorgestelde doel, brengt de ondergeleekende ter kennis van de ingezetenen van Nederland dat hij bereid is aan het locaal van het departement van ko loniën te 'sGrnrcnhageen aan het agentschap van dat departement te Amsterdam te ontvangen on naar I'atavia over te malton, alle giften welke tot het bedoelde einde mof,ten worden af gezonderd terwijl ook den commissarissen des konings in de provinciën (met uitzondering van Zuid-Holland;) is verzocht de giften te willen in ontvangst nemenwelke knn ter voor chrevenc zake, mogten worden toevertrouwd. bij de omstandigheid dat de ingezetenen van Nederlandsch-itidienog onlangs zoo mildelijk hebben bijgedragen ten behoeve van de slaglof- fers van den jongsten watersnood in Nederland, zal het wel geheel overbodig zijn ecnigen aan drang te gebruiken lol opwekking der liefdadig heid in Nederland, wanneer die wordt gevraagd tpt verzachting van het lot van lijdende natuur- genooten in die gewesten welke zoo naauw aan Nederland verbonden zijn, en van waar zoo dik werf op de meest onbekrompene wijze bijstand opdaagde ten behoeve van ongclukkigen hier te lande. 'sGravenhageden 16 November 1855. De Minister van Koloniën (get.) Cu". F. RAiiUI). De welgezinde in en opgezetenen in de gele genheid willende stellen om van hunne deel neming te doen blijken, zoo zal er vau heden af béne verzegelde bus ter Secretarie dezer ge meente geplaatst zijn, gedurende 14 dagen tot ontvangst der giften welke de liefdadigheid zal gelieven te bestemmen tot leniging van het lot der door bovengenoemde rampen getroffen in woners van Neérlands-Indie zullende die bijdra gen zoodra mogelijk derwaarts worden overge maakt. Zierikzee, den 28 November 1855. B G. CAU, Voorzitter. C, de JONGE Secretaris. AFKONDIGING. Burgemeester en Wethouders van Zicriltzec doen te weten dat door den raad dier gemeente in zijne vergadering van den '0 Augustus jongst leden is genomen het volgende Besluit: met wijziging van het besluit »an 80 October 1852 en 5 Julij 1851 goedgekeurd hij konink lijk besluit van 29 Julij 1853 no. Si. Art. 1. Er zal, te beginnen met het jaar 1856 ten behoeve der gemeente worden gehe ven een' floofdelijkon Omslag van hoogstens 9400 gulden. Art. 9. Tot grondslag daarvan zal strekken het vermoedelijk vermogen der ingezetenen in verband met grondbezitting bezoldiging, sland, levenswijze en huisselijkc omstandigheden Art. 3. De omslag zal worden gemaakt over de in de gemeente verblijf houdende hoofden van huisgezinnen of die eigene middelen van beslaan hebbende bij anderen inwonen. Art. 4. Indezen omslag worden niet begrepen de zoodanigen wier jaarlijkse!) inkomen vermoe delijk minder bedraagt dan drie honderd gulden. Op welke heffing- de koninklijke goedkeuring is verleend bij besluit van den 10 November 1855 no. Oi. Er is wijders vastgesteld de. daartoe behoorendc verordening op de helling en invordering van eenen lloofdelijken Omslag, gewijzigd als volgt' Er zullen zijn twintig klassen In de eerste klasse wordt betaald f50,00 tweede - 120,00 derde 100,00 vierde 90.00 vijfde 80,00 zesde 70,00 zevende 60.00 achtste - 55.00 negende - SO.00 tiende 45,00 elfde - 40,00 twaalfde - 35,00 dertiende - 30,00 veertiende - 25,00 vijftiende - 20,°0 zestiende - 15,00 zeventiende - 10,00 achttiende - 7,50 negentiende. - 5,00 twintigste - 2,50 of zoo veel meer of minder als de behoefte der gemeente medebrengt. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 4 December 1855. I!. 0. CAU, Voorzitter C. dé JONGE, Secretaris. