V 55 irdag 97 AFRON DIG I m. NIEUWSTIJDINGEN Dc Burgemeester en W ethouders van Zierikzee doen te weten: dat door den Raad dier Ge meente in zijne vergadering van den 26 Fe bruary jongstleden is genomen het volgende BESLU 1T: Binnen deze gemeente zal voor het keuren van vee en vleesch door den keurmeester, daartoe door den Raad aangesteldgeheven worden het navolgende keurloon Voor het keuren van een levend of geslagt doch nog onafgehakt rund veertig cent f 0,40 Voor het keuren van een levend of ge slagt doch nog onafgehakt kalf, vijf en twintig cent- 0,25 Voor het keuren van een levend of ge slagt, doch nog onafgehakt schaap, vijf tien cent- 0,15 Voor het keuren van een levend of geslagt, doch nog onafgehakt gi varken, vijf en twintig cent. Voor het keuren van een mager var ken tien cent DE rftlJS DEK, ADVJSllTBXTIBN IS: Gewone 10 cents de regel. Boekaankondigingen 5 cents dr regel Geboorte-, Huwelijks- cn BoodWrigtcn van 1-S regels a 1. Zcgidregt voor iedere plaatsing 33 ejonts. -Dc Inzend lug der Atdvferfcelitiën kun geschieden tof Dingsdag eii -, V - •Vrijdag,vóór 11 ure des morgens. issK"aca- tas - 0,25 0,10 Voor het keuren van versch gerookt of gezouten vleeschspek, hammen en worst, van eene hoeveelheid van tien pond en daarboventien cent 0,10 (aan, toi uei ncKomen uer nruurun: ,Ci hij den Burgemeester brhooren aan te melden. Zierikzee den 24 October 1855. C J FOKKER, Voorzitter. C. de JONGE Secretaris. liet Hervormd Armbestddr maakt dankbare melding van eene gift van f 5 (Joor den Heer Jb. Ochlman namens een onbekende aan den voorzitter ter hand gesteld, Zièrikzee 26 October 1855. VERDOOREN Voorzitter. J. L. ue JONGE Secretaris. BINNENLAND. Zierikzee, 26 October. Naar men verneemt is A. J. fj Iiosschart gewezen ambtenaar nan hel postkantoor te Middelburg door het provinciaal geregtshof van Zeeland verwezen naar de open hare teregtzitting van «lat hof, en zal de behan - deling der zaak plaats hebben op vrijdag den 23 November. Den 22 dezer heeft er in bet paleis van Z. M. Willem Jl eene vergadering plaats gehad van do hoofdcommissie van het metalon kruis waar onder meerdere punten ook behandeld moet zijn geworden dat nopens de oprigting van het monument ter éere van wijlen koning Willem II- Men schrijft uit Amsterdam van 23 dezer Als blijk hoezeer de nedorlandsche goedhar tigheid ook het eigendom is van de eenvou digste der arbeidende standen in ons land moge het volgende dienonVelen onzer sladgenooten die in de laatste dogen het omsloten terrein betra den van den Dam om een blik te werpen op de ontgraven funderingenvan den voortnaligen waag zagen op dit terrein een blikken bus met het op schrift Voor de arbeiders die daarvan de helft laten slaan ten behoeve der havelooze kinderen. Zaturdag laatstleden moest die bus geledigd Worde'ri als zijnde (zoo als de arbeiders het noemden) vol tot aan de keel toe. Aan zilver-en kopergeld leverde zij dan ook f 27,40 in 12,.werk- dagen uit en de arbeiders waren bij de verdeo- ian !>o| hunne n en daarom, m de weinige ifdelijk uit de lekken echter eeno opinro enlijk Mijn ■ling ongesteld uren overle- weiluwe mol li n eigen zak" mmaa r die men en wal artsto wegen, icheidenhoid e een tijde- geven óók vruchten op n drie dagen n Gelderland het postkan- luchlhuisstraf tvreemden van - ..iv„ u,„ ,c must,.!uaui ijlrccht en andere sleden wordt ook te Kampen eene meel- en broodfabriek opgerigt ten einde goedkooper brood aan de inwoners te leveren Den 22 dezer heeft in het gehucht Vrus- sennicb gemeente Heerlen provincie Limburg, een felle brand gewoed hij die gelegenheid is de heer burgemeester dier gemeente door schrik bevangen plotseling overleden terwijl een tweede persoon in doodsgevaar zou verkeeren De firma G. en H. Salomonson te Almelo, heeft, een bedrag van niet minder dan f 202,000 deel genomen in de kapitale uitbreiding van 11 ton nominaal der Overijsselsche kanalisatie- maatschappij en zich bovendien naar wij ver nemen Gereid verklaard ook nog de deelneming voor de stad over te