n aiEs<S ivrr. gezant te Stuttgart, vorst Gorlsclmkofftc willen legitimeren terwijl hij ccn gratificatie van den keizer van Rusland verlangde 011 zich voorden verdreven afstammeling eens Arnionisehen prin sen uilgaf. llij werd echter door dien gezant volstrekt niet als Russisch onderdaan erkend en derhalve werd ook zijn verzoek om oogen- Idikkolijken onderstand in geld niet ingewilligd. Alles wat hij over de verbeurdverklaring zijner goederen voorgeeft is louter bedrog. Daar de valsche prins te Brussel schulden heeft achterge laten en hij de op hem loopende wissels niet kon voldoen werd hij uit Stuttgart verwijderd, filings verliet hij die stad en begaf zich naar linden-baden doch ook daar kon hij den per soon van wien hij eenc burgerwoning had ge huurd hetgeen deze moest hebben voor kost en huisvestingniet betalen. Sedert heeft men le baden naar hom gezocht, doch was hij er niel meer le vindon." (Vervolg hierna Ren meldt uit Sneek va» den 24 Nov. Gisteren werd door een policiebeanibte van Irnsum aan het politiebureau alhier gebragt de alhier wonende arbeider S. O., die den vo- rigen avond onder voornoemd dorp iu een wa termolen werd gevonden waar bij gedurende dagen had vertoefd zonder iets gebruikt te hebben dan een weinig water, dat hij met zijne hand scheen te kunnen bereiken daar reeds den eersten dag na zijn verblijf aldaar zijne boenen zoodanig door koude, en ongemak aan gedaan waren dat hij den molen niet konde verlaten terwijl zijn hulpgeschreeuw door don verren afstand niet werd gehoord. Door lus- schenkomst van de policie werd hier in zijne eerste behoefte voorzien en geneeskundige hulp verstrekt, lór besta»I vrees voor hel behoud zijner boenen. Men verneemtdat tcHoogcveen een man slag met voorbedachten rade is gepleegd jegens zekeren jongeling aldaar. De verslagene des avonds van zijn meisje huiswaarts willende koe ren moet door een jongeling onverwachts op eenc gewcldadige wijze aangevallen en van het leven beroofd zijn. De dader schijnt daarna het lijk op ccne zorg vuldige wijze verborgen te heb ben althans ondanks alle ijverige nasporingen is het nog niel mogen gelukken liet lijk des on- gelukkigon te vinden. De policie en de aldaar geslaliomicerde fdragondors dienstdoende als maréchaussee zijn dagelijks ijverig bezig om den vermoedelijken dader, die zich onmiddellijk uit de voeten heeft gemaaktop te sporen waarin men echter thans nog niet is geslaagd, ben paar andere met dit nfgrijsselijk voorval in zekere betrekking slaande personen moeten reeds gear resteerd zijn. jUENOIUUNGEN EN BESLUITEN, Rij koninklijk besluit is wegens ligchaams' gebreken aan T'. Schecrrcus of Schecrens brievenbesteller aan liet post kantoor te Oostburg, pensioen verleend ten bedrage van/33. Bij koninklijke besluiten zijn verplaatst de volgende ontv. der registratie en domeinen, als B. A. Pouiie, van N ij kerk naar Kaalte J. W. G, 11. K. van Nouhuys van Heusden naar Oudenbosch.C. A. 13. L. van O hert van Enkliuizcn naar 1 leusden B. J. Bisdom, van Terborg naar'j Enkliuizcn W. Oremor, van Zevenaar naar Terborg; -T. W. A. Koijaards van Zalt-Bommel naar Assen; O. A. Kink. van Dmfcen naar Zalt-Bommel L. Rooscnbnrg, van Enschede naar Drnten G. J. Jaeobson s van Sehagen naar Wijk bij Duurstede