i] JMWSTUMM voert! en bevoegd naar de hoedanigheid daarvan onderzoek te doen. Art. 9 Re gelegenheid tot het onderzoek hedoeld in art. 7 cn 8, moet hun steeds door of van wegc de eigenaars of gebruikers van slagthuizen magazijnen winkels en uitstallingen en ook door de vervoerders gegeven worden op straffe eener boete van [2bbij weigeringonver minderd de straffen bij hel wetboek van strafregt gesteld, ingeval van beleedigingof feitelijk verzet. Art. 10. Indien bij het in art. 7 en 8 be doelde onderzoek eenig vleesch blijkbaar on~ gansch, bedorven of bij gebruik voor de gezond heid schadelijk wordt bevonden wordt door hen (tenzij bij vervoer door particulieren na deswege gedaan onderzoek mogt blijken dal het vleesch tot eigen gebruik bestemd is) aldus gehandeld Zij zullen in de gevallen, bij art, 7 bedoeld, proces-verbaal opmaken van hunne bevinding tegen den gebruiker var. bet slagthuis, indien dit slechts bij één vleeschhouwer in gebruik is, en zoo meerderen hetzelfde slagthuis in gebruik hebben tegen den vleeschhouwer, door wien of ten wiens behoeve de slagting is geschied wijders tegen ben in wier magazijnen, winkels en uitstallingen het vleesch is bevonden. In de gevallen bedoeld bij art. 8, zullen zi j gelijk proces-verbaal opmaken tegen den ver voerder. Indien de keurmeester daarbij is tegenwoordig geweest, zal bedoeld proces-verbaal door hen gezamenlijk worden opgemaakt. Art. 11. Ingeval van twijfel of tegenspraak n'irff 1. DB WtlJS DHR ADVBRTBXTIBX IS: Geivonc 10 cents clc regel. 'Buekiuinkoncligfngen 5 cents d< Geboorte-., Huwelijks- cn Bkiodbci'igten van 1S regels Zcgolrcgt voor iedere plaatsing 35 cents. Be Inzending der Aid verten tién kan geschieden tot Bingthlag en Vrijdag,' vóór 11 ure des morgens. laan, loi uei neKomen oer iiruunm-. tciguumug hij den Burgemeester beboeren aan le melden. Zierikzee den 24 October 1855. C J FOKKER, Voorzitter. C. de JONGE Secretaris. liet Hervormd Armbestuur maakt dankbare melding van eene gift van f 5 door den Hoer .Ib. Ochtman namens een onbekende aan den vooriitler ter hand gesteld, Zkrikzee 26 October 1855. VER DOOR EN Voorzitter. J. L. de JONGE Secretaris. BINNENLAND. ziebikzee, 26 October. Naar men verneemt is A. J. EJ Bosschart. gewezen ambtenaar aan bet postkantoor te Middelburg door het provinciaal geregtshof van Zeeland verwezen naar de open bare teregtzitting van «lat hof, en zal de behan deling der zaak plaats hebben op vrijdag den 23 November. Den 22 dezer heeft er in het paleis van Z. M. Willem Jl eene vergadering plaatsgehad van do hoofdcommissie van het metalen kruis waar onder meerdere punten ook behandeld moet zijn geworden dat nopens de oprigting van het monument ter eere van wijlen koning Willem 11. Men schrijft uil Amsterdam van 23 dezer** Als blijk hoezeer de nederlandsche goedhar tigheid ook het eigendom is van de eenvou digste der arbeidende standen in ons land moge hel volgende dienen. Velen onzer stadgenooten die in de laatste dagen bet omsloten terrein betra den van den Dam om een blik te werpen op de ontgraven funderingen van den voormaligen waag zagen op dit terrein een blikken bus met het op schrift Voor de arbeiders die daarvan de helft laten slaan ten behoeve der havelooze hinderen. Zaturdag laatstleden moest die bus geledigd worden als zijnde (zoo als de arbeiders het noemden) vol tot aan de heel toe. Aan zilver-en kopergeld leverde zij dan ook f 27,40 in 12 werk dagen uit en de arbeiders waren bij de verdee- van liet hunne' ren en daarom, ten de weinige oofdelijk uit de hekken echter en eeno opinre Men lij k Mijn seling ongesteld »c uren o'verle- weduwe mot hun neigen zak renmaar die emen en wat aartsto wegen, escheidenhoid de een tijde- te geven óók ie vruchten op vn drie dagen in Gelderland bet postkan tuchthuisstraf ontvreemden van - ~»v.. aii3 ftiuBwiuoui Utrecht en andere stedeji wordt ook te Kampen eene meel- en broodfabriek opgerigt ten einde goedkooper brood aan de inwoners te leveren Den 22 dezer beeft in het gehucht Vrus- sennich gemeente Heerlen provincie Limburg, een felle brand