tv irdag 97 $5 NIEUWSTIJDINGEN 3 zal hij don slager daarvan onderrigten en dezen in overweging geven of hij ter voorkoming van mogelijk volgende afkeuring van hel vleesch het dier wel ter slagting zal bestemmen r en zoo deze daartoe evenwel mogt willen overgaan zal hij zorg dragen bij de opening tegenwoordig te zijn of vooral voorkomen dat de ingewanden niet vóór de herkeuring worden opgeruimd. Art. 5 Bij de keuring van het gcslagte vee zal hij opletten of het bloed natuurlijk of ongewoon dik en lijvig, of tegen natuurlijk dun en ontbonden isen lettende op de inwendige ligchaamsdeelen zal hij toezien oi er zich uitstor tingen van weiachtige vochten tusschen de huid en het vleesch bevinden of er branderige plekken aanwezig zijn of er ontstekingen in de inge wanden, als maag, darmen lever, galblaas, milt pisblaas uterus longen het hart enz plaats hebben; voorts of de vliezen natuurlijk gesteld zijn, of er trosachtige uitgroeisels in dezelve gevonden worden, of er zamengroei- jing der deelen onderling aanwezig zijof men in de longen zoowel als andere ingewanden etterzakken aantreft, of de ingewanden, als de longen, de miltde lever, de galblaas deszelfs gewone grootte en natuurlijke gesteldheid be zitten dan of deze tegen-natuurlijk uitgezet of vergroot en hard of ontaard bevonden worden: ook moet de keel, tong en slikbuis onderzocht worden, alsmede of er wormen ri de darmen of art - dere ligchaamsdeelen huisvesten ;ol er ophooping van water in eenigc holligheid bevonden wordt waaruit bij de opening een meerdere of min dere stank wordt bespeurd. D15 PRIJS DELl ADVERTENTIE* IS GöWo'rïe IU cenl:s do regel. 'Boeka&rikóncTigingen 5 cculs de ituv! ••Geboorte*., Huwelijks- en Doodberigten van 1S regels a 1. Zegolrcgfc voor iedere plaatsing 35 cent3. De In/,ending der Adverteiitièn kan geschieden tot T/ingsdag en Vrijdag,1 vóór 11 ure des morgens. vati hunni» en en daarom, en de weinige ofdelijk uit de hekken in eene op den lijk Mijn echter in re taan, loi uei neKomen uer nrutn-iue ^iguunmg hij den Burgemeester hrhooren aan te melden, Zierikzee den 24 October 1855. C J FOKKER, Voorzitter. C. de JONGE Secretaris. Het Hervormd Armbestuur maakt dankbare melding van eene gift van 5 door den Heer Jb. Ochlman namens een onbekende oan den voorzitter ter hand gesteld, Zièrikzee 26 October 1855. VER DOOR EN Voorzitter. J. L. de JONGE Secretaris. BINNENLAND. Zifkikzee, 26 October. Naar men verneemt is A. J. B Iiosschart. gewezen ambtenaar aan het postkantoor te Middelburg iloor bet provinciaal gercgtshol van Zeeland verwezen naar de open bare teregtzitting van dat hof en zal de behan deling der zaak plaats hebben op vrijdag den 23 November. Den 22 dezer heeft er in bet paleis van Z. M. Willem 11 «ene vergadering plaats gehad van de hoofdcommissie van het metalen kruis waar onder meerdere punten ook behandeld moet zijn geworden dat nopens de oprigting van het monument ter eere van wijlen koning Willem 11. Men schrijft uil Amsterdam van 23 dezer Als blijk hoezeer de nederlandsche goedhar tigheid ook hel eigendom is van de eenvou digste der arbeidende standen in ons land moge het volgende dienenVelen onzer stadgenooten die in de laatste dagen bet omsloten terrein betra den van den Dam om een blik te werpen op de ontgraven funderingen van den vpormaligen waag zagen op dit terrein een blikken bus met het op schrift Voor de arbeiders die daarvan de helft laten slaan ten behoeve der havelooze hinderen. Zaturdag laatstleden moest die bus geledigd worden als zijnde (zoo als de arbeiders het noemden) vol tot aan de heel toe.. Aan zilver-en kopergeld leverde zij dan ook f 27,40 in 12..werk- dagen uit en de arbeiders waren hij de verdeo- leling ongesteld i uren overle- weiluwe mot ïun eigen zak" ■en; maar die emen en wat aartsto wegen, jscheidenhoid de een tijde- ;e geven óók e vruchten op in drie dagen in Gelderland i het poslkan- tuchlhuisstraf (vreemden van - „„.