mm. j GEN ZBBT1. YlBVOWi MIDDELEN Tijdingen uil Alhene van 13 dezer houden in dal de gezanten der vreemde mogendheden ge weigord hebben do nieuwe ministers bij zich toe te laten. De admiraliteit ]is zeer ijverig bezig met hnt doen bonwen cn uitrusten van eene groote flotille kanonneer en mortierhooien, die onder het loo- zigt van officieren der's rijks marinewerven op verschillende particulieze werven gebouwd wor den. Zij moeien allen schroefs toom vermogen hel) hen en de morlierlvoolen zullen ongeveer 70 ton meer melen don do tol hiertoe gebezigde. De proeven welke thans bijna wekelijks mei nieuwe voor de dienst in de Krirn bestemde ka nonnen genomen worden vallen doorgaans niet gelukkig uit. Zoo barstte eergisteren te Sheernes weder een stuk geschut volgens een nieuw stel set gegoten, en werden twee artilleristen daardoor gedood terwijl de kapitein Inglefield en de luite nant G Moule vrij ernstig gekwetst zijn. fi- 3 9! (1 E U S. Parijs 18 October. Naar men verneemt heeft graaf Alorny op zijn verzoek een gehoor gehad bij keizer Napoleon cn dezen het noodzake lijke voor oogen gehouden van het sluiten des vredos waaraan het land zooveel behoefte heeft. Napoleon lil heelt don voorzitter van het Wet gevend Ligchaam welwillend aangehoord doei) heb tevens verklaard dat hij zijn betoog aai) keizer Alexander moest zenden. Zoo lang deze niet de woslersche mogendheden te gemoel kon en de waarborgen geeft die zij geregtigd e verpligt zijn te eischen kunnen zij'ook niet» meer doen dan aan den oorlog den vrijen loop laten. Zekere/?... afkomstig van Savoije na beurtelings schoenpoetster en koopman in toc- gangkaarion voor Schouwburgen te Lyon te zij geweest had den handel laten varen en leefde van de openbare liefdadigheid. Zijn eindt) voe lende naderen liet hij aan een zijner neven le Oharnouihx schrijven om hem de oogen te komen sluiten. Deze laatste wetende dat zijn bloedverwant zeer gierig was snelde ten spoedigste toe door het vooruilzigt oener erfe nis verlokt maar op het gezigt van de hoogst armoedige slaapstede waarop de zieltogende rustte vreesde hij de reiskosten kwijt tc zullen 'ijn. Zijne onzekerheid hield op, om voor eene droevige werkelijkheid plaats te maken toen de oude koopman in toogangkaarlen op zijn schoen poetsers bankje wijzendo tot hem zeide dit is alles wal ik heb kunnen winnen bewaar hei zorgvuldig en daarna stierf. De teleurge stelde erfgenaam gaf het bankje een hevigeu schop zoodal hot vermolmde hout aan stukken sprong een metalen klank deed zich hooren veroor zaakt door goudstukken die zich ïn eene doos .e t dubbelen bodem bevonden,benevens 5 bank noten van 1000 francs drie oostenrijksche spoorweg actiën ea drie coupons van vijf francs ruule der laatste leening. Het is thans officieel dat het huis Rotschild concessie heeft gekregen lot het opriglen, te Wee- oen, van een credit-instolling in navolging van het cransche credit mobilair. De-verkoop der Italf- aansclio spoorwegen aan de Fransch-Ooslenrijk - scbe spoorwegmaatschappij wordt echter betwij •vid. De Monileur Algèren zegt dat de zwervende .r .bieren met bouwen en 'planten aanvangen. Vc/scheidene van hen zijn mot de ondernemers in n !efh.nndeling getreden over hot houwen van. woningen tol den prijs van 3500 francs voor i 3 woning. Do uitvoer van wol uit Alge "t reeds het bedrag van een miliioen pon don alleen over hel eers'o halfjaar van 1855 bereikt. Aan de Polen die zich in dat land bevin- i-'-o :o medegedeeld dot vrije overtogt