j \m\sm Jl ZBE1 IR- 1 1 Tijdingen uit Athene van 13 dezer houden in dal de gezanten der vreemde mogendheden ge weigerd hebben do nieuwe ministers bij zich loc te laten. De admiraliteit 'is zeer ijverig bezig met hot doen bonwen cn uitrusten van eene groote flotille kanonneer en mortierbooten, die onder het too- zigl van officieren der's rijks marinewerven op verschillende parliculieje werven gebouwd wor den. Zij moeten allen schroefsloomvermogen heb ben en de morlierlvoolen zullen ongeveer 70 ton meer melen don do tol hiertoe gebezigde. De proeven welke thans bijna wekelijks met nieuwe voor de dienst in de Krirn bestemde ka nonnen genomen worden vallen doorgaans niet gelukkig uit. Zoo barst te eergisteren, te Shecrnes weder een stuk geschut volgens een nieuw stel sol gegoten, en werden twee arldiensten daardoor gedood terwijl de kapitein Inglefield en de luite nant G Moule vrij ernstig gekwetst zijn. f A n B R IJ H» Parus 18 October. Naar men verneemt heeft graaf Morny op zijn verzoek een geboot gehad bij keizer Napoleon en dezen het noodzake lijke voor oogen gehouden van het sluiten des vredos waaraan het land zooveel behoefte beeft Napoleon lil heeft don voorzitter van hel Wet gevend Ligcbaam welwillend aangehoord doei) heb tevens verklaard dat hij zijn betoog aan keizer Alexander moest zenden. Zoo lang de?o niet de westersche mogendheden te gernoel kon t en do waarborgen geeft die zij gcregtigd e verpligt zijn te eischen kunnen zij'eok niets meer doen dan aan den oorlog den vrijen loop laten. Zekere R afkomstig van Savoije rta beurtelings schoen poetster en koopman in tot- gangkaarton voor Schouwburgen te Lyon te zij geweest had den handel laten varen en leefde van de openbare liefdadigheid. Zijn pinda voe lende naderen liet hij aan een zijner neven te Gharnoun'x schrijven otn hem de oogen te komen sluiten. Deze laatste wetende dat zijn bloedverwant zeer gierig was snelde ten spoedigste toe door het vooruitzigt cener erfe nis verlokt maar op het gezigt van de hoogst armoedige slaapstede waarop de zieltogende rustte vreesde hij de reiskosten kwijt te zullen <ijn, Zijne onzekerheid hield op, om voor eene droevige werkelijkheid plaats te maken toen ae oude koopman in focgangkaarten op zijn schoen poetsers bankje wijzende tol hem zeide dit is alles wal ik heb kunnen winnen bewaar het zorgvuldig en daarna stierf. De teleurge stelde erfgenaam gaf liet bankje een hevigeu schop oodat hot vermolmde hout aan stukken sprong een metalen klank deed zich hooren verour- z 'kt door goudstukken die zich in eene doos met dubbelen bodem bevonden,benevens 5 bank noten van 1000 francs, drie oostenrijksche spoorweg actiën en drie coupons van vijf francs route der laatste leen in g. Het is thans officieel dat het huis Rotschild concessie heeft gekregen tot hot oprigten, te Wce- neu. van eon credit-instelliug in navolging van het ranscho credit mobilair. De verkoop der Itah® ^anschu spoorwegen aan de Fransch-Oostenrijk - sche spoorwegmaatschappij wordt echter hel wij viJ. De jloniteur Algèren zeel dat de zwervende Arabieren mot bouwen en planten aanvangen. e/scheidene van hen zijn mot de ondernemers io n 'crhfindcJing gelreden over het houwen van. woningen tot den prijs van 3500 francs voor cucro woning. Do uitvoer V3n wol uit Alge -1 reeds het bedrag van een millioen pon 'en alleen over het eers?o halfjaar van 1855 hor-Aan de Polen die zich io dat land bevin - den medegedeeld dat vrije overtogt en verblijf fcosD-n aan diegenen onder hen verleend zullen die zich in het korps lurksche kozakken Villen doen inlijven. Meiblad Akhhar zegt dal ;c kern van een poojsch legioen zulleu vormen latUr tot vrijmaking van hun vaderland bestemd ts\ zijn. parijsche slagers komen heftig op tegen de vleescluetling en alleen met dwang onder werpen zij er zich aan. Do wijnoogst—.berigtén uit do zuidelijke mten luiden gunstig zoowel in hoe- 'o do n als in hoedanigheid zal de oogst van dit mar dien van het vorige aanzienlijk overtreffen De vereenigde vloten hebben den 17 dezer •p dne forten van Kinburn gebombardeerd. Do J 500 man sterkte bezetting onder bevel van m generaal Konowich heeft zich met 70 inonnen over gegeven en krijgsgevaugen ver taard. Het verlies der geallieerden is onbe tend «tat der Russen bedraagt 120 dooden gek v.'