NIEUWSTIJDINGEN B' 3 en geparapheerd uit welk register een bewijs van betaling aan den belanghebbende moet worden afgegeven. Het bedrag van bet keurloon zal doorhem, na afkorting van de na te melden hem toe komende belooning, jaarlijks bij den Gemeente ontvanger worden overgestort. Art 4. Ingeval van verschil omtrent het verschuldigde keurloon ten gevolge van de onzekerheid van bet gewigt van het gekeurde zal dit, des noods in de stads waag, gewogen worden, op kosten van ongelijk. Art. 5 De keurmeester is verpligt aan den belanghebbende, zoo dit gevorderd wordt, kos teloos, eene verklaring af te geven, inhou dende den naam vari dengene die de keuring heelt gevorderd en gekeurde. omschrijving van bet Art. 6. Door den keurmeester zal voor al do bcmoeijenissen uit deze verordening voor liein voortspruitende, als belooning worden ge noten vijf en negentig ten honderd door hem ontvangene keurloon. hel DJS riiUS 1)1511 ADVERTENTIE* IS Gewone 1U cents de regel. 'Boekaankondigingen 5 cents de it»< 'Geboorte-, Huwelijks- cn Doodberigten van "IS regels a Zegolrcgt voor iedere plaa'sing 33 cents. Be Inzending.der .Vdvertenlién "kan geschieden tof Bingsdag i Vrijdag,' vóór'11 ure des morgens. ~~&Fsrrirxinj.sr. i-guan-; Art. 7. Bij het in werking treden dezer verordening, worden alle vroegere bepalingen betreffende het keuren van vee en vleesch ge houden voor vervallen. En is hiervan afkondiging geschiedt waar het behoort den 24 October 1853. C. J FOKKER, Voorzitter. C. de JONGESecretaris. laan, 101 uei nnKomen urr jirumum: *eiguuui„g liij den Burgemeester hehoorrn aan te melden. Zierikzee, den 24 October 1855. C J FOKKER, Voorzitter. C. de JONGE Secretaris. liet Hervormd Armbkstcur maakt dankbare melding van eene gift van fö door den Heer Ochtman namens een onbekende aan den voorzitter ter hand gesteld, Zierikzee 26 October 1855. VER DOOI!EN Voorzitter. J. L. de JONGE Secretaris. BINNENLAND. Zierikzee, 26 October. Naar men verneemt is A. J. II Iiosschart. gewezen ambtenaar nan bet postkantoor te Middelburg door het provinciaal geregtshof van Zeeland verwezen naar de open bare teregtzitting van dal hor en znl de behan deling der zaak plaats hebben op vrijdag den 23 November. Den 22 dezer heeft er in het paleis van Z. M. Willem Jl eene vergadering plaats gehad van do hoofdcommissie van het metalon kruis waar onder meerdere punten ook behandeld moet zijn geworden dat nopens de oprigting van het monument ter eere van wijlen koning Willem II. Men schrijft uit Amsterdam van 23 dezer-' Als blijk hoezeer de nedorlandscbe goedhar tigheid ook het eigendom is van de eenvou digste der arbeidende standen in ons land moge hot volgende dienen. Velen onzer stadgenoolen die in de laatste dagen het omsloten terrein betra den van den Dam om een blik te werpen op de ontgraven funderingen van den voorinaligen waag. zagen op dit terrein een blikken bus met het op schrift: Voor de arbexders die daarvan de helft laten staan ten behoeve der havelooze kinderen. Zaturdag laatstleden moest die bus geledigd worde'ri als zijnde (zoo als de arbeiders het noemden) vol lot aan de keel toe-. Aan zilver-en kopergeld leverde zij dan ook f 27,40 in 12 werk dagen uit en de arbeiders waren bij de verdeo- inn h^t hunrii» ui en daarom ■n de weinige ifdelijk uit de lekken echter eeno opinro en lijk Mijn •ling ongesteld uren o verte- weduwe mot nn neigen zak mmaar die men en wat artste wegen, icheidenhoid >e een lijde- govén óók i vruchten op li drie dagen n Gelderland het postkan- luchtliuisstraf tvreemden van - uivu a.a nuiaiciuaui .Utrecht en andere steden wordt ook te Kampen eene meel- en broodfabriek opgerigt ten einde goedkooper brood aan de inwoners te leveren Den 22 dezer heeft in bot gehucht Vrus- senoich gemeente Heerlen provincie Limburg, een felle brand gewoed bij die gelegenheid is de heer burgemeester dier gemeente door schrik bevangen plotseling overleden terwijl een tweede persoon in doodsgevaar zou verkeeren De firma G. en H. Salomon son te Almelo, heeft, een bedrag van. niet minder dan f 202,000 deel genomen in de kapitale uitbreiding