M, Langevcld vansMedemblik naar Scbagen S. .T. van Slootcn van Harderwijk naar Meilemblik en nir. B. TI. Umpmcijer, van Goor naar Harderwijk: benoemd tot ontv. der regis tratie en domeinen te Nijkerk E. O. E. Tröestersurneme- rair der registratie en domeinen te Zcvonaar C. van Berkel, surnumrrajr der registratie en domeinen; te Ensebcdc M. Langevcld surnumerair der registratie en domeinen, en te Goor AV. C. de Man surnumerair der registratie en domei nen tot surnumerair der registratie en domeinen ,T. A. F. Ij. baron van Ilceekeren tc Zwolle en D. van Gocnstc ArollenliovC. Bij koninklijk besluit zijn benoemd tot bewaar ders van de hypotheken, van bet kadaster en van de selleepsbewijzen tc Hoorn J. J. M. Gordon thans in de zelfde betrekking te Amersfoorten te Amersfoort G. E. C. Croisetthans ontv. der registratie en domeinen te AVoevden tot ontv. der registratie en domeinen te AVoerden H. L. de Gravèthans ontv. der registratie en domeinen te Helder en te Helder AAL AV. L. van Goudoever, thans surnumerair der registratie en domeinen tot surnumerair der registratie en domeinen, C. Bergsmate 's Gravenhage. 3 ÜÏTEWL AND. btsiis yt-st v a k ia e, De verzekering in Engelschc berigten vervat, dat Rusland aan Frankrijk vredesvoorstellen heeft gedaan, die door bet kabinet Tuileriën zijn goed gekeurd wordt tenecnemale gelogenstraft, ins gelijks schijnen pogingen die volgens sommige bladen zouden zijn aangewend door Pruisen of door Belgic alleen in de verbeelding dier be- riglgcvers beslaan hebben. Een correspondent ran l' lntlépendance Beige had gemeld(lat graaf Munster naar Nicolaieff was gereisd om namens koning Fretleril: Willem aan keizer Alexander ope ningen tc doen die tot den vrede zouden kunnen leiden. De Preuss Cor. verklaard deze tijding voor yalsch en verzekert dal graaf tllansier gedu rende 's keizers afwezigheid Petersburg niet heeft verlaten en naar Berlijn vertrokken is voor diens terugkomst. Pas zijn die logenstraffen openbaar gemaakt of de Engelschc pers spreekt van nieuwe hoop op vrede. Da geruchten desbetreffende zullen wij liefst niet opnemen om niet genood zaakt tc zijn ze morgen of later tegen te spreken. Hoeveel ook reeds gezegd en geschreven is over de zending van generaal Ganroberl en haren uitslag"', is dienaangaande nog niet het minst met zekerheid bekend. Den 20 is de generaal van Slokholm naar Kopenhagen vertrokken. V BANKHUR Parijs, 27 November. De admiraal Braai die dezer dagen overleden is laat eenc weduwe en drie jeugdige dochters na. De generaal Simp son oud bevelhebber van liet Brilsche leger in de Krim isle Londen aangekomen en met veel geestdrift ontvangen. Hij beeft zich terstond naar bel ministerie van oorlog begeven. De mi nister lord Pamnnre zich aldaar niet bevindende is de generaal naar zijn club United Servee gegaan in Pallmall. De hoofdofficieren die zich aldaar bevonden, ontvingen hem hartelijk. Gedurende zijn kort verblijf te Parijs heeft de dappere gene raal de eer gehad van eene conferentie met kei zer Napoleon en Victor Emanuel koning van Sar dinië. Na gisteren in hel bosck van Saint Germain deel aan dejagl genomen te hebben woonden de keizer en de koning van Sardinië des avonds de voorstelling in de groote opera bij. Onder toevloed eener