aanbesteding. YERY0ER-H1DDELIN BEURS, MRKTBERIGTP ENZ BURGERLIJKE STAND TE ZIERIKZEE Hel dagblad le Droit doelt een proces mede van de keizerin tegen twee personen dat zij in eersten aanleg gewonnen heeft. De keizerin had op de Clmmps Elysèes voor hare moeder en zus ter bet bóiel Laurislon en lot uitbreiding der tuinen verscheidene belendende stukken grond aangekocht. Op deze laatslen echter stonden eene brouwerij en een diorama wier eigenaars hoewel krachlens het contract zes maanden na de aanzegging tot ontruiming verpligt daartoe toch niet wilden overgaan. De regtbank heeft overeenkomstig de conclusie van don advokaat der keizerin de ontruiming der bedoelde go- bouwen binnen vier en twintig uren bevolen en bijaldien die ontruiming niet volgt do kei zerin gemagtigd op kosten en voor risiko der tegenwoordige bezitters zelve ze te laten bewerk stelligen. Brieven uit Sebastopol houden in dat in die stad het bespelen van den schouwburg ge gund is en dat do llaliaansche troep van Kon- stnnticopcl er voorstellingen zal geven. De prachtige villas der Russische grooten iu de Krim zullen verdeeld worden onder de Fransche gene raals zoo zal het voortreffelijk domein van vorst Woronzo/JMaarschalk Pélissier toevallen. Men verzekert dat op de bekende twee brieven van keizer Napoleon aan Prus iX.de paus geantwoord heeft dat bij de noodzakelijkheid eener hervorming in het staatsbeheer erkent, en dat bij geneigd is ze tol stand te brengen indien de woelingen der mazzinisten niet al de kracht en waakzaamheid zijner regering mogten eischen. Als een gevolg van dit antwoord zou het fransche bewind besloten hebben nieuwe troepen naar Home te zenden. De pakelboot van Konstantinopel beeft te Marseille beriglen uil die hoofdstad tot 15 en uit de Krim tot 13 dezer overgehragt. Te Konstan linopel zijn Turksche troepen naar Trebisonde ingescheept. De generaals Bosquet AJellinet en Trochu zouden aan boord van de Christophe Colombe naar Frankrijk leruggekeeren. Do stelling der Russen wordt langs hoe meer moeijelijk. Alles deed gelooven dat zij de noor derforten eerlang ontruimen zouden. Vorst Gortschakoff schoen naar Simferopol terug te willen trekken, om daar zijne magt te concen - treren. De geallieerden gingen altijd voorwaarts, terwijl de Russen van lieverlede weken. De divisie d'Autlemarre had zich door een stouten marsch in de vallei van de Oppcr-Belhek ge vestigd. De divisie Afrikaansche jagers is hem gevolgd en heeft den 11 dezer aan den anderen kant vSn Baidar eene voortreffelijke stelling ingenomen. De maarschalk Pelissier heeft zich eon groot bverwigt op zijne geallieerden ver worven. Bij het leger van Eupaloria zijn aan zienlijke versterkingen ontvangen. De divisie Failly voegde zich den 12 dezer bij de divisie d'Allonville. Dien dag was de Engelscbe ka- vallerie reeds ontscheept. Door dit een en ander is thans eon aanzienlijk leger binnen Eupaloria vereeuigd. - Te Sebastopol hieven de gealli eerden bezig met het wegnemen van hinder nissen in de stad en met bet opwerpen van batterijen om den tegenoverliggenden oever der haai te