.-* pen. Do vloten hebben liet anker voor r monding van den Dnieper geworpen. Deze rnwigti^e stolling verzekert den toegang tot die vior on snijdt voor den vijand alle gemeenschap zee tusscben Olessa en NicoUieff af. BELGIS, Men schrijft van Ellville den 14 October, (zoo leest uien in de In dépendance). Gisteren bevonden zich de gouverneur der kinderen van prinses der Nederlanden Marrianne alsmede de hovenier van II, K. li. in eene zeilboot met de beide zonen van gezegden hovenier en zeilden von Ertbach naar Eltville. Op het oogenblik toen zij gereed stonden om de zeilen te reven deed een windvlaag bet kleine vaartuig omslaan en de vier personen die or zich in bevonden vonden den dood in de golven. De badplaats Spa ontvangt nog voortdu rend niuuwe bezoekers. Blijkens de laatste lijsten is hun aantal sedert den aanvang van het bad- saisoen tot 7,334 geklommen. De hertog en de hertogin van Brabant wor den in de eerste dagen van de volgende week uit Parijs terug verwacht. Gelijktijdig keeren de koning en de graaf van Vlaanderen uil de Ardennes weder. JONGSTE BUITENLANDSCHE TIJDINGEN Mad id 21 October. De beurs is ten gevolge der paniek door de cholera veroorzaakt geheel verlaten. Er had geene affaire plaats. De regering heeft eene vrijzinnige her U ezing van het douanen- stelsel toegezegd doch zal tevens be belangen van Catalonie in het oog h-ud n. Hamburg 21 October. Men verneemt uit Koppenhagen dat een ministerieel departement tot stand gebragt is, vooz de binnenlandscbo aan- gelegendheden die gemeen zijn aan alle gedee! ten van de Deenschs monarchie MEDEDEEL-IN GEN. De regeling van den prijs van liet vleesch te Parijs blijft in groote mate de aandacht trekken van het publiek, gelijk te wachten was hebben zich tegen deze reglementering vele stemmen verzet. Het gouvernement heeft het te dien einde niet ondienstig geacht eenige mededeeliugcn daaromtrent te doen welke voorkomen in den Constitutionnel en waarvan wij het voornaamste hier overnemen. Hulde doende aan het heilzame van- het beginsel van vrijheid of ruiling meende meu het in dit geval niet zuiver te kunnen of te mogen toepassen. De duurte van het vlecsch vindt hare reden in de werking van algemeene oorzakan tevens ook in die van het monopolie der slagters(liet is natuurlijk altijd van Parijs dat hier gesproken wordt). De afschaffing nu van dit laatste en dus de geheele vrijlating van den handel in dit artikelzou wel van invloed geweest zijn op den prijs maai de werking der algemeene oorzaken van duurte zou ze niet hebben weggenomen. Niet onwaarschijnlijk was liet tevens dat de plotselinge overgang van het stclccl van monopolie tot dat van vrijheid van handel bij de nu bestaande duurte onge legenheden zoude veroorzaakt hebben waardoor de waardij van dat laatste stelsel vooral geleden zou hebben. Men bedacht daarom eenen middenweg en nam dien der regeling van den prijs te baat, welke bet monopolie io zooverre instandhoudt, dat bepaalde personen bevoegd worden verklaard tot- bet vcr- koopen, maar voor een bepaalden prijs. De regeling van dien prijs zal steunen. 1. Op den prijs die gemiddeld gedurende 1-1 dagen voor vleesch op de markten van Sceaux en Poissy is besteed ge worden. 