MIMI .B GEN ZIE' VI BVOIiR MIDDELEN Tijdingen uit Athene van 13 dezer houden in dat de gezanten der vreemde mogendheden go wcigerd hebben de nieuwe ministers bij zich toe te laten. De admiraliteit zeer ijverig bezig met het doen bon wen cn uitrusten van eene groote flólille kanonneer en mortierboolen, die onder het too- zigt van officieren der's rijks marinewerven op verschillende particulieje werven gebouwd wor den. Zij moeten allen schroefs toom vermogen heb ben en de mortierboolen zullen ongeveer 70 ton meer melen dan de tot hiertoe gebezigde. De proeven welke thans bijna wekelijks met nieuwe voor de dienst in do Krirn bestemde ka nonnen genomen worden vallen doorgaans niet gelukkig uit. Zoo barst te eergisteren, te Shecrnes weder een stuk geschut volgens een nieuw stel sol gegoten, en worden twee artilleristen daardoor gedood terwijl de kapitein Inglefield en de luite nant G :)loule vrij ernstig gekwetst zijn. S S fi s li B IJ ZS, Parijs 18 October. Naar men verneemt hecft graaf Iflorny op zijn verzoek een gehoor gehad bij keizer Napoleon en dezen het noodzake lijke voor oogen gehouden van het sluiten des vredos waaraan het land zooveel behoefte heeft Napoleon lil heeft don voorzitter van liet Wet gevend Ligchaam welwillend aangehoord doch heb tevens verklaard dat hij zijn betoog aan keizer Alexander moest zenden. Zoo lang deze niet de woslersche mogendheden te gernoel kon en de waarborgen geeft die zij gcregtigd e verpligt zijn te eischen kunnen zij'ook niet meer doen dan aan den oorlog den vrijen loo;> laten. Zekere B afkomstig van Savoije n beurtelings schoen poetster en koopman in toe- gangkaarten voor Schouwburgen te Lyon te zij geweest had den handel laten varen en leefde vnn de openbare liefdadigheid. Zijn einde voe lende naderen liet hij aan een zijner neven te Charnouti'x schrijven om hem de oogen te komen sluiten. Deze laatste wetende dat zijn bloedverwant zeer gierig was snelde ten spoedigste toe door het vooruitzigt ccner erfe ms verlokt maar op het gezigt van de hoogst armoedige slaapstede waarop de zieltogende rustte vreesde hij de reiskosten kwijt te zullen l ijn. Zijne onzekerheid hield op, om voor eene droevige weikelijkheid plaats te maken toen öe oude koopman in foegangkaarten op zijn schoen poetsers bankje wijzende tot hem zeide dit is alles wat ik heb kunnen winnen bewaar het zorgvuldig en daarna stierf. De teleurge stelde erfgenaam gaf het bankje een hevigeu schop zoodat hot vermolmde hout aan stukken sprong een metalen klank deed zich hooren veroor zaakt door goudstukken die zich in eene doos u t dubbelen bodem bevonden,henevens 5 bank noten van 1000 francs drie oostenrijkscha spoorweg actiën en drie coupons van vijf francs rente der laatste leening. Het is thans officieel dat het huis Rotschild concessie heeft gekregen tot het opriglen, te Wce- ncn, van een credit-insUdling in navolging van het Fransche credit mobilair. De verkoop der Ilali- "umschu spoorwegen aan de Fransch-Oostenrijk 5cbe spoorwegmaatschappij wordt echter betwij •>id. De Monileur Algèrien zegt dat do zwervende .bieren met houwen en 'plinten aanvangen. 