Mi MER VIRVOEB MIDDELEN Tijdingen uit Athene van 13 dezer houden in dat de gezanten der vreemde mogendheden ge weigerd hebben de nieuwe ministers bij zich toe te laten. De admiraliteit 'is zeer ijverig bezig met hol doen bonwen cn uitrusten van eene groote flotille kanonneer en mortierbooten, die onder het loo- zigl van officieren der's rijks marinewerven op verschillende particuliere werven gebouwd wor den. Zij moeten allen schroefstoornvermogen heb ben en de mortierivoolen zullen ongeveer 70 ton meer melen dan do tot hiertoe gebezigde. De proeven welke thans bijna wekelijks mei nieuwe voor de dienst in de Krirn bestemde ka nonnen genomen worden vallen doorgaans niet gelukkig uit. Zoo barstte eergisteren ie Sheernes weder een stuk geschut volgens een nieuw stel sol gegoten, en werden twee artilleristen daardoor gedood terwijl de kapitein Inglefield en de luite nant G Sloule vrij ernstig gekwetst zijn. a a si k E u a. Parus IS October. Naar men verneemt heeft graaf Iflorny op zijn verzoek een gehoor gehad bij keizer Napoleon en dezen het noodzake lijke voor oogen gehouden van het sluiten des vredos waaraan het land zooveel behoefte beeft. Napoleon lil heeft den voorzitter van hel Wet gevend Ligchaam welwillend aangehoord doei) heb tevens verklaard dat hij zijn betoog aan keizer Alexander moest zenden. Zoo lang deze niet de woslersche mogendheden te gemoel kon t en de waarborgen geeft die zij geregtigd e verpligt zijn te eischen kunnen zij'ook niet» meer doen dan aan den oorlog den vrijen loon laten. Zekere B afkomstig van Savoije m beurtelings schoenpoetster en koopman in loe- gangkaarten voor Schouwhurgen te Lyon te zijn geweest had den handel laten varen en leefde van de openbare liefdadigheid. Zijn eindu voe lende naderen liet hij aan een zijner neven le Charnoun'x schrijven om hem de oogen te komen sluiten. Deze laatste wetende dat zijn bloedverwant zeer gierig was snelde tea spoedigste toé door het vooruitzigt eeoer erfe nis verlokt maar op het gezigt van de hoogst armoedige slaapstede waarop de zieltogende rustte vreesde hij de reiskosten kwijt le zullen ijn. Zijne onzekerheid hield op, om voor eene droevige weikelijkheid plaats te maken toen ae oude koopman in toegangkaarten op zijn schoen poetsers bankje wijzende tot hem zeide dit is alles wat ik heb kunnen winnen bewaar hei zorgvuldig en daarna stierf. De teleurge stelde erfgenaam gaf liet bankje een hevigen schop zoodat hot vermolmde hout aan stukken sprong een metalen klank deed zich hooren veroor- zkt door goudstukken die zich in eene doos met dubbelen bodem bevonden,benevens 5 bank noten van 1000 francs drie oostenrijksche spoorweg actiën en drie coupons van vijf francs route der laatste leening. Het is thans officieel dat het buis Rotschild concessie heeft gekregen tot het oprigten, te Wcc- non, vao een credit-installing in navolging van bet Frausche credit mobilair. De verkoop der Ital?- oanschu spoorwegen aan de Fransch-Ooslenrijk- sehe spoorwegmaatschappij wordt echter betwij folJ. De Monileur AIgèrien zeel dat de zwervende A^.bieren met houwen en 'planten aanvangen, v o.'scheidene van hen zijn mot de ondernemers in ndcrhandrling getreden over het bouwen van. woningen tol den prijs van 3500 francs voor ero woning. De uitvoer van wol uit Alge •o ut reeds het bedrag van een millioen pon Jen alleen over het eersta halfjaar van 1855 P Aan de Polen die zich iu dat land bevin - r h medegedeeld dat vrije ovortogt