beschieten. Het gedurig rijden van wagens van het noorderforl in de rigting van Mac kenzie scheen het begin der ontruiming van die forten aan te duiden. De bijzonderheden van het voor Kars verrigle strekken het Turkscho leger tol grooten room. Bij den aanval op 29 September stond de Mongaarspbe generaal Kmety aan het hoofd dier troepen onder de bevelen vau Vassif-pacha en van den generaal Williams. Tot vier malen toe werden twee redoutes door de Russen ingenomen en door do Turken op nieuw bezet. Men schat de verliozen der aan vallers op 6000 man do gekwetsten die zij heb ben kunnen medevoeren daaronder gerekend. De generaal Aluruvieff hield nogtans met 80 stukken geschut de blokkade der plaats vol. De bolegerden bleveu op do aanstaande, komst van Omer-pacha tot ontzet hopenS B E X, O I De stad Brussel heeft geene slechte zaken gedaan door zich zelve te belasten.,,met hel, doen ophalen van asch vuilnis enz. ,De vorige aan- nomer betaalde haar jaarlijks 27D0Ü a 28,000 francs terwijl het voordeel dat de gemeente hel vorig jaar heeft hekomen door de zaak zelve te exploiteren op 50,000 francs wordt geschat cn veel aanzienlijker zou geweest zijn wanneer het hooi enz. niet zoo zeer in prijs ges'egen was. Hel loopendo jaar belooft niet minder voordee- lige uitkomsten. 1 Sedert jl, zondag is de spoorweg lusschen Parijs en Namep geopend met eene buitenge wone drukte aan het.^Vjitjon van laatslgemelde stad waar bel getal der treinen van aankomst cn vertrek thanstot. 5Q i^ geklommen. MEDEDBEIINGEN. Men beijvert zich sedert langen tijd niet zonder reden, om eeu middel te vinden ten einde de al tc talrijke onheilen te voorkomen die op de spoorwegen plaats hebben en eerie com missie tot onderzoek is zelfs in Frankrijk aangesteld geworden om de verschillende stelsels door bijzondere personen voorge steld om dit zoo gewenschte doel te bereiken naauwgezet tc overwegen. Vier ontwerpen ztjn reeds aan het oordeel dezer commisie onderworpen geworden van welke dat van den heer Guijard kapitein der Geniete Graveliues (Dep. du NÓrd)vooral dc aandacht tot zich getrokken heeft. Dit ontwerp, dat reeds de goedkeuring heeft mogen wegdragen van dc heeren Pouil- let en Becquerel en dat bij den keizer zelve een welwillend onthaal heeft gevonden, is te gelijk het eenvoudigste, liet. meest uitvoerbare en het minst kostbare van allen. Het be paalt zich in beginsel tot liet plaatsen op den wegwaterpas met de rails, van eene dubbele reeks van eleetrisohe uHciders, ieder lang twee maal den afstand, die uoodig is 0111 een trein - te doen stilstaan cn tot de bevestiging van een galvanische kolom aan iederen treinvan welke kolom eeu cler asptmten in verband is gebragt met den gronddoor de raderen en de rails en de and-ere met de geleiddraden door middel van ecu borstel dienstig 0111 de wrijving te vermijden. Een electrisch klokken spel bevindt zich bovendien op lederen trein geplaatst en komt terstond in werking zoodra twee tegen elkander overgesteldc cn in omgekeerden zin eleetrischc stroomen bevattende treinen, door een en dcnzelfden geleiddraad vereenigd