2. Op de verkochte hoeveelheid van zuiver vleesch. Tot goed begrip hiervan dient men te weten datgelijk tot nu toe de vleesch-markt te Parijs ingerigt is van iederen aankoop het gewigtde soort en den prijs'waarvoor het verkocht is telkens aanteckening wordt gehouden; terwijl men de hoeveelheid van enkel vleesch kan opmaken voor iedere soort, uit de opgaven, welke de slagters aan de beambten der bclastingun moeten doenwanneer zij bet vleesch uit bet slagt huis brengsn. De berekening van den prijs zal nu aldus geschieden Men constateert welk getal beesten in bet Abattoir aanwezig was bij het ingaan der 14 dagen en voegt daarbij bet getal, dat in de eerst volgende 12 dagen ter slagting is ingekomen. Van deze wordt het getal geslagte beesten geuomen waarvan de prijs bekend is. Van dien totalen prijs wordt afgetrokken wat gerealiseerd wordt door den verkoop van vet, van bet leer, afval en beenderen, en zoo verkrijgt men den prijs waardoor de kosten van inkoop kunnen gedekt worden. Evenwel moeten nu nog berekend worden de door de slagters aan belastingen onkosten enz. gedane verschotten en eene rede lijke winst. Zoo dit gesteld wordt op 30 centimes de kilogram wijst eene berekening, in den Constitutiomel voorkomende, bet resultaat aan -. dat ieder pond vleesch (kiligram) naar eenen gemiddelden prijs van 1 fr. 33 of 34 centimes zal moeien ver kocht worden of wel 1 fr. 74 de stukken van de beste, en 94 centimes die van de minste qualiteit. Deze prijzen worden verkregen door de berekening van de gemiddelde waarde van bet te slagten vee op 459 a 460 f. bet stuk. Het getal geslagte beesten wordt berekend op 2800 in de 12 eerste dagen. Hiervan de voordeelen van bovengenoemde zakenals vetleereuz afgetrokken zijnde benevens het voordeel van den verkoop der beenderen tegen 20 centimes de kilogram verkrijgt men de som van inkoop cn waarde van bet zuiver vleesch. Zoo bier nu tegenover wordt gesteld bet bedrag van bet gewigt daarvan en de 30 centimes hi er voren becloeld er bij worden gevoegd kan men juist voor elke soort de waarde berekenenvolgens welke moet verkocht worden. Men verbaalt dat Leander verrukt door de bekoorlijkheden van lléroeene jonge priesteres van Vellus {des nachts de Hellespont overzwom, ombaar te gaan zien. Tot in 1810 heb ben de geschiedschrijvers de waarheid van dit feit ontkend, zich beroepende op de onmogelijkheid. Den 3 Mei van dat zelfde jaar logenstrafte lord Ryron die geschiedschrijvers op da schitterendste wijze en bevestigde- een van de treffendste geschiedenissen der oudheid. Vergezeld van den luitenant Ekenheatvan bet Engelsebe fregat Salsette wierp bij zich van het Kasteel Sestos in Enropa iu zee' en kwamsteeds door zijn medgezcl gevolgd aan het fort Abydos in Azie aan. De afstand welke deze beide koene zwemmers hadden af te leggen bedraagt ongeveer vier Engclscbe mijlen. Men weet niet in hoeveel tijd die overtogt werd volbragt maar men weet dat de beide sloepen van bet fregat Salsetteliet ee nc 1 uur 5 minuten en he andere t uur 10 minuten noodig hadden Lord Byron kwam met vijf koortsdagen en de luitenant met één dag vermoeidheid vrij. Deze twee bekwame zwemmers 7ijn dezer dagen overtreffen door een jeugdigen Creool af komstig van Saint Crois des Antilles. Die jongeling heeft de Sond tusschen bet kasteel overgezwommen. De breedt meer dan vier Engclscbe mi, hem niet toelatende om den is hij van zijnen weg afgcg: twee mijlen van Helsingbor geheel een afstand uitmaak slechts 2 uren en 40 mii Deensch officier cn drie stoi in eene sloep Aan de beschouwing van Economist de volgende regel De oorzaak van den i; kan niet gelegen zijn in den Naarmate de bank meer g cijfer van bare waarde in pc som van gedisconteerde effee 'liet laat zich niet vermoeden "ontstaan zijn. Zeker is het de betaling van bet uit Ers door clcn aankoop van Goud stelligcl. Hoe is dit gouel b door het aankoopeu van pap cn andere groote steden v:' van naar Engelandwaar het bedoelde goud te bctalei dering van waarde in portefe Maar boe is dat papier n wegens de omstandigheden gekomen is, en in geene betr Ware dit zoo dan kon men con teren en zoo de li ii ale afi Evenwel clitschijnt zoo niet allen tijde ligt er bij de b pier op Engeland hetwelk c' van den handel te voorzier elkander naar Engeland voc daarmede dc bovenvermelde Doch boe zal nu de behoe ontstaan is op de markten papier op Londen zal voo den wisselkoers verhoogen is ontnomener zal daar naar Engeland geboren w terug te houden zal de ba: disconto te verhoogen lietj brengenweldra echter z: plaats vinden hoezeer bet, numerair vordert eene ver, te weeg moet brengen e| verhoogen. Brouwershaven komen Trio kapt lestown Ann Elis New-Castle heide na; Jon Rennie kapt. VI naar Schiedam, 2*2 S. Tak van Rotterdai kapt. J. G. Tromp de Goede Hoop hei Hellevoetsluïs per s wershaven het kofsci» O. Sap van Memel naar iïr.vwei pen is iieueu binnendoor naar deszclfs deslinntie opgezeild *20 dito. Uitgezeild Stad Dordrecht kapt J. H. S'uit van Dordrecht naar Londen. l r v a a b x II B B s x o o m m o o x 'A-Hvl STAD ZIBBIKZEB gedurende de maand OCTOBER Eau Zierikzee I E an Rotterdam. Zo' dag 28, 'smidd. 12 u. I Za'urd.ig 27, 'smorg. 6 Woensdag3l 's morg, 5 Dingdag 30, 8 st00m300 t-3 i I s x tus8chkh middelburg zierikzee berger op zoom (tholer) benevens van middelburg op artwerper enz. E an Middelburg, Maanda^O, 's morg. 8 Vrijdag 26, 11 Va E an Middelburg Woensd.3l, 's morg. 3 Woensd. 24, 10 E an Tholen. Zaturdag 27, 's luorg.lO'/a u- Dingsdag 30, '.-mi'Ui. 12 E an Antwerpen. Honderd.18, smorg 4 Don lerd. 25, IOV2 (dienst tusschen «ii delburg en botterdam.) a'aar Middelburg i\aar Rotterdam Dowde.d. 18, 'smorg, 5 u- Donderd. 17.smorg 10L2 Viijdag 19, Vrijdag 19, 10,/2 2<.tur<lag20, 7 Zaïurdag 20,'smibd 12 7ondag 21, 8 Zondag 21, 12 De diligence zal van Zierikzee l'/ï ,,,ir *»a de afvaart der stoomboot van Rotterdam naar Middelburg en van Mid delburg naar Rotterdam '/a uur na de afvaart der stoom boot rijden. (dierst tus8gdrr vliss1rger er rotterdam.) V ,n Vlissingen. lederen Maandag, Woens dag en Vrijdag, 'smorgens ten 8 ure, na aankomst der sloom' uot van Breskens. Van Rotterdam, lederen Dingsdag, Don derdag en Zaturdag 's> mor gens ten 9 ure, na aankomst van den eersten trein uit j 's 11 age. De diligence zal van Zierikzee l'/2 u,,r na deafvaait der stoomboot vari Rotterdam naar Vlissingen en van Vlis singen naar Rotterdam ]'.2 uur na dc afvaart der stoom boot rijden. 227ste STMTS"ï'OZBH'J Eijfue Klasse. 1 Klasse 11 Lijst no. 576; 9764. 12002, 1*2802, 13551, 13612, 1W20, 13921, 13113. 11670, 15127, 15215. 15215, 15608, l67!ö. I7280, en 1S397 ieder, f 100 no. 5186. 16263 cn 17220 ieder 300. o. 6790. 7662 en 12808 feder 100 no. 66)2, ]J6>' en 1978 iedof 100!). van de polders scnouwen nurun m ursr- land m 8 perceelen tot 1 M i i860 en 2. De leverancie van 800 Kub. el Schelpen in 3 perceelen. De Bestekken dier werken zijn verkrijgbaor hij den Boekhandelaar van DISliOEGK te Zie rikzee terwijl de verlangde inlichtingen en aanwijzingen hij de Commiezen en üijkha/.ei» ie hekomen zijn. Zierikzee den 19 October 1855. De Centrale Directie voornoemd B. C. CaU Voorzitter. de JONGE Ontvanger-Griffier. De Notaris J. M. BOUVIN sgggw zal op Dingsdag 30 October jQl'1: 0 b 1855 s' morgens ten 10 ure precies ten verzoeke en wor nhuize van den heer A. van den OEVEH aan den Hoogen- dijk te Oosterland publiek presentoren te ver- koopen Eene partij Meubilaire goederen waar onder een Notenhout KABINET MANGEL TAFELS STOELEN - een groote FAUTEUIL KAGCHELS LAMPEN een extra mooi Por- celoin KOFFIJ en THEE-SERVIES met vor- gulde randen en andere goederen meer. Bij 'de Uitgevers dezes, Erven A. de VOS is te bekomen ZEEUWSCHE DÜ1NVREUGD, bevattende meer dan 150 op verschillende gele genheden toepasselijke Gezelschaps-Liederen. 2de druk Prijs 40 cis. ENGELSCH en FRANSCH WOORDENBOEK, Prijs 40 ds. DE SCHIJNDEUGD OP HET TWEEDE SCHAVOT, behelzende de laatste Levensbijzonderheden van wijlen den herüchten Deugniet johan catö kamerling of abraham mogaris. 2de uitgaaf, vroeger ƒ180, thans 25 cis. Alsmede vele soorten van fijjaie plttteai allerliefste zeer goedkoope preuteboekjes waaronder Winterlooveren, Lenteknopjes, Horfst- tuiltjes Zomerldoemjes Rijmbijbel Vergeet- mij-niet Nieuwe Nederlandsche Vertellingen in Proza en Poëzij Nieuwe Nederlandsche Prentenboek met vele honderde Platen enz. enz* ter stads-drukkerij van l)e erven a. 1)e vos#

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 6