«irdag 21 October. 1854 NIEUWSTIJDINGEN I regterlijke uitspraak te worden verbeurd ver klaard, in welk geval, bij veroordceling, de kosten, op de in beslag neming gevallen vullen komen ten laste van den bekeurde. Art' 14. Voor het geval datvoodanig vleesch ongansch wordt bevonden, vonder dat kan wor den opgespoord aan wieri het toebehoort of door wien het vervoerd is, zal daarvan mede proces verbaal worden opgemaakt en hetzelve op gelijke wijze begraven worden, doch de huid ten bate der gemeente of van den eigenaarzoo die zich daartoe mogt aanmelden worden verkocht. Art. 15. Indien echter slechts een gedeelte van het vleesch ongansch of bedorven ol bij ge- bruik voor de gezondheid schadelijk bevonden wordtdoch het overige gedeelte nog ten gebruike dienstig wordt geoordeeld, geschiedt de uithak king daarvan in tegenwoordigheid van den keurmeester. Art. 16. De huid van geslagt veevan welk het vleesch geheel of ten deele ongansch of voor de gezondheid schadelijk is bevonden val aan den eigenaar, zoo die bekend is,gelaten worden. Art. 17. De straffen gesteld op overtreding der verbodsbepalingenvervat in art. 3 en 4 zullen zijn als volgt: zoo de bekeuring geschiedt wegens hel vleesch van eer/geheel rund eene boete van20 varken of kalf eene boete van - 10 DIS PRIJS DER. ADVERTENTIE* IS: Gewone 1U cents tie regel. 'Boekaankoncligingen 5 cents tie rein-f Geboorte-Huwelijks- en DoocUicngten van 1S regels af 1.. .Zegelrcgt voor ietlerq plaatsing 35 cents. De Inzending der Advevteutien kttn geschieden tot Dingsdag en Vrijdag,' vóór'11 ure des morgens. schaap lam 5 - laan, 101 uei ncKomen uur pt'uuvim: »cigu..u...6 hij den Burgemeester beboeren aan le melden, Zierikzee den 24 October 1855. C J FOKKER, Voorzitter. C. de JONGE Secretaris. Het Hervormd Armbestuur maakt dankbare molding van eene gift van ƒ5 door den Heer Jb. Ochtman namens een onbekende aan den voorzitter ter hand gesteld, 7,ierikzee 26 October 1855. VERDOOREN Voorzitter. J. L. de JONGE Secretaris. BINNENLAND. Zierikzee, 26 October. Naar men verneemt is A. J. U Bosschart. geweren ambtenaar aan bet postkantoor te Middelburg door het provinciaal geregtshof van Zeeland verwor.cn naar de open bare teregtrilting van dat hof en zal de behan- deling der zaak plaats hebben op vrijdag den 23 November. Den 22 dorer hoeft er in bet paleis van Z.M. Willem 11 eene vergadering plaats gehad van de hoofdcommissie van het metalon kruis waar onder meerdere punten ook behandeld moet zijn geworden dal nopens de oprigting van het monument Ier eere van wijlen koning Willem 11. Men schrijft uit Amsterdam van 23 dezer Als blijk hoezeer do nederlandscbe goedhar tigheid ook het eigendom is van de eenvou digste der arbeidende standen in ons land moge bet volgende dienen. Velen onzer sladgenooten die in de laatste dagen het omsloten terrein betra den van den Dam om een blik te werpen op de ontgraven funderingen van den voormaligen waag zagen op dit terrein een blikken bus met bet op schrift Voor de arbeiders the daarvan de helft laten slaan ten behoeve der havelooze kinderen. Zaturdag laatstleden moest die bus geledigd worden als zijnde (zoo als de arbeiders het noemden) vol tot aan de keel toe. Aan zijver-eii kopergeld leverde zij dan ook 27,40 in 12 werk dagen uit en de arbeiders waren bij de verdeo- vnn bet hunne ren en daarom, ten de weinige oofdelijk uit de hekken echter en ccno opinre idenlijk Mijn seling ongesteld ,e uren overle- weiluwe mot bun eigen zak" ren; maar die lemen en wal aartsto wegen, escheidenheid de een tijde- te geven óók le vruchten op ui drie dagen in Gelderland a bet postkan- tuchthuisstraf ontvreemden van •-'ft'ii aio vu nuisiciuaui Utrecht en andere sleden wordt ook te Kampen eene meel- en broodfabriek opgerigt ten einde goedkooper brood aan de inwoners le leveren Den 22 dezer heeft in het gehucht Vrus- sennich gemeente Heerlen provincie Limburg, een felle brand gewoed bij die gelegenheid is de heer burgemeester dier gemeente door schrik bevangen plotseling overleden