MENGELINGEN BEURS, MARKTBERIGTEN ENZ VERVOER-MIDDELEN XJit de hand te koop. MODE-MAGAZIJN. doen afvragen of bij vergde dat de noorderforten van Scbaslopol bezet bleven. In elk geval scheen men des keizers bevelen le moeten afwachten alvorens die geheel te verlaten en de geheele Rus sische strijilrnogt bij Simferopol te vereenigen. De generaal Gortschakoff scheen over de bevolen welke hij ontving niet tevreden te zijn. Te Petersburg moet men zich verwonderd hebben «Int hij geen beslissenden veldslag levert, terwijl hij door do ondervinding van het ver- ledeno geloerd en ziende dat de troepen langs hoe meer door nederlagen en ontberingen ont moedigd zijn zoodanigen veldslag gedurig zoo lang mogelijk verschuift uil overtuiging, dal die ten nadeelo dor Russische wapenen zou moeten uitvallen Hot bezetten van Kinburn en hot afsnijden der gemeenschap van Odessa over Nicolajeff met Perckop en van de gemeenschap over zeo kan den toestand der Russen niet anders dan verer gerd hebben. De hoop welke deze staat van taken geboren doet worden brengt nogtans geene vertraging in bet zenden van troepen naar J de Krirn le weeg en tot het vestigen van een leger van 60,000 man op het schiereiland Tendroh hetwelk slechts nis waarschijnlijk werd aangemerkt is nu stellig besloten. Men zegt zelfs dat hot nog veel groolcr zal zijn en dat 80.000 Turken op dat gewigtig punt vereenigd zuilen worden. SPANJE ln de Indepenrfcince Beige leest men Indien men een brief uit Rome gelooven mag zou de paus voor «Ie som van 80,000 duros de prach tige tiara verkocht hebban die koningin Isabella 'hern in de maand Januarij. jl, gezonden had. Deze lijding voor welker noauwkeurigheid ik u nog niet kan inslaan, heeft een' onaangenamen indruk veroorzaakt en niet weinig bijgedragen om de ontevredenheid die reeds tegen hel hof van Rome heerscht te vermeerderen. a R O O T-B RITTANNIEM Londen 26 October. De bijzonderheden die de heer L. Favre een fransch ingenieur ven Nort (departement des Deux Sèvres), omtrent den onderzeeschen tunnel, tusschen de engelsche en franscho kust van zijn plan geeft zijn zeer belangwekkend. De tunnel zou op geen punt hooger dan 25 metres ondor de oppervlakte der zee liggen en twee bogen hebben eeu von graniet en ondoordringbaar chement en de an dere van dunne ijzeren platen op verschillende plaatsen doorboord ten einde het doorsijperen van water dadelijk te ontdekken. Ook heeft hij plan om die af te deelen door pulten of bakken die zich op den bodem der zee bevinden die an ders naar hot eene of andere einde zou moeten gebragt worden terwijl dan aan beide zijden te gelijk gewerkt kan worden. De spoorweg in den tunnel zou door luchtpersing gedreven wor den en de voordeelen van het ontwerp worden zeer hoog geschat, zoowel op grond van de toene ming van de reeds zoo talrijke reizigers als op den uitvoer van steenkolen naar Frankrijk, waarvan de hoeveelheid nu op 8.000,000 quintalen geschal wordt. Het geheele werk zou in vijf jaren vol tooid zijn Twee pachters van Yelverton wcnschten onlangs eenige graanlezers die op hunne velden aren verzamelden le verdrijven en bezigden daartoe twee paarden waar tusschen eone lijn gespannen werd. De paarden werden toen over hel land gejaagd zoodat het gespannen touw alles omwierp en eene vrouw daarbij bezeerd werd. De pachters werden dien ten gevolge beboet met 3 p. st. ieder en de kosten en de boerenknechts die hun bevel uitvoerden met 9 sh. 6 d. en de kosten. Zeer vele gekwetsten die uil de Krirn naar Frankrijk waren leruggebragt en in bet hospitaal te Saint-Cloud werden verpleegd, zijn in de jongst verloopen dagen aldaar overleden naar men verneemt alleen ton gevolge der doorge stane vermoeijenissen van den overtogt. Deze omstandigheid heeft aanleiding