«MIMEN ZEE' VIHVOER MIDDELEN Tijiiinfjeti uil Athene van 13 dezer houden in dat de gezanten der vreemde mogendheden ge weigerd hebben do nieuwe ministers hij zich toe ie laten. Do admiraliteit ^is zeer ijverig bezig met hel doen bon wen en uitrusten van eene groote flotille kanonneer en mortierhooien, die onder liet too- rigl van officieren der 's rijks marinewerven op verschillende particuliere werven gebouwd wor den. Zij moeten allen schroefstoomvermogen heb ben en de morlierhoolen zullen ongeveer 70 ton meer melen don do tot biertoe gebezigde. De proeven welke thans bijna wekelijks met nieuwe voor de dienst in do Krim bestemde ka nonnen genomen worden vallen doorgaans niet gelukkig uit. Zoo barstte eergisteren ie Sheernes weder een stuk geschut volgens een nieuw stel se! gegoten, en werden twee artilleristen daardoor gedood terwij! de kapitein Ingtefield en de luite riant G J/oule vrij ernstig gekwetst zijn. r a a s a a ir a. Parijs IS October. Naar men verneemt beeft graaf ülorny op zijn verzoek een gebooi gehad bij keizer Napoleon en dezen het noodzake lijke voor oogen gehouden van bet sluiten des vredes waaraan het land zooveel behoefte beeft. Napoleon lil lieeit den voorzitter van bel Wet gevend Ligchaam welwillend aangehoord doch heb tevens verklaard dal bij zijn betoog aan keizer Alexander moest zenden. Zoo lang deze niet de weslersche mogendheden te gemoet kon.i en de waarborgen geeft die zij geregtigd e verpligt zijn te ciscben kunnen zij-ook niet; meer doen d.iri aan den oorlog den vrijen loop laten. Zekere I) afkomstig van Savoije n i beurtelings schoenpoclsler en koopman in toc- gangkaarten voor Schouwburgen te Lyon te zij geweest bad den bande! laten varen en leefde van de openbare liefdadigheid. Zijn einde voe lende naderen liet bij aan een zijner neven te Ghrunouu x schrijven oin hem de oogen te. komen sluiten. l)eze laatste wetende dat zija bloedverwant, zeer gierig was, snelde ten spoedigste toé door het vooruitzigt oener erfe nis verlokt maar op het gezigt van de hoogst armoedige slaapstede waarop de zieltogende ruslto vreesde hij de reiskosten kwijt te zullen >ijn. Zijne onzekerheid hield op, om voor eene droevige werkelijkheid plaats temaken toen fle oude koopman in toegangkaarten op zijn schoen poetsers bankje wijzende tol hem zeide dit is «lies wal ik heb kunnen winnen bewaar bei zorgvuldig en daarna stierf. Do teleurge stelde erfgenaam gaf bel bankje een hevigen schop roodal hot vermolmde bout aan stukken sprong en metalen klank deed zich hooron veroor- ziakt door goudstukken die zich in eene doos ui-'l dubbelen bodem bevonden,benevens 5 bank noten van 1000 francs drie oostenrijkscba spoorweg actiën en drie coupons van vijf Francs rente der laatste leening. Het is thans officieel dal het buis Rotschild eonerssie beeft gekregen tot het oprigten, te Wre- neuvan een credit-instelling in navolging van het renscho credit mobilair. De verkoop der lub- aanscbo spoorwegen aan de Fransch-Oostenrijk - scbe spoorwegmaatschappij wordt echter betwij «id. De ilonilcur Algèrcn zeel Hat do zwervende Arabieren met bouwen en 'planten aanvangen, v vscheidene van hen zijn mat de ondernemers in n terbandeling gelreden over het bouwen van. woningen tot den prijs van 3500 francs voor ■re woning. Do uit»oer V3n wol uit Alge rl reeds bet bedrag van een miltioen pon 'en alleen over hel eers'o halfjaar van 1855 Aan de Polen die zich in dat land bevin medegedeeld dat vrije overtogl en verblijf .an diegenen onderhen verleend zullen ■:n die zich in hel korps lurksche kozakken willen doen inlijven. Hel blad Akhbar zegt dsl 1 ic rn van een poolsch legioen zuileu vormen iottjr tot vrijmaking van hun vaderland b'St.