nemen. Rij de ingenomen beirl met het plan en de gunstige voor-ritiigten der maatschappij bestaat er genoegzame zeker heid dat de aandeelhouders nagenoeg eenstem mig zullen deelpomen en dat de financiële be zwaren der maatschappij zullen overwonnen zijn. De vaart op bel kanaal wordt van li tot dag levendiger. Er zijn in deze roaami oogunblikken geweest waarop meer dan dertig schepen gelijktijdig in de baven lagen. Den 19 October had in het coucerthuis i0 Groningen de algemeone vergadering van de al- gemeene vereeniging legen het pauperisme bij de arbeidende klassen van den minder gegoeden Stand plaats. Uit de korte toespraak van den voorzitter der vereeniging S'. Blaupol ten Cate bleek o. a. dat het aantal leden vermeerderende was dot verschillende inrigtingen ook buiten deze provincie lol haar toetraden en dat de vereeniging zich mogt verheugen in den bijval der hooge regering. Ten slotte werd bepaald in do volgondo ver gadering to behandelen de vraag van hot wen- schelijke in verband met de oprigting van broodfabrieken ter hetere voeding van de bevordering aldaar van maïs of turksch koren also. a. meer voedzaam dan tarwe. B UITENLAND. R U S L A ND-T U R K IJ E. Het getal der vuurmonden te Kinburn buit gemaakt bedraagt volgens den iVlonileur 174. Van lijd tot tijd ontploft te Sebastopol honig lielsch werktuig. Den 15 goschindde dit nog te Karabelnaya doch niettegenstaande de naauwkenrigste nasporingen heeft men nog geen dier machines kunnen ontdekken omtrent wier zamenstelling ilo geallieerden zoo gaarne zouden zijn ingelicht. Te oordeelen naar de overblijfselen vermoedt men dat hot kegelvor mige aarden vazen of potten zijn begraven in den grond ook wordt voorondersteld dat er een uit den grond komende hout of nagel aan vast zit trapt men op dien bout dan moet hij met geweld in de vaas teruggaan en door deze wrijving of drukking of door een bak te breken die met ontvlambaar vocht gevuld is bron;' die bout do ontploffing Le weeg. Men denkt zelfs dat die potten niet met gewoon bur.krubl gevold zijn maar een soort van chemisch preparaat bevatten dat een buitengemeen groette kracht bezit want de slagen zijn allerhevigst. Deze machines ontploffen op de groote pleinen de kruiswegen in dó groote straten kortom overal waar het "verkeer het gemakkelijkst is. Te ver geefs echter heeft men overal den grond opge dolven die inderdaad helscho werktuigen onl- snappon aan alle nasporingen. G R O O T-B HITTANHTIEW Londen, 23 October. De Times berigt dat de generaal Simpson als opperbevelhebber vnn hel Engelsch leger in het Oosten tcrugis geroepen. Wie zijn opvolger zijn zal wordt nog niet gemeld. Volgens heden ontvangen depöche vati den admiraal sir E. Lgons hebben dit Russen zelve de vestingwerken van Oczakoff, of althans een gedeelte daarvan in dn lucht doen springen. De voormalige minister lord Wharnclifje is heden overleden. In de vergadering der maatschappij van landbouw iiï"Staffordshire laatsle/lcn woensdag gehouden sprak de voorzitter graaf van Bar rowbg eeno zeer oorlogzuchtige en Rusland vijandige redevoering uit. Ook hij zag in de ontzettende ophooping van oorlngsmaterioel te Sebastopol en Sweaborg het overtuigend bewijs van Ruslarids veroveringszuchtige plannen die noodwendig met inspanning van alle krachten gefnuikt moesten worden zoodat Engeland en Frankrijk geen anderen vrede sluiten moesten dan die lot waarborg van Europa's vrede en vrijheid voor do toekomst strekto. Een hier uit Odessa ontvangen brief zegt dat hot aantal dor zieken bij hot Russisch leger in de Krirn sedert den val van Sebastopol in eene vreesselijke male is toegenomen en dat geen einde schijnt te komen aan de transporten van kranken en gekwetsten die men dagelijks do noor derforten ziet verlaten. SPANJE In de Cortes—ziitiiig van den 15 viel het vol gende zonderling feit voor. Naauw waren de notulen der vorige zitting gelezen of een zeer good gekleed persoon die zich onder het publiek bevond sprak de volgende woorden tot den hoer Portilla, vice-president der