gegeven tot den maatregel dal voorlaan de zwaar gekwetste militairen zoo veel mogelijk zullen worden ver pleegd in hospitalen digter hij het tooneel des oorlogs gelegen. - Naar aanleiding der verbanning van bet eiland Jersey van de drie redacteurs van hel coci- alisliscb dagblad L hom me hebben de uitgewe kenen welke dil eiland bewonen, met den heer l ictor Hugo en zijne zonen aan het hoofd r in de dagbladen een nieuw en zeer hevig protest open haar gemankt. De Globe wedersprecki he? gerucht dat lord ■John Russell zich bij de vredespartij zal aanslui ten. IJij -s: in tegendeel lord Palmerslon onder steunen. De bb, Strnhnn Bates on Paul zijn wegens frauduleus bankroet veroordeeld tot deportatie van 14 jaren. Do bestellingen op het derde en vierde deel der Geschiedenis van Engeland tol aan de troonbe klimming van Jacobus den Tweeden door den be roemden schrijver Thomas Rabington Macolay welke den 4 December aanstaande het licht zullen zien bedroegen volgens opgave 11. zaturdag al leen te Londen reeds 2000 en bij do boekhande laren in de provinciën 14,000 exempl. dit getal zal waarschijnlijk in de eerstvolgende weken reeds tot 40.000 exemplaren zijn geklommen. De uitgevers zullen, dit laatste getal aannemende, door de uitgave eene bruto ontvangst van 70.000 p. st. hekomen een succes dat in den boekhandel naauwelijks wederga heeft. Met het oog op dit verbazend debiet rijst thans reeds de vraag of bel drukken van zoo vele exemplaren niet eene vertraging in de uitgave zal veroorzaken. Men schrijft uil Dantzig van den 28 dezer Het stoomschip Driver den 23 van Nargen vertrokken is gisleren avond laat hier binnen gekomen. De viool die nog altijd bij Nurgen ligt, was door een geweldigen storm overvallen geworden. Fr was nog niets omtrent de over wintering beslist. De verdediging van Nficolaieff is den generaal Totleben toevertrouwd. De meeste Duitsche dag bladen zeggen dal Rusland geheime pogingen tot voortzetting van den oorlog aanwendt. Alleen het. Dagblad van Breslau gaat voort te verzekeren dat tusschen Oostenrijk en Frankrijk over den vrede gehandeld wordt en dat de voorwaarden vastge steld zijn. De westersche mogendheden zouden volgens dat blad toegestemd hebben in het aan nemen van eene andere dan eene geldelijke scha deloosstelling. JONGSTF BUITFNL VNDSCIIE TIJDINGEN Parijs, 28 October. Op Sicilië heerscht eene geweldige gisting. Te Calina is een opstand uitgebroken, zoodat de troepen vorpligt geweest zijn vuur te geven. De rust is echter hersteld. Hel volk wilde de likeurstokerijen in brand steken waaraan het de verschijning der cholera toeschrijft. De Monileur kondigt heden het vertrok aan van den generaal Canrobert naar Stokholui. Londen 29 October. Gisteren zondag hebben er wederom tooneelen van wanorde plaats gehad. Fvcnwel zijn de beriglen dienaangaande in de dagbladen, van dezen morgen zeer overdreven. De Times bevestigd de benoeming van den ge neraal Codrington tot opperbevelhebber bij het Engelsche leger in het Oosten in de plaats van. den generaal Simpson MEDEDEELINGEN. ITct Journal de Frankfort meldtEen geneesheer te Weeuen dr. F. heeft korten tijd geleden eene belangrijke proef gedaanom te onderzoekeu welke invloed de enkele vrees voor eene besmettelijke ziekte op een mensch in vol maakten welstand kan uitoefenen. Na de toestemming van de bevoegde autoriteit verkregen te' hebben beloofde dr. F. aati eeu veroordeelde van een sterk en welvarend gestel dc kwijtschelding van zijnen nog overigen straftijd indien hij zich op een bed wilde begeven waarop kort te voren een cholera- lijdcr gestorven was. Indien hij ziek werdzoude de grootste zorg aan hom besteed worden eh verscheidene geneesheeren zouden hem onafgebroken bewaken. De gevangene stemde na eenige