cn verblijf kosten ion diegenen onder hen verleend zullen v die zich in het korps turkschc kozakken v ;iien doen inlijven. Het blad Akhbar zegt dat '5c kern van een poolsch legioen zullen vormen lattjr tot vrijmaking van hun vaderland Vsteïud iö\ zijn. De narij.sehe slagers komen heftig op tegen de vSeeschsctliog en alleen met dwang onder wjrpnn zij er zich aan. wijnoogs'-herigten uit do zuidelijke tjer.artm-s,enten luiden gunstig zoowel in hoe- cl huid als in hoedanigheid zal de oogst van dit !»ar dinn van hel vorige aanzienlijk overtreffen De vereenigde vloten hebben den 17 dezer e drio or ten van Kinburn gebombardeerd. De 1500 man sterkte bezet ling onder bevel van 'en generaal Konowich heef 1 zich mot 70 taoonen .overgegeven en krijgsgevangen ver a )rd. Het verlies der geallieerden is on he ndend ...tat der Russen bedraagt 120 dooden gpkv,'.>:3'en. De vloten hebben liet anker voor monding van den Dnieper geworpen. Deze :*».wigtige stelling verzekert den toegang tot die vier en snijdt voor den vijand alle gemeenschap - zee tdsschen Olessa en Nicolaieff af. B E e. G K E. Men schrijft van Eltville den 14 October, (zoo leest uien in de Independence). Gisteren bevonden zich de gouverneur der kinderen van prinses der Nederlanden Marrianne alsmede de hovenier van H. K. H. in eene zeilboot met de beide zonen van gezegden hovenier en zeilden von Ertbach naar Eltville. Op het oogenhlik toen zij gereed stonden ooi de zeilen te reven deed een windvlaag het kleine vaartuig omslaan en de vier personen die er zich in bevonden vonden den dood in de golven. De badplaats Spa ontvangt nog voortdu rend nieuwe bezoekers. Blijkens de laatste lijsten is hun aantal sedert den aanvang van het had- saisoen tot 7,334 geklommen. De hertog en de hertogin van Brabant wor den in de eerste dagen van de volgende week uil Parijs terug verwacht. Gelijktijdig keeren do koning en de graaf van Vlaanderen uil de Ardennes weder, JONGSTE BU11ENLANDSCHE TIJDINGEN Mad üd 21 October. Do beurs is ten gevolge der paniek door de cholera veroorzaakt geheel verlaten. Er had geene affaire plaats. De regering heeft eene vrijzinnige herk ezing van het douanen- stelsel toegezegd doch zal tevens be belangen van Galalonie in het oog h' ud n. Hamburg 21 October. Men verneemt uit Koppenhagen dat een ministerieel departement tot stand gehragt is. vooz de biunenlandscho aan- gelegendheden die gemeen zijn aan alle gedee! ten van de Deenschs monarchie MEDEDEELINGEN. De regeling van den prijs van liet vle'esch te Parijs blijft in groote mate de aandacht trekken van het publick, gelijk te wachten was hebben zich tegen deze reglementering vele stemmen verzet. Plet gouvernement heeft liet te dien einde niet ondienstig geacht eeuige mededeeliugön daaromtrent te doen welke voorkomen in den Constitutionnel en waarvan wij het voornaamste hier overnemen. I-Iulde doende aan het heilzame van' het beginsel van vrijheid of ruiling meende men het in dit geval niet zuiver te kunnen of tc mogen toepassen. De duurte van het vleesch vindt hare reden in de werking van algemeene oorzakan tevens ook in die van het monopolie der slagters, (liet is natuurlijk altijd van Parijs dat hier gesproken wordt). De afschaffing nu van dit laatste en dus de geheele vrijlating van den handel in dit artikel, zou wel van invloed geweest zijn op den prijs, maai de werking der algemeene oorzaken van duurte zou ze niet hebben weggenomen. Niet onwaarschijnlijk was het tevens dat de plotselinge overgang van het stelccl van monopolie lot dat van vrijheid van handel bij de nu bestaande duurte onge legenheden zoude veroorzaakt hebben waardoor de waardij van dat laatste stelsel vooral geleden zon hebben. Men bedacht daarom cencn middenweg en nam dieu der regeling van den prijs te baat, welke het monopolie io zooverre instandhoudt, dat bepaalde personen bevoegd worden verklaard tot het vcr- koopen, maar voor een bepaalden prijs. De regeling van dien prijs zal steunen. 