-m.l zal 'ijn. o pnrijschc slagers komen heftig op tegen de vl""itktelling en alleen met dwang onder werpen zij er zich aan. wijnoogsi-herigten uit do zuidelijke teuienlen luiden gunstig; zoowel in boe- -ie I »!s in hoedanigheid zal de oogst van dit aar dien van bel vorige aanzienlijk overtreffen -ïc vereenigdo vloten hebben den 17 dezer 'p drio forten van Kinburn gebombardeerd. D,: 1500 man sterkte bezetting onder bevel van "n generaal Konowich beeft zich met 70 monnen over gegeven en krijgsgevnugen ver- aard. Het verlies Ier geallieerden is onbe lid,énd dat der Russen bedraagt 120 dooden i n gekwetsten, üe vloten hebben bet anker voor - innn üug,van den Dnieper geworpen. Deze irnwigtige stelling verzekert den toegang tot die ■;«ier en sn ijilt voor zien vijand alle gemeenschap 'r jee tusschen Olessa en Nicul&ieff af. B B r. G I E. Men schrijft van liltville den 14 October, (zoo leest uien in de Independence). Gisteren bevonden zich de gouverneur der kinderen van prinses der Nederlanden Marrianne alsmede tie hovenier van H. K. 11. in eene zeilboot mei de beide zonen van gczSgdeu hovenier en zeilden von Erlbach naar liltville. Op bet oogen blik toen zij gereed stonden om de zeilen te reven deed een windvlaag bet kleine vaartuig omslaan en de vier personen die or zich in bevonden vonden den dood in de golven. De badplaats Spa ontvangt nog voortdu rend nioiiwc bezoekers. Blijkens de laatste lijsten is bun aantal sedert den aanvang van bet bad- saisoen tot 7,334 geklommen. De hertog en de hertogin van Brabant wor den in de eerste dagen van de volgende week uit Parijs terug verwacht. Gelijktijdig keeren do koning en «Ie graaf van Vlaanderen uit de Ardennes weder. JONGSTE BUlTlïNLANDSCHE T1JDINGEN Mad id 21 October. Do beurs is ten gevolge der paniek door de cholera veroorzaakt geheel verlaten. Er had geene affaire plaats. Do regering beeft esne vrijzinnigeherk ezing van het douanen- stelsel toegezegd doch zal tevens be bolangen van Catalonie in bet oog h' ud n. Hamburg 21 October. Men verneemt ui'1 Koppenhagen dat een ministerieel departement tot stand gebragt is. vooz de binnenlandscbo aan golegendbeden die gemeen zijn aan alle gedeel ten van dn Deenscbs monarchie MEDEDEELÏNGEN. De regeling van den prijs van liet vleesch te Darijs blijft in groote mate de aandacht trekken van het publiek, gelijk te nachten was hebben zich tegen deze reglementering vele stemmen verzet. Het gouvernement heeft bet te dien einde niet ondienstig geacht eenige mcdedeelmgcn daaromtrent te doen welke voorkomen iu den Constitutionnel en waarvan wij het voornaamste hier overnemen. Hulde doende aan het heilzame van' het beginsel van vrijheid of ruiling meende men het in dit geval niet zuiver te kunnen of te mogen toepassen. De duurte van liet vleescli vindt hare reden in de werking van algemeen e oorzakan tevens ook in die van liet. monopolie der slagters(liet is natuurlijk altijd van Parijs dat hier gesproken wordt). De afschaffing nu van dit laatste en das de gebeele vrijlating van den liandel in dit artikelzou wel van invloed geweest zijn op den prijs maar de werking der algemecne oorzaken van duurte zou ze niet hebben weggenomen. Niet onwaarschijnlijk was- liet tevens dat. de plotselinge overgang van het stelecl van monopolie tot dat van vrijheid van handel bij de nu bestaande duurte onge legenheden zoude veroorzaakt hebben waardoor de waardij van dat laatste stelsel vooral geleden zou hebben. Men bedaeht, daaroin eenen middenweg en nam dien der regeling van den prijs te baat, welke het monopolie ie zooverre instandhoudt, dat bepaalde personen bevoegd worden verklaard tot het ver knopen, maar voor een bepaalden prijs. De regeling van dien prijs zal steunen. 