aarzeling toe om ziek aan de proef,te onderwerpen. Na vórloop van eenige uren openbaarde zicb al de verschijn selen der cholera" en de man moest eeu 'hevigen aanval iloor- staau. Hij werd met dc grootste naauwgezetheid verzorgd en men slaagde weldra om hem geheel te genezen, hetgeen vooral ook aan zijn sterk gestel was te danken. Maar hoe groot was de algenïeene verwondering toen men vernam dat hij in het geheel niet op het,bed vaneen choleralijder had gelegen, men had het hein doen gelooven om de uitwerking der verbeelding en de vrees op het organisme waar te nemen. Het spaansche kabinet houdt zich onledig met het voorbe reiden van gewigtige maatregelen in het belang der buiten- laudsche houders van zijne fondsen. Een groot gedeelte der opbrengst van den verkoop der nationale goederen, welke bij voortduring op de best mogelijke voorwaarden worden geplaatst, hetgeen alle verwachting zal overtreffen zal besteed worden om de obligatien die sedert 1831 zijn uitgegeven te vernietigen,, welke tot heden met eene oubillijkhcid zonder voorbeeld zijn verwaarloosd geworden. De onbillijkheiddie op dit punt altijd de daden van het meerendcel der spaansche ministers van finanLien heeft be stuurd hetwelk steeds den ondergang veroorzaakt van een groot aantal famiüen wier eeuig onregt'hun te groot vertrouwen in heilige verbindtenissen was geweest, die onbillijkheid had ook de Spaansche schatkist in een algeheele en weinig vereerende kleinachting gebragt. Men was er toegekomen om haar te beschouwen als een schuldenares van kwade tróuw en de bankiers die het waagden met haar een contract te sluiten behandelden haar als zoodanig in de woekerachtige voor waarden die zij stelden voor hunne onveimiijdelijke mede werking. Indien eenige politieke omstandigheid liet niet verhin dert, zal deze toestand geheel gewijzigd worden, dank zij hetloife- lijk voornemens van den minister Brail en de goede gezindheid van zijne ambtgenooten om de dpor hem voorgestelde maatregelen aan te nemen. Men leest in den MonileurVerscheidene dagbladen hebben de ontdekking van goudmijnen in Fransch Guyana en zelfs hunne op handen zijnde ontginning aangekondigd. Ziellier de berigten, die de admiraal minister van marine, te dier zake van den gouverneur der kolonie ontvangen heeft. In de jongstverloopcn maand Julij, overhandigde eene kolö- liist aan het plaatselijke bestuur eenige' kleine goudkorrels met bcrigt dat zij gevonden waren in de Arataija, een van de zameavloeden der rivier Approuagtze. De contre-admiraal Bonard droeg aan eene expeditiebestuurd door den com- missaris-kommandant van de landstreek Approuague op om de gronden aangewezen als goudstoffen bevattende, te.onder zoeken. Hij brengt in de volgende bewoordingen onder dag- teekening van den 11 September jl. de eerste resultaten vail dit onderzoek ter "mijner kennis Het goud bestaat werkelijk in Guyana men heeft er het is waarslechts een weinig b''duidend monster van verzameld maar sommige klompen hebben een afmeting -, 'die gewigt aan deze eerste zending geven. .Opdat gij zoudt kunnen oordeelen en beslissen, wat het gevolg van deze ontdekking zal zijn, heb ik de eer door tusschenkomst van den prefect te Brest, het monster te zenden dat mij is geworden 'en het proces-vetbaal op de plaatsen zelve opgemaaktWaaruit blijkt dat deze hoe veelheid gond afkomstig is van een eerste proef op een kubieke el zand. De daarvan afkomstige hoeveelheid goud bevindt zich in een klein iloschje. Het overschot zandna de spoeling bevindt zich in ccn andere flescli. In deze laatste flesch ziet men nog goudblaadjes, die niet aftrokken overblijven. De gemelde toezending beeft de minister nog niet ontvangen. Ilc geloof gaarne, voegt de gouverneur er bijdat de geleider eeu gedeelte