I J KKI.RGER r Tijdingen uit Athene van 13 dezer houden in dat de gezanten der vreemde mogendheden ge weigerd hebben de nieuwe ministers bij zich toe te laten. De admiraliteit 'is zeer ijverig bezig met hot doen bonwen cn uitrusten van ceno groote flotille kanonneer en mortierhooien, die onder het too- srigl van officieren der 's rijks marinewerven op verschillende particulieje werven gebouwd wor den. Zij moeten allen schroefsloomvermogen heb ben en de mortierboolen zullen ongeveer 70 ton meer meten don do tot hiertoe gebezigde. De proeven welke thans bijna wekelijks met nieuwe voor do dienst in de Krirn bestemde ka nonnen genomen worden vallen doorgaans niet gelukkig uit. Zoo barstte eergisteren te Sheernes weder een stuk geschut volgens een nieuw stel sol gegoten, en werden twee artilleristen daardoor gedood terwijl de kapitein Inglefield en de luite nant G Moule vrij ernstig gekwetst zijn. a -a BZ u B. u Bi Parijs 18 October. Naar men verneemt heeft graaf HJorny op zijn verzoek een geboot gehad bij keizer Napoleon en dezen het noodzake- lijke voor oogen gehouden van het sluiten des vredes waaraan het land zooveel behoefte heeft. Napoleon UI heeft den voorzitter van liet Wet gevend Ligchaam welwillend aangehoord doel) heb tevens verklaard dat hij zijn betoog aan keizer Alexander moest zenden. Zoo lang deze niet de wesiersche mogendheden te gemoet kon on de w aarborgen geeft die zij geregtigd e i verpligt zijn te eisehen kunnen zij'©ok niets meer doen dan aan den oorlog den vrijen loop laten. Zekere B afkomstig van Savoije na beurtelings schoen poetster en koopman in tor- gangkaarten voor Schouwburgen te Lyon le zip geweest had den handel laten varen en leefde van de openbare liefdadigheid. Zijn einde voe lende naderen liet hij aan een zijner neven te Gharnoutux schrijven om hem de oogen te komen sluiten, Deze laatste wetende dat zijn bloedverwant zeer gierig was snelde ten spoedigste toe door het vooruilzigt eeoer erfe nis verlokt maar op het gezigt van de hoogst armoedige slaapstede waarop de zieltogend» rustte vreesde hij de reiskosten kwijt te zullen fijn. Zijne onzekerheid hield op, om voor eene droevige werkelijkheid plaats te maken toen ae oude koopman in tocgangkaarten op zijn schoen poetsers bankje wijzende tot hem zeide dit is alles wal ik heb kunnen winnen bewaar het zorgvuldig en daarna stierf. De teleurge stelde erfgenaam gaf het bankje een hevigen schop zoodal hot vermolmde hout aan stukken sprong een metalen klank deed zich hooren veroor- z:-'kt door goudstukken die zich in eene doos mei dubbelen bodem bevonden,benevens 5 bank noten van 1000 francs drie oostenrijksche spoorweg actiën en drie coupons van vijf francs rente der laatste leening. Het is thans officieel dal het buis Rotschild concessie heeft gekregen tot hel oprigten, te Wcc- van een credit-instoliiug in navolging van het ^ranscho credit mobilair. De verkoop der Itali- y.mschu spoorwegen aan de Fransch-Ooslenrijk - che spoorwegmaatschappij wordt echter betwij "eid. Dc Monileur Algènen zeel dat de zwervende Arabieren met bouwen en plinten aanvangen e/scheidene van hen zijn mol de ondernemers in 'oberhnndejing getreden over hot bouwen van. woningen tot den prijs van 3500 francs voor '•re woning. Do uitvoer V3n wol uit Alge :ie ;t reeds het bedrag van een rnillioen pon alleen over hel eersto halfjaar van 1855 hor Aan de Polen die zich ia dat land be vin - ■Au A medegedeeld dat vrije overiogt en verblijf