terwijl een tweede persoon in doodsgevaar zou verkeeren De firma G. en H. Salomonson te Almelo, heeft, een bedrag van niet minder dan ƒ202,000 deel genomen in de kapitale uitbreiding van 11 ton nominaal der Overijsselsche kanalisatie maatschappij en zich bovendien naar wij ver nemen bereid verklaard ook nog de deelneming voor de stad over te nemen. Rij de ingenomen beid niet het plan en de gunstige vooreitiigten der maatschappij bestaat er genoegzame zeker heid dal de.aandeelhouders nagenoeg eenstem mig zullen deelpemen en dat de financiële he rwaren der maatschappij zpllen overwonnen zijn. De vaart op het kanaal wordt van dag lot dag, levendiger. Er zijn iu deze naaaiui oogenblikken geweest waarop meer dan dertig schepen gelijktijdig in de haven lagen. Den 19 October had in hel cuncerlhuis t0 Groningen de algemeene vergadering van de al- gemeene vereeniging tegen het pauperisme bij de arbeidende klassen van den minder gegoeden stand plaats. Uit de korte toespraak van den voorzitter dor vereeniging 5'. Blaupot ten Cate bleek o. a. dal hel aantal leden vermeerderende was dot verschillende inriglingen ook buiten dezo provincie lot haar toetraden on dat de vereeniging zich mogt verheugen in den bijval der hooge regering. Ten slotte werd bepaald in do volgende ver gadering te behandelen de vraag van het wen- schelijke in verband met de oprigting van broodfabrieken ter betere voeding van de bevordering aldaar van maïs of turksch koren also. a. meer voedzaam dan tarwe. ÜITENLAND. RUSLAND-TURK IJ E, Het getal der vuurmonden- ló Kinbürn buit gemaakt bedraagt volgons den Moniteur 174. Van tijd lot tijd ontploft te Sebastopol 'cenig lielsch werktuig. Den 15 goschiedde dit nog te Karabelnaya doch niettegenstaande de naauwkenrigste nasporingen heeft men nog geen dier machines kunnen ontdekken omtrent wier zamenstelling do geallieerden zoo gaarne zouden zijn ingelicht. Te oordeelen naar de overblijfselen vermoedt men dat hel kegelvor mige aarden vazen of potten zijn begraven in den grond ook wordt voorondersteld dat er een uit den grond komende hout of nagel aan vast zit trapt men op uien bout dan moot hij met geweld in de vaas teruggaan en door deze wrijving of drukking of door een bak te breken die met ontvlambaar vocht gevuld is brengt die hout de ontploffing le weeg. Men denkt zelfs dat die potten niet met gewoon buskruid gevold zijn maar een snort van chemisch pn-paraat bevatten dat een buitengemeen groote kracht bezit want de slagen zijn allerhevigst. Deze machines ontploffen op de groote pleinen do kruiswegen in do groote straten kortom overal waar het'verkeer het gemakkelijkst is. Te ver- geefs echter heeft men overal den grond opge dolven die inderdaad helschc werktuigen ont snappen aan alle nasporingen. G R O O T-B RITTANNIEN Londen, 23 October. De Times herigt dat de generaal Simpson als opperbevelhebber van het Engelsch leger in het Oosten terug is geroepen. Wie zijn opvolger zijn zal wordt nog niet gemeld, Volgens heden ontvangen depêche van den admiraal sir E. Lyons hebben de Russen zelve de vestingwerken van Oczakoff, of althans een gedeelte daarvan in de lucht doen springen. De voormalige minister lord Wharncliffe is bedeu overleden. In de vergadering «lor maatschappij van landbouw in 'Staffordshire laatsteden woensdag gehouden sprak do voorzitter graaf van Har rowbg oenó zeer oorlogzuchtige en Rusland vijandige redevoering uit. Ook hij zag in de ontzettende ophooping van oorlogsmateriaal te Sebastopol en Sweahorg het overtuigend bewijs van Ruslarids veroveringszuchtige plannen die noodwendig meZ inspanning van alle krachten gefnuikt moesten worden zoodat Engeland en Frankrijk geen antieren vrede sluiten moesten dan die tot waarborg van Europa's vrede en vrijheid voor de toekomst strekte. Een hier uit Odessa ontvangen brief zegt dat hot aantal dor zieken bij het Russisch leger in de Krirn sedert den val van Sebastopol in eene vreesselijke mate is toegenomen en dat geen einde schijnt te komen aan de transporten van kranken en gekwetston die men dagelijks de noor- derforlen ziet verlaten. SPANJE In de Cortes—zitting van den 15 viel hot vol- gonde zonderling feit voor. Naauw waren de notulen der vorige zitting gelezen of een zeer goed gekleed persoon die zich onder het publick bevond sprak de volgende woorden tot den hoer Tortilla, vice-president der vergadering «Mijn heer do voorzitter reeds verscheidene dagen zoek ik te vergeefs den heer Infante te spreken. Het heil van Spanje en van onze koningin laat mij niet too mijne poging langer uil te stellen. Ik ben in bezit van een afschrift van een dokument, dat ik hij den voorzitter der vergadering hel) in gezonden en ik Bekomen van de verbazing die zich eon oogonblik van hen had meerster ge maakt wendden de vice.procident en de afge vaardigden de oogen naar don kant der tribune die vroeger voor liet koninklijk gezin diende en waar de onbekende met eene onvorsloor bare koelbloedigheid sprak «Jaagt hem er uit Op dit bevel van den vice-president vallen de deurwaarders den man aan hij echter ontsnapte hun trad weder voorwaarts en riep «ja inijne hoeren het geldt hier de redding van ons vaderland en van on/e dierbare koningin morgen misschien is liet le laat I Hier is het stuk waarvan ik sprak. [Ahi vil esc popel)." De deurwaarders maakten zich daarop van hen meester. De markies de la Vega de Armijo raapte liet door den onne'kende iu de zaal geworpen papier op terwijl de heer Ore.nse .iet hoofd der spaansche dortio'kratio zich tot <|-.j voorzitter en hot publiek wendende, uitriep: «Zie, dat is eerst een man die juist begrijpt hoe liet regt van petitie moet worden uitgeoefend." Sedert is gebleken dal do man eeii gewezen school meester krankzinnig is ariiscHtaza Een Duitsch dagblad meldde dezer dagen, dat de generaal Wedell en de kolonel Al anten/fel wier zendingen naar l'arijs en Weenen men zich herinneren zal met eene nicuwo zending naar diezelfde hoofdsteden zouden terug koeren tijdens de onderhandelingen. Deze bewering zegt de fnde'pendunce. kan men vrij moeijelijk pelooven onze correspondent van Bellijn bevestigt ons lieden dat bet ten eenen male oirnaauwkeutig is dat de kolonel Mantcuffel zich naar Weenen moet begeven en het is hij ons aan geen twijfel onderhevig dal do generaal Wedell zich niet naar Parijs zal begeven althans met eeuo zending van zijne regering. Indien hetgeen ons onbekend is hij daartoe geroepen was zou liet slechts om bijzondere beweegredenen kunnen zijn. r B A N tt R IJ B. Parijs 22 October. Er is ernstig sprake van de orgnnisatio van een nieuw leger van 100.000 ntan onder bevel van generaal Can- robert welks bestemming nog niet bekend is. Niet onwaarschijnlijk is het echter dat de ope ration van die nicuwo krijgsmagt in hot aan staande voorjaar en wel op een nieuw oorlogs- tooneêl zullen aanvangen, Op last des keizers moet de vleeschzetting in alle groote steden des rijks worden ingevoerd. Evenwel geschiedt dit zelfs niet in allo plaatsen van het Seine—departement. Te Clerrnonl-Fcr- rand hebben de slagers aan hot gemeentebestuur de toezegging gedaan de prijs van allo vleeschsnur- ten 20 centimes af te slaan mits men ben niet aan de zetting onderwierp Men heeft to Cayenne eenegoudmijn ont dekt welker rijkdom niet voor die in California behoeft onder le doen. Het officiële dagblad van Fransch Guyana van 15 September II. kondigt de vorming aan ooner maatschappij voor hot exploiteren dezer mijn. Do expresstrein die gisteren avond Lyon vorliet, is aangeslootnd tegen een Ireiu met vee. die hem voorafging. Verschrikkelijk was de schok. De drie laatste wagons van den bcestentroin waarvan dejeersle do voorlaatste de 26 vee drijvers bevatte, werd geheel verbrijzeld; 16 personen bleven dood op de plaats 3 werden zeer zwaar gekwetst en 3 andere gekneusd. Men verneemt dat ton gevolge van dit ongeval op alle spoor wegen een derde spoor zal worden aange legd uitsluitend voor hol vervoer van goederen en vee bestemd.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 15