irdag 21 n\ F R 0 N D I G I N fi. SliaVVSTIJDlliW -er lie Burgemeester en Wethouders van Zierikzee, doen te wetendat door den raad dier gemeente in zijne vergaderingen van 12 Februarij, 25 Junij en 1 October 1855, is vastgesteld de volgende: VERORDENING van Politie op den verkoop van Vleesch binnen de Gemeente Zierikzee. Art. I. Het verkoopen van ongansehbedor ven of bij gebruik voor de gezondheid schadelijk vleesch is verboden. Art. 2. Als vleesch wordt aangemerkt al het geslagte van runderen kalveren schapenlam meren en varkens, hetzij verseh, hetzij gezouten hetzij gerookthetwelk kan geacht worden tot voedsel van den mensch bestemd te zijn. Art. 3. Aan vleeschhouwersspekslagers handelaars en winkeliers in vleesch wordt ver boden het in art, T bedoelde vleesch in hunne slagthuizen,magazijnen, winkels ennitstallingen voorhanden te hebben op straffe der hierna te vermelden boeten. I)B ritUS DER ADVERTENTIE* IS: Gewone 10 eenf;s de regel. 'BoekdanlioncTigingen 5 cents ili Geijoorlc-, Huwelijks- en fioodWigten van 1S regels Zcgelrcgt voor iedere plaatsing 35.cents. lie Tnsemling dor .Advert én tien kan geschieden tof Dingsdag Vrijdag,' vóór 11 ure des morgens. egel I. laan, loi uei noKomen urr ptruunm: i,ciguui....6 hij den Burgemeester hrhooren aan te melden. Zierikzee den 24 October 1855. C J FOKKER, Voorzitter. C. de JONGE Secretaris. Hel Hervormd Armbestuur maakt dankbare melding van eene gift van f 5 door den Heer Jb. Ochlman namens een onbekende aan den voorzitter Ier band gesteld. Zièrikïee 26 October 1855. VERDOOREN Voorzitter- J. L. de JONGE Secretaris. BINNENLAND. Zierikzee, 26 October. Naar men verneemt is A. J. IJ liosschart, gewezen ambtenaar aan bet postkantoor Ie Middelburg door het provinciaal gcrcglshot van Zeeland verwezen naar de open bare leregtzitling van dat hof en zal de behan deling der zaak plaats hebben op vrijdag den 23 November. Den 22 dezer heeft er in het paleis van Z.M. Willem 11 eene vergadering plaats gehad van de hoofdcommissie van het metalen kruis waar onder meerdere punten ook behandeld moet zijn geworden dat nopens de oprigting van het monument ter éere van wijlen koning Willem 11. Men schrijft uil Amsterdam van 23 dezer Als blijk hoezeer de nederiandsche goedhar tigheid ook hel eigendom is van de eenvou digste der arbeidende standen in ons land moge het volgende dienenVelen onzer stadgenoolen die in de laatste dagen het omsloten terrein betra den van den Dam om een blik te werpen op de ontgraven funderingen van den voormaligen waag zagen op dit terrein een blikken bus met het op schrift Voor de arbeiders die daarvan de helft laten slaan ten behoeve der havelooze kinderen. Zaturdag laatstleden moest die bus geledigd Worden als zijnde (zoo als de arbeiders het noemden) vol tot aan de keel toe. Aan zilver-en kopergeld leverde zij dan ook f 27,40 in 12 werk dagen uit en de arbeiders waren hij de verdee- van het hunne en en daarom, en de weinige ofdelijk uit de hekken echter in eero opinre denlijk Mijn leling ongesteld uren overle- weduwe mot mn eigen zak" enmaar die emen en wal aartsto wegen, fscheidenhoid de een tijrle- ;e geven óók e vruchten op ui drie dagen in Gelderland a het postkan- tuchthuisstraf tvrcemden van - u,un ui, niuaiciuDui Utrecht en andere sleden wordt ook te Kampen eene ineel- en broodfabriek opgerigt ten einde goedkooper brood aan de inwoners te leveren Den 22 dezer beeft in bot gehucht Vrus- sennich gemeente Heerlen provincie Limburg, een felle brand gewoed hij die gelegenheid is de heer burgemeester dier gemeente door schrik bevangen plotseling overleden terwijl een tweede persoon in doodsgevaar zou verkeeren De firma G. en H. Salomonson te Alinelo, heeft, een bedrag van niet minder dan f 202,000 deel genomen in de kapitale uitbreiding van 11 ton nominaal der Overijsselsche kanalisatie- maatschappij en zich bovendien naar wij ver nemen bereid