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee brengen ter kennis van de ingezetenen dat bij koninklijk besluit van 10 November jl. n°. 64, overeenkomstig het door den Gemeente-Raad op den 20 Augustus jl. genomen besluit, is goed gekeurd de afschaffing van de plaatselijke belasting op liet gemaal bij wijze van opcenten en als eigen middel geheven, met den 1 Januarij 1856. Zierikzee den 28 November 1855. B. G. GAU, Voorzitter.] C. de JONGE, Secretaris. BINNENLAND. Zierikzee 3 December. Reeds drie dagen was de achttienjarige dochter van C. Elzevier metselaar alhier vermist en bestond er vermoe den dat zij verdronken was daar hare schort met een paar messen aan den kant der gracht was gevonden. Dit vermoeden is gebleken treurige waarheid te zijn, daar gisteren namiddag baarlijk in de brakke gracht is gevonden. Zierikzee 4 December. In de op heden ge houden raadsvergadering, waarvan wij het ver slag in ons volgend nummer zullen mededeelen is benoemd tol eonlroleur der stedelijke belastin gen alhierde heer G. Verdooren met 11 stem men. He heer B. K. Boombekwam 1 stem terwijl er één briefje in blanco was. Sebooskerke 3 December. Gisteren had de Hervormde gemeente alhier het genoegen de va cature veroorzaakt door het vertrek van ds. C. M. van der Weijde, naar Vrouwepolder (eiland Wal cheren) vervuld te zien daar de beroepen leer- aar, de kandidaat L. D. G. Krol, door zijnen vaderden wel-cerw. zecrgl. heer L. Krol, pre dikant te Litlh bij haar werd ingeleid en in zijn dienstwerk bevestigd met eene leerrede naar aan leiding van I Joh. I: 2". Behalve door den be- vcsliger en den consulent ds. Schuller, predikant te Elkerzcc geschiedde do oplegging der handen ook door de eerw. hoeren W. F. Menzel, theol. doc.,./ II. S van LamsweerdeSchulIercn II. J. Krol, predikanten te Uenesse, Noordgouwe en Nieuw Vosineeren Halsteren. De bevestigde aanvaardde in hel namiddaguur zijn dienstwerk en had lot grondslag zijner leerrede gelegd I Joh. 1 3, Naar men verneem! heeft 1. J. II. Bos- scliartdoor het provinciaal geregtshof in Zeeland wegens het verduisteren van brieven met gelds waarde veroordeeld tot eono tuchthuisstraf van "jaren, onmiddelijk c issalie doen aanteekenen van dit arrest. Veriolgvan het aan dc tweede kamer aangeboden ontwerp van wet tot regeling van <1 zamcnslelling der reglcrlijke magl en bel be leid der justitie Staat C, behelzende het getal en de bezoldi ging der leden en de ambtenaren van en bij de provinciale geregtsboven luidt als volgt provincie Noord-Rraband en GelderlandI president f 33:).I vise-president 261)van 4 toto raadsheeren ieder f249',)van 3 tot 4 regters ieder f 1600, i procureur-generaal f i5399, I advokaat-generaal 24 It)1 subslit. van den procureur-generaal 1630, I griffier f\ 809, 2 substit.-griffiers ieder/" prov. Noord Holland I president f 4999 i vice- president 3200 4 tot 5 raadsheeren ieder f3000 3 tot 4 regters ieder 2000 1 pro cureur-generaal f 4000, I advokaat-gene raal f 3000 1 substit. van den procureur-gene raal f 2000 4 griffier f 2400.2 subsi, griffiers ieders 1500: provincie Zuid-Holland: 1 presi dent f 4000 2 vice-presidenten ieder f 3200 4 tot 5 raadsheeren ieder 3000 6 lot 7 regters ieder/ 2090, 1 procureur-generaal/' 4000, t advocaat-generaal 39092 substit. van den procureur-generaal ieder 2090, I griffier ƒ2500 3 substituut-griffiers ieder f 1500 -provincie Zeeland, Utrecht Vriesland Overijssel, Gro ningen en Limburg l president /3090, 1 vice- president f 24004 tot 5 raadsheeren ieder f 2200 3 tot 4 regters ieder f 1600, I proc. generaal 30li()I advoc.