N.° 81. Woensdag 31 October. BCSTDRES ADiTOISTMTIM NIEUWSTIJDINGEN BUITENLAND. ZIERIKZEESGHEÜOURANT T)É PRTJS DÉZER COURANT IS Per' driemaanden2,00. Franco per post-2,50. Abonnementen wonleu angenomen bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. Verschijnt Woensdag en Zaturdag. DE PRIJS DER ADVERTENTIEN~ TR Gewone 10 cents de regel. Boekaankondigingen 5 cents de regel Geboorte», Huwelijks- cn Doodberigten van 1S regels a I. Zegelregt. voor iedere plaatsing 35 ccnis. De Inzending der Advertentiën kan geseliieden lol Dingsdag en Vrijdag, vóór 11 ure des morgeus. Bij deze Courant behooren de door Burgemeester en Wethouders afgekondigde verordeningen, betreffende den verkoop en het keuren van vleesch in deze gemeente. BEKENDMAR. ING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee, brengen ler kennis van de ingezetenen: dat door den heer Commissaris des Konings in deze pro vincie bij besluit van den 17 dezer, in het belang der veehouders en vleeschbouwers de tot dus ver beslaande bepaling dat het verlof tot den in- en doorvoer van buiten de provincie aangobragt rundvee van don Commissaris voor noemd moest worden verkregen is ingetrokken cn de Burgemeester bevoegd heeft verklaard tol bet vergunnen overeenkomstig de art. 4 en 6 van het reglement tot voorkoming van de versprei ding der longziekte onder het rundvee (provinciaal Had no. 108 van 1851J van den vervoer van rundvee uit hel buitenland, of uit andere'provin ciën aangebragt. Belanghebbenden zullen zich derhalven voor taan, tot bet bekomen der bedoelde vergunning bij den Burgemeester behooren aan te melden. Zierikzee den 24 October 1855. C. J. FOKKER, Voorzitter. C. de JONGE, Secretaris. BRANDSCHQÜWING. Burgemeester en Wethouders van Zterikzee Gelet op art. 46 van het reglement op den brand binnen deze gemeente gearresteerd door den raad den 14 Augustus en afgekondigd den 5 November 1828. Verwittigen de belangheb benden dat door heeren Brandmeesteren alhier op maandag den 5 November aanslaande een algemeene rondgang zal plaats hebben ten einde zich te overtuigen, dal ai de brandbluschmiddelen bij de ingezetenen, overeenkomstig het reglement aan te houden in goede orde aanwezig zijn weshalve de ingezetenen worden uitgenoodigd om al derzelver bepaalde brandbluschmiddelen ten dage der inspectie schouwhaar voorbanden te hebben en behoorlijk ten toon te stellen. Zterikzee 29 October 1855. B. C. CAU Voorzitter. C. de JONGE Secretaris. De Commissaris van Policie te Zterikzee opgemerkt hebbende dat niet tegenstaande zijne waarschuwing geplaatst in de Zierikzee- sche Courant en Nieuwsbode van den 17 dezer er nog broodbakkers alhier zijn die voortgaan het brood beneden hel gewoon gewigl dat men meent te ontvangen te verkoopen en dit bepaald het geval is geweest bij den broodbakker JOHANNES PRIESTER alhier zooals dit bij een ten gevolge van deswege gedane aangifte op den 26 dezer in diens winkel ingesteld onderzoek is bevonden Brengt dit bij deze ter algemeene kennis ten einde deze schandelijke handelwijze zooveel mo gelijk tegen te gaan met de waarschuwing dat bij voortduring daarop naauwkeurig zal worden toegezien en ieder bij wien bet zal be vonden worden op gelijke wijze zal worden kenbaar gemaakt Hij noodigt voorts bij deze de ingezetenen uit om voorlaaD bij de bakkers en broodverkoopers brood van een bepaald gewigt te vragen en bij bevinding dat hetzelve minder mogt wegen dan het gevraagde, hem alsdan daarvan nangifte te doen ten einde de schuldigen gerogtelijk le kunnen vervolgen. Zterikzee, den 29 October 1855. De Commissaris van Policie voornoemd W. BORRENDAMME. BINNENLAND. Zierikzee 30 October. Bij besluit van 17 dezer heeft Z. M. goedgekeurd de beroeping van een predikant uitgebragt door den kerkeraad der Hervormde gemeente van Serooskerke on der de classis van Zierikzee op L. D. G. Krol kandidaat bij bet provinciaal kerkbestnur van Zeeland, Zierikzee 30 October. Naar men verneemt heeft heden namiddag de aanbesteding plaats gehad der inwendige verandering en hetjverplaat- sen van den predikstoel in de Nieuwe kerk alhier, en is daarvan aannemer geworden L. Koole mr. timmerman voor f 1520. De werkzaamheden zullen dadelijk aanvangen en met Kersmis aan staande zal de vertimmering voltooid moeten zijn. Door den kerkeraad der nederduitsche hervormde gemeente te Middelburg isop jl.vrijdag het