1 cheidene van hen zijn mot de ondernemers in nderhandeling getreden over bet bouwen van. woningen tot den prijs van 3500 francs voor fwoning. Do uitvoer van wol uit Alge ;t reeds bet bedrag van een millioen pon leen over het eers'o halfjaar van 1855 Aan de Polen die zich in dat land bevin - r- nedegedeeld dat vrije ovortogt en verblijf kuci ann diegenen onder hen verleend zullen -V cn die zich in het korps lurksche kozakken viilen doen inlijven. Het blad Akhbar zegt dat c ic kern van een poolsch legioen zulleu vormen v c latTir tot vrijmaking van hun vaderland bestemd cal rijn. b; narijsche slagers komen heftig op tegen de vleesckcetling en elleen met dwang onder werpen zij er zieh aan. Do wijnoogst-berigten uit do zuidelijke lenlen luiden gunstig zoowel in hoe- v; >{oo: f,is in hoedanigheid zal de oogst van dit piar dien van hel vorige aanzienlijk overtreffen De vereenigde vloten hebben den 17 dezer e drie forten van Kinburn gebombardeerd. Do 1500 man sterkte bezetting onder bevel van ■en generaal Konovoich heef! zich mot 70 monnen over gegeven en krijgsgevaugen ver j ir'ï 'Jet verlies der geallieerden is onbe fi'iend .lat der Kussen bedraagt 120 dooden gekv.*.-;$'i>n. Dm vloten hebben het anker voor monding van den Dnieper geworpen. Deze i slólltog verzekert den toegang tot die Oer en snijdt voor den vijand alle gemeenschap r zee tusschen Oiessa en NioUieff af. b e l g i el Men schrijft van Eltville den 14 October, (zoo leest uien in de In dépendance). Gisteren bevonden zich de gouverneur der kinderen van prinses der Nederlanden Marrianne alsmede de hovenier van H. K. HL in eene zeilboot met de beide zonen van gez&pden hovenier en zeilden von Ertbach naar Eltville. Op het oogenblik toen zij gereed stonden om de zeilen te reven deed een windvlaag het kleine vaartuig omslaan en de vier personen die er zich in bevonden vonden den dood in de golven. De badplaats Spa ontvangt nog voortdu rend nieuwe bezoekers. Blijkens de laatste lijsten is hun aantal sedert den aanvang van het bad- saisoen tot 7,334 geklommen. De hertog en de hertogin van Brabant wor den in de eerste dagen van de volgende week uit Parijs terug verwacht. Gelijktijdig keeren do koning en de graaf vnn Vlaanderen uil de Ardennes weder, JONGSTE BU11ENLANDSGHE TIJDINGEN Ma» id '21 October. De beurs is ten gevolge der paniek door de cholera veroorzaakt geheel verlaten. Er had geenc affaire plaats. Do regering heeft eene vrijzinnigeherk ezing van het douanen- stelsel toegezegd doch zal tevens be belangen van Catalonie in bet oog h- ud n. Hamburg 21 October. Men verneemt uil Koppenhagen dat een ministerieel departement tot stand gebragt is. vooz de binnenlandscho aan - gelegendheden die gemeen zijn nan alle gedeel ten van de Deenschs monarchie MEDEUEELÏNGEN". De regeling van den prijs van het vlecsch te Parijs blijft in groote mate de aandacht trekken van het publiek, gelijk te wachten was hebben zich tegen deze reglementering vele stemmen verzet. Het gouvernement heeft het te dien einde niet ondienstig geacht eenigc mededeelmgen daaromtrent te doen welke voorkomen in den Constitutionnel en waarvan wij het voornaamste hier overnemen. Hulde doende aan het heilzame van' het beginsel van vrijheid of ruiling meende men het in dit geval niet zuiver te kunnen of te mogen toepassen. Dc duurte van het vlecsch vindt hare reden in de werking van algemeen e oorzakan tevens ook in die van het monopolie der slagtcrs(het is natuurlijk altijd van Parijs dat hier gesproken wordt). De afschaffing nu van dit laatste en dus de geheele vrijlating van den handel in dit artikel, zon wel van invloed geweest zijn op den prijs maai de werking der algemeene oorzaken van duurte zou ze niet hebben weggenomen. Niet