worden. Het stelsel van den heer Guijard is niet alleen toepasselijk op liet ontmoeten van treinen maar ook nog op de gevaren die ontstaan door het niet sluiten der barrières of der draaibruggen, door inzakkingen, door het breken van rails of door het op den weg aanwezig zijn van eenigen hinderpaal enz. In den Correspondent d' Alienage meldt men uit Frankrijk met bijvoeging- evc.njvel en niet zolder reden dat de tijding nadere bevestiging verdientdat de ernstige klagten bij het gouvernement van St. Janies ingediend, over de heimelijke listen der politieke uitgewekenen in Engelandditmaal meer kaus hebben om wel te slagen en dat, het te nemen 'besluit van een verdrag te voorzien was volgens hetwelk diegenen der uit gewekenen 'die zich de schuilplaats die hun was toe gestaan onwaardig betoondendoor hunne deelneming aan de daden van de oproerige propaganda, nafir Amerika zouden vervoerd worden op kosten der landen tot welke zij door hunne gcbooi'te behoor en. JONGSTE BUIT ENLANDSCHE TIJDINGEN Eene depeebe uit Odessa van den 17 medege deeld door een weener'blad, zegt, dat gelijktijdig met den aanval der geallieerden op Kinbum 30000 man geland zouden zijn op liét schiereiland Tendia. De bestemmieg dézer troepen was onbekend en tot dusver wordt van geeno andere zijde dit belangrijk berigt medegedeeld. Welligt is als eene weerklank der jongste .berig len van bet tooneel des oorlogs te beschouwen bet gerucht dat eergisteren te Londen in omloop was dat namelijk de Russen zich gereodinaakten om de forten ten noorden van Sebastopol en de gebeele Krim te ontruimen. Brouwershaven 23 October. Binnenge komen Alarchina Gezina kapt. H. J. Munncke van Koningsbergen naar Antwerpen 24 dito Johanna Christina kapt. K. L. Jonker van Ispwich naar Schiedam Adm. van Kingsbergen kapt. F, J. J. Boumanvan Rotterdam naar Akyab gesleept binnendoor van Heilevoetsluis per stoomboot Kinderdijk 25 dito Resident van Son kapt. F. C. Banditzvan Batavia naar Rotterdam en Stad Dordrecht kapt J. H. Sluit van Londen naar Dordrecht. STOOMBOOT IT D E E SXaDZïKBIKZBE getlurende de maand NOVEMBER. Van Zierikzee Vrijdag 2 's morg. Zondag 4, 9 Woensdag 7 10 Van Botterdam- Dond. 1,'smorg. 9 h» Za'urd»g 3, "W/2 Dingsdag 6 5 ito osiB oo r-a ienit TU SS CHEN middelburg zierikzee eergen op zoom (tholen) benevens van middelburg op antwerpen enz. Van Tholen Zaturdag 3, 's morg. 5 u. Dingsdag 6, 6*/a Van Antwerpen. Donderd. 8, 's morg. j Domlerd. 15', 3 Van Middelburg. Vrijdag 2, 'smorg 4'/2 u M-tandag5, 7 an Middelburg Woerisd.7, 's morg. 9 Woensd. 14, 2 (dienst tusschen middelburg en rotterdam, V an Middelburg Vrijdag 2. 'smorg ö'/ju. Zondag 4, 7 Wocns lag 7, 972 Vrijdag 9, IO'/j \an Rotterdam Donderd. 1 smorg 10'/2 Za'urdag 3'smi-ld 12 Dingsdag 0 1 smorg. 5 Donderd. 