kost aan diegenen onderhen verleend zullen v-o. die zich in het korps lurksche kozakken vb'a: doen inlijven. Hel blad Akhbar zegt dat 1 de '?rn van een poolsch legioen zulleu vormen latur tot vrijmaking van hun vaderland b"Si.: '.'i.l a)I ijn 'e aarijsche slagers komen heftig op tegen i".1 i'■•chsctting en alleen met dwang onder werpen zij er zich aan. De wijnoogst—herigten uit do zuidelijke molen luiden gunstig; zoowel in hoe- Tielu'T: als in hoedanigheid zal de oogst van dit ;»»ar dien van het vorige aanzienlijk overtreffen Te. vereenigde vloten hebben den 17 deter p drie forten van Kinburn gebombardeerd. De 500 man sterklo bezetting onder bevel van brn generaal Konowich heeft zich met 70 r.wonen over gegeven en krijgsgevaugen ver- i )r-i. Uet verlies der geallieerden is onbe iidénd dat der Russen bedraagt 120 dooden i gekw-'5s*»n. Do vloten hebben het anker voor monding van den Dnieper geworpen. Deze cewigóge stnllïng verzekert den toegang tot die vieren snijdt voor (ten vijand alle gemeenschap v zee tusschen Oiessa en NicoUieff af. I b e i. q i e, Men schrijft van Ellville don 14 October, (zoo leest uien in de In dépendance). Gisteren bevonden zich de gouverneur der kinderen van prinses der Nederlanden Marrianne alsmede de hovenier van il. K. li. in eene zeilboot met de beide zonen van gezegden hovenier en zeilden von Erlbach naar Eltville. Op het oogenblik toen zij gereed stonden om de zeilen te reven deed een windvlaag liet kleine vaartuig omslaan en de vier personen die er zich in bevonden vonden den dood in oe golven. De badplaats Spa ontvangt nog voortdu rend nieuwe bezoekers. Blijkens de laatste lijsten is hun aantal sedert den aanvang van het bad- saisoen tot 7,334 geklommen. De hertog en de hertogin van Brabant wor den in de eerste dagen van de volgende week uit Parijs terug verwacht. Gelijktijdig keeren do koning en de graaf van Vlaanderen uit de Ardennen weder. JONGSTE BUITENLANDSCHE TIJDINGEN Mad id 21 October. De beurs is ten gevolge der paniek door de cholera veroorzaakt geheel verlaten. Er had geenc affaire plaats. Do regering heeft eene vrijzinnigeherk ezing van het douanen- stelsel toegezegd doch zal tevens be belangen van Calalonie in het oog h' ud n. Mamburg 21 October. Men verneemt ui< Koppenhagen dat een ministerieel departement tot stand geiiragt is. voos de biunenlandscho aan gelegendheden die gemeen zijn nan alle gedeel ten van de Deenschs monarchie MBDÊDEELÏNGEN. De regeling van den prijs van het vleesch te Parijs blijft m groote mate de aandacht trekken van het publiekgelijk tc wachten was hebben zich tegen deze reglementering vele stemmen verzet. Het gouvernement heeft het te dien einde niet ondienstig geacht eeuige mededeelmgcn daaromtrent te doen welke voorkomen in den Constitutionnel en waarvan wij het voornaamste hier overnemen. Hulde doende aan het heilzame van' het beginsel van vrijheid of ruiling meende men het in dit geval niet zuiver te kunnen of te mogen toepassen. De duurte van het vleesch vinut hare reden in de werking van algemeene oorzakan tevens ook in die van het monopolie der slagters(het is natuurlijk altijd van Parijsdat hier gesproken wordt). Do afschaffing nu van dit laatste en dtis de geheele vrijlating van den handel in dit artikelzon wel van invloed geweest zijn op den prijs maai de werking der algemeene oorzaken van duurte zou ze niet hebben weggenomen. Niet onwaarschijnlijk was het tevens dat de plotselinge overgang van het stel eel van monopolie tot dat van vrijheid van handel bij de nu bestaande duurte onge legenheden zoude veroorzaakt hebben waardoor de waardij van dat laatste stelsel vooral geladen zou hebben. Men bedaeht daarom cenen middenweg en nam dien der regeling van den prijs te baat, welke het monopolie in zooverre instandhoudt, dat bepaalde personen bevoegd worden verklaard tot het vcr- koopen, maar voor een bepaalden prijs. De regeling van dien prijs zal steunen. 