onwaarschijnlijk was het tevens dat de plotselinge overgang van het stcïecl van monopolie tot dat van vrijheid van handel bij de nu bestaande duurte onge legenheden zoude veroorzaakt hebben waardoor de waardij van dat laatste stelsel vooral geleden zou hebben. Men bedacht daarom eenen middenweg en nam dien der regeling van den prijs te baat, welke het monopolie io zooverre instandhoudt, dat bepaalde personen bevoegd worden verklaard tot het vcr- koopen, maar voor een bepaalden prijs. üc regeling van dien prijs zal steunen. 1. Op den prijs die gemiddeld gedurende 14 dagen voor vleesch op de markten van Sccaux en Poissy is besteed ge worden. 2. Op de verkochte hoeveelheid van zuiver vleesch. Tot goed begrip hiervan dient men te weten datgelijk tot nu toe de vleesch-markt te Parijs ingerigt is van iederen aankoop het gewigtde soort en den prijs'waarvoor het verkocht istelkens aanteekening wordt gehouden; terwijl men de hoeveelheid van enkel vleesch kan opmakenvoor iedere soort, uit de opgaven, welke de slugters aan de beambten der belastingnn moeten doenwanneer zij het vleesch uit het slagt huis brengsn. De berekening van den prijs zal nu aldus geschieden Men constateert welk getal hoesten in het Abattoir aanwezig was hij het ingaan der 14 dagen en voegt daarbij het getal dat in dc eerst volgende 12 dagen ter slagting is ingekomen. Van deze wordt het getal geslagte heesten geuomen waarvan de prijs bekend is. Van dien totalen prijs wordt afgetrokken wat gerealiseerd wordt door den verkoop van vet, van het leer, afval en beenderen, en zoo verkrijgt men den prijs waardoor de kosten van inkoop kunnen gedekt worden. Evenwel moeten nu nog berekend worden de door de slagters aan belastingen onkosten enz. gedane verschotten cn eene rede lijke winst. Zoo dit gesteld wordt op 30 ceniimes de kilogram wijst eene berekening, in den Constitutiomel voorkomende, het resultaat aau -. dat ieder pond vleesch (kiligram) naar eenen gemiddelden prijs van 1 fr. 33 of 34 centimes zal moeien ver- kochl worden of wel 1 fr. 74 de stukken van de beste, en 94 centimes die van de minste qualiteit. Deze prijzen worden verkregen door de berekening van de gemiddelde waarde van het te slagtcn vee op 459 a 460 f. het stnlc. Het getal geslagte beesten wordt berekend op 2800 in de 12 eerste dagen. Hiervan de voordeelen van bovengenoemde zaken, als vet, leer, enz afgetrokken zijnde, benevens het voordeel van den verkoop der heenderen tegen 20 centimes de kilogramverkrijgt men de som van inkoop cn waarde van het zuiver vleesch. Zoo hier nu tegenover wordt gesteld het bedrag van het gewigt daarvan en de 30 centimes hiervoren bedoeld er bij worden gevoegd kan men juist voor elke soort de waarde berekenen, volgens welke moet verkocht worden. Men verhaalt dat Leander errukt door de bekoorlijkheden van Héroeene jonge priesteres van Venus {des nachts de Hellespont overzwom, om haar te gaan zien. Tot in 1810 heb ben de geschiedschrijvers de waarheid van dit feit ontkend, zich beroepende op de onmogelijkheid. Den 3 Mei van dat zelfde jaar logenstrafte lord Byron die geschiedschrijvers op de schitterendste wijze en bevestigde- een van de treffendste geschiedenissen der oudheid. Vergezeld van den luitenant Ekenheatvan het Engelsche fregat Salsette wierp hij zich van het Kasteel Sestos in Enropa iu zee' en kwam steeds door zijn medgezel gevolgd aan het fort Abydos in Azie aan. De afstandwelke deze beide koene zwemmers hadden af te leggen bedraagt ongeveer vier Engelsche mijlen. Men weet niet in hoeveel tijcl die overtogt werd volbragtmaar men weet dat de beide sloepen van het fregat Salsettehet ec ne 1 uur 5 minuten en he andere j uur 10 minuten noodig hadden Lord Byron kwam met vijf koortsdagen 'en de luitenant met één dag vermoeidheid vrij. Deze twee bekwame zwemmers ?ijn dezer dagen overtreffen door een jeugdigen Creool af komstig van Saint Croix des Antilles. Die jongeling heeft de Sond tussclien het kasteel overgezwommen. De. breed meer dan vier Engelsche m hem niet toelatende om den is hij van zijnen weg afgci twee mijlen van Ilelsingho: geheel een afstand uitmaal slechts 2 uren en 40 mi Deensch officier cn drie sto in eene sloep Aan de beschouwing vai Economist de volgende rege De oorzaak van den kan niet gelegen zijn in den Naarmate de bank meer cijfer van hare waarde in p som van gedisconteerde effei 'Het laat zich niet vermoed® 'ontstaan zijn. Zeker is het de betaling van liet uit Er door den aankoop van Gou stellige!. Hoe is dit goud l door het aankoopen van pa) en andere groote steden van naar Engelandwaar het bedoelde goud te betale dering van waarde in portef Maar boe is dat papier wegens de omstandigheden gekomen is, cn in geene bet Ware elft zoo dan kon men conteren en zoo de fiiiale ai Evenwel dit schijnt zoo niet allen tijde ligt er bij de l pier op Engeland hetwelk van den handel te voorzie elkander naar Engeland vo daarmede de bovenvermelde Doch hoe zal nu dc bèho ontstaan is op de markten papier op Londen zal voe den wisselkoers verhoogen. is ontnomener zal daal naar Engeland geboren v terug te houden zal de hg disconto te verboogenbet brengenweldra echter plaats vinden hoezeer het numerair vordert eene ve; te weeg xnoet brengen f verboogen. 7,oo de bekeuring geschiedt wegens een gedeeite van een gesiagt stuk vee of wegens afzonderlijke stukken vleesch, onverschillig of deze van één oi meerdere stukken vee afkomstig zijn, indien het bekeurde vleesch minder dan 10 Ned. pond. bedraagt eene boete van 3 minder dan 10-25 IN. p. eene boete van- 5 25-50 50-100 y> 100-150 150 IN p en daarboven - 7,50 - 10 -15 r - 20 Ingeval er verschil omtrent het gewigt tusschen de verbalisanten en den eigenaar of vervoer der bestaat, hetwelk op de hoegrootheid der boete van invloed zoude zijn, zal dit des noods in de stadswaag worden onderzocht. Boven en behalve deze boete zal het bekeurde vleesch worden verbeurd verklaard ten zij de eigenaar of vervoerder in de begraving daarvan heeft toegestemd. Art. 18. Wanneer aan vleeschhouwers en spekslagers bij de slagting mogt blijkendat het vleesch geheel of ten deele ongansch of voor de gezondheid schadelijk iszullen zij zich van eene bekeuring kunnen vrijwaren door zich tot den commissaris van politie te wenden met het verzoek, dat met het vleesch worde gehandeld als in de artt. 13 en 15 is bepaald, welk ver zoek alsdan echter moet zijn gedaan vdór dat eenig onderzoek door de desbevoegde beambten naar de hoedanigheid van zoodanig geslagte is ingesteld. Art. 19. De beambten van politie en de keurmeester zijn verpligt bij hun onderzoek de Bkodwkbshaven komen Trio kap lestown Ann Ulii New-Coslle beid e na Jon üennie kapt. V naar Schiedam, 22 5 Tak van Jlotterda kapt. J. C. Tromp de Goede Hoop he Hellevoetslnis per i wcrsliaven het kofsc. O. Sap van Memel ri binnendoor naar dt'sioli- 20 dito. Uilgeieild Stad Dordrecht kapt J. H. S'uit van Dordrecht naar Londen. h x ui s: STAD ZIEBIKZES ^eilureude ile maand OCTOBER Ban Y.ierikzeeI Van Rotterdam. Zo"dag '28, 'smidft. 