im I1M1T&EN Tijdingen uil Athene van 13 dezer houden in dal de gezanten der vreemde mogendheden ge weigerd hebben de nieuwe ministers hij zich toe le laten. De admiraliteit Jis zeer ijverig bezig met hot doen bonwen en uitrusten van eeno groote (lotille kanonneer en mortierhooien, die onder het too- üigl van officieren der's rijks marinewerven op verschillende particuliere werven gebouwd wor den. Zij moeten allen schroefslooinvermogen heb ben on de morlierhoolen zullen ongeveer 70 ton meer melen dan do tol hiertoe gebezigde. De proeven welke thans bijna wekelijks mei nieuwe voor do dienst in de Krirn bestemde ka nonnen genomen worden vallen doorgaans niet gelukkig uit. Zoo barst le eergisteren te Sheernes weder een stuk geschut volgens een nieuw stel sul gegoten, en werden twee artilleristen daardoor gedood terwijl de kapitein Ingtefield en de luite nant G Moule vrij ernstig gekwetst zijn. Ir S fi N li E IJ K» Parijs 18 October. Naar men verneemt heeft graaf JMorny op zijn verzoek een gehoor gehad bij keizer Napoleon en dezen het noodzake- lijke voor oogen gehouden van het sluiten des vredes waaraan heiland zooveel behoefte beeft. Napoleon III heelt den voorzitter van hel Wet gevend Ligcliaarn welwillend aangehoord doch heb tevens verklaard dat hij zijn betoog aan keizer Alexander moest zenden. Zoo lang deze niet de wostersche mogendheden le gemoet kon t en de waarborgen geeft die zij geregtigd e verpligt zijn te cisehei) kunnen zij©ok niets meer doen dan aan den oorlog den vrijen Joo;> laten. Zekere/?... afkomstig van Savoije m beurtelings schoenpoctster en koopman in toe - gangkaarten voor Schouwburgen te Lyon te zijn geweest had den handel laten varen en leefde van de openbare liefdadigheid. Zijn einde voe lende naderen liet hij aan een zijner neven le Chamoun'x schrijven om hem de oogen te 'voinen sluiten. Deze laatste wetende dat zijn bloedverwant zeer gierig was snelde ten spoedigste toe door het vooruilzigt eener erfe nis verlokt maar op het gezigt van de hoogst armoedige slaapslede waarop de zieltogende rustte vreesde hij de reiskosten kwijt te zullen fijn. Zijne onzekerheid hield op, om voor eene droevige werkelijkheid pbAts te maken toen öe oude koopman in toegangkaarlen op zijn schoen poetsers bankje wijzende tot hem zeide dit is alles wat ik heb kunnen winnen bewaar het zorgvuldig en daarna stierf. De teleurge stelde erfgenaam gaf het bankje een hevigen schop zoodat het vermolmde hout aan stukken sprong een metalen klank deed zich hooren veroor- z-'kt door goudstukken die zich in eene doos ti t dubbelen bodem bevonden,benevens 5 bank noten van 1000 francs drie oostenrijksche spoorweg actiën en drie. coupons van vijf francs rente der laatste leening. tiet is thins officieel dat het huis Rotschild concessie heeft gekregen tot het oprigten, te Wee- nen, van een credit-instelling iu navolging van het Fransche credit mobilair. De verkoop der ItaÜ- aansciiw spoorwegen aan de Fransch-Oostenrijk - sc-be spoorwegmaatschappij wordt echter bei wij viJ. De X/onileitt' A/génen zegt dat de zwervende r?,bieren met houwen en planten aanvangen, ve s.iheidene van hen zijn mol de ondernemers i<i i-, 'er bon deling getreden over hot houwen van. woningen tot den prijs van 3500 francs voor ere woning. Do uitvoer yan wol uit Alge ■t reeds het bedrag van een millioen pon .-ca alleen over het eers'o halfjaar van (855 Aan de Polen die zich m dat land bevin - r- medegedeeld dot vrije overtogt en verblijf kosten aan diegenen onder hen verleend zullen :v f: die zich in het korps turksche kozakken willen doen inlijven, (iel blad Akhbar zegt dat dc kern van een poolsch legioen zulleu vormen latt)r tot vrijmaking van hun vaderland bcshwod zal zijn. ""e parijsche slagers komen heftig op tegen de vlo',s;chcetliqg en alleen met dwang onder werpen zq er zich aan. De wijnoogst-beriglen uit do zuidelijke molen luiden gunstig; zoowel in hoe- '•v d' >;d als in hoedanigheid zal de oogst van dit aar dinu van hei vorige aanzienlijk overtreffen De vereenigde vloten hebben den 17 deser e dr:o forten van Kinhurn gebombardeerd. De i 500 man sterkte bezetting onder bevel van b.»n generaal Konowich heeft zich met 70 moonen .overgegeven en krijgsge.vaugen ver Itftrd. ïh>t verlies der geallieerden is onbe idend ..dat der Russen bedraagt 120 dooden gekwDs'en. 0« vloten hebben het anker voor tnonding van den Dnieper geworpen. Deze oj.wigtige stalling verzekert den toegang tot die mr on snijdt voor den vijand alle gemeenschap r 7PR Diss hen Olessa en Nicolaieff af. BELGIS. Men schrijft van Ellville den 14 October, (zoo leest uien in de In dépendance]. Gisteren bevonden zich de gouverneur der kinderen van prinses der Nederlanden Marrianne alsmede de hovenier van H. K. H. in eene zeilboot met de beide zonen van gezégden hovenier en zeilden von Ertbach naar Ellville. Op het oogen blik toen zij gereed stonden om de zeilen te reven deed een windvlaag het kleine vaartuig omslaan en de vier personen die er zich in bevonden vonden den dood in de golven. De badplaats Spa ontvangt nog voortdu rend nieuwe bezoekers. Blijkens de laatste lijsten is hun aantal sedert den aanvang van het bad- saisoen tot 7,334 geklommen. De hertog en de hertogin van Brabant wor den in de eerste dagen van de volgende week uit Parijs terug verwacht. Gelijktijdig keeren do koning en de graaf van Vlaanderen uit de Ardennes weder. JONGSTE BüllENLANDSCHE TIJDINGEN Mad id 21 October. De beurs is ten gevolge der paniek door de cholera veroorzaakt geheel verlaten. Er had geene affaire plaats. De regering heeft eene vrijzinnigeherk ezing van het douanen- stelsel toegezegd doch zal tevens be belangen van Catalonie in bet oog h- ud n. Hamburg 21 October. Men verneemt uil Koppenhagen dat een ministerieel departement to! stand gebragt is, vooz de biunenlandscho aan gelegendheden die gemeen zijn aan alle gedee! (en van dit Deen sens monarchie MEDËUEELÏNGEN. De regeling van den prijs van liet vleesch. te Parijs blijft in groote mate de aandacht trekken van het publiek, gelijk te wachten was hebben zich tegen deze reglementering vele stemmen verzet. Het gouvernement heeft het te dien einde niet ondienstig geacht eeuige mcdedeelmgen daaromtrent te doen welke voorkomen iu den Constitutionnel en waarvan wij het voornaamste hier overnemen. Hulde doende aan het heilzame van* het beginsel van vrijheid of ruiling meende men het in dit geval niet zuiver te kunnen of te mogen toepassen. Dc duurte van het vleesch vindt hare reden in de werking van algemeene oorzakan tevens ook in die van het monopolie der slagters, (het is natuurlijk altijd van Parijs dat hier gesproken wordt). De afschaffing nu van dit laatste en das de geheele vrijlating van den handel in dit artikelzou wel van invloed geweest zijn op den prijs maai de werking der algemeene oorzaken van duurte zou ze niet hebben weggenomen. Niet onwaarschijnlijk was het tevens dat de plotselinge overgang van het stelecl van monopolie tot dat van vrijheid van handel bij de nu bestaande duurte onge legenheden zoude veroorzaakt hebben waardoor de waardij van dat laatste stelsel vooral geleden zon hebben. Men bedacht daarom eenen middenweg en nam dien der regeling van den prijs te baatwelke liet monopolie io zooverre in standhoudt, dat bepaalde personen bevoegd worden verklaard tot het vcr- koopen, maar voor een bepaalden prijs. De regeling van dien prijs zal steunen. 1. Op den prijs die gemiddeld gedurende 14 dagen voor vleesch op de markten van Se can x en Poissy is besteed ge worden 2. Op de verkochte hoeveelheid van' zuiver vleesch. Tot goed begrip hiervan dient men te weten datgelijk tot nu toe de vleesch-marlct te Parijs ingerigt is van lederen aankoop het gewigtdc soort en den prijs.'waarvoor het verkocht is telkens aanteekening wordt gehouden; terwijl men de hoeveelheid van onkel vleesch kan opmakenvoor iedere soort, uit de opgaven, welke de slegters aan de beambten der belastingun moeten doenwanneer zij het vleesch uit het slagt huis brengsu. Dc berekening van den prijs zal nu aldus geschieden Men constateert welk getal beesten in het Abattoir aanwezig was bij het ingaan der 14 dagen en voegt daarbij het getal, dat iu de eerst volgende 13 dagen ter slagting is ingekomen. Yan deze wordt het getal geslagte beesten geuomen waarvan de prijs bekend is. Van dien totalen prijs wordt afgetrokken wat gerealiseerd wordt door den verkoop van vet, van het leer, afval en heenderen, cn zoo verkrijgt men den prijs waardoor de kosten van inkoop kunnen gedekt worden. Evenwel moeten nu nog berekend worden de door de slagters aan belastingen onkosten enz. gedane verschotten en eene rede lijke winst. Zoo dit gesteld wordt op 30 ceniimes de kilogram wijst eene berekening, in den Constitntiomel voorkomende, het resultaat aan -. dat ieder pond vleesch (kiligram) naar eenen gemiddelden prijs van 1 fr. 33 of 34 centimes zal moeien ver- kochl worden of wel 1 fr. 74 de stukken van de besteen 94 centimes die van de minste qualiteit. Deze prijzen worden verkregen door de berekening van de gemiddelde waarde van het te slagten vee op 459 a 460 f. het stuk. Het getal geslagte beesten wordt berekend op 2800 in de 12 eerste dagen. Hiervan de voordeelen van bovengenoemde zakenals vetleereuz afgetrokken zijnde benevens het voordeel van den verkoop der beenderen tegen 20 centimes de kilogram verkrijgt men de som van inkoop cn waarde van het zuiver vleesch. Zoo hier nu tegenover wordt gesteld het bedrag van het gewigt daarvan en de 30 centimes hiervoren bedoeld er bij worden gevoegd kan men juist voor elke soort dc waarde berekeneu, volgens welke moet verkocht worden. Men verhaalt dat Leander verrukt door de bekoorlijkheden van llêroeene jonge priesteres van Veüus {des nachts de Hellespont overzwom, om haar te gaan zien. Tot in 1810 heb ben de geschiedschrijvers de waarheid van dit feit ontkend, zich beroepende op de onmogelijkheid. Den 3 Mei van dat zelfde jaar logenstrafte lord Bgron die geschiedschrijvers op de schitterendste wijze en bevestigde- een van de treffendste geschiedenissen der. oudheid. Vergezeld van den luitenant Ekenheatvan het Engelsehe fregat Salsette wierp hij zich van het Kasteel Sestos in Enropa in zee' en kwam steeds door zijn medgezel gevolgd aan het fort Abydos in Azie aan. Dc afstandwelke deze beide koene zwemmers hadden af te leggen bedraagt ongeveer vier Engelsehe mijlen. Men weet niet in hoeveel tijd die overtogt werd volbragtmaar men weet dat de beide sloepen van het fregat Salsettehet ee ne 1 uur 5 minuten en he andere J uur 10 minuten noodig hadden Lord Bgron kwam met vijf koortsdagen en de luitenant met één dag vermoeidheid vrij. Deze twee bekwame zwemmers ?ijn dezer dagen overtn.fFen door een jeugdigen Creool af komstig van Saint Croix des Antilles. Die jongeling heeft de Sond lusschen liet kasteel overgezwommen. De breed meer dan vier Engelsehe n) hem niet toelatende om deu is hij van zijnen weg af ges twee mijlen van IfelsingW geheel een afstand uitmaal slechts 2 uren en'40 mi Deensch officier en drie sto in eene sloep Aan de beschouwing vai Economist de volgende rege De oorzaak van den kan niet gelegen zijn in der Naarmate de bank meer cijfer van hare waarde in p som van gedisconteerde eff'ei 'Het laat zich niet vermoede ontstaan zijn. Zeker is het de betaling van bet uit Er. door den aankoop van Go ui stelligci. Hoe is dit goud 1 door het aankoopeu van pa' en andere groote steden i van naar Engeland waar liet bedoelde goud te bet ale dering van waarde in portef Maar hoe is dat papier wegens de omstandigheden gekomen is, en in geene bel Ware dit zoo dan kon men contcrcn cn zoo de finale ai Evenwel dit schijnt zoo niet allen tijde ligt er bij de l pier op Engeland hetwelk van den handel te voorzie elkander naar Engeland vo daarmede dc bovenvermelde Doch boe zal nu de bébo ontstaan is op de markten papier op Londen zal voc den wisselkoers verhoogen is ontnomener zal daa: naar Engeland geboren w terug te houden zal de Ije disconto te verhoogenlief brengenweldra echter v plaats vinden hoezeer liet numerair vorderteene ve te weeg moet brengen 'f verhoogen. tier re boete viv\ 25 gulden en eene gevan- geriisstraf van drie dagen. Art 23. Bij tijdelijke verhindering of ont stentenis van den keurmeester zal door den Bur gemeester iemand met de waarneming gedurende die verhindering en ontstentenis kunnen worden belast. Vóór zijn in functie treden zal hij als zoodanig moeten beëedigd worden. Art. 24. Bij het in werking treden dezer worden alle vroegere verordeningen betreffende dit onderwerp gehouden voor vervallen. Zijnde deze verordening aan de Gedepu teerde Staten van Zeeland, volgens hun berigt van 23 Febuarij en 12 October 1855 n.° 2784, iin.°505 -^.t-68in afschrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 24 October 1855. C. J FOKKER, Voorzitter. C. de JONGE, Secretaris. QSSCJD DC3 Brouwershaven komen Trio kap los to wn Ann Elii New-Castle beide na Jon Rennie ka fit. V naaf Schiedam, "22 S Tak van JBotterda kapt. J. G. Tromp de Goede Hoop be Hol'o voet sluis per i wershaven hot kofscri O. Sap van Memel i: binnendoor naar doszei». "20 dito. Uitgezeild Stad Dordrecht kapt J. H. S*uit van Dordrecht naar London. AÏ'VAaHT B 3] iTOOMBOOI STÜD ZilUBilKZElE gedurende tie maand OCTOBER Eau Y.ierikzee I E an Rotterdam. Zo' tlag 28, 'smidd. 