van de gouderts in de onderzochte kubieke el zaud heeft doen verdwijnen. Een ineensmelten van kwikzilver kan een meer zuiver opbrengst geven. Deze proef zal genomen worden. De plaats, waar men het zand genoifien heeft, ofschoon zeker uitgezocht, is niet, een der rijkste en ovcrvloedigste; in het heneden gedeelte der rivier vindt men natuïirlijk slechts kleine korrels en opklimmende kan lic-t onderzoek leiden tot mijnaders en beddingen van een wezenlijk gewigt. Het spijt mijgeen omstandig verslag te dier zake aan u te kunnen overbrengen; dc berigten die ik ontvangen heb zijn eenig- 'Zins onZamenhangend. Er ligt intnsscben aangelegen om van hét begin af naanwkenrig te weten wat er van zij. Terstond na het vertrek der paketboot van 18 Sept. zal ik zelfs mij naar de plaatsen indien ik kan hegeven en bij mijne terugkomstzal ik "mfj haasten, om u verslag te doen van mijne bevinding en van de pr oeven onder mijne oogen verrigt. Men moet noodzakelijk zegt de Moniteür ten slotteelke nadere gissing uitstellen tot op de ontvangst der nieuwe door de gouvernementen aangekondigde berigten. Een zeldzaam verschijnsel wordt thans op het fraaije land goed van Maisoncclle nabij het kasteel la Ferte-Saint Aubcu (Loiret) waargenomen. Een jonge appelboom hoog van stam, is op dit oogenblik geheel met bloesems beladen. Deze appel boom had reeds dit jaar een rijken appeloogst gegeven. 1 I 1 li. 11 r lil Zierikzee 28 October. Uitgezeild bel brik schip Bengalen kopt. Th. Keus als hijlegger binnengekomen naar Boston. Brouwershaven 28 October. Het kofschip Marchina Gezina kapt. Munneke, van Ko ningsbergen naar Antwerpen, is heden binnen- door opgezeild. 29 dito. Binnengekomen Prinses Charlotte kapt. A. H. Harius van Rotterdam naar Marseille, gesleept binnendoor van Helle- voetsluis per stoomboot Kinderdijk. 27 dito Uitgezeild Stad Dordrecht kapt. J. H. Stuit van Dordr. naar Londen 29 Prinses Charlotte kapt. A. H. Harius van Rotterdam naar Mar seille 28 Sara Lijdia kapt. B. van der Tak van Rotterdam naar Batavia Amboina kapt. F. J. Tromp van Rotterdam naar Kaap-de Goede-Hoop en Adm. van Kingsbergen kapt. F. J. J. Bouman van Rotterdam naar Akynb. AFVAABT BKR STOOMBOOT BTAD ZZKBIKZE£ gedurende: de maand NOVEMBER. Van Zierikzee Vrijdag 2 's.morg, 6 Zondag 4, 9 Woensdag. 7 1G Van Rotterdam- Dond. 1,'smorg. 9 u* Za(urd;»g 3, 10/.2 Dingsdag G 5 STOOMBOO T-B IE N ST TUSSCHEH MIDDELBURG ZIERIKZEE BERGEN OP ZOOM (THOLEN) BENEVENS VAN MIDDELBURG OP ANTWERPEN ENZ. Van Middelburg. Vrijdag 2, 'smovg. 4'/2 Maandago, 7 F an Middelburg Woensd. 7,'s morg. 9 Woensd. 14, 2 Van Tholen Zaturdag 3, 's morg. 5 u Dingsdag 6, GVa Van Antwerpen. Donderd, 8, 's morg. 9U2 Donderd. 15, 3 (nlKBST TUSSGIIEB «inDERBURG BB ROTTERDAM.) Van Middelburg Vrijdag 2. 'smorg 5/2u. Zondag 4. 7 Woensdag 7, 9U2 Vrijdag 9, 10'/j Van Rotterdam Donderd. 1 smorg 10b2 Zaïurdag 3'smidd.l2 Dingsdag 6. 'smorg. 5 Donderd. 8, 6'/2 De diligence zal van Zierikzee l'/2 uur na de afvaart der sfooinbooi van Rotterdam naar Middelburg, eu van Mid- delbnrg naar Rotterdam uur na de afvaart der stoom boot rijden. (D1EBST TUSSCHEN VLISSINGEN EB ROTTERDAM.) V Ifi:. XT Van Vlissingen lederen Maandag, Woens dag en Vrijdag, 'smorgens ten 8 ure, na aankomst der stoomboot van Breskens. Rusland. Spanje. 61I3ia 723-4 99 '8 99v8. 73% 731'2 79 V» 19 31% 62 V4 317/16 72% 50 39 '/8 PSIJZEBJ DER EFFSCTEW TB AMITBBSAIE den 29 October 1855. Nederland. Werkelijke schuld 2V» pet. dito dito 3 dito dito 4 Handel-Maatscjiappij 4'/a Oblig. bij Hope en Co. 5 dito dito 1828/1829 5 Certific, dito 1840. 