„.enjoin (Jlrecht en andere steden wordt ook te Kampen eene meel- en broodfabriek opgerigt ten einde goedkooper brood aan de inwoners te leveren Den 22 dezer heeft in hot gehucht Vrus- sennich gemeente Heerlen provincie Limburg, een felle brand gewoed bij die gelegenheid is de heer burgemeester dier gemeente door schrik bevangen plotseling overleden terwijl een tweede persoon in doodsgevaar zou verkeeren De firma G. en H. Salomonson te Almelo, heeft, een bedrag van niot minder dan ƒ202,000 deel genomen in de kapitale uitbreiding van II Ion nominaal der Overijsselsche kanalisatie- maatschappij en zich bovendien naar wij ver nemen bereid verklaard ook nog de deelneming voor de stad over te nemen. Bij de ingenomen beid met het plan en de gunstige vooreitzigten der maatschappij bestaal er genoegzame zeker heid dat de aandeelhouders nagenoeg eenstom - inig zullen deelpomeii en dat de financiële be zwaren der maatschappij zpllen overwonnen zijn. De vaart op hel kanaal wordt van (I lol dag, levendiger. Er zijn in deze maand oogenbhkken geweest waarop meer dan dertig schepen gelijktijdig in de haven lagen. Den 19 October had in het coucerthuis te Groningen de algemeene vergadering van de al- gemeene vereeniging legen liet pauperisme bij de arbeidende klassen van den minder gegoeden stand plaats. Uit de korte toespraak van den voorzitter der vereeniging 5. Blaupol ten Cate bleek o, a. dat liet aantal leden vermeerderende was dat verschillende inrigtingen ook buiten deze provincie lol haar toetraden en dat de vereeniging zich mogt verheugen in den bijval der liooge regering. Ten slotte werd bepaald in de volgondo ver gadering lo behandelen de vraag van het wen - schelijke in verband met do oprigting van broodfabrieken tor hetero voeding van de bevordering aldaar van maïs of turksch koren also. a. meer voedzaam dan tarwe. a ITENLAND. r u s r, a n b-x urk11 e, H«t getal der vuurmonden té Kinbürri buit gemaakt bedraagt volgons den Monileur 174. Van tijd tot tijd ontploft te Sebastopol éenig helsch werktuig. Den 15 geschiedde dit nog te Karabelnaya doch niettegenstaande de naauwkenrigste nasporingen hoeft men nog geen dier machines kunnen ontdekken omtrent wier zaïnenstelling do geallieerden zoo gaarne zouden zijn ingelicht. Te oordeelon naar de overblijfselen vermoedt men dat hot kegelvor mige aarden vazen of potten zijn begraven in den grond ook wordt voorondersteld dat er een uit den grond komende hout of nagel aan vast zit trapt men op dien bout dan moet hij met geweld in de vaas teruggaan en door deze wrijving of drukking of door een bak le breken die met ontvlambaar vocht gevuld is brengt ,|jc bout do ontploffing le weeg. Men denkt zelfs dat die potten niet met gewoon buskru'b geveld zijn maar een snort van chemisch pirparaat bevatten dat een buitengemeen groot» kracht bezit want de slagen zijn allerhevigst. Deze machines dntpluffen op de groote pleinen do kruiswegen in de gróote straten kortom overal Waar liet'verkeer het gemakkelijkst is. Te ver geefs echter heeft men overal den grond opge dolven dio inderdaad belscho werktuigen ont snappen aan alle nasporingen. G R O O T-B RITTAIUBJIEM Londen, 23 October. De Times berigt dat de generaal Simpson als .opperbevelhebber van het Engelschleger in het Oosten terugis geroepen. Wie zijn opvolger zijn zal wordt nog niet gemeld. Volgens heden ontvangen depêche van den admiraal sir E. Lijons hebben de Russen zelve de vestingwerken van Óczakoff, of althans een gedeelte daarvan in de lucht doen springen. De voormalige minister lord Wharncliffe is beden overleden. In de vergadering der maatschappij van landbouw iii 'Staffordshire laatsTeden woensdag gehouden sprak do voorzitter graaf van Bar rowbg oeno zeer oorlogzuchtige en Rusland vijandige redevoering uit. Ook hij zag in de ontzettende ophooping van oorlogsmateriaal te Sebastopol en Sweahorg hel overtuigend bewijs van Ruslaiids veroveringszuchtige plannen die noodwendig met inspanning van alle krachten gefnuikt moesten worden znodat Engeland en Frankrijk geen anderen vrede sluiten moesten dan die tot waarborg van Europa's vrede en vrijheid voor de toekomst strekte. Een hier uit Odessa ontvangen brief zegt dat hot aantal dor zieken bij hot Russisch leger in do Krim sedert den val van Sebastopol in eene vreesselijke mate is toegenomen en dat