van 11 ton nominaal der Overijsselsche kanalisatie- maatschappij en zich bovendien naar wij ver nemen bereid verklaard ook nog de deelneming voor de stad over te nemen. Bij de ingenomen herd met het plan en de gunstige vooroiUigten der maatschappij bestaat er genoegzame zeker heid dat de.aandeelhouders nagenoeg eenstem mig zullen deelpemen en dat de financiële be zwaren der maatschappij zullen overwonnen zijn. De vaart op het kanaal wordt van da-g tol dag levendiger. Er zijn in deze maaini oogenblikken geweest waarop meer dan dertig schepen gelijktijdig in de haven lagen. Den 19 October had in het concerthuis te Groningen de algemeeno vergadering van de al- gemeene vereeniging tegen het pauperisme bij de arbeidende klassen van den minder gegoeden stand plaats. Uit de korte toespraak van den voorzitter der vereeniging S. Blaupot ten Cate bleek o. a. dal het aantal leden vermeerderende was dot verschillende inriglingen ook buiten deze provincie tot haar toetraden en dat de vereeniging zich mögt verheugen in den bijval der hooge regering. Ten slotte werd bepaald in de volgende ver gadering te behandelen de vraag van hot wen- schelijke ir» verband met de oprigting van broodfabrieken ter betere voeding van de bevordering aldaar van maïs of turksch koren also. a. meer voedzaam dan tarwe. ÜÏTENLAND. R U S I> A Iff D-T U IC IJ E, Het getal der vuurmonden tö Rinbürn buit gemaakt bedraagt volgons den Moniteur 174. Van tijd tot tijd ontploft te Sebaslopol oerilg lielsch werktuig. Den 15 geschiedde dit nog te Karahelnaya doch niettegenstaande de naauwkenrigsté nasporingen hoeft men nog geen dier machines kunnen ontdekken omtrent wier samenstelling do geallieerden zoo gaarne zouden zijn ingelicht. Te oordeelen naar de overblijfselen vermoedt men dat het kegelvor mige aarden vazen of potten zijn begraven in den grond ook wordt voorondersteld dat er een uit den grond komende bout of -nagel aan vast zit trapt men op uien bout dan moet hij met geweld in de vaas teruggaan en door deze wrijving of drukking of door een bak te breken die met ontvlambaar vocht gevuld is brengt die bout de ontploffing le weeg. Men denkt zelfs dat (Jio potten niet met gewoon bunkru'd .gevuld zijn maar een soort van chemisch preparaat bevatten dat een buitengemeen groole kracht bezit want de slagen zijn allerhevigst. Deze machines ontploffen op de gróole pleinen do kruiswegen in dé gróote straten kortom overal waar het'verkeer hel gemakkelijkst is. Te ver geofs echter heeft men overal den grond opge dolven die inderdaad helschc werktuigen ont snappen aan alle nasporingen. Gr R O O T-B BITT ANNIEN Londen 23 October. Do Times berïgt dat do generaal Simpson als opperbevelhebber van het Engelsch leger in het Oosten terug is geroepen. Wie zijn opvolger zijn zal wordt nog niet gemeld. Volgens heden ontvangen depóche van den admiraal sir E. Lyons hebben de Bussen zelve de vestingwerken van Oczakoff, of althans oen gedeelte daarvan in de. lucht doen springen. Dc voormalige minister lord Wharncliffe is heden overleden. In de vergadering dor maatschappij van landbouw iiv Staffordshire laatsteden woensdag gehouden sprak do voorzitter graaf van Bar rowby eene zeer oorlogzuchtige en Rusland vijandige redevoering uit. Ook hij zag in de ontzettende ophooping van oorlogsmaterieel te Sebaslopol en Sweaborg hel overtuigend bewijs van Ruslands veroveringszuchtige plannen die noodwendig mei inspanning van alle krachten gefnuikt moesten worden zoodat Engeland en Frankrijk geen anderen vrede sluiten moesten dan die tot waarborg van Europa's vrede en vrijheid voor de toekomst strekte. Een bier uit Odessa ontvangen brief zegt dat het aantal dér zieken bij hot Russisch leger in de Kriin sedert den val van Sebaslopol in eene vreesselijke mate is toegenomenen dat geen einde schijnt le komen aan de transporten van kranken en gekwetsten die men dagelijks do noor derforten ziet verlaten. S P A X J E In de Cortes-ziiting van den 15 viel het vol gende zonderling feit voor. Nanuw waren de notulen der vorige zitting gelezen of een zeer good gekleed persoon die zich onder