1. Op den prijs die gemiddeld gedurende 14 dagen voor vleesch op de markten van Sceaux en Poissy )s besteed ge worden. 2. Op de verkochte hoeveelheid van zuiver vleesch. Tot goed begrip hiervan dient men te weten datgelijk tot nu toe de vleesch-markt te Parijs ingerigt is van icderen aankoop het gewigtde soort en den prijs(waarvoor het verkocht istelkens aan te eken ing wordt gehouden; terwijl men de hoeveelheid van enkel vleesch kan opmaken voor iedere soort, uit de opgaveu, welke de slegters aan de beambten der belastingnn moeten doenwanneer zij het vleesch uit het slagt huis brengsu. De berekening van den prijs zal nu aldus geschieden Men constateert welk getal heesten in het Abattoir aanwezig was bij het ingaan der 14 dagen en voegt daarbij het getal dat in de eerst volgende 12 dagen ter slagting is ingekomen. Van deze wordt het getal geslagte beesten geuomen waarvan de prijs bekend is. Van dien totalen prijs wordt afgetrokken wat gerealiseerd wordt door den verkoop van vet, van het leer, afval en beenderen, en zoo verkrijgt men den prijs waardoor de kosten van inkoop kunnen gedekt worden. Evenwel moeten nu nog berekend worden de door de slagters aan belastingen onkosten enz. gedane verschotten en eene rede lijke winst. Zoo dit gesteld wordt op 30 centimes de kilogram wijst eene berekening, in den Constitutional voorkomende, het resultaat aau dat ieder pond vleesch (kiligram) naar eenen gemiddelden prijs van 1 fr. 33 of 34 centimes zal moeien ver kocht worden of wel 1 fr. 74 de stukken van de beste, en 94 centimes die van de minste qualiteit. Deze prijzen worden verkregen door de berekening van de gemiddelde waarde van het te slagten vee op 459 a 460 f. het stuk. liet getal geslagte beesten wordt berekend op 2800 in de 12 eerste dagen. Hiervan de voordeelen van bovengenoemde zakenals vetleereuz afgetrokken zijnde benevens het voordeel van den verkoop der heenderen tegen 20 centimes de kilogram verkrijgt men de som van inkoop en waarde van het zuiver vleesch. Zoo hier nu tegenover wordt gesteld het bedrag van het gewigt daarvan en de 30 centimes hiervaren bedoeld er bij worden gevoegd kan men juist voor elke soort de waarde berekenenvolgens welke moet verkocht worden. Men verhaalt dat Leander verrukt door de bekoorlijkheden van lléroeene jonge priesteres t van Venus {des nachts de Hellespont overzwom, om haar te gaan zien. Tot in 1810 heb ben de geschiedschrijvers de waarheid van dit feit ontkend, zich beroepende op de onmogelijkheid. Den 3 Mei van dat zelfde jaar logenstrafte lord By roti die geschiedschrijvers op de schitterendste wijze en bevestigde- een van de treffendste geschiedenissen der oudheid. Vergezeld van den luitenant Ekenheatvan het Engelsche fregat Salsette wierp liij zich van het Kasteel Sestos in Europa in zeé' eu kwam steeds door zijn medgezel gevolgd aau het fort Abydos in Azie aan. De afstandwelke deze beide koene zwemmers hadden af te leggen bedraagt ongeveer vier Engelsche mijlen. Men weet niet in hoeveel