8, 6'/ De diligence zal v.an Zierikzee l'/a u,ur. na de afvaarl der stoomuoo van Rotterdam naar Middelburg, en van Mid- delbofg' in aar ÏWtU'rdatb ,|'i 'uur ria de afvaart der stoom boot rijden. (dienst tusschen vlissingen en rotterdam.) Van Vlissingen 1 Véri 'Rotterdam. Iederen MaandagWoens- Iederen Dingsdag, Don- d.rg en Vrijdag, 'a morgeus derdag ep Zaturdag 'smor- tcn 8 ure, na aankomst der gens ten 9 ure, na aankomst stoom oot van Breskens. van den eersten treiii uit 'sllage De diligence zal van Zierikzee 1 '/2 uur na deafvaait der stoomboot van Rotterdam naar Vlissingen en vau Vlis singen naar Rotterdam L2 uur na de afvaart der stoom boot rijden. 227 ste ITAATS-t OTERIJ Vijfde Klasse. 12 Lijst no. 590. 594, 942, 1357, 1468, 7S54, 807% l 0101 10205, 11866, 13072, 13421, 13694, 14420, 14486, 15560, 16472, 28602, en 19535, ieder f 100. No' 5680. 605', n 7224. ieder, f200 no. 2792 f 400. no. f2596 f 400 no. 3499 0342 en 16660 ieder f 1000. 13Liisl.no. 1514,1804,1702, 3145. 4041, 3010, 6115, 6817, 7217, 7672, 10411, 12508, 17360 iadrr 1 100. no. 7702 ,7978. 6845 en 13291 reder f400. no. 2176, 17036 en 18732 ieder f 1000. 14 Lijst, no 1826, 2799, 4035, 4247, 8634, 9034. 11153, 11582,11952; '14349 14313. 15667 en 18302 ieder f 100. no. 7042, 12282 en 19392 f 200. no. 5927- 15103 en 18416, ieder f400. den 81 October 1855. Nederland. "Werkelijke schuld dito dito dito dito Handel-Maatschappij Rusland. Oblig. bij Hope en Co. dito dito Certific. dito 1840. dito bij Sticglitz dito dito 1854 Certific. van Inschrijving Spanje. Oblig. Nieuwe Stukken Binnenlandsch3 Oostenrijk. Oblig. Metalliek dito dito N. betaalbaar Amsterdam Bélgie. Certific. bij Rothschild Portugal. Obligatfiën MIBDESTFRIJZEN VAN UK VOLGENDE ART1RELEHI TE ZIERIKZEE, van den 25 October ,1855. A BA 27» pet. 63i.s 4 4'/2 5 5 4 100 ',8 99% 74% 4 5 6 ll/4» 3 5 5 80 Ï9>',o 62% 31%,„ 2'/v 3 49 Va 40 De ISed. Mudde O. Tarwe 1834 18.00 a 18,30 N Tarwe 1835 - 16.00 a 17.50 Z -Zomer dito - 13.00 a 15,00 Ordin'aire dito - 14 00 a 15,50 Rogae - 12,00 a 12,25 W. Gerst - -8,25 a 8.30 Z.-dito - 7,75 a 7,80 Haver - 4 50 a 4 75 Paardeboonen - 8 50 a 9,00 Witte dito - 12,0,0a 12,50 Raapkoek 00.00 de 104 Bruine dito - 11,00 a 12,25 Lijnkoek. - 00,00 MARHTPR. DER MEEKRAP van den 21 October TEELT 18K4. Tweeeneen., lste kw., blank f Twee en een middelbare dito Tweë'eneen, mindere dito Een en een lste kw.blank Een en een., middelbare dito 'Een en een, mindere dito Onberoofde, lste kw., blank Onberoofde, middelbare dito Onberoofde, mindere dito MuMen Middelbare dito De Ned. Mudde. GraauweErwt 13.00 a 15 00 Gtoene dito - 11,50a 12 5.) Gele dito - 0,00 a 0,00 Koolzaad - 18,50 a 19,00 Zaai-Lijnzaad - 16,00 a 17,00 Slag-Lijzaad - 0 00 a 0,00 Raap-Olie - 0,00 p v Patent-Olie - 0.00 Lijn-Olie - ö(),00 te ZlERiHZEE 1855. 21.00 22.50 i 22.50 i 24 00 23,50 i 22.50 i 24,00 a 24,50 23,50 a 23.00 22,50 a 22,00 5,<0O a 6.00 3,50 a 4,50 24,50 23.00 22,00 24,50 23,00 22,00 van den 12 tot en met den 25öctóber. Geboren: Eene Dochter van C. Loklter en J. J. Alerlie. Eene Dochter van J. A. v. d. Halen en C. Al. Groeneveld de Kater. Eene Dodbter van Al. C, de Graaff en Alvan Sas. Eene Dochter van J. van Huizen, en J. J. van Beilanüs Eene Dö'chter van AAlSlokkers en C. J. Tilroe. Eene Docbler van B Schoenmakers en A. .Sies. Eene Dochter vau F. Lachman en A. P. de Crolij. Eert Zoon van C. Papeen H. C. Krakeel. Een