groote menigte hebben beden de keizer en Z. Sardiscbe AI. in liet veld van Mars de vroeger aangekondigde reveu ge houden de keizerin was daarbij ook tegenwoor dig. De toeschouwers begroeten de vorstelijke personen mei luid gejuich. BELGIS, In VIndependence Beige leest men Een even droevig als onvoorzien voorval deed giste ren avond de voorstelling in den schouwburg 'Saint Hubert" staken. De voorstelling eindigde met 'de Zuster van Jocrisse" Op het oogenblik dat de heer Levassor belast met de rol van/o- crisseeen papegaai uit een kooi liet ontsnappen en in zijne hoedanigheid van Jocrisse de sporen zijner onvoorzigtigheid uit te wisschen die door een kat wilde doen vervangen dit dier reeds al tc ervaren om zijne rol te spelen kwam eens klaps uil bel net in hetwelk de kunstenaar het zoo even had gevangen en na eene worsteling van eenige oogenblikken krabde en beet hem lievig in de hand. De beer Levassor moest zijne prooi loslaten en leed zigtbaarzijn hand was geheel met bloed bedekt. Het publiek dit be merkende riep laat het gordijn vallen en de voor stelling werd gestaakt. Hij eenc eerste aankondi ging liet de kunstenaar eenige'oogenblikken rust vragen, maar weldra ging het gordijn weder op; men kwam ditmaal aankondigen dat do heer Levassor vrij zwaar gekwest zijnde in de onmo gelijkheid zich bevond 0111. zijne rol voort te spelen. Dit ongeval was dien avond niet het eenige. Eene ongesteldheid van dh. Deburc had reeds in de orde der voorstelling eene verandering doen ondergaan en het eerste stuk had om eene andere oorzaak veranderd moeien worden. JONGSTE BUITENLANDSCI1E TIJDINGEN Herlijn, 29 November. Heden heeft de ko ning de vereenigde kamers in persoon geopend. De zinsneden betreffende de buitenlandsche po litiek van Pruisen, luidende ongeveer als volgt: De strijd lusschen onderscheidene Europesche mogendheden is tot mijn diep leedwezen nog niet geëindigd intusschen is ons vaderland tot dusverre nog ccne wijkplaats des vredes. Ik hoop dat bet dit nog verder blijven en dat het mij gelukken zal (le eer en do magt van Prui sen le handhaven zonder langen lijd zware of fers voor oorlog van het land te vergen. Ik ben er trolsch op dat geen volk beter tot den oorlog toegerustmeer bereid is zware offers le brengen wanneer zijne eer of belangen met gevaar bedreigd worden. Mij legt dit. vertrouwend bewustzijn den pligt op, onder getrouwe vasthouding aan eens gedane verklaringen, geene verbindtcniste sluilen ,wier politieke en militare gevolgen niet te overzien zijn. In de stelling welke Pruisen cn Oostenrijk te genover den Ikiitschen bondten gevolge van eenparige besluiten ingenomen hebbenis een sterke waarborg gelegen voor de verdere hand having van (lie onafhankelijke houding, die zoo? wel vereenigliaar is met Opregte welwillendheid en onpartijdige beoordeeling der betrekkingen in alle rigfingcti, als bevorderlijk tot het banen van een weg voor een regtvaardigen duurzamen vrede. Parijs 28 November. Gisteren beeft de keizer voor den aanvang der plaats gehad heb bende revue de militaire medaille welke bij droeg van zijne borst genomen cn den koning van Sardinië aangeboden met hartelijkheid zeg gende dat hij niet wilde dat bij zich aan de Fransche troepen vertoonde zonder deze deco ratie welke hij zoo zeer waardig was te dragen. Mr Het schoonerkofschip Oostzee, kapt. Wanhaak is 8 Nov. jl. van Swansea te Kon- stantinopel gearriveerd. Aan boord was alles wel. Brodwersiiaven 27 November, llinncngek. Ilenrietle Jeltinakapt. F. Hunterlich van New castle naar Botterdam Samuel en Sarah, kapt. R. Robinsonvan Sunderland naar Schiedam. 