cn verblijf kosten aan diegenen onder hen verleend zullen v.die zich in hot korps lurksche kozakken willen doen inlijven. Hel blad Akhbar zegt dat ic kern van een poolsch legioen zullen vormen v iatar tot vrijmaking van hun vaderland bestemd u\ ujn. - 'e parijsche slagers komen heftig op tegen <h vlee.schcetliog en alleen met dwang onder- werpen zij er zich aan. Do wijnoogst-herigten uit do zuidelijke .entej» luiden gunstig; zoowel in hoe- 'eeioe.'i is in hoedanigheid zal de oogst van dit aar dien vnn hol vorige aanzienlijk overtreffen De. vereenigde vloten hebben den 17 dezer e drie forten van Kinburn gebombardeerd. De 1500 man sterkte bezetting onder bevel van '<»n generaal Konowich beefl zich met 70 tnonnen .overgegeven en krijgsgevaugen ver •Jaar.j. Het verlies der geallieerden is onbe i'iend ..dat der Russen bedraagt 120 dooden gpkw-'-tstan. De vloten hebben het anker voor monding van den Dnieper geworpen. Deze \wigtjge stalling verzekert den toegang tot die "ipr en snijdt voor den vijand alle gemeenschap 7«e tussehen O iessa en Nicolaieff af. b e x. g x e. Men schrijft van Ellville don 14 October, (zoo leest uien in de In dépendance). Gisteren bevonden zich de gouverneur der kinderen van prinses der Nederlanden Marrianne alsmede de hovenier van H. K. H. in eene zeilboot met de beide zonen van gezégden hovenier en zeilden von Ertbach naar Ellville. Op het oogenblik toen zij gereed stonden om de zeilen te reven deed een windvlaag het kleine vaartuig omslaan en de vier personen die er zich in bevonden vonden den dood in de golven. De badplaats Spa ontvangt nog voortdu rend nieuwe bezoekers. Blijkens de laatste lijsten is hun aantal sedert den aanvang van het bad- saisoen tot 7,334 geklommen. De hertog en «le hertogin van Brabant wor den in de eerste dagen van de volgende week uil Parijs terug verwacht. Gelijktijdig keeren do koning en de graaf van Vlaanderen uit de Ardennes weder. JONGSTE BUITENLANDSCHE TIJDINGEN Mad id 21 October. Do beurs is ten gevolge der paniek door de cholera veroorzaakt geheel verlaten. Er had geene affaire plaats. De regering heeft eene vrijzinnige her k ezing van het douanen- stelsel toegezegd doch zal tevens be belangen van Calalonie in het oog h ud n. Hamburg 21 October. Men verneemt uil Koppenhagen dat een ministerieel departement tot stand gehragt is, vooz de binnenlandscho aan - gelegendheden die gemeen zijn aan alle gedce! ten van de Deenschs monarchie MEDÈDEELÏNGEN. De regeling van den prijs van liet vleesclx te Parijs blijft ïn groote mate de aandacht trekken van het publiek, gelijk te wachten was hebben zich tegen deze reglementering vele stemmen verzet. Het gouvernement heeft het te dien einde niet ondienstig geacht eeuige mededeelmgcn daaromtrent te doen welke voorkomen in den Constitutionnel en waarvan wij het voornaamste hier overnemen. Hulde doende aan het heilzame van' het beginsel van vrijheid of ruiling meende men het in dit geval niet zuiver te kunnen of te mogen toepassen. De duurte van het vleesch vindt hare reden in de werking van algemeene oorzakan tevens ook in die van het monopolie der slagters(het is natuurlijk altijd van Parijs dat hier gesproken wordt). De afschaffing nu van dit laatste en das de geheelc vrijlating van den handel in dit artikelzou wel van invloed geweest zijn op den prijs maai de werking der algemeene oorzaken van duurte zou ze niet hebben weggenomen. Niet onwaarschijnlijk was het tevens dat de plotselinge overgang van het stclccl van monopolie tot dat van vrijheid van handel bij de nu bestaande duurte onge legenheden zoude veroorzaakt liebhcn waardoor de waardij van dat laatste stelsel vooral geleden zou hebben. Men bedaeht daarom eenen middenweg en nam dien der regeling van den prijs te baat, welke het monopolie ia zooverre instandhoudt, dat bepaalde personen bevoegd worden verklaard tot- het ver- koopen, maar voor een bepaalden prijs. De regeling van dien prijs zal steunen. 