ii'dag 21 October. 1853 SESTBH VLB8SCH MIlWSraiMR BEK.ENDHAK.IN G. De Burgemeester en Wethouders van Zierikz.ee maken door deze bekenddat door den Ge meente-Raad van Zierikz.ee, op den 17 Maart 1855 is vastgesteld de volgende INSTRUCTIE VOO]'. 11EN HINKEN DE GEMEENTE 'Sj B K ES S 14. X E E. -S3. Art. 1. De benoemde keurmeester zalalvorens in functie te treden in handen van den burge meester den eed afleggen dat hij met alle trouw, naauwkeurigheid en onpartijdigheid zijne bedie ning val waarnemen, en zich stiptelijk naar de in deze gemeente geldende verordeningen van politie op den verkoop van vleesch en van het keuren van vee en vleesch naar het daarvoor vastgestelde tarief en de hem gegeven instructie zal gedragen." Art. 2. Ilij zal verpiigt zijn naauwkeurig acht te slaan op den staat van het vee en vleesch waarvan de keuring hem is opgedragen. Wanneer hem eenig stuk vee, waarvan de keuring hem niet wordt opgedragen, verdacht voorkomtzal hij oniniddelijk de politie waar schuwen. DJS Pit IJS Dlilt ADVERTENTIE* IS; Gewone 10 cents de regel. 'Boekaankondigingen 5 cents tl Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten van .1S regels Zegelregfc voor iedere plaatsing 35 cents. Be Inzending, der A*dverte'nliên kan geschieden tol Pinnsd; i •Vrijdag,' vóór 11 ure des morgens. h/'J, taan, loi u<?i Henomen uer nt-uuriui-. iciguu.n.]6 hij den Burgemeester bchooren aan te melden, Z.ierikzee den 24 October 1855. C J FOKKER, Voorzitter. C. de JONGE, Secretaris. Het Hervormd Armbestüür maakt dankbare melding van eene gift van 5 boor den Heer Jb. Ochtmannamens een onbekende aan den voorzitter ter hand gesteld. Zièrikzee 26 October 1855. V EK DOOR EN Voorzitter. J. L. de JONGE Secretaris. BINNENLAND. Ziprikzee, 26 October. Naar men verneemt is A. J. IJ Bosschart. gewezen ambtenaar aan het postkantoor Ie Middelburg door het provinciaal gcrcgtshol van Zeeland verwezen naar ile open bare teregtzilting van dat hof en tal de behan deling der zaak plaats hebben op vrijdag den 23 November. Den 22 dezer heeft er in het paleis van Z. M. Willem. JI eene vergadering plaatsgehad van do hoofdcommissie van het metalen kruis waar onder meerdere pun'cn ook behandeld moet zijn geworden dat nopens de oprigting van het monument ter éere van wijlen koning Willem II. Men schrijft uit Amsterdam van 23 dozer Als blijk hoezeer de nederlandsche goedhar tigheid ook hel eigendom is van de eenvou digste der arbeidende standen in ons land moge het volgende dienenVelen onzer stadgenoolen die in de laatste dagen het omsloten terrein heira den van den Dam om een blik te werpen op de ontgraven funderingen van den vpormaligen waag zagen op dit terrein een blikken bus met bet op schrift Voor de arbeiders die daarvan de helft laten slaan ten behoeve der havelooze hinderen. Zaturdag laatstleden moest die bus geledigd worden als zijnde (zoo als de arbeiders het noemden) vol tot aan de keel toe. Aan zilver-en kopergeld leverde zij dan ook f 27,40 in 12.werk- dagen uit en de arbeiders waren hij de verdeo- van het hunne en en daarom, en de weinige ofdelijk uit de hekken enhter •n eeno opinie ilenlijk Mijn leling ongesteld i uren overle- weiJuwe mot lun eigen zak" ■en; maar die emen en wat aartsto wegen, jscheidenhoid de een lijde- ,e geven óók o vruchten op In drie dagen in Gelderland bel postkan- tuchthuisstraf tvreemden van - a.o ,u mui.ciuDui Utrecht en andere steden wordt ook te Kampen eene meel- en broodfabriek opgerigt ten einde goedkooper brood aan de inwoners te leveren Den 22 dezer heeft in hot gehucht Yrus- sennich gemeente Heerlen provincie Limburg, een felle brand gewoed bij die gelegenheid is de heer burgemeester dier gemeente door schrik bevangen plotseling overleden terwijl een tweede persoon in doodsgevaar zou verkeeren De firma G. en Salomonson te Almelo, heeft, een bedrag van niet minder dan ƒ202,000 deel genomen in de kapitale uitbreiding van 11 ton nominaal der Overijsselsche kanalisatie- maatschappij en zich bovendien naar