gewoed bij die gelegenheid is de heer burgemeester dier gemeente door schrik bevangen plotseling overleden terwijl een tweede persoon in doodsgevaar zou verkeeren De firma G. en H. Salomonson le Almelo, heeft, een bedrag van niet minder dan f 202,000 deel genomen in de kapitale uitbreiding; van 11 ton nominaal der Overijsselsche kanalisatie- maatschappij en zich bovendien naar wij ver nemen bereid verklaard ook nog de deelneming voor de stad over le nemen. Bij de ingenomen beid met het plan en de gunstige vooroitzigten der maatschappij bestaat er genoegzame zeker heid dat de.aandeelhouders nagenoeg eenstem mig zullen deelpemen en dat de financiële be zwaren der maatschappij zullen overwonnen zijn. De vaart op het kanaal wordt, van d.vg lot dag, levendiger. Er zijn iu deze maaiiu oogonblikken geweest waarop meer dan dertig schepen gelijktijdig in de haven lagen. Den 19 October had in het concerlbuis t0 Groningen do algemeone vergadering van de al- gemeene vereeniging tegen het pauperisme bij de arbeidende klassen van den minder gegoeden stand plaats. Uit de korte toespraak van den voorzitter der vereeniging S. Blaupot ten Cate bleek o, a. dat het aantal leden vermeerderende was dat verschillen de inriglingen ook buiten deze provincie lol haar toetraden en dat de vereeniging zich mogt verheugen in den bijval der hooge regering. Ten slotte werd bepaald in de volgende ver gadering te behandelen de vraag van hot wen- schelijke ir» verband met de oprigting van broodfabrieken ter betere voeding van de bevordering aldaar van maïs of turksch koren also. a. meer voedzaam dan tarwe. ÜÏTENLANB. r u s l a n d-t u r k ij e. Het getal der vuurmonden te Kinburn buit gemaakt bedraagt volgons den Moniteur 174. Van tijd tot tijd ontploft te Sebastopol eeiiig lielsch werktuig. Den 15 geschiedde dit nog te Karabelnaya doch niettegenstaande de na au wkeurigste nasporingen hoeft men nog geen dier machines kunnenontdekken omtrent wier zamenstelling do geallieerden zoo gaarne zouden zijn ingelicht. Te oordeelen naar de overblijfselen vermoedt men dat het kegelvor mige aardon vazen of potten zijn begraven in den grond ook wordt voorondersteld dat er een uit den grond komende bout of nagel aan vast zit trapt men op dien bout dan moei hij met geweld in de vaas teruggaan en door deze wrijving of drukking of door een bak te breken die met ontvlambaar vocht gevuld is brengt die bout de ontploffing le weeg. Men deukt z.elfs dat die potten niet met gewoon buskrubi gevold zijn maar een soort van chemisch preparaat bevatten dat een buitengemeen groote kracht bezit want de slagen zijn allerhevigst. Deze machines ontploffen op de groole pleinen de kruiswegen in dé gróote straten kortom overal waar het verkeer het gemakkelijkst is. Te ver geefs echter heeft men overal den grond opge dolven die inderdaad helschc werktuigen ont snappen aan alle nasporingen. g r o o t-b ritt ajjwiew Londen 23 October, Do Times berigt dat de generaal Simpson als .opperbevelhebber van het Engelschleger in het Oosten ferugis geroepen. Wie zijn opvolger zijn zal wordt nog niet gemeld. Volgens heden ontvangen depOche van den admiraal sir E. Lyons hebben de Russen zelve de vestingwerken van Ocz.akoff, of althans een gedeelte daarvan in de lucht doen springen. De voormalige minister lord Whamcliffe is beden overleden. In de vergadering «lor maatschappij van landbouw iii Staffordshire laatsteden woensdag gehouden sprak do voorzitter graaf van Har rowbg oeno zeer oorlogzuchtige en Rusland vijandige redevoering uit. Ook hij zag io de ontzettende ophooping van oorlogsmateriod te Sebastopol en Sweaborg hel overtuigend bewijs van Ruslands veroveringszuchtige plannen die noodwendig mei inspanning van alle krachten gefnuikt moesten worden zoodat, Engeland en Frankrijk geen anderen vrede sluiten moesten dan die tot waarborg van Europa's vrede en vrijheid voor do toekomst strekte. Een hier uit Odessa ontvangen brief zegt dat het aantal der zieken bij het Russisch leger in de Krim sedert den val van Sebastopol in eene vreesselijke mate is toegenomen,, en