1. Op den prijs die gemiddeld gedurende 14 dagen voor vleesch op de markten van Sccaux cn Poissy js besteed ge worden. 2. Op de verkochte boeveelheid van' zuiver vleesch. Tot goed begrip hiervan dient men te weten dat, gelijk tot nu toe de vlecsch-markt te Parijs ingerigt is van iederen aankoop het gewigtdc soort en den prijs'waarvoor het verkocht istelkens aanteekening wordt gehouden; terwijl men de hoeveelheid van enkel vleesch kan opmakenvoor iedere soort, uit de opgaven, welke de slegters aan de beambten der belastingun moeten doenwanneer zij het vleesch uit het slagt huis brengsn. Dc berekening van den prijs zal nu aldus geschieden Men constateert welk getal beesten in het Abattoir aanwezig was bij het ingaan der 14 dagen en voegt daarbij het getal dat in dc eerst volgende 12 dagen ter slagting is ingekomen. Van deze wordt het getal geslagte beesten genomen waarvan de prijs bekend is. Van dien totalen prijs wordt afgetrokken wat gerealiseerd wordt door den verkoop van vet, van het leer, afval en beenderen, en zoo verkrijgt men den prijs waardoor de kosten van inkoop kunnen gedekt worden. Evenwel moeten nu nog berekend worden de door de slagters aan belastingen onkosten enz. gedane verschotten en eene rede lijke winst. Zoo dit gesteld wordt op 30 centimes de kilogram wijst eene berekening, in den Constitutiomel voorkomende, het resultaat aan dat ieder pond vleesch (kiligrain) naar eenen gemiddelden prijs van 1 fr. 33 of 34 eentimes zal moeien ver kocht worden of wel 1 fr. 74 de stukken van de beste, en 94 centimes die van de minste qualiteit. Deze prijzen worden verkregen door de berekening van de gemiddelde waarde van het te slagten vee op 459 a 460 f. het stuk. Het getal geslagte beesten wordt berekend op 2800 in de 12 eerste dagen. Hiervan de voordeelen van bovengenoemde zakenals vetleereuz afgetrokken zijnde benevens het voordeel van den verkoop der heenderen tegen 20 centimes de kilogram verkrijgt men de som van inkoop cn waarde van het zuivel* vleesch. Zoo hier nu tegenover wordt gesteld het bedrag van het gewigt daarvan en de 30 centimes hiervoren bedoeld er bij worden gevoegd kan men juist voor elke soort de waarde berekenenvolgens welke moet verkocht worden. Men verhaalt dat Leander verrukt door de bekoorlijkheden van lléroeene jonge priesteres van Veïms {des nachts de Hellespont overzwom, om haar te gaan zien. Tot in 1810 heb ben de geschiedschrijvers de waarheid van dit feit ontkend, zich beroepende op de onmogelijkheid. Den 3 Mei van dat zelfde jaar logenstrafte lord Byron die geschiedschrijvers op de schitterendste wijze en bevestigde- een van de treffendste geschiedenissen der oudheid. Vergezeld van den luitenant Ekenheatvan het Engelscho fregat Salsette wierp hij zich van het Kasteel Sestos in Enropa iu zee' en kwamsteeds door zijn medgezel gevolgd aan het fort Abydos in Azie aan. De afstandwelke deze beide koene zwemmers hadden af te leggen bedraagt ongeveer vier