verklaard ook nog de deelneming voor de stad over te nemen. Bij de ingenomen beid met het plan en de gunstige vooroitzigten (Ier maatschappij beslaat er genoegzame zeker heid dat de.aandeelhouders nagenoeg eenstom- Uiig zullen deelnomen en dat de financiële be zwaren der maatschappij zullen overwonnen zijn. De vaart op het kanaal wmrdt, van (1 lot dag levendiger. Er zijn ui deze mnauu oogenblikken geweest waarop meer dan dertig schepen gelijktijdig in de haven lagen. Den 19 October had in hel concerthuis to Groningen de algemeene vergadering van de aJ- gemeene vereeniging legen het pauperisme hij de arbeidende klassen van don minder gegoeden stand.plaats, Uil (ie korte toespraak van den voorzitter der vereeniging S- Blaupot ten Cate bleek o. a. dot het aantal leden vermeerderende was dat verschillende inriglingen ook buiten deze provincie lol haar toetraden en dal de vereeniging zich mogt verheugen in den bijval der hooge regering. Ten slotte werd bepaald in do volgondo ver gadering to behandelen de vraag van het wen- schelijke Ir, verband met de oprigting van broodfabrieken tor hetere voeding van de bevordering aldaar van maïs of turksch koren also. a. meer voedzaam dan tarwe. BUITENLAND. R e S L A N B-T U H K U I, Het getal der vuurmonden; te Kinbürri buit gemaakt bedraagt volgons den Moniteur 174. Van lijd tot tijd ontploft te Sehastopol benig lielsch werktuig. Den 15 geschiedde dit nog te Karabelnaya doch niettegenstaande de naauwkeurigste nasporingen hoeft men nog geen dier machines kunnen ontdekken omtrent wier zaïnenstelling do geallieerden zoo gaarne zouden zijn ingelicht. Te oordeelon naar de overblijfselen vermoedt men dat hot kegelvor mige aarden vazen of potten zijn hegraven in den grond ook wordt voorondersteld dat er een uit den grond komendo hout of .nagel aan vast zit trapt men op dien bout dan moet hij met geweld in de vaas teruggaan en door dozo wrijving of drukking of door een hak te breken die met ontvlambaar vocht gevuld is brengt die hout do ontploffing te weeg. Men denkt zelfs, dat din potten niet met gewoon buskruu) geveld zijn maar een soort van chemisch pn paraat bevatten dat een buitengenten» groole kracht bezit want do slagen zijn allerhevigst. Deze machines ontploffen op de groote pleinen de kruiswegen in de groote straten kortom overal waar het'verkeer het gemakkelijkst is. Te ver geefs echter heeft men overal den grond opge dolven dio inderdaad helscho werktuigen ont snappen aan alle nasporingen. G R O O X-B RIITANSZIEN Londen, 23 October. Do Times herigt dat do generaal Simpson ais opperbevelhebber van het Engelsch leger in hel Oosten terugis geroepen. Wie zijn opvolger zijn zal wordt nog niet gemeld. Volgens heden ontvangen depöehe van den admiraal sir E. Lyons hebben de Bussen zelve do vestingwerken van Öcznkoff, of althans een gedeelte daarvan in de lucht doen.springen. De voormalige minister lord Wharnclifje is heden overleden. In de vergadering dor maatschappij van landbouw iii'Staffordshire laatsTe/lon woensdag gehouden sprak do voorzitter graaf van Har rowby oeno zoor oorlogzuchtige en Rusland vijandige redevoering uit. Ook hij zag In de ontzettende ophooping van oorlogsmateriaal te Sehastopol en Sweahorg hel overtuigend bewijs van Ruslands veroveringszuchtige plannen die noodwendig mc< inspanning van alle krachten gefnuikt moesten worden zoodat Engeland en Frankrijk geen anderen vrede sluiten moesten dan die tot waarborg van Europa's vrede en vrijheid voor do toekomst streklo. Een hier uit Odessa ontvangen brief zegt dat het aantal dor zieken bij hot Russisch leger in de Kriin sedert den val van Sehastopol in eene vreesselijke male is toegenomen en dat geen einde schijnt te komen aan de transporten van kranken en gekwetsten die men dagelijks do uoor- ilerforten ziet verlaten, SPANJE In de Cortes—eïiting van den 15 viel het vol gende zonderling feit voor. