u urdag NIEUWSTIJDINGEN noodige omzigligheid te gebruikendat aan het vleesch geene schade worde toegebragt. Zij rullen de hoedanigheid van gezouten vleesch in tonnen of kuipen bewaard wordendedoor het proeven der pekel onderzoekeudoch in geval van twijfelin tegenwoordigheid van den belanghebbendedoor het vaatwerk te doen openeneen nader onderzoek naar de hoeda nigheid van hel vleesch kunnen doen. Art. 20. De hoedanigheid van het gerookte vleesch zullen zij kunnen onderzoeken door het inbrengen van een' ijzeren priem, onder verpligting evenwel 0111 de daardoor veroorzaakte opening, tot voorkoming van bederf, onverwijld en behoorlijk weder digt te maken. Art. 21. De in deze bedoelde beambten zullen van hunne bevinding proces-verbaal op maken op den eed bij den aanvang hunner bediening afgelegd Eén beambte van politie is op zich zeiven tot het constateren der overtreding bevoegd. De keurmeester echter vermag dit alleen met medewerking van één of meer beambten van politie. Art. 22. De slagthuizen en winkels waarin versch vleesch wordt verkocht moeten doel matig ten genoege van burgemeester en wet houders worden ingerigt. Voor het geval binnen den daartoe gestelden termijn die inrigting niet is geschied, zullen de eigenaars of gebruikers indien zij voortgaan er gebruik van te makengestraft worden met taan, loi inn Henomen uer iiruvcnn: iciguumug hij den Burgemeester behooren aan le melden. Zierikzee den 24 October 1855. C J FOKKER. Voorzitter C. de JONGE Secretaris. liet Hervormd Armbestour maakt dankbare molding van eene gift van f 5 door den Heer Jb. Qchlman namens een onbekende aan den voorzitter ter hand gesteld, Zierikzei: 26 October 1855. VER DOOR EN Voorzitter. J. L. de JONGE Secretaris. BINNENLAND. Zifrikzee, 26 October. Naar men verneemt is A. J. IJ Iiosschart gewezen ambtenaar aan liet postkantoor le Middelburg door het provinciaal geregtshof van Zeeland verwezen naar de open hare teregtzilting van dat hofen tal de behan deling der zaak plaats hebben op vrijdag den 23 November. Den 22 dezer heeft er in het paleis van Z. M. Willem Jl eene vergadering plaats gehad van de hoofdcommissie van hel metalon kruis waar onder meerdere punten ook behandeld moet zijn geworden dat nopens de oprigting van het monument ter èere van wijlen koning Willem II. Men schrijft uit Amsterdam van 23 dezer Als blijk hoezeer de nederlandscho goedhar tigheid ook het eigendom is van de eenvou digste der arbeidende standen in ons land moge het volgende dienon. Velen onzer stadgenooten die in de laatste dagen het omsloten terrein betra den van den Dam om een blik te werpen op de ontgraven funderingen van den voormaligen waag. zogen op dit terrein een blikken bus met het op schrift Voor de arbeiders die daarvan de helft laten staan ten behoeve der havelooze hinderen. Zaturdag laalstleden moest die bus geledigd worden als zijnde (zoo als de arbeiders het noemden) vol tot aan de heel toe. Aan zilver-en kopergeld leverde zij dan ook f 27,40 in 12 werk dagen uit en de arbeiders waren hij de verdeo- lie van hel hunne deren en daarom, larten de weinige hoofdelijk uit de le hekken echter dden eeno opinro heidenlijk Mijn lotseling ongesteld nrte uren overle- ozo weduwe mot ar bun eigen zak" iderenmaar die k nemen en wal zwaartsto wegen, e bescheidenhoid aurde een lijde us te geven óók oedo vruchten op I van drie dagen of in Gelderland van bet postkan tot tuchthuisstraf ontvreemden van "VtJ" uia to muaici U tl lil Utrecht en andere steden wordt ook te Kampen eene meel- en broodfabriek opgerigt ten einde goedkooper brood aan de inwoners te leveren Den 22 dezer beeft in hot gehucht Vrus- sennicb gemeente Heerlen provincie Limburg, ccn felle brand gewoed hij die gelegenheid is de heer burgemeester dier gemeente door schrik bevangen plotseling overleden terwijl een tweede persoon in doodsgevaar zou verkeeren De firma G. en 11. Salomonson te Almelo, heeft, een bedrag van niet minder dan f 202,000 deel genomen in de kapitale uitbreiding van II Ion nominaal der Overijsselsche kanalisatie- maatschappij en zich bovendien naar wij ver nemen bereid verklaard ook nog de deelneming voor de stad over te nemen. Rij de ingenomen beid met het plan en de gunstige voornilzigten der maatschappij beslaat er genoegzame zeker heid dal de aandeelhouders nagenoeg eenstom- mig zullen deel pc men en dat de financiële be zwaren der maatschappij zpllen overwonnen zijn. De vaart op hel kanaal wordt van d ig lot dag levendiger. Er zijn in deze mtiaini oogenblikken geweest waarop meer dan dertig schepen gelijktijdig in do bavett lagen. Den 19 October had in hel coucertbuis t0 Groningen de algemeone vergadering van de al- gemcene vereeniging tegen het pauperisme hij de arbeidende klassen van den minder gegoeden stand plaats, Uit (ie korte toespraak van den voorzitter dor vereeniging S. Blaupot ten Cate bleek o. a. dat hel aantal leden vermeerderende was dat verschillende inrigtingen ook buiten deze provincie tot baar toetraden cn dat de vereeniging zich mogt verheugen in den bijval der hooge regering. Ten slotte werd bepaald in do volgondo ver gadering te behandelen de vraag van het wen- schelijke ir> verband met do oprigting van broodfabrieken Ier hetere voeding van de bevordering aldaar van maïs of turksch koren also. a. meer voedzaam dan tarwe. DE PlilJS DE 11 ADVERTENTIE* IS Gewone 10 cents de regel. Boekahiikónfligingèn 5 cent's ilc Gi'ljoorlc-Huwelijks- cn Doodljerigten van 1S regels ../egelrcgt voor iedere plaatsing 35 cents, He Inzending der .A#lvcrte'iil-iên kan geschieden tot "Diugsd: Vrijdag, voor 11 ure des morgens. egel /'I.- ÖÜITENLAND. r u s L a n D-x u a a xj e. getal der vuurmonden- té Kinburn buit Hel gemaakt bedraagt volgens den Monileur 174. Van lijd tot tijd ontploft te Sebastopol lielsch werktuig. Den 15 geschiedde dit nog te Karahelnaya doch niettegenstaande de naauwkenrigste nasporingen heeft men nog geen dier machines kunnen ontdekken ornlrent wier samenstelling de geallieerden zoo gaarne zouden zijn ingelicht. Te oordeelon naar de overblijfselen vermoedt men dat hot kegelvor mige aarden vazen of potten zijn begraven in den grond ook wordt voorondersteld dat er een uit den grond komendo bout of nagel aan vast zit trapt men op dien bout dan moet hij inel geweld in de vaas teruggaan en door deze wrijving of drukking of door een bak te breken die mot ontvlambaar vocht gevuld is breng' die hout de ontploffing le weeg. M en denk t /.eiis dat dio potten niet met gewoon buskruid guy. ld zijn maar een soort van chemisch preparaat bevatten dat een buitengemeen grooie kracht bezit want do slagen zijn allerhevigst. Deze machines ontploffen op de groole pleinen de kruiswegen in dó gróote straten kortom overal waar h«?t verkeer het gemakkelijkst is. Te ver geefs echter heeft men overal den grond opge dolven die inderdaad helsche werktuigen ont snappen aan allo nosporingen. G r o o t-b rittaxxiex Londen, 23 October. Do Times berigt dat de generaal Simpson als .opperbevelhebber van het Engelsch leger in het Oosten terug is geroepen. Wie zijn opvolger zijn zal wordt nog niet gemeld. Volgens heden ontvangen depêche van den admiraal sir E. Lyons hebben de Russen zelve de vestingwerken van Öczakoff, of althans een gedeelte daarvan in de lucht doen springen. Dc voormalige minister lord Wharnclijfe is heden overleden. In de vergadering flor maatschappij van landbouw in'Staffordshire laatsledon woensdag gehouden sprak do voorzitter graaf van Har rowby eeno zeer oorlogzuchtige en Rusland vijandige redevoering uit. Ook hij zag ie de ontzettende ophooping van oorlogsmaterieel te Sebastopol ,e.n Sweaborg het overtuigend bewijs van Ruslarids veroveringszuchtige plannen die noodwendig mot inspanning van alle krachten gefnuikt moesten worden zoodat Engeland en Frankrijk geen anderen vrede sluiten moesten dan die lol waarborg van Europa's vrede en vrijheid voor de toekomst strekte. Een bier uit Odessa ontvangen brief zegt dat hot aantal dor zieken bij hot Russisch leger in de Krim sedert den val van Sebastopol in eene vre'esselijke mate is toegenomenen dat geen einde schijnt te komen aan de transporten van kranken en gekwetsten die mon dagelijks de noor derforten ziet verlaten. s p a x j e In do Gortes-ziiting van den 15 viel het vol- gonde zonderling feit voor. Naauw waren de notulen der vorige zitting gelezen of een zeer goed gekleed persoon die zich onder het publiek bevond sprak de volgende woorden tol den hoer PorlUlavice-president der vergadering «Mijn heer do voorzitter reeds verscheidene dagon zoek ik te vergeefs den heor Infante te spreken. Het heil van Spanje en van onze koningin laat mij niet toe mijne poging langer uit te stellen. Ik ben in bezit van een afschrift van een dokument, dat ik bij den voorzitter der vergadering heb in gezonden cn ik Bekomen van do verbazing die zich een oogonblik van hen had meerster ge maakt wendden de vice-procident en de afge vaardigden de pogen naar den kant der tribune die vroeger voor het koninklijk gezin diende en waar de on bekende met eene on verstoor bare koelbloedigheid sprak »Jaagi;hem er uit Op dit hevel van den vice-president vatten tie deurwaarders don man aan hij echter ontsnapte hun trad weder voorwaarts, en riep «Ja mijne heeren het geldt hier de redding van ons vaderland en van on.'e dierbare koningin morgen misschien is het le laat I Hier is het stuk waarvan ik sprak. (,thi va ese popel)." De deurwaarders maakten zich daarop van hen meester. De markies de la Vega de Armijo raapte bet door den onbekende in de zaal geworpen papier op terwijl de heer Orénse .'iel hoofd der spnansche demokratio zich tot d-.o voorzitter en hot publiek wendende, uitriep: «Zie, dat is eerst een man die juist begrijpt hoe het regt van pêtitié moet worden uitgeoefend." is gebleken dat do man meester krankzinnig is Sedert eeii gewezen school BUJLTSCELAHJI» Een Duitsch dagblad meldde dozer dagen, dat dé generaal Wcdell en de kolonel Manteujfel wier zendingen naar Parijs en Weenen men zich herinneren zal met eeno nieuwe zending naar diezelfde hoofdsteden zouden terug koeren tijdens de onderhandelingen. Deze bewering zegt de ndépenddneekan men vrij moeijelijk gelooven onze correspondent van Bellijn bevestigt ons beden dat het ten eenén male onnaauwkeurig is' dat dé kolonel Manteujfel zich naar Weenen moet begeven en het is bij ons aan geen twijfel onderhevig dat do generaal Wedell zich niet naar Parijs zal begeven al thans met eene zending van zijne regering. Indien hetgeen ons onbekend is bij daartoe geroepen was zou het slechts om bijzondere beweegredenen kunnen zijn. y B A ra R E U B, Parijs 22 October. Er is ernstig sprake van de organisatie van een nieuw leger van 100.000 man onder bevel van generaal Can- robert welks bestemming nog niet bekend is. Niet onwaarschijnlijk is het echter dal de ope ratien van die nieuwe krijgsmagl in hot aon staande voorjaar en wel op een nieuw oorlogs- tooneél zullen aanvangen. Op last (les keizers moet de vleeschzetling in alle groolo steden des rijks worden ingevoerd. Evenwel geschiedt dit zelfs niet in allo plaatsen van het Seine—departement. Te Clermont-Eer- rand hebben de slagers aan het gemeentebestuur de toezegging gedaan de prijs van alle vleeschsoor- ten 20 centimes af te slaan mits men hen niet aan de zetting onderwierp Men beeft te Gayonne eene goudmijn ont dekt welker rijkdom niet voor die in Californio behoeft onder te doen. Het officiële dagblad van Fransch Guyana van 15 September II. kondigt de vorming aan oener maatschappij voor het exploiteren dezer mijn. Do expresstrcin die gisteren avond Lyon verlietis aangestooind tegen een trein met vee die hem voorafging. Verschrikkelijk was de schok. De drie laatste wagens van den beeslonlrein x waarvan dejeerste do voorlaalsto de 26 vee drijvers bevatte werd geheel verbrijzeld 16 personen bleven dood op do plaats 3 werden zeer zwaar gekwetst en 3 andere gekneusd. Men verneemt dal ten gevolgo van dit ongeval op alle spoorwegen een derde spoor zal worden aange legd uitsluitend voor hol vervoer van goederen en vee bestemd.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 17