-generaal 2200, 1 griflief ƒ1803; 2 subst.-griffier ieder f 1000 prov. Drenthe: I pres. ƒ2000, 1 vice-president 2200, 4 raadsheeren ieder ƒ2000 3 tot 4 reg ters ieder ƒ1000, I proc.-generaal f 2500, 1 advocaat-generaal f 20001 griffier ƒ1600, 2 subst.-griffiers ieder f 800; 2 tot regters-plaats- vervangers bij ieder geregtshof, geene bezol- diging. Blaat D, behelzende het getal en de bezoldi ging der leden en ambtenaren van en bij den hoogen raad, luidt als volgt1 president 8009 2 vice-presidenten ieder ƒ5090 14 raadsheeren ieder f 45001 proc. generaal 8000, 2 adv. generaal ieder f 4500 1 griffier f 3500 2 subsi- griffiers ieder 2000, Men meldt uit Delft van den'28 Novemb. Heden avond is voor liet eerst een gedeelte dezer stad met gas verlicht hot geen aanvankelijk aan de goede verwachting beantwoord. Men meldt uit 's Gravenhage van 27 Nov. ticden heeft in eene pleglige algemeene verga dering van den hoogen raad der Nederlanden dc installatie plaats gehad van den nieuw benoem den president eu vice-president van dat collegie, de heeren mrs. F. cle Greve en jhr. B. van dei- Velden. Bij deze gelegenheid werden treffende sierlijke redevoeringen gehouden door de heeren Deketli (die bij de afwezigheid van den procureur- generaal het woord voerde)den nieuw benoem den president en vice-president van dat collegie en deken der orde van a lvokalpn. Een talrijk publiek woonde deze plegtigheid bij. Men meldt uit Geerlruidenberg van den 23 Nov. Eene zaak, welke in deze stad en om streken veel opspraak verwekt, is, dat dezer dagen alhier zekere jufvrouw B. is overleden welke haar gansche vermogen hetwelk op eene ton gouds wordt begroot, bij testament aan eene oude dienstmeid heeft vermaakt. Eergisteren is van wege dc stedelijke re gering te Breda eene broodbakkerij opengesteld, hetgeen voor dc behoeftige klasse eene uitmun tende inrigting is. De prijs per 3 fg [l'/j Ned.) is weinig lager gesteld dan bij de bakkers maar hot heeft bijna een ons overwigt, en is zeer voedzaam smakelijk en zuiver toebereid. Bij de in deze week plaats gehad hebbende publieke verpachling van stads landerijen te Zulpben was hel opmerkelijk hoeveel deze i n waarde gestegen zijn. Vele bragten de dubbele, ja bijna de driedubbele pacht op van die van vorige jaren. Zoo is onderanderen eene plaats gelegen onder Voorstgroot circa 70 bunders nu voor ƒ3909 verpacht, die lot heden onder hands nooit hoven de 1200 opbragt. Uit Ter Appel wordt van den 27 11. hel volgende gemeld De postiljon die van Meppen op liaaren in het naburige Hannover rijdtheeft zich aan eenen belangrijken diefstal schuldig ge maakt. Up de terugreis vau Ilaaren naar Mep pen vroeg hem een persoon te mogen mederij den. Hieraan werd gereedelijk voldaan en de reis werd nu gezamelijk voortgezet. Op onge veer een uur afstands van ilaaren gekomen, ver zocht de postiljon aan zijnen reisgenoot voor ec- nige oogenblikken de teugels te willen vasthouden on langzaam voort te rijden daar hij aan ,00110 natuurlijke behoefte moest voldoen. Dit ge schiedde maar terwijl nu de wagen voortrolde begaf den postiljon zich achter den wagenont vreemde uit dc kistdie men vergeten had te sluiten, 300 Pr. daalders (ƒ525/ en koos daar-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 1