1. Op den prijs die gemiddeld gedurende lé dagen voor vleesch op de markten van Secans cn Poissy is besteed ge worden. 2. Op de verkochte hoeveelheid van zuiver vleesch. Tot goed begrip hiervan dient men te weten datgelijk tot nu toe de vleosch-markt te Parijs ingerigt is van iederen aankoop het gewigtde soort cn den prijs'waarvoor het verkocht istelkens aanteekening wordt gehouden; terwijl men de hoeveelheid van enkel vleesch kan opmakenvoor iedere soort, uit de opgaven, welke de slngters aan de beambten der belasting,mi moeten doenwanneer zij het vleesch uit het slagt huis brengsu. De berekening van den prijs zal nu aldus geschieden Men constateert welk getal beesten in het Abattoir aanwezig was bij het ingaan der 14 dagen en voegt daarbij het getal, dat in tic eerst volgende 12 dagen ter slagting is ingekomen. Van deze wordt het getal geslagte beesten geuoinen waarvan de prijs hekend is. Van dien totalen prijs wordt afgetrokken wat gerealiseerd wordt door den verkoop van vet, van het leer, afval en beenderen, en zoo verkrijgt men den prijs waardoor de kosten van inkoop kunnen gedekt worden. Evenwel moeten mi nog berekend worden de door de slagters aan belastingen onkosten enz. gedane verschotten cn eene rede lijke winst. Zoo dit gesteld wordt op 30 ceniimes de kilogram wijst eene berekening, in den Constitutiomel voorkomende, het resultaat aan dat ieder pond vleesch (kiligram) naar eenen gemiddelden prijs van 1 fr. 33 of 34 centimes zal moeien ver koeld worden of wel 1 fr. 7é de stukken van de beste, en 9é centimes die van de minste qualiteit. Deze prijzen worden verkregen door de berekening van de gemiddelde waarde van liet te slagten vee op 459 a 460 f. liet stuk. Het getal geslagte beesten wordt berekend op 2800 in de 12 eerste dagen. Hiervan de voordeelen van bovengenoemde zakenals vetleereuz afgetrokken zijnde benevens het voordeel van den verkoop der heenderen tegen 20 centimes de kilogram verkrijgt men de som van inkoop cn waarde van het zuiver vleesch. Zoo hier uil tegenover wordt gesteld het bedrag van het gewigt daarvan en de 30 centimes hiervoren bedoeld er bij worden gevoegd kan men juist voor elke soort de waarde berekenenvolgens welke moet verkocht worden. Men verhaalt dat Lectnder verrukt door de bekoorlijkheden van Héroeene jonge priesteres t van Venus {des nachts de Hellespont overzwom, om haar te gaan zien. 'Pot in 1810 heb ben de geschiedschrijvers de waarheid van dit feit ontkend, zich beroepende op de onmogelijkheid. Den 3 Mei van dat zelfde jaar logenstrafte lord Byron die geschiedschrijvers op de schitterencïste wijze en bevestigde- een van de treffendste geschiedenissen der oudheid. Vergezeld van den luitenant Ekenheatvan het Engelsche fregat Ralsette wierp hij zich van het Kasteel Sestos in Europa in zee' en kwamsteeds door zijn medgezel gevolgd aan het fort Abydos in Azie aan. De afstandwelke deze beide koene zwemmers hadden af te leggen bedraagt ongeveer vier Engelsche mijlen. Men weet niet