tijd die overtogt werd volbragtmaar men weet dat de beide sloepen van het fregat Salsettehet ee ne 1 uur 5 minuten en he andere 1 uur 10 minuten noodig hadden Lord By rem kwam met vijf koortsdagen en de luitenant met één dag vermoeidheid vrij. Deze twee bekwame zwemmers ?ijn dezer dagen overtreffen door een jeugdigen Creool af komstig van Saint Croix des Antilles. Die jongeling heeft de Sond tusschen het kasteel va overgezwommen. De breedte meer dan vier Engelsche mijle hem niet toelatende om den ovc is hij van zijnen weg afgegaai twee mijlen van II els high org geheel een afstand uitmaakt slechts 2 uren en 40 miniït Decnsch officier en drie stoutn in eene sloep Aan de beschouwing van d< Economist de volgende regelen De oorzaak van den uitv kan niet "gelegen zijn in den ha Naarmate de bank meer gom cijfer van hare waarde in porto som van gedisconteerde effecten 'liet laat zich niet vermoeden d; 'ontstaan zijn. Zeker is het da de betaling van het uit Frank door den aankoop van Goud stellige!. Hoe is dit goud beta door iiet aankoopeu van papier en andere groote steden van van naar Engelandwaar zij liet bedoelde goud te betalen, dering van waarde in portefëüil Maar hoe is dat papier nu o wegens de omstandigheden di gekomen is, en in geene betrek Ware dit zoo dan kon men ze conteren en zöo de fiiiale afslui Evenwel dit schijnt zoo niet tc allen tijde ligt er bij de ban li pier op Engeland hetwelk diei van den handel te voorzien, elkander naar Engeland voor 1 daarmede de bovenvermelde vei Doch hoe zal nu de behoefte ontstaan is op de markten van papier op Londen zal voor r den wisselkoers verhoogeu da is ontnomener zal daaruit naar Engeland geboren word terug te houden zal de bankc- disconto te verhoogeu hetgeé brengen weldra echter zal plaats vinden hoezeer het aan numerair vordert eene vcrmii te weeg moet brengen en c verhoogeu. 2 Voor iedere tien pond of minder, daar boven twee en een halve cent f 0,2V, Op welke heffing de Koninklijke goedkeuring is verleend bij besluit van den 27 Mei 1855 N°. 65. En is wijders vastgesteld de daartoe behoorenue VERORDENING op de invordering van het keurloon van Vee en Vleesch, binnen de Gemeente Zierikzee. Art. 1. Door den raad zal een keurmeester van vee en vleesch worden aangesteld. Art. 2. Ieder is bevoegd, tegen betaling van het bij larie! vastgestelde keurloon, door dien keurmeester te doen keuren, zoowel levend als geslagt, doch onafgehakt vee, als mede al zoodanig afgehakt vleesch spek, ham men, worst, hetzij verschhetzij gezouten, hetzij gerookt, als door hem zal worden ver langd De keurmeester is verpligt aan eene hem gedane vordering tot keuring, zoo spoedig mogelijk, te voldoen. Indien bij de keuring hem blijkt, dat het vee of vleesch enz. geheel of ten deele ongansch oi bedorven is of hetzelve bij gebruik voor de gezondheid schadelijk door hem wordt ge acht, zal hij daarvan onverwijld kennis geven aan den Commissaris van Policie. Art. 3. Hij is belast met het ontvangen van het verschuldigde keurloon en zal hetzelve aanteekenen in een daartoe bestemd register, met strook, door den Burgemeester gequoteerd Brouwershaven i komen Trio kapt. lostown Ann Elisabt New-Caslle beide naar Jon Rennie kapt. W. naar Schiedam, 22 San Tak van Rotterdam kapt. J. C. Tromp vu de Goede Hoop beide Hellevoetsluis per sto< wershaven het kofscbij O. Sap van Memel naar ai;twei pen is ueueu binnendoor naar deszolfs destinalie opgezeild 20 dito. Uitgezeild Stad Dordrecht kapt J. H. S'uit van Dordrecht naar Londen. Ï'VAAHX iïO OMJ8C O TT SM» ZlaïMIKZEE gedurende de maand OCTOBER Eau ZierikzeeI Van Rotterdam. Zor,dag 28, 'smidd. 