Zoon van L. Alallander en AAl. van Reiki. Gehuwd: J. Hillebrand en Al. C. v d. Velde. J.v. d. Ploeg en J. van Dijke. R. Kanaar en A. van Westen. Air. J. van der Feen en A. Al. Egler. Overleden: Al. Droogendijk oud 43 jaar weduwe van J. Simons. H. Bartels oud 9 weken (dochter). C. L. Alelselaar oud 18 maanden Zoon. A. P. Stofregen oud 17 Jaar, overleden le Rotterdam. H. Doeleman oud 52 jaar overleden te Rot terdam. C. Swarts oud 5 maanden, Zoon. Al. J. Breugelmans oud 12 jaar Zoon. S. Viergever oud 4 maanden Zoon. Ondertrouwd Joh VERNES, van Dordrecht, ZiEitlKZEE en den 25 October 1855. J. C. ABELS. Eenige kennisgeving. Heden beviel voorspoedig van een Xoon S. M. BOONE galierde echtgenoot van Zierikzee J. BAL Cz 26 October 1855. Apotheker. Eenige Kennisgeving. j De Notaris Mr. C. van der LEK sa»——-de CLERCQ te Zierikzee zal ten verzoeke van zijn principaal op Donderdag den 1 November 1855 's namiddags om 2 ure in het Logement van F. J. van OPPEN te Zierik- zee, publiek presenteren te Veikoopen .- Drie «J>k>!!gtaOt>,# ten laste don Polder van Oud Noord "Beveland als twee dd. 20 Sep tember 1724. groot elk "300 Ponden Vlaamsch of f 1800 en een dd. 13 November 1754, groot 500 ponden Vlaamsch of ƒ3000 allo ren tende 3 pc. 's jaars. De Centrale Directie van Schouwen Burgh en Wetsland zal met ;'en Aspirant- Ingenieur van den Waterstaat op Donderdag den. 1 November k. des middags om 12 ure op 'sLandskamer te Zierikzee onder nadere goed keuring Aanbesteden. 1. Het effennen en onderhouden der Dijks- kruinen Binnenbertnen en Polderwegen van de polders Schouwen Burgh en West- land in 8 perceelen tol 1 Mei 1860 en 2. De leverancie van 800 Kub. el Schelpen in 3 perceelen. De Bestekken dier werken zijn verkrijgbaar bij den Boekbandelaar van DISHOECK te Zie rikzee terwijl de verlangde inlichtingen en aanwijzingen bij de Commiezen en Dijkbazen te bekomen zijn. Zierikzee den 19 October 1855. De Centrale Directie voornoemd B. C. CAU Voorzitter. de JONGE Ontvanger-Griffier De SOCIËTEIT TOT NVT EN GENOEGEN,. te Zierikzee, maakt bekend 1. Dat de BEESTENMARKT te dezer Stede zal plaats hebben op Donderdag den 8 Novem ber 1853, op de aloude standplaats aim de Balie, aanvan gende des voormiddags ten 10 ure. 2. Ieder Veehouder wordt bij deze- uitgenoodigd, om voor zegde markt, zoo door hot aanbrengen als ter. .verkoop aan bieden van Rundveezoo veel mogelijk te helpen bevorderen. 3. Tot aanmoediging zullen door 'genoemde Sociëteit de navolgende prijzen, premiën en getuigschriften worden toe gekend, als z Voor de best gekeurde Melkkoe, dc prijs van 6 en een getuigschrift. ("Wordende hierbij kennis gegeven, dat de een maal bekroonde Melkkoe niet meer bij de keuring in aan merking zal komen.) Voor de daaraanvolgende best gekeurde Melkkoe,eene premie' van 4 cn een getuigschrift. Vöor dê 'best gekeurde kalfdragende Vaars, de prijs van 5 en een getuigschrift. Voor de daaraanvolgende best gekeurde kalfdragende Vaars, eerió premié' van 3 en een getuigschrift. Voor de best gekeurde driejarige Vaars, geworpen na 1 Januarij.1852, de prijs van 4'en