vergadering «Mijn heer do voorzitter reeds verscheidene dagon zoek ik te vergeefs den heer Infante to spreken. Het heil van Spanje en van onze koningin laat mij niet too mijne poging langer uil te stellen. Ik ben in bezit van een afschrift van een dokument, dat ik hij den voorzitter der vergadering heb in gezonden en ik Bekomen van de verbazing die zich een oogonhlik van hen had meerster ge maakt wendden de vice-procident en de afge vaardigden de oogen naar den kant der tribune die vroeger voor liet koninklijk gezin diende en waar de onbekende mei eene onversloor hare koelbloedigheid sprak «Jaagl hem er uit Op dit bevel van den .vice-president vallen do deurwaarders den man aan hij echter ontsnapte hun trad weder voorwaarts en riep «Ja mijne hoeren het geldt hier de redding van cms vaderland en van onze dierbare koningin morgen misschien is het le laat I Hier is het stuk waarvan ik sprak. (Ah) va ese popel)." De deurwaarders maakten zich 'daarop van hen meester. De markies de la Vega de Armijo raapte hel door den onbekende iti de zaal geworpen papier op terwijl de heer Orénse del hoofd der spaanschn demokratio zich tot d o voorzitter en hol publiek wendende uitriep «Zie dat is eerst een man die juist'begrijpt line liet regt vari petitie moet worden uitgeoefend." Sedert is gebleken dat do inan eeii gewezen school meester krankzinnig is DUlTSCHXiAJHS Een Duitsch dagblad meldde dezer dagen, dal de generaal Wedell en de kolonel V ante it /fel wier zendingen naar Parijs en Weenen men zich herinneren zal met eene nieuwe zending naar 'diezelfde hoofdsleden zouden u-rug koeren tijdens de onderhandelingen. Deze bewering zegt de tndtipenduncckan men vrij moeijelijk gelunvcn orize correspondent van Bellijn, bevestigt ons lieden dal hel Ion eenen male onnaauwkeuVig is dal de kolonel Manteuffel zich naar Wonnen moei begeven én het is hij ons aan geen twijfel onderhevig dat do generaal Wedell zich niet naar Parijs zal begeven althans met eene zending van zijne legering. Indien hetgeen ons onbekend is hij daartoe geroepen was zou het slechts om bijzondere beweegredenen kunnen zijn. f a n e e ij e, Parijs 22 October. Er is ernstig sprake van de orgnnisatie van een nieuw leger van 100.000 man under hevel van generaal Can- robert welks bestemming nog niet hekend is. Niet onwaarschijnlijk is het echter dat de ope ratien van die nieuwe krijgsinogt ie hot aan staande voorjaar cn we! op een nieuw oorlogs- looneel zullen aanvangen. Op lust des keizers moei de vleeschzelting in alle groote steden des rijks worden ingevoerd. Evenwel geschiedt dit zelfs niet in allo plaatsen van liet Seine—departement. Te Clermont-Fer rand hebben de slagers aan het gemeentebestuur de toezegging gedaan de prijs van allo vleeschsoor- tcn 20 centimes af te slaan mits men bon niet aan de zetting onderwierp Men beeft te Cayenne eene goudmijn ont dekt welker rijkdom niet voor die in Ciiiiforïiio behoeft onder le doen. Hot officiële dagblad van Fransch Guyana van 15 September II. kondigt de vorming aan oener maatschappij voor hel exploiteren dozer mijn. Do expresstrein die gisteren avond Lynn verliet, is aangestoomd tegen een trein met vee die hem voorafging. Verschrikkelijk was dc schok. De drie laatste wagons van den beestenlrein waarvan dejeerste de voorlaatste de 26 vee drijvers bevatte werd geheel verbrijzeld 16 personen bleven dood op de plaats 3 werden zeer zwaar gekwetst en 3 andere gekneusd. Men verneemt dal ton gevolgo van dit ongeval op alle spoor wegen een derde spoor zal w orden aange legd uitsluitend voor hot vervoer van goederen on vee bestemd. Mjuisrei aangenomen niet 22 stemmen l zomervergadering. ut.uromr.rent in dc eerstkomende I "cu (,00r ophanging van hel leven beroofd I l-!unn ,1 ,.1. i1 "I 1 r» J K »vt te vuil uerooid. llaar dochtertje dat uit de school kwam heeft t'rdisst- «mui tan daarover koningsbergen naar Petersburg vertrokken. Le- te: i. UlSUlUfi IJl] 11 ie scheMM vertoefd heeft is toen van

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 3