1. Op den prijs die gemiddeld gedurende 14 dagen voor vleesch op dc markten van Sccaux en Poissy js besteed ge worden. 2. Op de verkochte hoeveelheid van' zuiver vleesch. Tot goed begrip hiervan dient men te weten datgelijk tot nu toe de vleesch-markt te Parijs ingerigt is van iedereu aankoop het gewigtdc soort en dcu prijswaarvoor het verkocht is telkens aanteekening wordt gehouden; terwijl men de hoeveelheid van enkel vleesch kan opmakenvoor iedere soort, uit de opgaven, welke de slegters aan de beambten der belastingun moeten doenwanneer zij het vleesch uit het slagt huis brengsn. De berekening van den prijs zal nu aldus geschieden Men constateert welk getal beesten in het Abattoir aanwezig was bij het ingaan der 14 dagen eu voegt daarbij het getal, dat in de eerst, volgende 12 dagen ter slagting is ingekomen. Yan deze wordt het getal geslagte beesten geuomen waarvan de prijs beleend is. Van dien totalen prijs wordt afgetrokken wat gerealiseerd wordt door den verkoop van vet, van het leer, afval en heenderen, en zoo verkrijgt men den prijs waardoor de kosten van inkoop kunnen gedekt worden. Evenwel moeten nu nog berekend worden de door de slagters aan belastingen onkosten enz. gedane verschotten en eene rede lijke winst. Zoo dit gesteld wordt op 30 ceniimes dc kilogram wijst eene berekening, in den Constitutiomel voorkomende, het resultaat aan dat ieder pond vleesch (kiligram) naar eenen gemiddelden prijs van 1 fr. 33 of 34 centimes zal moeien ver kocht worden of wel 1 fr. 74 de stukken van de beste, en 94 centimes die van de minste qualiteit. Deze prijzen worden verkregen door de berekening van de gemiddelde waarde van het te slagten vee op 459 460 f. het stuk. Het getal geslagte beesten wordt berekend op 2SOO in de 12 eerste dagen. Hiervan dc voordeelen van bovengenoemde zakenals vetleereuz afgetrokken zijnde benevens het voordeel van den verkoop der heenderen tegen 20 centimes dc kilogram verkrijgt men de som van inkoop en waarde van het zuiver vleesch. Zoo hier nu tegenover wordt gesteld het bedrag van het gewigt daarvan en dc 30 centimes hiervoren bedoeld er bij worden gevoegd kan men juist voor elke soort de waarde berekenen, volgens welke moet verkocht worden. Men verhaalt dat Leander verrukt door de bekoorlijkheden van Hóroeene jonge priesteres van Venus Jdes nachts de Hellespont overzwom, ombaar te gaan zien. Tot in 1810 heb ben de geschiedschrijvers de waarheid van dit feit ontkend, zich beroepende op de onmogelijkheid. Den 3 Mei van dat zelfde jaar logenstrafte lord Byron die geschiedschrijvers op de schitterendste wijze cu bevestigde- een van de treffendste geschiedenissen der, oudheid. Vergezeld van den luitenant Ekenheatvan het Engelsche fregat Salsette wierp hij zich van het Kasteel Sestos in Europa iu zee en kwam steeds door zijn medgezel gevolgd aan het fort Abydos in Azie aan. De afstand welke deze beide koene zwemmers hadden af te leggen bedraagt ongeveer vier Engelsche mijlen. Men weet niet