dat geen einde schijnt te komen aan de transporten van kranken en gekwetsten die men dagelijks de noor- tlerforlen ziet verlaten. S P A kt J E In de Cortes—zïititig van den 15 viel het vol gende zonderling feit voor. Naauw waren de notulen der vorige zitting gelezen of een zeer goed gekleed persoon die zich onder het publiek bevond sprak de volgende woorden tot den hoer Portillat vice-president der vergadering «Mijn heer do voorzitter reeds verscheidene dagen zoek ik te vergeefs den heer Infante te spreken. Het heil van Spanje en van onze koningin laat mij niet toe mijne poging langer uit le stellen. Ik ben in bezit van een afschrift van een dokument, dal ik bij den voorzitter der vergadering heb in gezonden en ik Bekomen van de verbazing die zich een oogonblik van hen had meerster ge maakt wendden de vice-procident en de afge vaardigden de oogen naar den kant der trihun<« die vroeger voor het koninklijk gezin diende en waar de onbekende met eene onvorsloor bare koelbloedigheid sprak «Jaagt.bom er uit Op dit bevel van den vice-president vatten «Ie deurwaarders den man aan hij echter ontsnapte hun trad weder voorwaarts en riep «Ja mijne hoeren het geldt hier de redding van ons vaderland cn van on.'e dierbare koningin morgen misschien is hel te laat Hier is hel stuk waarvan ik sprak. (Ahi va ese papet)." De deurwaarders maakten zich daarop van ben meester. De markies de la Vega de Armijo raapte liet door den önnekendo in de zaal geworpen papier op terwijl de heer Orense .'iet hoofd der spaanschn demókratio zich tot d j voorzitter cn hot publiek wendende, uitriep: «Zie, dal is eerst een man die juist begrijpt hoe het regt van petitie moet worden uitgeoefendSedert is gebleken dat do man een gewezen school meester 5 krankzinnig is du1t3chx.a]b1> Een Duitsch dagblad meldde «lezer «lagen, dat dé'generaal Wedell en de kolonel Manteuffel w ier zendingen naar Parijs en Weenen men zich herinneren zal met eene nieuwe zending naar 'diezelfde hoofdsteden zouden terug koeren tijdens de onderhandelingen. Deze bewering zegt «ie 1 ndépendancekan men vrij moeijelijk golooven on'zé correspondent, van Bei lijn bevestigt ons beden dat het ten eenen male onnaauwkeuh'g is dat dé kolonel Manteuffel zich naar \Yccne.ri moet' begeven en het is bij ons aan geen twijfel onderhevig «lat do generaal Wedell zich niet naar Parijs zal begeven althans met eene zending van zijne regering. Indien hetgeen ons onbekend is hij daartoe geroepen was zou het slechts om bijzondere beweegredenen kunnen zijn. f B H E R EJ B. Parijs 22 October. Er is ernstig sprake van de organisatie van een nieuw leger van 100.000 man onder hevel van generaal Can- robert welks bestemming nog niet hekend is. Niet onwaarschijnlijk is het echter «Jat de <)p«;- ration van die nieuwe krijgsmagt in hot aan staande voorjaar cn wel op een nieuw ootdogs- tooneel zullen aanvangen. Op last des keizers moet de vleesch zet ting in alle grooto steden des rijks worden ingevoerd. Evenwel geschiedt dit zelfs niet in allo plaatsen van liet Seine—departement. Te Clermont-Fer rand hebben de slagers aan het gemeentebestuur de toezegging gedaan de prijs van allo vleoschsoor- ten 20 centimes af te slaan mits men ben niet aan de zetting onderwierp Men heeft le Cayenne eene goudmijn ont dekt welker rijkdom niet voor die in Caiifornie behoeft onder te doen. Het officiële dagblad van Fransch Guyana van 15 September II. kondigt de vorming aan eenor maatschappij voor het exploiteren dezer mijn. Do expresstrein die gisteren avond Lyon verliet, is aangestoomd tegen een trein met vee. die hem voorafging. Verschrikkelijk was de schok. De drie laatste wagons van den heestentrein waarvan degeerste do voorlaatste de 26 vee drijvers bevatte werd geheel verbrijzeld 16 personen bleven dood op de plaats 3 werden zeer zwaar gekwetst en 3 andere gekneusd. Mén verneemt dat len gevolge van dit ongeval op alle spoorwegen een derde spoor zal worden aange legd uitsluitend voor hol vervoer van goederer* en vee bestemd.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 13