in hoeveel tijd die overtogt werd volbragtmaar men weet dat de beide sloepen van het Fregat Salsettehet ee ne 1 uur 5 minuten en he andere 1 uur 10 minuten noodig hadden Lord Byron kwam met vijf lcoortsdagen 'en de luitenant niet één dag vermoeidheid vrij. Deze twee bekwame zwemmers yijn dezer dagen overtn ffen door een jeugdigen Creool af- i j^omstig van Saint Croix des Antilles. Die jongeling heeft de Sond tusschen hot kasteel overgezwommen. De breed meer dan vier Engelsche m hem niet toelatende om den is hij van zijnen weg afges twee mijlen van Ilelsingbo: geheel een afstand uitmaal slechts 2 uren en 40 mi Deensch officier en drie sto in eene sloep Aan de beschouwing vai Economist de volgende rege De oorzaak van den kan niet gelegen zijn in den Naarmate de bank meer cijfer van hare waarde in p som van gedisconteerde effet 'liet laat zich niet vermoedei ontstaan zijn. Zeker is het de betaling van het uit Er door den aankoop van Gou< stelligcl. Hoe is dit goud l door het aankoopcu van pa] en andere groote steden v van naar Engelandwaar het bedoelde goud te bet ale dering van waarde in porten Maar hoe is dat papier wegens de omstandigheden gekomen is, en in geene bet "Ware dit zoo dan kon men eonteren cn zoo de finale ai Evenwel dit schijnt zoo niet allen tijde ligt er bij de t pier op Engeland hetwelk van den handel te voorzie elkander naar Engeland vo daarmede dc bovenvermelde Doch hoe zal nu de bèho< ontstaan is op de markten papier op Londen zal voe den wisselkoers verhoogen is ontnomener zal daai naar Engeland geboren vr terug te houden zal de ba disconto te verhoogen het brengenweldra echter 2 plaats vinden hoezeer het numerair vorderteene vej te weeg moet brengen e verhoogen. Inn Art. 4. liet is verboden dergelijk vleesch op de straten en openbare wegen binnen deze ge meente ter levering of ten verkoop te vervoeren cn te doen vervoerenmede op straffe der hierna te vermelden boelen. Art. 5. Alle vervoer van vleesch door of van wege de in art 3 bedoelde personen wordt steeds geacht ter levering of ten verkoop te geschieden. Bij vervoer door anderen moet hiervan door onderzoek blijken. Art fi. Het toezigt op een en ander wordt uitgeoefend door de beambten van politieal of niet bijgestaan door een' door den raad aange- stelden keurmeester. Art 7. Zij zijn tc dien einde verpligt een naauwlettend en geregeld toezigt te houden op de slaglhuizen der vleeschhouvvers en spekslagers en op de magazijnen, winkels en uitstallingen, waarin vleesch wordt te koop gesteld en ten allen tijde bevoegd in bedoelde slagthuizen magazijnen, winkels en uilstallingen, onderzoek te doen naar de hoedanigheid van het aldaar voorhanden vleesch. Tot verzekering der uitvoering van de bepaling, vervat in art. 1 en 3, wordt bij deze aan be doelde beambten de last verstrekt om de woningen der ingezetenen, huns ondanks, binnen te treden met in achtneming van de bepaling der wel van 3i augustus 1853, (Staatsblad n°. 83.) Art. 8. Zij zijn mede verpligt voortdurend een naauwlettend toezigt te houden op het vleesch, dat op de straten of openbare wegen wordt ver- Brouwkrshavkn komen Trio kap1 lestown Ann Hlis New-Coslle heide na Jon liennie kapt. V naar Schiedam, 2*2 S Tak van JRotterilai kapt, J, G. Tromp de Goede Hoop kei Hellevoetslnis per s wershaven het kofsc, O. Sap van Memel n binnendoor naar drstcli. 20 dito. Uitgezeild Stad Dordrecht kapt J. H. S'uit van Dordrecht naar Londen. Sïar ziiaisZEe yeilurende tie maand OCTOBER fan 7-ierikzeeI Van Rotterdam. Zo' tlag 28, 'smidd. 