4 dito bij Stieglitz 4 dito dito 1854 5 Certific. van Inschrijving 6 Oblig. Nieuwe Stukken' 1 Binnenlandsch3 Oostenrijk. Oblig. Metalliek 5 dito2% dito N. betaalbaar Amsterdam 5 Belgie. Certific. bij Rothschild 2,/.J Portugal. Obligatiën 3 M ROTTERDAM 29 October. TARWE. Zeeuws., Vlaams, en Overm. schaars 'en 50 d 75 c. hoogergoede en puike die zeer weinig voortkomt if 18.50 i\ ƒ19,25 mindere f 17 a f 18 N dito hij geringen aanvoer 50 c. hooger de beste partijtjes 18 a/18,50 mindere 15. a 17,75 ROGGE. Zeeuws. Vlaams, en Overm. 25 c. hooger 11^50 a 12,75. GERST Zeeuws, vlaams. en Overm. winter lo' c. hooger ƒ8 a^8,80 dito zomer 20 c. hooger 7,70 8,40. HAVER. Zeeuws, en Inl. Korte ƒ4,20 a 5.10 dito lange 4 a 4,50. ERWTEN Zeeuws, groene 25 c. hooger ƒ11 a ƒ12,25. 5 ROTTERDAMj 29 October. MEEKRAPPEN. Tot prijzen der vorige week was de handel niet zeer uitgebreid. LONDEN26 October. KOFFIJ flaauw^ en 6 d. lager. SUIKER zeer levendig en de prijzen zijn 1/6 a 2/ hooger te noteren. RIJST kalim GRAANMARKT. De heden aan de markt gebragte kleine partij Engelsche 'tarwe heeft tót de prijzen van maan dan- n. grif nemers gevonden. Vreemde. Tarwe genootmatige vraa°' tot volle prijzen. GteiJ-ouwvS H. CANNIïGIETER Operat.Genees Heel- en Verloskundige Middelburg en 29 October 1855. A. C. BOS, Heden beviel voorspoedig van eeu ^ooao S. M. BOON F geliefde echtgenoot van Zierikzee J. BAL Cz 26 October 1 855. Apollu'ker. Eenige Kennisgeving Bevallen van eene Vrouwe P. F. van der BILT, de Backer Zierikzee, den 29 Octobef 1 Bici Van Rotterdam, lederen Dingsdag, Don derdag en Zaturdag 's mor gens ten 9 ure, na aankomst van den eersten trein uit 'slïage. De diligence zal van Zierikzee l'/2 uur na de afvaart der stoomboot van Rotterdam naar Vlissingen en van Vlis singen naar Rolterdam x>.2 uur na de afvaart der stoom boot rijden. 227ste STAATS—LOTERIJ Vijfde Klasse. 15 Lijst, no 4326. 5689, 6466, 12178. 14298, 15788, 16252, 16722- 18057, 18065, 18328 en 18744 ieder f 100. no 5233, 14661 en 19290 ieder f200 no. 6649 11380 en 17328 ieder f1000. 16 Lijst no. 3883 f 25,000 no. 12I9I f1000 en premie f30,000; no. 3043 en 7976 ieder f 1000. no. 11123. en 17508 ieder f 200. no. 1535. 2352 6254, 8653i 9146,10099. 11659 13586 15454, 16661, 18819 19522 en 10242 ieder f 100 17de Lijst. no. 8177 f 100 en premie f 5000. uo.; 13841 f 400. no. 690, 2042 en 15812 ieder f 100. TIEN OBLIGATIEN op den Polder Schouwen, en eene Obligatie op dien van Burgh en Westland. Ieder groot f 600 rentende 3 pCt. 's jaars. Te bevragen tot 3 November e. k., ten Kantore van Jhr. W. M. II. de JONGE le Zierikzee. Brieven franco. In bovengenoemd Magazijn zijn ontvangen de nieuwste Modellen van DAMES- en HINDER HOEDEN MUTSEN, MANTELS. eenige PELTERIJEN en meer andore Artikelen voor dit Saisoen. D. GEERLING. Hoek van de Lange St. Janstraat, wijk C. 11°. 344. Commissarissen van de naamlooze Vennootschap De Eendragt zullen op Woensdag den 14 November, e. k., des namid dags len 5 ure. ten Huize van den Kastelein W. G. Zandvoort AANBESTEDEN Het BOUWEN vati «ene 'BjWh bestemd om vergaderingen van algemeen nut en genoegen, socie- teitszaal en verdere aaulioorig. heden. De bestekken en voorwaarden zullen Ier in zage liggen bij den Heer M. CodVée Jr. Gemeente-Bouwmeester alhier van af den November e. k. De aanwijzing in loco zal plaats hebben op Woensdag den 7 dier maand des voormiddags ten 10 ure. Zierikzee den 29 October 1855. Mr. C J. FOKKER Voorzitter. Jbr-, Mr. C. ue JONGE Secretaris. Bij Vonnis van de Arrondisscmenls- Regtbankle Zierikzee, van den 23sten October 1855, geregistreord op de expeditie is verklaard dat er reglsvermoeden bestaat van het Overlijden van JOHAN PLEVIER, laatst gewoond hebbende te Zierikzee, en wel sedert den zeventienden Augustus achttien honderddertien. Voor Extract Mr. C. J. FOKKER. Procureur. ter stads-drukkerij van de erven a. de vos.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 2