een getuigschrift. Voor de daaraanvolgende best gekeurde driejarige 'Vaars, geworpen na 1 Januanj 1852, eene premie van 2 en een getuigschrift. Voor.de best gekeurde tweejarige Vaars, geworpen na I January' 1852, de prijs van 3 en een getuigschrift. V'öór "de daaraanvolgende 'best gekeurde tweejarige Vaars geworpen na 1 January 1853, eene premie van f 2 en een getuigschrift. Voor de best gekeurde jaarling, geworpen na 1 Januarij 1854'-/de prijs van 3; én ëèh getuigschrift. Voor de daaraanvolgende best gekeurde jaarling, geworpen- na 1 Januarij 1854, eene premie van 2 en een getuigschrift. Voor dengenen welke de vetste Koe zal aanbrengen, de prijs van f 6 en een getuigschrift. Voor dengenen, welke de vetste Vaars zal aanbrengen, de parijs van f 0 en een getuigschrift. Voor dengenenwelke de vetste Os zal aanbrengen de prijs van 6 en een getuigschrift. Eene premie aan dengenen, welke het gr dots tè'getal vet Rundvee zal aanbrengen van 10. En eene premie aan dengenenbuiten het Poortambacht,, welke het grootst getal Rundvee zal tentoonstellen van 10, doch het vee niet jonger zijnde dan 1 jaar. Welke prijzenpremiën en getuigschriften, namens het Edel Achtbaar Bestuurdoor de Directie van voornoemde Sociëteit, na de keuringwelke des voormiddags ten 11 ure zal aan vangen aan dc bekroonden des avondsten huize van dén Societeithouder W. G. Zandvoort, zullen afgegeven wordfen. 4. Degenen, welke van buiten het Poortambacht Vee- op de Beestenmarkt zullen aanvoeren, wordt de gelegenheid ge geven genoemd vee kosteloos te doen verzórgen voor éehen nacht, mits vooraf kennis gevende aan den heer President IT. G. Mulock. Houwer. 5. Eindelijk worden de Leden van opgemelde Sociëteit tem vriemdelijksten uitgenoodigd, om de te houden algemeene Vergadering, op Donderdag den 8 November 1855, des avonds ten 6 ureten huize van bovengenoemden W. G. Zand- voort, bij te wonen. Noodigt mitsdien een ieder uit, om door deelneming in het bijzonder, en door bet aanbrengen van Rundvee in het algemeen, de aloude bestaande Jaarmaakt hier ter Stede, weleer zoo aanzienlijk, door vereenigde zamenwerkingdezen edelen- tak 1 een bron van algemeene welvaart te helpen be vorderen en de goede bedoelingen dezer SociëteitNut eit Genoegenvoor in- en opgezetenen, te verwezelijkeu. Zierikzeeden 18 October 1855. Namens de Directie van genoemde Sociëteit A. KENENSSecretans. NB. Ten einde het de Commissie van Regeling bij de Ten~ toonstelling te vergemakkelijken en de gevorderde orde te bewarenwordt een ieder beleefdelijk verzocht liet aan té voeren Vee niet te plaatsen maar alvorens aan opgenoemde Commissie daarvan kennis te. geven welke zich in loco aan de Balie zal bevinden ten einde het aan te voeren Vee te regelen en van een nummer te voorzien. Do ondergeteekende maakt aan hare geëerde Stad- en Landgenooten bekend dat zij op Maandag 29 October zal presenteren de nieuwste Modellen van Dames HOEDEN MUTSEN en betgeen verder tot baar vak behoort. A. A. HAR1NCK geb. Phaff ter stads-drukkerij van 1)e erven a. de vos.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 2