12 'j. Za' urdag 27, 's rrtorg. 6 Woensdag3l 'smor-g, 5 Din^sdag 30, 8 gtooraaoo iskst TU8SCHRH middelburg zierikzbe bergen op zoom (tholen) benevens van middelburg op antwerpen enz. Van Middelburg M.>andag29, 'smorg. 8 Vrijdag 26, 11 V an Middelburg Woensd. 31, 's inorg. 3 Woensd. 24, 10 Van T'holen, Zaturdag 27, 's morg.10V-2 u- Dingsdag 30, Lmi'Ui.12 Van Antwerpen. Donderd.18, smorg 4 I'onlerd.25, 10*/o (meKST TUSSr-.HKB «I! DEl.RlitlG ES IVOTTER»AM.) PP aar Middelburg ï)oudetd.l8,'smorg. o u. Vrijdag 19, 6 Z«turtlas20, 7 7 ondag 21, 8 Naar Rotterdam Donderd. 17.smorg 10'/2 Vrijdag 19, 10l/2 Zaïurdag 20,'sini id 12 .Zondag 21, 12 De diligence zal van Zierikzee l'/a de afvaart d< stoomboot van Rotterdam naar Middelburg en van Mid delburg naar Rotterdam 1'i uur na de afvaart der stoom boot rijden. (DIENST TUS8GDBN VLISS1NGEN EN ROTTERDAM.] V.n Vlissingen. Van Rotterdam, lederen Maandag, Woens- lederen Oiugsdag. Don- dag cn Vrijdag, 'sit.orgens derdag en Zaturdag 'smor- ten 8 ure, na aankomst der geus ten 9 ure, na aankomst stoomboot van Breskens. van den eersten trein uit i 'sllage. De diligence zal van Zierikzee il/2 uur na deafvaait der stoomboot van Rotterdam naar Vlissingen en van Vlis singen naar Kollet dam b2 uur na dc afvaart der stoom boot rijden. 227ste stmts-i'oter'J Vijjue Klasse 1 Klasse 11 Lijst no. 576,9764. 12002, 12802, 13551, 13612, 1 a720, 13921, 13i 13. 14670, 15127, 15215. 15215, 15638, 167.'6. 17280; en 18397 ieder, f 100 no, 5186. 16263 cn 17220 ieder 300. no. 6790. 7662 en 12808 feder 100 no. 56)2, l 'Jii 51 en l D78 7 iedo f 1009. ui u pet uuricn nn j jj i j OW rn 2. De loveroncie van 800 Kub. cl Schelpen in 3 perceclen. De Bustukken dier werken zijn verkrijgbaar bij den Boekhandelaar van DISIIOËCK te Zie rikzee terwijl de verlangde inlichtingen en aanwijzingen bij tie Commiezen en Oijkba/.en te bekomen zijn. Zierikzee den 19 October 1855. De Centrale Directie voornoemd B. C. CAU Voorzit Ier. de JONGE Onlvanger-Griffter De Notaris J. M. BOUVIN zal op Dingsdag 30 October 1855, s' morgens ten 10 ure precies ton verzoeke en wor nhuize van den beer A. van den OKVEB aan den Hoogen- dijk te Ooslerland publiek presenteren te ver- koopen Eette partij Meubilaire goederen waar onder een Notenhout KABINET MANGEL TAFELS STOELEN een groote FAUTEUIL KAGCHELS LAMPEN een extra mooi Por celain KOFFU en THEE-SERVIES met ver gulde randen en andere goederen meer. Bij'dc Uitgevers dezes, Erven A. DE VOS is te bekomen ZEEUWSCHE DUIN V REEG D, bcvntlenile meer ilnn löOnp verschillt'rnlc gelo gen hellen Uiopiissolijke Gojelschnps-Liodoreii. 2ile druk Prijs 40 cl?. ENGELSCH en FRANSCH WOORDENBOEK. Prijs 40 cis. DE SCHIJNDEUGD OP HET TWEEDE SCHAVOT, behelzende rle Itiiilsle Levenshijronderheden van wijlen den beluchten Deugniet JOHaN cato kamerling nf amsaham mogaris. drie uitgaaf, vroeger f 180, thans 25 ets. Alsmede vele soorten van fafist' |Vjratr1 :s allerliefste zeer goedkoopo |ireiitcboi'kjr 9 waaronder W'interlooveren, Lenteknopjes, tlorfst- tuiltjes Zoinurbloemjes Rijmbijbel Vergeet- mij-niet Nieuwe Ncderlandsche Vertellingen in Proza en Poëzij Nieuwe Nederlandsche Prentenboek met vele honderde Platen enz. enz* ter stads-drokk1ïb1j van de erven a. de vos. ta bil m JA vo A. pc ge ba de 21 Z. va W: lï)< va \V di be dii de on za sc la, w nc ko da

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 12