wij ver nemen bereid verklaard ook nog de deelneming voor de stad over te nemen. Bij de ingenomen beid niet het plan en de gunstige vooreitzigton der maatschappij bestaat er genoegzame zeker heid dal de.aandeelhouders nagenoeg eenstom- mig zullen deelpemen en dat de financiële be zwaren der maatschappij zpllen overwonnen zijn. De vaart op hel kanaal wordt, van, il.ng lot dag levendiger. Er zijn iu deze tnaaun oogenblikken geweest waarop meer dan dertig schepen gelijktijdig in do haven lagen. Den 19 October had in hel eoncerlhuis t0 Groningen de algemeeno vergadering van de al- gemeene vereeniging tegen het pauperisme bij de arbeidende klassen van don minder gegoeden stand plaats, Uit de korto toespraak van den voorzitter der vereeniging S. Blaupot ten Cate bleek o, a. dal het aantal leden vermeerderende was dat verschillende inriglingen ook builen deze provincie tot haar toetraden en dat de vereeniging zich mogt verheugen in den bijval der hooge regering. Ten slotte werd bepaald in de volgondo ver gadering te behandelen de vraag van het wen - schelijke in verband met do oprigting van broodfabrieken Ier betere voeding van de bevordering aldaar van maïs of turksch koren also. a. meer voedzaam dan tarwe. ITENLANÜ. R U S L A N D-T V R K IJ E, Het getal der vuurmonden lo Kinburn buit gemaakt bedraagt volgons den Moniteur 174. - Van tijd tot tijd ontploft te Sehastopol eenig lielsch werktuig. Don 15 geschiedde dit nog te Karahelnay.a doch niettegenstaande do naauwkeurigste nasporingen hoeft men nog geen dier machines kunnen ontdekken omtrent wier zamensteliing do geallieerden zoo gaarne zouden zijn ingelicht. Te oordeelen naar de overblijfselen vermoedt men dat bet kegelvor mige aarden vazen of polten zijn begraven in den grond ook wordt voorondersteld dat er een uit don grond komende bout of nagel aan vast zit trapt men op dien bout dan moet hij met gewold in de vaas teruggaan en door deze wrijving of drukking of door een bak te breken die mei ontvlambaar vocht gevuld is brengt .lie bout de ontploffing te weeg. Men denkt zelfs dat die potten niet met gewoon buskru'd gevuld zijn maar een snort van chemisch pn'paraat bevatten dal een buitengemeen groot.' kracht bezit want de slagen zijn allerhevigst. Deze machines ontploffen op de groole pleinen do kruiswegen in de groote straten kortom overal waar het verkeer het gemakkelijkst is. Te ver geels echter heeft men overal den grond opge dolven die inderdaad helscho werktuigen ont snappen aan alle nasporingen. G R O O T-B HITTANMIEH Londen, 23 October, De Times berigt dat do generaal Simpson als opperbevelhebber van het Engelsch leger in het Oosten terugis geroepen. Wie zijn opvolger zijn zal wordt nog niet gemeld. Volgens lieden ontvangen depfichc van den admiraal sir E. Lyons hebben de Russen zelve de vestingwerken van Öczakoff, of althans een gedeelte daarvan in de lucht doen springen. De voormalige minister lord Wharncliffe is heden overleden. Inde vergadering der maatschappij van landbouw in 'Staffordshire jaalsleiton woensdag gehouden sprak do voorzitter graaf van Har rowbg oeno zeer oorlogzuchtige en Rusland vijandige redevoering uit. Ook hij zag in de ontzetlende ophooping van oorlogsmateriaal te Sehastopol en Sweahorg hel overtuigend bewijs van Ruslands veroveringszuchtige plannen die noodwendig met inspanning van alle krachten gefnuikt moesten worden znodat Engeland en Frankrijk geen anderen vrede sluiten moesten dan die tot waarborg van Europa's vrede en vrijheid voor do toekomst streklo. Een hier uit Odessa ontvangen brief zegt dal het aantal dor zieken Pij hot Russisch leger in de Krim sedert den val van Sehastopol in eene vreesselijke mate is toegenomen en dat geen einde schijnt te komen aan dé transporten van kranken en gekwetsten die men dagelijks do noor- derforten ziet verlaten, SPANJE In de Cortes-tilling van den 15 viel het vol gende zonderling feit voor. Naauw waren de notulen der vorige zitting gelezen of een zeer good gekleed persoon die