in hoeveel tijd die overtogt werd volbragt maar men weet dat de beide sloepen van liet fregat Salsettehet ee ne 1 uur 5 minuten en he andere 1 uur 10 minuten noodig hadden Lord Byron kwam rnet vijf koortsdngen en de luitenant met één dag vermoeidheid vrij. Deze twee bekwame zwemmers ijn dezer dagen overtreffen door een jeugdigen Creool af- i ^omstig vau Saint Croix des Antilles. Die jongeling heeft - de Sond tusschen liet kasteel overgezwommen. De breed meer dan vier Engelsche ro bom niet toelatende om den is hij van zijnen weg afges twee mijlen van Helsingbo geheel een afstand nitinaa1 slechts 2 uren en 40 mi Decnsch officier en drie sto in eene sloep Aan de beschouwing vai Economist de volgende regr De oorzaak vau den kan niet 'gelegen zijn iu der Naarmate de bank meer-' cijfer van hare waarde in p som van gedisconteerde effej 'Het laat zich niet vermoede) ontstaan zijn. Zeker is hei de betaling van het uit Er door den aankoop van Gou stelligd. Hoe is dit goud 1 door het aankoopeu van pa; en andere groote steden v van naar Engelandwaar het bedoelde goud te bei ale dering van waarde in portel Maar hoe is dat papier i wegens de omstandigheden gekomen is, en in geene bei "Ware dit zoo dan kon men conteren en zoo de finale ai Evenwel dit schijnt zoo niet allen tijde ligt er bij de l pier op Engeland hetwelk van den handel te voorzie elkander naar Engeland vo daarmede de bovenvermelde Doch hoe zal nu de böho ontstaan is op de markten papier op Londen zal voe den wisselkoers verhoogen is ontnomener zal daa') naar Engeland geboren u terug te houden zal cle ha disconto te verhoogen hel brengenweldra echter plaats vinden hoezeer het numerair vorderteene ve: te weeg moet brengen f verhoogen. «ijn de beambten van politie, zoo zij niet dooi den keurmeester zijn bijgestaanbevoegd het verdachte vleesch tijdelijk aan te houden en verpligt het ten spoedigste aan de beoordeeling van dien keurmeester te onderwerpen. Wordt alsdan door dien ambtenaar bet vleesch ver klaard ongansch, bedorven of voor de gezondheid schadelijk te zijn, dan wordt door hen geza menlijk gehandeld als in art. 10 is omschreven. Art. 12. De eigenaar of vervoerder van aldus bekeurd vleesch is echter bevoegd te vorderen, dat dc hoedanigheid daarvan nader zal worden onderzocht en verpligt zich daaromtrent bij de bekeuring te verklaren in welk geval de beamb ten, die bekeurd hebben, verpligt zijn het vleesch inmiddels aan te houden. Hij zal zich te dien einde terstond moeten vervoegen hij den burgemeester, door wieri drie deskundigen zullen worden benoemden heëedigd. Deze zullen bij meerderheid van stemmen be slissen. De kostendaarop gevallenkomen bij bevestiging der bekeuring ten laste van den bekeurde en in tegenovergesteld geval ten laste der gemeente. Art. 13. Wanneer eenig vleesch geheel on gansch, bedorven of voor de gezondheid schadelijk wordt bevonden en te dier zake bekeurd wordt, zal hetzelve met toestemming van den eigenaar of vervoerder, voor rekening der gemeente en in tegenwoordigheid varr een' beambte der politie worden begraven, ter plaatse door den burge meester aan te wijzen. Bij weigering dier toestemming zal het worden in beslag genomen ten einde bij Bkouwkiisiia VliN komen Trio kap lestown Ann Ulis New-Gastle brille na Jon Ilennie kapt. V naar Schiedam, 22 5 Tak v3n Rotterrla kapt. J, C. Tromp de Goede H oop be Hellevoetsluis per i wershaven het kofsc. O. Sap van Memel n binnendoor naar deszon,. 