navolgende twaalftal gemaakt ter vervulling van een achtsten predikantsplaats aldaar E. C. Cats Wor, te Enkhuizeo; G. H. Fabius, te Broek in Waterland; P. A. Scheer, te Hoorn; B. ter Haar Romeny, te Gouda; H. Z. A. Gutteling, te Oude- Tonge; A. G. van Anrooy, te Briels Nieuwland J. Voofboeven, le Harlingen G. Overman, to Rijsoord Cl J. van Ketwich le Schoonhoven P. A. Komijn, te Amersfoort R. A. Soelbrood Piccarl te Goes cn B. Nacbenius, te Maassluis. Den 25 dezer tegen den avond zou zekere P. Cornelissen landman te Kattendijke een jagtgeweer dat reeds eenige dagen geladen bad geslaan afschieten daarbij sprong de loop en verbrijzelde den ongelukkige op 25jarigen leeftijd de hand en een gedeelte van den voorarm. De heeren Broes van Dort van Goes en de Graag van Kapelle achten het noodig den lijder aan stonds te amputeren, hetgeen de patient mei de meeste kloekmoedigheid doorstond. Zijn toe stand is zeer geruststellend. Als eene zeldzaamheid deelt men mede dat II. dingsdag door een jager onder Kloelinge pro vincie Zeeland eene nagenoeg geheel witte patrijs is geschoten. Jl. maandag werd door zekeren B.... bij de policie te 's Herlogenbosch aangegeven dat een hem verdacht voorkomend persoon zondag avond eene koe door de werken leidde van de St. Janspoort naar den Boom en dal hij nabij den Boscbtlijk voorde Lunet aldaar gekomen in het hout met de koe verdween en vervolgens alleen tot driemaal toe zonder koe uit het hout kwamen rondzag. De policie derwaarts gegaan zijnde vond eene loegeslagene koehuid op de aangewezene plaats met een koepoot er boveu op en van binnen het ingewand van het beest met de drie andere poolen in de veronderstelling dat de ongeroepen slagter zijn diefstal zou voltooijen door in den opvolgenden nacht het vel weg le halen liet men bet liggen en waakte lot dingsdag morgen zes ure tonder iels te vernemen op den dag derwaarts terugkeerende waren evenwel het vel en de pooten verdwenen en werden de ingewanden begraven gevonden. De policie voedt ernstige verdenkingen en is werkzaam om den dader le achterhalen. Men meldt uit Laren dd. 21 dezer Voor eenige dagen bespeurden twee kinderen die in het kreupelhout op don weg tusschen dit dorp en Emnes hout sprokkelden een behoeftig man die hen angstvol tol zich riep terwijl hij uit het hout oprees; de kinderen hierdoor verschrikt na men haastig de vlugt en gaven geene kennis van het gebeurde. Eergisteren vond men het lijk van den ongelukkige op dezelfde hoogte, waar de kinderen hem hadden opgemerkt; hij lag met de hand in eene nakijzijnde sloot waaruit men vermoedt dat hij nog eene poging had aangewend om te drinken ongelwijfeld zal de honger oorzaak van den plotselingen dood des armen mans gewoest zijn, daar men noch geld noch voedsel bij hem vond en zijne kleoderen en gelaatstrekken sporen van gebrek droegen. De behoeftige woonde nog vele uren van hier en afkeer welligt om de hand bedelende uit te strekken deed hem eene prooi worden van den vreeselijken hongerdood. De Pr. Gr. Ct. zegt dat do in haar num. van 20 dezer voorkomende en de ook door ons overgenomene mededeeling, dal er te Vlagtwedde op het erf van t. IF. eene vrouw door eenen hond zoude zijn aangevallen en verscheurd geheel bezijden de waarheid is. De vrouw was wel subiet overleden doch tengevolge van eene hevige ziekte. rdsziiiii-vvbeije, Het Journal de Saint Pelersbourg deell de volgende bijzonderheden aangaande des keizers verblijf in het zuiden des rijks mede "Den 24 September heeft de keizer zich te paard gezeten naar de barrière van Kherson begeven om de uit Sebastopol terugkeereiide zeesoldaten te gemoet te gaan. Vervolgens heeft Z. M. het hospitaal der marine bezocht en daarin persoon de eereleekenen der militairo ridderorde aan die gekwetsten uitgedeeld welke volgens de getuigenissen hunner chefs bij de verdediging van Sebastopol zich het meest hadden onder scheiden. Zondag den 25 September heeft de keizer de godsdienstoefening in de hoofdkerk te Nicolaieff bijgewoond en daarna de kerkparade der 5de kompagnie grenadiers van het infanterie regement van Minsk en van eene kompagnie van het instructie-bataillon der zeesoldaten. Na den afloop der parade heeft het detachoment kozakken van liniehetwelk lot persoonlijke begelei ding des keizers strekt de vaandels door de stad gevoerd welke in het gevecht van 14 September den Turken