29 diloEnt/o, kapt. J. Bullingtou Cjouchester, kapt. B. Cannon beide van New-Castle naar Botterdam cn stoomb. Stad Dordrecht kapt. .1. II. Stuitvan Londen naar Dordrecht Uitgezeild Helena Christina, kapt. P. van Calkar van l'.ot- terdam naar Akyab. a f v a a ia t zijjia ."TH- "h- j .k-i/r £3y a2> V. ïkkbr -/v O O M 3 O O T Mé g<iilnremle de nr.iand DECEMBER. Vau 7j iet-ikzee Zimdae 2'smorg 6b.2 u. Honderd(i, 9 Zondag 9, 1 (J '/2 Van Rotterdam Dingsda» 4,'s iiiurg- 9 Vrijdag 7 6 Dingsd»g li, OH ToowïBOor-rsiKBis'r Tv ss chen MIDDELBURG 7,lKIUKZEïï BEUGEN 01' ZOOM ('IDOLEN) BENEVENS VAN MIDDELBURG OP ANTWERPEN ENZ. Van Middelburg. Maandag 3, 'smorg 6 Vrijdag 7, 9'/a V an Middelburg Woensd. 5, 's innrg. 8 Woensd. 12, 's miclti. 12H I Van Thoie't Zatur'lag 1, 'smorg. 3l-20 Dingsdag 4. o''2 Van Antwerpen. Honderd. 6. 's morg 8'7a Honderd. l3 's midd. 1 fï)jenst russgwik '*ïf ddkl.flffrfi kw botterdam Van Middelburg Zondag '2, 'smorg 61' Woensdag 5 8 Vrijdag 7, 10 Zon tl a 4 9, 11 Van nollcrdam. Zaturdag 1, 'smorg. 9 Dingsda-i 4, 11 '/j Dondeid, C 6Vo Zaturdag 8 8 De diligence zal van Zierikzee 1 '/-2 ,,ur na Afvaart der sloomboo' van Rotterdam naar Middelburg, en van Mid delburg naar Rnttenlam 1'i uur na de afvaart der stoom boot rijden. (DIENST TU3SCHRN VLISSINGIÏN EN ROTTERDAM.) Van Vlissingen Des Maandags en Vrijdags, 's morgens ten Sure, na aan- komst der stoomboot van Breskens. Van Rotterdam. Des-Dingsdag en Zatnrdags \s morgens ten 9 ure, na aan - komst van den eersten trein uit 's IIage De diligence zal van Zierikzee l'/j lmr na deafvaait 'Ier stoomboot van Rotterdam naar Vlissingen en van Vlis singen naar Rotterdam uur na de afvaart der stoom boot lijden BEURS, MBETBEBIGTEA' EN 7 SP ilië A'£t tv HEK gF^HCTiSN TK aMKTUHï? B-V deu 29 November 1855. Nederland. Werkelijke schuld 2'/» pet. dito dito 3 dito dito 4 Handcl-Maatscliappij 4 Rusland. Oblig. bij Hope en Co. 5 dito dito 1S28/1829 5 Certific. dito 1840. 4 dito bij Stieglitz 4 dito dito 1854 5 Certific. van Inschrijving 6 Spanje. Oblig. Nieuwe Stukken I Binnenlandsch3 Oostenrijk. Oblig. Metalliek 5 dito2H dito N. betaalbaar Amsterdam 5 Belgic. Certific. bij Rothschild aw Portugal. Ohligatiën 3 31" ,6 101% 100% 73% 18'V,« 32,0'i(? 401 miDDENFBnZEN VAKT Ï5E VOLGENDE ABLTÏEiEIiEIÖ TE ZIERIKZEE, van den 29 November 18oo. De O. Tarwe 18o-4 N 'Jarwe 1835 Z -Zomer dito Ordinaire lito Rogge W. Gerst Z.-djto Haver Paardeboonen Witte dito Bruine dilo iVed. Mudde I 19.00 a 19,50 - 17.00 a 18,30 - 15 00 a 10 00 - 0.00 a 0.00 - 12.25 a 13,00 - 8.00 a 8,10 - 7,50 a 7.00 - 4.50 a 4,80 - 8 50 a 8 73 - 10,00 a 13.00 - 11,00 a 13,00 1 De Red. Mndde Graauwe Erwt0,00 a,. 