20 dito. Uitgezeild Stad Dordrecht kapt J. H. S*uit van Dordrecht naar Londen. 0TOOMSCOT 5 STüll) ZIlimKZBS gedurende de maand OCTOBER E an 7-ierikzee I E an Rotterdam. Zo'-dag 28, 'smidd. 12 I Za'urdag 27,'s morg. 6 Woensdag31 's morg, 5 j Dingsdag 30, 8 3T00ffl300 T-» I B Bi 3T TU8.SCHKEI MIDDELBURG ZU5RIKZBF BERGEN OP ZOOM (THOLEN) BENEVENS VAN MIDDELBURG OP ANTWERPEN ENZ. Ban Middelburg, M.*aüdal;29, 'sniorg. 8 Vrijdag 26, 11 E an Middelburg Woensd. 31, 's morg. 3 Woensd. 24, 10 Van Tholen, Zaturdag 27, 's inorg.lOVa u- Dingsdag 30, Van Antwerpen. Honderd.18, s morg 4 Don lord. 25, 10% fj)i ËNSï' TUSSriFf EIV «If DEKHl'RG KR ROTTERDAM.) Naar Middelburg I)oude>d. 18, 'sniorg, 5 Vrijdag 19, 6 2atur-iag20, 7 Zondag 21, 8 Naar Rotterdam I Honderd. 17.' smorg 10% I Vrijdag 19, 10„2 I Zaturdag 20,'smiud 12 I Zondag 21, 12 He diligence zal van Zierikzee P/2 uur na de afvaart d<-r stoomboot van Rotterdam naar Middelburg eu van Mid. delburg naar Rotterdam uur na de afvaart der stoom boot rijden. (DIERST TUSSOPRR VLISSINGEN ES ROTTERDAM.) Van Rollet dam, lederen Dingsdag, Don derdag en Zaturdag 's mor gens ten 9 ure, na aankomst van den eersten trein uit V .n Vlissingen. lederen Maandag, Woens dag en Vrijdag, 'smorgens ten 8 ure, na aankomst der sloonV'oot van Breskens. sllage De diligence zal van Xierikzee P/2 uur na deafvaait der stoomboot vart Rotterdam naar Vlissingen en van Vlis singen naar Rotterdam uur na dc afvaart der stoom boot rijden. 227ste STAATS-J'OTBB'J Vijfae Klasse. 1 Klasse 11 Lijst no. 576; 9764. 12002, 12802, 13551, 13012, 1^720, 13921, 13113. 14670, 15127, 15215. 15215, l5fi5<S, 16716. 1728(1 en 18397 ieuer. f 100 „0. 5186. 16263 en 17220 ieder 300. ito. 6790. 7662 en 12808 feder 10') no. 66)2, 196)5 au 1978-7 iedof 1000. loin. sn o pcioueieii tut j m 1 i OUD f'ïi 2. Ue hfverancie van 800 Kub. Schelpen in 3 perceelen. J)e Bestekken dier werken zijn veikrijgbaor hij den Boekhandelaar van DÏSUÓECK te Zie- rikzee terwijl de verlangde inlichtingen en aanwijzingen bij de Commiezen en Oijkba/.en ie bekomen zijn. Zierihzee den 19 October 1855. De Centrale Directie voornoemd B. C. CAU Voorzitter. dk JONGE Ontvanger-Griffier. De Notaris J. M. «OU VIN.' za! op Dingsdag 30 October Ot_X|L 1855, s' morgens ten 10 ure precies, ten verzoeke en wornhuize van den heer A. van den OEVËH aan den Hoogen- dijk te Oosterland publiek presentoren le ver- koopen Eene partij Meubilaire goederen waar onder een Notenhout KABINET MANGEL TAFELS STOELEN een groote FAUTEUIL KAGCtIËLS LAMPEN een extra mooi Por- celein KOFFfJ eu THEE-SERVIES met ver gulde randen en andere goederen meer. Bij 'dc Uilgevers dezes, Erven A. de VOS is te bekomen ZEEUWSCHE DÜ1NVREUGD, bevattende meer dan 1.50 op verschillende gele genheden toepasselijke Gezelscbaps-Liederen. 2de druk Prijs 40 ct(5. ENGELSCH EN FRANSCH WOORDENBOEK, Prijs 40 cis. DE SCHIJNDEUGD OP HET TWEEDE SCHAVOT, behelzende de laatste Levensbijzonderheden van wijlen den beruchten Deugniet JOHaN Catö KAMERLING of ABRAHAM MOGARIS. 2de o.itgaafvroeger f 180, thans 25 ets. Alsmede vele soorten van fa|iie pUatteas allerliefste zeer goedkoopo preuteboekjes waaronder Winlerloovereo, Lenteknopjes, Herfst- tuiltjes Zomerbloemjes Rijmbijbel Vergeet- mij-niet Nieuwe Nederlandsche Vertellingen in Proza en Poëzij Nieuwe Nederlandsche Prentenboek met vele honderde Platen enz. enz* TER STADS-DRUKKERIJ VAN DE ERVEN A. DE VOS- t

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 14