geen einde schijnt le komen aan de transporten van kranken en gekwetsten die men dagelijks de noor derforten ziet verlaten, S F A N IE In de Cortes-zitling van den 15 viel het vol gende zonderling feit voor. Naauw waren de notulen der vorige zitting gelezen of een zeer goed gekleed persoon die zich onder het publiek bevond sprak de volgende woorden lol den hoer Porlilla, vice-president der vergadering «Mijn heer do voorzitter reeds verscheidene dagen zoek ik te vergeefs den heor Infante te spreken. Het heil van Spanje en van onze koningin laat mij niet ton mijne poging langer uil le stellen. Ik ben in bezit van een afschrift van een dokument, dat ik bij den voorzitter der vergadering heb in gezonden en ik Bekomen van do verbazing die zich een oogonhlik van hen had meerster ge maakt wendden de vice-procident en de afge vaardigden de oogen naar den kant der tribune die vroeger voor het koninklijk gezin dmnde en waar de onbekende tnel eene onvorsloor bare koelbloedigheid sprak ojaagljiem er uit Op dit hevel van den vice-president vallen dn deurwaarders den man aan hij echter ontsnapte hun trail weder voorwaarts en riep »Ja mijne hoeren het geldt hier de redding van ons vaderland en van onze dierbare koningin morgen misschien is hel le laat Hier is hel stuk waarvan ik sprak. [Ahi va ese popel)." De deurwaarders inbakten zich 'daarop vaii hen meester. De markies de la Vcga de Armijo raapte hel door den onbekende in de zaal geworpen papier op terwijl de heer Orénse .jet hoofd der spaanschn demokralio zich tot d n voorzitter en hol publiek wendende uitriep «Zie dat is eerst een man die juist begrijpt hoe liet regi van petitie moet worden uitgeoefend." Sedert is gebleken dat du man euii gewezen sclluol meester krankzinnig is mUIXgCHEAIHD Een Duitsch dagblad meldde derer dagen, dat de generaal Wedell en de kolonel Manleuffel wier zendingen naar Parijs en Weenen men zich herinneren zal met eene nieuwo zending naar diezelfde hoofdsteden zouden terug keuren tijdens de onderhandelingen. Deze bewering zegt de tnd'cpenddncekail men vrij mooijelijk gelooyen on'zd 'correspondent van Rei lijn bevestigt ons lieden dal het ten ecnen male onnaauwkcurig is dal de kolonel Manleuffel zich naar Wennen oibel begeven én het is bij ons aan geen twijfel onderhevig dal de generaal Wedell zich niet naar Parijs zal begeven althans met ueeo zending van zijne regering. Indien heigeen ons onbekend is hij daartoe geroepen was zou het slechts om bijzóndere beweegredenen kunnen zijn. f B A 11 E E IJ 8. Pakijs 22 October. Er is ernstig sprake van de organisatie van een nieuw leger van 100.000 man onder hevel van generaal Can- robert welks bestemming nog niet bekend is. Niet onwaarschijnlijk is bet echter dal de ope ration van die nieuwo krijgsmagl in liet aan staande voorjaar en wel op een nieuw oorlugs- toone'el zullen aanvangen. Op lust des keizers moet de vleescbzclting in alle groote stedon des rijks worden ingevoerd. Evenwel geschiedt dit zelfs niet in allo plaatsen van liet Soino-departemetit. Te Clermont-Fer rand hebben de slagers aan het gemeentebestuur de toezegging gedaan de prijs van alle vleeschsoer- ten 20 centimes af te slaan mits men hen niet aan de zetting onderwierp Men heeft to Cayenne eene goudmijn ont dekt welker rijkdom niot voor die in Caiiforuie behoeft onder le doen. Het officiële dagblad van Fransch Guyana van 15 September li. kondigt de vorming aan oener maatschappij voor hot exploiteren dezer mijn. Do expresstrein die gisteren avond Lyon verliet, is aangestoomd tegen een trein met vee die hem voorafging. Verschrikkelijk was de schok. De drio laatste wagens van den beestentroin waarvan dejeerste do voorlaatste de 26 vee drijvers bevatte werd geheel verbrijzeld f6 personen bleven dood op do plaats 3 werden zeer zwaar gekwetst en 3 andere gekneusd. Men verneemt dat ion gevolgo van dit ongeval op alle spoorwegen een derde spoor zal worden aange legd uilsluitend voor hol vervoer van goederen en vee bcslemd. van hot leven beroofd. I de school kwambeeft tncs lergcn naar Petersburg vertrokken. Ee-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 9