Engclsche mijlen. Men weet uiet in hoeveel tijd die overtogt werd volbragt maar men weet dat de beide sloepen van het fregat Salsettebet ee ne 1 uur 5 minuten en he andere 1 uur 10 minuten noodig hadden Lord Byron kwam met vijf koortsdagen en de luitenant met één dag vermoeidheid vrij. Deze twee bekwame zwemmers zijn dezer dagen overtreffen door een jeugdigen Creool af komstig van Saint Croix des Antilles. Die jongeling beeft de Sond tussclien het kasteel overgezwommen. De breed meer dan vier Engclsche m hem niet toelatende om den is hij van zijnen weg afges twee mijlen van Ilelsingboi geheel een afstand uitmaal slechts 2 uren en 40 mi Deensch officier en drie sto in eene sloep Aan de beschouwing vaii Economist de volgende rege De oorzaak van den kan niet gelegen zijn in den Naarmate de bank racer g cijfer van hare waarde in som van gedisconteerde efi'cc 'Het laat zich niet vermoeder ontstaan zijn. Zeker is het de betaling van het uit l°r: door den aankoop van Gout stellige!. Hoe is dit goud b door het aan koop en van paj en andere groote steden v van naar Engelandwaar het bedoelde goud te betale: dering van waarde in portefi Maar hoe is dat papier n wegens de omstandigheden gekomen isen in geene bet. Ware dit zoo dan kon men centeren en zoo de finale af Evenwel dit schijnt zoo niet allen tijde ligt er bij de b pier op Engeland hetwelk k van den handel te voorzie), elkander naar Engeland vo< daarmede de bovenvermelde Doch hoe zal nu de behot ontstaan is op de markten papier op Londen zal voo den wisselkoers verhoogén is ontnomener zal daar naar Engeland geboren w terug te houden zal de ba disconto te verhoogeu het; brengenweldra echter z plaats vinden hoezeer het numerair vorderteene ver te weeg moet brengen e verboogen. urn 2. Art. 3. De kenteekeneriwaarop hij bij het levende vee te letten heeft, tijn de navolgende: 1. of het haar natuurlijk of tegen-natuurlijk, dat is glad of glanzig of ruig en glansloos zijof het dier f'risch uit de oogen ziet en of het zelve ook kwijle en snot of slijm uit de oogen neus of ooren laat loopen. ol de huid droog of vochtig, met vurigheid, puisten ot pokken bezet en of dezelve zacht en los isdan of zij gespannen over het lig chaam gelegen is. 3. ol de temperatuur des ligchaams geregeld, niet verhoogd of vermeerderd is, inzonderheid ol de hoornen, ooren, muil en neus koud zijn. 4. ol de verrigting des gevoels geregeld geschiedt, ol het dier namelijk pijn of benaauwdheid te kennen geeft, ol er ook congestien, ontstekin gen, kramp, verlamming, uitputting, jeuking, duizeligheid stuiptrekking, siddering enz., plaats hebben. 5. of er aan de zintuigen iets tegen-natuurlijks valt waar te nemen namelijk aan de oogen neus, het slijmvlies, aan den mond,de tong, het tandvleesch, enz. 6. welke verandering er in de adenrhalings-werk- tuigen wordt waargenomenhoe het met de organen der spijsvertering, als met de kaau- wing, herkaauwing, eetlust, darm-ontlasting, enz. gelegen is. 7. of er iets tegen-natuurlijks in dc pis afschei- dings werktuigen is waar te nemen, en of de houding van het beest natuurlijk of gebrekkig, of de gang veranderd zij enz. 8. Art. 4. Wanneer de bovengenoemde of andere tegen-natuurlijke verschi jselen voorkomen btsouwkrshavkn komen Trio kopt h'slown Ann 1:1 is Xevv-Caslle beide na. Jon ïlennie kapt naar Schiedam, '2'2 Si Tak van Hotterdar kapt. J. C. Tromp de Goede Hoop bei Hellevoelsluis per s wersliaven het kofsci. O. Sap van Memel na... idnnendoor naar dt'Sielfl 20 dilo. Uitgezeild Stad Dordrecht kapt J. 11. S'uit van Dordrecht naar Londen. STOOMBOOT BTüDZIKaiKZEE gedurende de maand OCTOBER Fan ZierikzeeI Fan Rotterdam. Zo"dag 28, 'smidd. 