Zaturdag 1 December. W.° 96. 1855 am. BESTIM ADMKISTRATIEN NIEUWSTIJDSSPT I een icht- cliter (n 20 JUi't lining |i ons eze r Rutuni nieur K) De- op goed- VAS van In do zal tamer |r zijn -i knee. i Alle- van öisoen [nhou- voov ten is, to ten en groot [taande door M. ieeren- :RS en icrliik- H\K- Harro- fcN ter ten ember nregter kc van onendc LN en leden )ogd en an den en ont- derslot DE PRÏ.TS DEZER COURANT IS Per drie maanden2,00. Franco per post- 2,25. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. VerschijntWoensdag en Zaturdag. DE PRIJS DER ADVERT ENTTEN IS. Gewone VÖ cents de regel. Boekaankondigingen 5 cents de re^vl Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten van 1S regels a l Zegelregt voor iedere plaatsing 35 ccnls. De Inzending der Advertentiën kan geschieden tot Dings dn 2 en Vrijdag, vóór 11 ore des morgens. BERENDMAR ING. Burgemeester en Wethouders van enkzee, brengen ter kennis van het publiekdal op Woensdag den 5 December eerstkomendeonder na dere goedkeuring'van Z. E. den Minister van Marinein het gebouw van het departement van Marino te 's Gravenhagebij inschrijving in massa zal worden aanbesteed de uitvoering der volgende werken aan de noordzijde van het eiland Schouwenbij Renesse in twee afzonderlijke bestedingente welen eerstelijk t 1. Het maken en stellen van eenen nieuwen ijzeren KustlichUoren. 2. Het verhoogen van den beslaanden steenen toren door eene daarop te plaatsen ijzeren kuip. 3. Hel maken en stellen van ccne koperen lantaarn en hel verplaatsen van eene andere. ten twef.de: Het maken van eene fundering voor den nieu wen ijzeren Kusllkhlloren. 2. Het houiven van eene woning voor tien opzigtcr der kustverlichling aldaar. 3. Het verriglen van verschillende werken aan de kustlichttorens en lichtwacliters-woningen le dier plaatse Alles met den aankleve van dien, ingevolge het bestek en de voorwaarden, die van heden af ter Secrelarie dezer gemeente gedurende acht dagen voorgegadingden ter lezing zullen voor liggen. Zierikzeeden 26 November 1853. B C. CA IJVoorzitter, G de JONGE Secretaris. KENNISGEVING. Ce Burgemeester van Zierikzeebrengt ter kennis van de ingezetenen dat er op Maandag den 3 December e. k. des namiddags ten 6 ure op bet Baadhuis alhier, eoncopenbare Vergadering van den Gemeente-Raatl zal gehouden worden. Zierikzee den 28 November 1855. tl. G. CAU. BI I's N EWI.AND. Middelburg 27 November. Bij arrest van lieden 27 dezer, heeft het prov. gcreglshof al hier, den voormaligen commies bij de posterijen, A. JH. Bosschaart schuldig verklaard aan bet verduisteren en wegmaken van eenen den 27 April 1855 aan het postkantoor te dezer stede bezorgden brief met daarbij ingesloten bankbil jet no. 356 van 16 Mei 1850groot f 1(100 en dientengevolge, naar art. 173 van het wet boek van strafregt hem veroordeeld tot 7 jaren tuchthuisstraf en de kosten zullende bet ge molde bankbiljet aan den notaris Woulerse tc Domburg als afzender en do daarvoor door be schuldigde ingewisselde kleinere bankbiljetten zamen van gelijke waarde aan den heer C. G. Boonenkamp te Botterdam die dezelve in ruiling aan beschuldigde bad ter hand 'gesteldterugge geven worden. Doch bij deze gelegenheid wordt ieder in dachtig gemaakt aan art. 16 der wet van 12 April 1850 Staatsblad no. 15) op de posterijen luidende na de wijziging door de wet van 5 ■lulij 1-855 iStaatsblad no. 61) als volgt Dc volle geldswaarde die in den aangetee- kenden brief besloten waswordtingeval van vermissing aan den afzender vergoed wanneer die geldswaarde bij de verzending op hel post kantoor aangegeven en daarvoor een verhoogd aanteckengeld betaald is. Dit verhoogd aanteckengeld wordt berekend in evenredigheid van 1'/, cent voor elke f 10 aangegeven waarde, doch zal in geen geval voor eenen afzonderlijken brief of pakket minder dan 25 cents bedragen. De vergoeding is niet verschuldigd, wanneer de vermissing veroorzaakt is door de overmagt of door schuld of nalatigheid van den afzender De administratie is bevoegd de vertooning van de aangegeven geldswaarde te vorderen. De verdere bepalingen omtrent dc wijze van verzending van aangetcekende brieven worden door ons vastgesteld. Derhalve voor f 1,50 kan iemand zeker zijn op f 1000 aan geldswaarde in bank-, munt biljetten of dergelijke in geen geval schade te hunnen lijden. Jl. Maandagavond ten Sure ontdekte men brand te Zuid-Beijerland gezegd