12 »j. I Za'urdng 27, 'smorg. G Woensdag3l 's morg, 5 j Dingsdag 30, 8 STOOMBQO T-3 ÏSÏÏiT tusschkh middelburg zierikzee bergen op zoom (tholen) benevens van middelburg op antwerpen enz. Van Middelburg Maandag29, 'smorg. 3 Vrijdag 26, 11'/2 E an Middelburg Woensd.3l, 's morg. 3 Woensd. 24, tü Van Tholen Zaturdag 27, 's iiiorg.lO1/^ u. Dingsdag 30, '.-mi') cl. 12 Van Antwerpen. Donderd.18, 's morg 4 Honderd. 2o, 102/2 ("dienst tusschen ij'delburg en rotterdam.) Kaar Middelburg Do ud ei cl.18, 'smorg, o Viijdag 19. G 2aturilag20, 7 Zondag 21, 8 Naar Rotterdam Donclerd. 17.' smorg 10'/2 Vrijdag 19, 10,/2 Za'urdag 20,'smiad 12 Zondag 21, 12 De diligence z;»l van Zierikzee Ll/2 uur na de afvaart d<-r stoomboot van Rotterdam naar Middelburg en van Mid delburg naar Rotterdam '/a uur na de afvaart der stoom boot rijden. (dienst tus8guen vl1s8ingen en rotterdam.) V.,n Vlissingen. lederen Maandag, Woens dag en Vrijdag, 'smorgéns ten 8 ure, na aankomst der sloom' not van Breskens. Van Rollet dam, lederen Dingsdag. Don derdag en Zaturdag 's. mor gens ten 9 ure, na aankomst van den eersten trein uit j 's II age. De diligence zal van Zierikzee 11 /2 uur na de afvaart der stoomboot van Rotterdam naar Vlissingen en van Vlis singen naar Rotterdam >'2 uur na de afvaart der stoom boot tijden. 227ste STMTS-S.OZER'J Vijfae Klasse. 1 Klasse 11 Lijst no. 576; 9764. 12002, 12802, 13551, 13612, 13720, 13921, 13M3. 14670, 15127, 15215. 15215, 150,58, 16716. 17280 er. 18397 ieder, f 100 no. 5186. 16263 cn 17220 ieder 300. no. 6790. 7662 en 12808 fed er 16 100 no. 66 )i, 106 1 1978 iedo. f 1000. van de polders scnouwen nurgri t-rr uts-f" land in 8 perccelen tol 1 M i I860 cn 2. De loverancie van 800 Kub. el Schelpen in 3 perceelcn. De Bestekken dier werken zijn verkrijgbaar hij den Boekhandelaar van DISHOECK te Zie rikzee terwijl de verlangde inlichtingen en aanwijzingen bij de Commiezen en Dijkba/.e» ie bekomen zijn. Zierikzee den 19 Ociober 1855. De Centrale Directie voornoemd B. G. CaU Voorzitter. ok JONGE Ontvanger-Griffier De Notaris J. M. BOUVIN op Dingsdag 30 October fjpjiT 1855, s' morgens ten 10 ure precies ten verzoeke en woonhuize van den heer A. van den OEVEK aan den Hoogen- dijk te Ooslerland publiek presenteren le ver- koopen Eene partij Meubilaire goederen waar onder een Notenhout KABINET MANGEL TAFELS STOELEN - een groote FAUTEUIL KAGCHFLS LAMPEN oen extra mooi Por- ceiein KOFFÏJ en THEE-SERVIES met ver gulde randen en andere goederen meer. Bij Vle Uitgevers dezes, Erven A. de VOS is te bekomen ZEEUWSCHE DUINVREUGD, bdvnltenile meer ilnn 1ö0op vei schillende gtle- yenlieden toepasselijke Goielsche ps-Lie(ïuren. 2iie druk Pi ijs 40 cis. ENGELSCH en FRANSCH WOORDENBOEK. Prijs 40 cis. DE SCHIJNDEUGD OP HET TWEEDE SCHAVOT, liehehende de Innlste Levmisliijronderheden van wijlen den berucliten Deugniet johan Cato kamerling nf aurauam mooaiiis. 2de uitgaaf, vroeger f 180. thans 25 cis. Alsmede vele soorten van allerliefste /.eer goedkoopc prentcbocicjt'S waaronder Winterlooveren, Lenteknopjes. Herfst- luilljes Zornerliloeinjes Rijmbijbel, Vergcet- mij-niet Nieuwe Nederlandsche Vertellingen in Pro/a en Poëzij Nieuwe Nederlandsche Prentenboek met vele honderde Platen enz. enz. ter stads-rrokklïrij van de fr ven a. de vos.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 4