nabij het dorp Penaki, tusschen Kars en Erzerum ontnomen zijn. Die zegeteekenen zijn vervolgens naar de hoofdkerk van Nicolaieff overgebragt aan welke de keizer die geschonken heeft ter gedachtenis dat zij hem gedurende zijn verblijf in die stad zijn overhandigd. Den 26 September heeft Z. M. reveu over de reserve-ba- taillons der infanterie-regementen vanVolhynie en Minsk en van dat der jagers van Jitomir gehouden en zich ten volle tevreden betoont. Na de revue is de keizer de vestingwerken gaan bezoeken die tusschen de Ingul en de Bug zijn opgeworpen. Des morgens van dien dag had men uit Odessa per telegraaf berigt ontvangen dat de vijandelijke vloot 74 zeilen sterk zich voor Odessa vertoond en het anker op drie en een halven mijl afstands van de stad geworpen had. Den 27 is de keizer aan boord eener stoomboot naar het dorp Malaia Korénihka gegaan hetwelk aan de overzijde van do Bug ligt en heeft de vestingwerkon in oogen- schouw genomen, welke men bezig is daar op te werpen. Volgens nader berigt nit Odessa was in de stelling der vloot geene verandering gekomen." Uit Petersburg schrijft men van 25 dezer Van het oorlogstonneel wordt gemeld dat op 10/22 dezer 30 a 40,000 man der geallieerde legers van liupatoria naar Toulalt op marsnli waren gegaan. Op 11/23 tot op de hoogte vgn Aehagadjanim gekomen werden zij ,1e beweging dor russische kavalerie np hunne linkerflank gewaar, en trokken daarop achter Artaleschi terug. r b a h a b ij a, Men schrijft uit Saint-Villior (dept. du Var) "Hot oidium heeft de notenhoomen do anran- delhoomen en zelfs de oikon aangetast. Eene onbekende en doodelijke ziekte rigt onder het pluimvee verschrikkelijke verwoestingen aan de patrijzen blijven er niet van gespaard. De kentoekenen dor ziekte zijn wille pooten on daarna witte bek na weinige dagen heeft hot aangetaste dier opgehouden te leven." Bij gelegenheid der kermis is dezer dagen te Lyon een leeuw uit eene menagerie op het groote plein aldaar ontsnapt bij hel verschijnen van den vorst der wouden in de voile straten sloof de talrijke menigte eensklaps uileen. Do leeuw wierp zich op een ezel die op zoodanig bezoek niet bedacht scheen het arme dier was in een oogenblik verworgd. Ue leeuw legde zich daarop rustig neder en liet zich door zijne wachters grijpen, die hem naar zijn hok terugbragten. Nopens het ongelnk dat dezer dagen op den Lyonschen spoorweg heeft plaats gegrepen verneemt men dat daarbij orideranderon een zeer rijk veekooper is omgekomen ten einde de kosten uit te halen van eene plaats als passagier, had hij de plaatsingenomen van een der gelei ders van hel vee welke geleiders kosteloos wor den overgevoerd alzoo is hij het slagtoffer go- worden van zijne zuinigheid daar hij als passa gier de reis met een anderen trein gedaan zou hebben. Er zijn te Marseille berigten uit Athene ontvangen loopende tot den 20, Het ministerie had na de weigering van Tricoupis om do betrekking van minister van buitenlandscho zaken te aanvaarden eene wijziging ondergaan. Bul- garospresident van den ministerraad, was ad interim belast met de portefeuille van buiten- landsche zaken. Sillivergos was vervangen door CondorSarlo was tot prefect van policie en Chrislo Paulo tot minister van eeredienst en onderwijs benoemd. De andere ministers waren in hunne betrekking gehandhaafd. Oswiafi-pacba door de sultan benoemd tot gezant le Tripoli was den 21 van Malta naar zijnen post vertrokken. De bey van Tunis was door den sultan tot Musscha benoemd. Men blijft hier de grootste hoop voeden op eene spoedige en gewenschte oniknooping van hot nog onzekere dat de voorgenomen krijgsoperatien in het zuidelijk gedeelte van Rusland thans nog omgeeft. Bijzondere brieven door een der hoofd officieren bij bet korps van den generaal d' Al- lonville herwaarts gezonden behelzen belangrijke bijzonderheden wegens den toestand der Russen in de Krim. Zij ontvangen geen aanvoer van voorraadmiddelen dan roet de grootste inspanning en voorzien dat zij die geheel zullen moeten ont beren als de wegen niet meer bruikbaar zullen lijn. De Russische militairen, die in het gevecht met de troepen des generaals (fAllonville krijgs gevangen gemaakt zijn, hebben dienaangaande het een en ander medegedeeld. Een hunner beweerde zelfs dal vorst Gorlschakojf keizer Alexander had

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 1