in clou Hitzert; weldra bemerkte men dat het op de aanzien lijke hofstede was van Abram Blaak. Daar men onmiddclijk toegesneld was bad men reeds bet groot aantal vee losgesneden doch daar men zich onledig hield met de vele waarde in het huis tc bergen deels op een speelwagen ter wijl de rest specie in den regenput werd gewor pen (behalve papier p. m. f 8(1,000 specie) liep of konde men niet beletten dat veel vee in de vlam liep, zoodat behalve den oogst 19 stuks rundvee en 6 paarden zijn verbrand Men schat het verbrande op f - 0,000 cn zeide dat er niets verzekerd was. Ten circa 8 ure lag alles in puin. Bij liet aan do tweede kamer aangeboden ontwerp van wet tot regeling van do z.i me ri ste! ling der reglerlijke magt en het beleid der justitie zijn gevoegd do volgende vier staten. Staat A, behelzende de bezoldiging der kan tonregters officieren van policio en griffiers bij dc kantongeregten luidt ais volgt: tsto klasse, te, 2e, 3e en Ule kant. van hel tste arrondiss. der prov. Noord-Holland kantoor, fi200 griffier ƒ630 ide klasse bij art I der wel van 1 .lunij 1830 Staatsblad no. 12) wordt aange wezen welke kantons daarin zijn gerangschikt) kantonr. ƒ1000 griffier 500 3de klasse, als boven, kantonr. ƒ900, griffier ƒ450 4de klasse, als boven kantonr. f 800 .griffier/ 400; 5de klasse, alsbovcn, kantonregter ƒ700,griffierƒ400; officieren van policiön, voor zooverre zij niet tevens zijn commissarissen van policie 750 tot 500; b, voor zoo verre zij tevens commissaris sen van policie zijn 350 tot 250 van 2 tol 5 plaatsverv. kantonregters bij elk kantongeregt gcene bezoldiging. Staat B behelzende het getal en de bezoldi ging der leden cn ambtenaren van de bij de ar- rond.-reglbanken luidt als volgt 1ste lil.ar rond Rotterdam, I president ƒ3000, 1 vice- president (de tegenwoordige titularis behoudt zij ne bezoldiging van 2500) 2200 van 5 tot 7 leden ieder 20UÖ 1 officier ƒ.1000, 1 of 2 sub. officiers 2000 1 griffier 1500 1 of 2 subsi griffier 1000 2de kl. arrond. Breda, Alk maar, Hoorn Haarlem Leiden, Dordrecht en Deventer: 1 president 2000 1 vice-president 100(12 leden ieder 150') I officier f 200 1 subst.-officier ƒ1500, I griffier ƒ1200; subts. griffier 800 3de kl. arrond. Kind hoven Nijmegen Zulphen TielGorincbem BriclleZierikzee, Goes, Amersfoort, Heere- vecn Sneek AmiTo AVindschoten Appinga- dam en Roermond 1 president 1800 I vice- president 1400 2 leden ieder >300 I officier 1800 1 subst. officier 1300, 1 griffier 1000 1 subst. griffier ƒ650 van 2 tot 5 regters-plaats- vervangers bij elke regtbankgeen bezoldiging (De beide andere staten C en D zullen in een volgend nummer worden opgegeven). In de Amslerdamsclie Courant leest men nog het volgende uit de Bertinisclie Nachrichlen overge nomen berigt hetwelk tot opschrift beeft: I.E0VALSCHE PRINS VAN ARMENIE. De ontmaskering in onze stad van den pruts van Armenie heeft, zoo als te begrijpen is, een groot opzien gebaard te meer daar de voor gewende prins zich hier dikwijls op een itt het oog loopende wijze op openbare plaatsenbij zonder onder de Linden beeft vertoond. 1 aat- sfelijk hield hij bestendig verblijf (e Turijn al waar hij een belangrijke rol gespeeld en voor namelijk mot zeer hooggeplaatste personen be trekkingen moet aangokno ipt hebben. Ophel deringen dienaangaande worden echter nog ver wacht. Te Londen moet hij zicb zelfs voor eenige jaren geruimen tijd aan het hof hebben opgehouden en uitzigt gehad hebben tot vleugel- adj» danl te worden benoemd. Nadat hij aan vankelijk kraihlig was ondersteund geworden moeten echter latere gebeurtenissen van twij- felachtigen aard hem de bescherming zijner be gunstigers hebben doen verliezen. Hij wist na- melijkbij bet uitbreken van den tegenwoordi gen ooslcrschcn oorlogzich als een martelaar en als een offer van Buslands veroveri.igs- zucht voor tc doen en zelfs in den jongsten lijd heeft de Kngelsehc dagbladpers hem als zooda nig vaak dc hand boven bel hoofd gehouden, filet de symphalie die hij hierdoor in alle hooge e:i mindere kringen verwierf, maakte hij natuur lik goede rekening daar hij zich niet schaamde s -deniijke ondersteuningen in gold aan te ne men. Uit Londen en Parijs zand hij behalve zijne veelvuldige artikelen in alle bestaande En- gclsche en Franselie dagbladen vier gedrukte proclamation tegen den keizer van Rus'and waarvan de oudste den 16 Mei 1859 de jongste den 