het publiek bevond sprak de volgende woorden tol den hoer PortUlavice-president der vergadering Mijn heer do voorzitter reeds verscheidene dagon zoek ik te vergeefs den heor Infante te spreken. Hot heil van Spanje en van onze koningin laat mij niet toe mijne poging langer uil te stellen. Ik ben in bezit van een afschrift van een dokument, dat ik bij den voorzitter der vergadering heb in gezonden en ik Bekomen van de verbazing die zich een oogenhlik van hen had meerster ge maakt wendden de vice-procident en de afge vaardigden de oogen naar den kant der tribune die vroeger voor het koninklijk gezin diende en waar de onbekende met eene on verstoor hare koelbloedigheid sprak Jaagt.hem er uit!" Op dit bevel van den vice-president vallen dn deurwaarders den man aan hij echter ontsnapte hun trad weder voorwaarts, en riep »ja mijne hoeren het geldt hier de redding van ons vaderland en van onze dierbare koningin morgen misschien is het le laat Hier is hel stuk waarvan ik sprak. (Aki va ese popel)." De deurwaarders maakten zich daarop van hen meester. De markies de la Vcga de Ar'mijo raapte het door den onbekende in de zaal geworpen papier op terwijl de heer Orênse .iel hoofd der spannschc demókratio zich tot <b,.j voorzitter en hot publiek wendende uitriep «Zie dat is eerst een man die juist begrijpt hoe bet regt van petitie (noot worden uitgeoefend." Sedert is gebleken dat do man een gewezen school meester krankzinnig is DV1TSCHLAND Een Duitsch dagblad meldde dezer dagen, dat de generaal Wcdell en de kolonel Manteujjel wier zendingen naar Parijs en Weenon, men zich herinneren zal met eene nieuwe zending naar diezelfde hoofdsteden zouden terug koeren tijdens de onderhandelingen. Deze bewering zegt de fndcpendance. kan men vrij moeijelijk golooven on'ze correspondent van Beilijn bevestigt ons beden dat hel ten eenen male onnaauwkeurig is "dot de kolonel Manteuffel zich naar Wennen moet begeven én het is bij ons aan geen twijfel onderhevig dat de generaal Wedell zich niet naar Parijs zal begeven althans met eene zending van zijne legering. Indien hetgeen ons onbekend is hij daartoe geroepen was zou het slechts om bijzondere beweegredenen kunnen zijn. y b a n r r xj a. Parijs 22 October. Er is ernstig sprake van de organisatie van een nieuw leger van 100.000 man onder hevel van generaal Can- robert welks bestemming nog niet bekend is. Niet onwaarschijnlijk is het echter dat de ope ratien van die nieuwe krijgsmagt in hot aan slaande voorjaar en wel op een nieuw oorlogs- tooneêl zullen aanvangen. Op lust des keizers moet do vleesch zet ting in alle grooto steden (les rijks worden ingevoerd. Evenwel geschiedt dit zelfs niet in allo plaatsen van liet Soine-departement. Te Clermont-Eer- rand hebben de slagers aan het gemeentebestuur de toezegging gedaan de prijs van alle vieoscbsoor- ten 20 centimes af te slaan mits men hen niet aan de zetting onderwierp Men beeft te Gayonnc eene goudmijn ont dekt welker rijkdom niet voor die in Californie behoeft onder le doen. Het officiële dagblad van Fransch Guyana van 15 September II. kondigt de vorming aan eener maatschappij voor hot exploiteren dezer mijn. Do expresstrein die gisteren avond Lyon verliet, is aangestoomd tegen een trein met vee die hem voorafging. Verschrikkelijk was de schok. De drie laatste wagens van den beeslentrein waarvan dejeerste do voorlaatste de 20 vee drijvers bevatte werd geheel verbrijzeld f6 personen bleven dood op de plaats 3 werden zeer zwaar gekwetst en 3 andere gekneusd. Men verneemt dat ten gevolge van dit ongeval op alle spoor wegen een derde spoor zal worden aange legd uilsluitend voor hol vervoer van goederen en vee bestemd. aangenomen met 22 stemmen 1 zomervergadering™ "««romtrrat i» fc eewtk^nS I ?|Cn (1,001' Ophanging van hel leven bwonfif 1 Haar nnrhfnHi'n jlni j UUU|. »«oiv;ci .puuN&uuciie rotsctaih bij Uil. Pruissi- -r-a»»»*, uci teven beroofd. sche MM. vertoefd heeftis toen van daarover. Haar dochtertje dat uil de school kwamheeft I Koningsbergen naar Petersburg vertrokken. Ee~

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 5