12 u. I Za'urdag 27, 'smorg. 6 WoeusclagBl 's morg, 5 I Dingsdag 30, 8 stoomboo t-.3 s ss bj 3 t tu8schkk MIDDELBURG ZIERIKZBF BERGEN OP ZOOM (THOLEN) BENEVENS VAN MIDDELBURG OP ANTWERPEN ENZ. Ean Middelburg, Maanda^2t), 'smorg. 8 Vrijdag 26, 11 Va E an Middelburg Woensd. 31, 's inorg. 3 Woensd. 24, 10 E an Tholen, Zaturdag 27, 's inorg.lO'/a u- Dingsdag 3ü, 'fnii'Ut.12 Ean Antwerpen. Honderd .18, s morg 4 Don leid. 25, 10*/a (d1en8t tussghen Mil delbuug en rotterdam.) E aar Middelburg DoudeuL 18, 'smorg, 5 Vrijdag 19, 0 Z«tur.iag20, 7 Zondag 21, Naar Rotterdam I Donderd. 17.' smorg 10b2 Vrijdag 19, 10,/2 I Zaïurdag 20,'smi-id 12 1 Zondag 21, 12 De diligence zal van Zierikzee I'/ï uur na de afvaart d<-r stoomboot van Rotterdam naar Middelburg eu van Mid delburg naar Rotterdam '/a uur na de afvaart der stoom boot rijden. (DIENST TUS8CDRN VL1S81NGEN EN ROTTERDAM.) Van RoUetdain, V ,n Vlissingen. lederen Maandag, Woens dag cn Vrijdag, 'smorgeus ten 8 ure, na aankomst der sloom'not van Breskens. lederen Dingsdag, Don derdag en Zaturdag mor gens ten 9 ure, na aankomst van den eersten trein uit 'sllage. De diligence zal van Zieiikzee l'/2 uur na deafvaait der stoomboot van Rotterdam naar Vlissingen en van Vlis singen naar Rotter dam ''2 uur na dc afvaart der stoom boot rijden. 227ste STAATS"l-OTEE; J E ij/de Klasse. 1 Klasse 11 Lijst no. 576; 9764. 12002, 12802, 13551, 13012, 13720, 13921, 13113. 14670, 15127, 15215. 15215, 15608, 16716. 17280. en 18397 ieder, f 100 no. 5186. 16263 cn 17220 ieder 300. no. 6790. 7662 en 12808 feder 100 no. 68)2, l'ld 2 cn 10787 iede f 1000. 2. De leverancie van 800 Ktib. el Schelpen in 3 perceelen. De Bestekken dier werken zijn verkrijgbaar bij den Boekhandelaar van DISHOEGK le Zie- rik zee terwijl de verlangde inlichtingen en aanwijzingen bij de Commiezen en Oijkba/.en ie bekomen zijn. 7.ierihzee den 19 October 1855. De Centrale Directie voornoemd B. C. CaU Voorzitter. de JONGE Ontvanger-Griffier. De Notaris J. M. BOUVIN zal op Dingsdag 30 October 1855 s' morgens ten 10 ure ten verzoeke en woenhuize van VAN DEN OEVEH aan den Hooge.n den precies heer A. dijk te Oosterland publiek presenteren to ver knopen Eene partij Meubilaire goederen waar onder een Notenhout KABINET MANGEL TAFELS STOLLEN een groote FAUTEUIL KAGCHELS LAMPEN oen extra mooi Por- eelein KOFFIJ en THEE-SERVIES met ver gulde randen en andere goederen meer. Bij'de Uitgevers dezes, Erven A. de VOS, is te bekomen ZEEUWSCHË DUIN VREUGD, btiVHÜemle (neer clnn 150 op veischillemli'gele genheden toi'pnssolijke Guielscheps-Liederen. 2de druk Pi ijs 40 cis. ëngëlsch en fransch woordenboek. Prijs 40 cis. DE SCHIJNDEUGD OP HET TWEEDE SCHAVOT, helreUende de Innlste Leveusltijjonrlerlieden van wijlen den buruchten Deugniet johan Cato kamerling nf abraham mogakis. 2de uitgaaf, vroeger ƒ180, tbans 25 cis. Alsmede vele soorten van fijne jpüatfesj allerliefste r.err goeilkuopo preiiteboekjes 0 waaronder Winterlouveren, Lenleknopjes, Herfst- tuiltjes ZonierMoeinjes Rijmbijbel Vergeet- mij—niet Nieuwe Nederlandsche Vertellingen in Proza en Poëzij Nieuwe Nederlandsche Prentenboek met vele honderde Platen enz. enz. ter stads-iirphkkku van de erven a, de vos»

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 18