12 »j. I Za'urd.-ig 27, 'smorg. 6 Woensd?g3l 's morg, I Din^sdag 30, 8 3toomboo i s m 3t TUSSCHKH MIDDELBURG ZIERIKZEF BERGEN OP ZOOM (THOLEN) BENEVENS VAN MIDDELBURG OP ANTWERPEN ENZ. Ban Middelburg Maandag!), 'smorg. 8 u Vrijdag 26, 11 Va Ban Middelburg Woensd. 31, 's morg. 3 Woensd. 24, 10 Ban Tholen Zaturdag 27, 's inorg.lOVa u- Dingsdag 30, 'Mni'Ui.12 Van Antwerpen. Donderd.18, smorg 4 Donlerd. 25, IOV2 (DIENST TUSSGHKN «11 DE1.BURG EN ROTTERDAM») Kaar Middelburg Dond et tl,18, 'smorg, 5 Viijdag 19, 0 Z«tuHag20, 7 Zondag 21, Kaar Rotterdam Donderd. 17.' smorg 10 Vrijda* 19, iOc/2 Zaturdag 20,'smi'id 12 Zondag 21, 12 De diligence zal van Zierikzee l'/j uur na de afvaart d< r stoomboot van Rotterdam naar Middelburg en van Mid. delburg naar Rotterdam ''a uur na de afvaart der stoom boot rijden. (DIENST TUSSGDKN V LISSINGEN EN ROTTERDAM.) V,n Vlissingen. Iederen Maandag, Woens dag en Vrijdag, 'smorgens ten 8 ure, na aankomst der stoomboot van Bteskens. Van Rbileidam. lederen Dingsdag, Don- derdag en Zaturdag 's mor gens ten 9 ure, na aankomst van den eersten trein uit 'sllage. De diligence zal van Ziciikzec l'/2 uur na deafvaait der stoomboot van Rotterdam naar Vlissingen en van Vlis- singen naar Rotterdam >/2 uur na dc afvaart der stoom boot lijden. 227ste stmts-hotek'j Bij/de Klasse. 1 Klasse 11 Lijst no. 576; 9764. 12002, 12802, 13551, 13GI2, 13720, 13921, 13i 13. 14670, 15127, 15215. 15215, 15608, i67f6I72SG en 1S397 ieder, f' 100 no, 5186. 16263 cn 17220 ieder 300. no. 6790. 7662 en 12808 feder 100 no. 89)2, !\)6>' cn i9~8? iedof 1000. mmi ui u pvioucicu an 1 ,rj 1 1 <3UU rn 2 De leverancie von 800 Ktib. el Schelpen in 3 porceelen. De Bestekken dier werken zijn verkrijgbaar hij den Boekhandelaar van DISHOECK te Zie- riïtzee terwijl tie verlangde inlichtingen en aan wijzingen hij de Commiezen en Dijkba/e» ie bekomen zijn. Zierikzee den !9 October 1855. De Centrale Directie voornoemd B. C. CaU Voorzitter. de JONGE Onivanger-GriIfter De Notaris J. M. BOÜVIN zal op Dingsdag 30 October 1855, s' morgens ten 10 ure precies ten verzoeke en wornhuize van den heer A. van den OEVËK aan den Hoogen- dijk te Oosterland publiek presenteren te ver knopen Eene partij Meubilaire goederen waar onder een Notenhout KABINET MANGEL TAFELS STOELEN een groote FAUTEUIL KAGCHELS LAMPEN een extra mooi Por- celeiti KOFFIJ' en THEE-SERVIES mei ver gulde randen en andere goederen meer. Bij'de Uitgevers dezes, Erven A. de VOS is te bekomen ZEEUWSCHE DUINVREUGD, bevattende meer dan 150 op ver schillende gele gen lieden toepasselijke Gezelschaps-Liederen. 2de druk Prijs 40 cis. ËNGELSCH en FiUNSCH WOORDENBOEK. Prijs 40 ets. DE SCHIJNDEUGD OP HET TWEEDE SCHAVOT, behelzende de laatste Levensbijzonderheden van wijlen den beruchten Deugniet joiiaN cato kamerling of abraham mogaris. 2de uitgaafvroeger f 80 thans 25 cis. Alsmede vele soorten van fj|iie platoai allerliefste zeer goedkoope preiiteboekje» waaronder Winterlooveren, Lenteknopjes, Herfst- tuiltjes Zomerbloemjes Rijmbijbel Vergeet- 111 ij—niet Nieuwe Nederlandsche Vertellingen in Proza en Poëzij Nieuwe Nederlandsche Prentenboek met vele honderde Platen enz. enz* ter stads- drukkerij van de erven a. 1)e vos*

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 16