0,00 Groene dito - It, 00 a 12.00 Geledito - 0,00 a 0.00 Koolzaad - 0,00 a 0,00 Zaai-Lijnzaad - 15,00 al6,00 Slag-Lijzaad - 0,00 a 0.00 Raap-Olie - 0,00 p. v Patent-Olie 4 - 0,00 o Lijn-Olie - 00,00 Raapkoek 00.00 de 104 Lijnkoek. - 00.00 8DRGERLIJRË STA^P TE ZilifflZll VAU DEW 23 TOT EW MET UEPI 30 KOVEMBER. Geboren: Eene Dochter van M. L. Voorloop en it. Gudde. Een Zoon van S. Ochtman en A. Jvan Rossum. Gehuwd J. L, van Oost en M. Kaashoek. Ovcrledc n J. C. Tabbernèe bud 69 jarenongeh. dochter. G. den Roeroud 20 jaar ong. dochter. K. Holm oud i7 jaar cchtgen. van A. frijselaar. ADY13 Verlost van een' Koon, M. G. V KB TON - Goesians. UaiiiscuoR den 27 November 1855. Algemcene kennisgeving AANBESTEDING. De Ce,virale Directie van Schouwen, Itimcu en Westrand zal met den Aspirant Ingenieur van (lcn Waterstaai op Donderdag den 6 De cember 1855, (les middags ten 12 ure op 'sLandskamer te Zierikzeeonder nadere goed keuring Aanbesteden: Het DELVEN VAN WATERLEIDINGEN, aan de noordzijde van Schouwen in zeven Perceelen. Waarvan de aanwijzing drie dagen voor de Aanbesteding zal plaals bobben en de bestekken op 's Landskamer ter inzage liggen cn bovendien verkrijgbaar zijn bij den Boekhandelaar van Disiioeck te Zierikzee. Zierikzee 27 November 18è5. B. C. CAU, Voorzitter. DF JONG!?, Ontvanger .Griffier. DE JAGT in de polders Reildewaurde Allc- hlcinJonge- en Sas-poldervoor den lijd van Keven jaren ingaande met hot Jagl-Saisoen 1856 en zulks voor het geheel of bij gedeelten. Men gelieve zich metbesloteiie briefjes, inhou dende opgaaf van jaarlijksche Huurprijsvoor en tot den 8 December i3">5 te wenden, ten Kantore van Jonkhr. W. M. H. de JONGK, la Zierikzee. Uit de hand te koop Eene partij Rcgtstammige cn gave Essclwn en ABEELEN BOOMENwaarvan een groot deel zeer geschikt is tot Werkhaut, allen slaande op de Hofstede onder Oosterland bewoond door JOHs. VISSER, Az. Tc bevragen ten Kantore van Jonkhr. W. M. H. de JONGE te Zierikzee. Een -die door eene pas ondergane Timmcragie bijna zoo goed als nieuw is, en voorzien van een' completen In ventaris tc bevragen bij den eigenaar J. C. UAL, te Zierikzee. Brieven franco. Rvaa en voo&vwi'rfltfsj die., na goedkeuring van onzen geëerbiedigden Koning, weder zal plaats hebben ter ondersteuning der Armen, op bet laatst van Februarij l8i6 wordt, door middel dezer Courantaan de wel willendheid onzer stadgsnoofon aanbevolen. In afwachting van de Koninklijke geschenken waardoor de Direclie vertrouwtdat aan deze Loterij wederom eene groote waarde zal gege ven worden doet zij deze voorloopige aankon diging en moglen alle welgezinden deze vernieuwde poging tot leniging van armoede cn verspreiding van werkzaamheid ondersteunen gewis dan zal de verwachting ook dit jaar niet bedrogen worden en de uitslag eene blijde uit komst opleveren. Mot liet begin van Januarij e. k. zal de tijd, plaals en de wijze, hoe zich van loten te voorzien nader aangekondigd worden. De lijst ter inteekeniiig zal aan de ingezetenen worden aangeboden. Zierikzee, den 30 November 1855. Namens de Directie Wed. de JONGE van Kkeugèl. ALMANAKKEN voor 1856 EN zeer geschikt tot Geschenken bij St.-Nikolaas Kersmis en Nieuwjaarzijn thans in differente soorten en lot zeer laaggestelde prijzen van af 4 cents benevens marmeren Speelkaarten a o cents bij het dozijn a 4'/, cents hetboek, voor handen bij de Uitgevers dezes ErvenA. de VOS. TER STADS-tlRDKKERlJ VAN DE ERVEN A. DE VOS-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 2