12 u. I Za'urd.ig 27, 'smorg. 6 Woensdag3l's morg, 5 I Dingsdag 30, 8 sto om boo t-o s ss 133 s t TU88CHKK MIDDELBURG ZIERIKZEF, BERGEI? OP ZOOM (THOLEN) BENEVENS VAN MIDDELBURG OP ANTWERPEN ENZ. Fan Middelburg. M.iai*dafi29t 'smorg. 8 Vrijdag 26, U'/2 V an Middelburg Woensd. 31, 's morg. 3 Woensd. 24, 10 Fan Tholen Zaturdag 27. 's morg.löVa u- Dingsdag 30, '.Mui-UI. 12 Fan Antwerpen. Donderd.18, 's morg 4 Donierd.26, IOL2 fMENST TUSSGHKN 'MIDDELBURG EN ROTTERDAM.) IS aar Rotterdam Donderd. 17.' smorg 10 Vrijdag 19, t0[/2 Zaturdag 20,'s mi.id 12 Zondag 21, 12 fvaart d<-r an Mid. 'Vaar Middelburg Doudeid.18, 'smorg. 6 Viijdag 19, Zatui*'lag20, 7 Zondag 21. 3 l)e diligence zal van Zierikzee l'/ï uu stoomboot van Rotterdam naar Middelburg ur na -ie afvaart der stoom delburg naar Rotterdam boot rijden. (DIENST TUSSLDEN VL1SSIWGEN EN ROTTERDAM.) V.n Vlissingen. lederen Maandag, Woens dag en Vrijdag, 'smorgens ten 8 nre, na aankomst der stoomboot van Breskens. Van Rblletdam, lederen Dingsdag, Don derdag en Zaturdag 's mor gens ten 9 ure, na aankomst van den eersten trein uit 'sllage. De diligence zal van Zieiikzee l'/2 uur na deafvaait der stoomI'001 van Rotterdam naar Vlissingen en van Vlis singen naar Rotterdam ]'2 uur na de afvaart der stoom boot lijden, 227ste staats-i'oxeeij F ij/de Klasse. 1 Klasse 11 Lijst no. 576; 9764. 12002, 12802, 13551, 13612, 1*720, 13921, 13l 13. 14670, 15127, 15213. 15215, 15658, 16716172801 en 1S397 ieder, f 100 no. 5180. 16263 cn 17220 ieder 300. no. 6790. 7662 en 12808 feder 100 no. 36)2, I'JO Cu l9"8/ icdo f 100!). 2. De leverancie van 800 Ktib. el Schelpen in 3 porceelen. De Bestekken dier werken zijn verkrijgbaar bij den Boekhandelaar van D1SIIOËGK te Zie rikzee terwijl de verlangde inlichtingen en aan wijtingen hij de Commiezen en Dijk bazen ie bekomen zijn. Zierikzee den 19 October 1855. De Centrale Directie voornoemd B. C. CAU Voorzitter. de JONGE Ontvanger-Griffier. De Notaris J. M. BOUV1N zal op Dingsdag 30 October J f TT 1855, s' morgens ten 10 ure precies ten verzoeke en woenhuize van den heer A. VAN den OEVËH aan den Hooge.n- dijk te Ooslerland publiek presenteren te ver- koopen Eene partij Meubilaire goederen waar onder een Nolenhout KABINET MANGEL TAFELS STOELEN een groote FAUTEUIL KAGCHELS LAMPEN oen extra mooi Por- eelein KOFFIJ en THEE-SERVIES met ver gulde randen en andere goederen meer. Bij'de Uitgevers dezes, Erven A. DE VOS is te bekomen ZEEGWSCHE DUINVREUGD, bevallende meer dan 150 op verschillende gele genheden toepasselijke Gezelschaps-Liederen. 2de druk Prijs 40 cis. ENGELSCH en FRANSCH WOORDENBOEK, Prijs 40 cis. DE SCHIJNDEUGD OP HET TWEEDE SCHAVOT. behelzende de laatste Levensbijzonderheden van wijlen den beruchten Deugniet JOüan CATO KAMERLING «f ABRAHAM MOGARIS. 2de uitgaafvroeger ƒ180. thans *25 cis. Alsmede vele soorten van fijjiie platan allerliefste ?.c»»r goedkoope prentehoekjes waaronder Winlerlooveren, Lenteknopjes, Herfst- tuiltjes Zomerbloemjes Rijmbijbel Vergeet- mij-niet Nieuwe Nederlandsche Vertellingen in Proza en Poëzij Nieuwe Nederlandsche Prentenboek met vele honderde Platen enz. enz,, TER STADS- DRUKKERIJ VAN DE ERVEN A. DE VOS# Mj

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 8