zich onder het publiek bevond sprak de volgende woorden tol den hoer Portilla, vice-president der vergadering «Mijn heer do voorzitter reeds verscheidene dagon zoek ik te vergeefs den heer Infante 1e spreken. Hot heil van Spanje en van onze koningin laat mij niet toe mijne poging langer uil te stellen. Ik ben in bezit van een afschrift van een dokument, dat ik bij den voorzitter der vergadering heb in gezonden en ik Bekomen van de verbazing die zich een oogcnblik van hen had meerster ge maakt wendden de vice-procident en de afge vaardigden de oogen naar den kant der tribune die vroeger voor hel koninklijk gezin diende en waar de onbekende 'nol eene o1 verstoor bare koelbloedigheid sprak «Jaagt hem er uit I" Op dit hevel van den .vice-president vallen ile deurwaarders den man aan hij echter ontsnapte hun trail weder voorwaarts en riep «Ja mijne hoeren hel geldt hier de redding van ons vaderland en vaii ome dierbare koningin morgen misschien is hel te laat Hier is hol stuk waarvan ik sprak (AM va ese papet)." De deurwaarders maakten zich 'daarop van hen meester. De mar kies de la Vega de Armijo raapte het door den onbekende in ile zaal geworpen papier op terwijl de heer Orense .iel hoofd der spaanschn demokralio zich tot d,.o voorzitter en hot publiek wen.lende uitriep «Zie dat is eerst een man die juist'begrijpt hoé liet regi van petitie moet worden uitgeoefend." Sedert is gebleken dat do man eeii gewezen school meester krankzinnig is aEizscHiAma Een Duitsch dagblad meldde dezer dagen, dat de generaal Wedell en de kolonel Manteu/fel wier zendingen naar Parijs en Weenen men zich herinneren zal met eeno nieuwe zending naar diezelfde hoofdsleden zouden terug koeren tijdens de onderhandelingen. Deze bewering zegt de Independence, kan men vrij inoeijelijk gelooven onze correspondent van Bellijn bevestigt ons beden dat hel ten eenen male onnasuwkeutig is dat dé kolonel Manleuffel zich naar Wennen moet begeven én het is bij ons aan geen twijfel onderhevig dat do generaal Wedell zich niet naar Parijs zal begeven althans met eene zending van zijne legering. Indien hetgeen ons onbekend is hij daartoe geroepen was zou het slechts om bijzondere beweegredenen kunnen zijn. V S A E E E IJ g. Parijs 22 October. Er is ernstig sprake van de organisatie van een nieuw leger van 100.000 man onder hevel van generaal Can- robert welks bestemming nog niet hekend is. Niet onwaarschijnlijk is hut echter dat de ope ration van die nieuwe krijgsinagl in hol aan slaande voorjaar en wel op een nieuw ooiiogs- Irtönefil zullen aanvangen. Op last des keizers moet de vleeschzctting in alle groote steden des rijks worden ingevoerd. Evenwel geschiedt dit zelfs niet in allo plaatsen van het Seine—departement. Te Clermont-Fer rand hebben de slugers aan het gemeentebestuur de toezegging gedaan de prijs van alle vleeschsour- ton 20 centimes af te slaan mits men ben niet aan de zetting onderwierp Men heeft to Cayenne eene goudmijn ont dekt welker rijkdom niet voor die in Californip behoeft ondor te doen. Het officiële dagblad van Fransch Guyana van 15 September II. kondigt de vorming aan eenor maatschappij voor het exploiteren dezer mijn. Do expresstrein die gisteren avond Lyon verliet, is aangestooind tegen een trein met vee die hem voorafging. Verschrikkelijk was de schok. De drie laatste wagens van den beesti'utrein waarvan dejeorsle de voorlaatslo de 26 vee drijvers bevatte, werd geheel verbrijzeld; 16 personen hieven dood op de plaats 3 werden zeer zwaar gekwetst en 3 andere gekneusd. Men verneemt dat ten gevolgo van dit ongeval op alle spoorwegen een derde spoor zal worden aange legd uitsluitend voor bot vervoer van goederen en vee bestemd. voorstel aangenomen met 23stommen l römei^amT,"" r™ralc' llai"'™t'-eut'i« <lc "eerstkomende J ?|ch (,00>' ophanging va„ hef levèn" beroofd" I X'mmTTV:,1;' P,ulsdam> h'j HH. PÓiissi- I e, ,cll0ül t J* M «t «a w O o llJai 11 lorslmrg vertrokken. Ee-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 7