19 Februarij 1853 is gedagtekend. In deze stukken eischt hij van het i'ussische keizer lijke huis de teruggave niet alleen van he: ko ningrijk Armenie en de hem in bijzonder eigen dom locbehoorende domeinen (op ongeveer 15 milioen francs aan waarde geschat)maar o ik van zijne diamanten, die, ter waarde van 100,61)0 francs de ilussische generaals hem hebben ontnomen. De nietige toelage van 500 francs per maand, die Buslarid hem zou hebben aangeboden om hem le vreden te stel len wijst hij in die proclamalien met minachting van de hand. Ook heeft hij een in de Fransche taal hoogdravend gestelde beschrijving van lijn leven laten drukken die den lezer onwillekeu rig do vertellingen van duizend, en een nacht voor den geest terugbrengt. In deze levensbeschrij ving geeft hij zich de volgende titels: «Zijne Koninklijke Hoogheid prins Leo Jacobus vorst van Armenie prins van Korikosz prins van Georgie prins van Lusignan-Kupignac vorst van Japan vermoedelijke erfgenaam der kroon van Armenie." Dc vorst heeft het niet beneden zich geacht ook de liefdadigheid van den burgerstand te genisten. Tc oordeelen naai den inhoud der bij hem gevonden brieven heeft bij aan den staatkundige uitgewekenen tc Lon den cn niet name aan de socialisten bet aanbod gedaan een verbond te. bewerken lussclien ben en de Armenische, Kaukas«Lche. en Circassischo volksstammencn stond bij meer bepaald met. den Franscben uitgewekenen Louis Blanc in briefwisseling. Toen de vorsten hem niet tneer wilden helpen, wilde hij zich als balling tot de ballingen wen den. De ontdekking van de ware omstandig heden diens bedriegers volgdetoen uit zijne papieren was gebleken dat hij vroeger den naam van Korikosz en van Korikosz voerde. De cri minele policie kwam dus op het denkbeeld onder dien naam na paringen naar hein te dom en zoo vond men in het Pruis, policieblad Mittliei- lungen zar Beforderung der sklierheitspflege (thans CentraH-Polizeiblnu) jaurgang 847, stuk 2947, no. 29,852 en in Éiierhardt's Polizei Anceiger dl. XXV bl. .'7 onder de rubriek «Korikosz hel volgende berigtdat ongetwijfeld den thans al hier in hechtenis genomen persoon betreft: «Korikosz, zich uitgevende voer vorst en czarcwitsch (troonopvolger) van Armenie en Ge- orgie, kleinzoon van Leo- VI en officier bij hel keizerlijk üussische leger. Hij kwam den 2-4 October !84o met een in dat jaar le Petersburg afgegeven paste Brussel cn gaf daar voor dat zijne goederen die meer dan i5 milioens francs waard zijn door de keizerlijke Russische rege ring waren verbeurd verklaard doelt dat hij een maandgeld van 1010 of 15 0 francs door tus- schenkomsl van vorst Gorlschtkoffkeizerlijk Bussiscii gezant te Muttgarthad le ontvangen. De omtrent zijne afsoms' en omstandigheden i:t het werk gestelde nasporingen nebben echter doen kennen dat d:e vreemd.'U g volstrekt niet de persoon is voor wien hij zxh U'tgeeflen dat hij noch met verb-nrdverklaring zijner goede ren is gestraft geworden noch eene toelage te ontvangen heeft ,cn ook dat zijn ware naam .la annis moet zijn. Zijn vader was schecpsrceder te Saniarang op Java. Zijne moeder van de fa milie Heliuigis van Duitsche afkomstJoannh bezocht twee jaren achtereen de Leidsche hooge school en moet het daar tot kandidaat in de reg- ten gebragt hebben Tom bij zich te Brussel bevond, wendde de valsche prins Leo van Korikosz zich schriftelijk tol de koningin van Engeland met verzoek om tot adjudant van prins Albert (e worden benoemd dit verzoek werd echter van de hand gewezenwaarop hij ten tweeden male aan koningin Victoria schreef mot opsom ming van al zijne titels, om ondersteuning aan zoek deel, daarbij verklaarde dal bij wegens deelneming aan eene zamenzwcring tegen het leven van den keizer van Husland uitzijn vader land heelt moeten viuglen. Op deze wijze werd hem de som van 1503 francs uitbetaald. Den 2 Junij 1847 is de zoo genaamde prins Korikosz door Aken gereisd zonder zich daar op le houdenen spoedig daarna met extra post te htutlgard aangekomen alwaar hij zich in een hötel van den eersten rang zijnen intrek nam cn zicb gedurende eenige da gen als voornaam heer liet bedienen doch toen zonder de door hem gemaakte kosten te betalen zich verwijderde en een burgerwoning betrok. Hoewel zijn pas valsch is had hij toen den moed zich met dat stuk bij den keizerlijkcn-Bussischen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 1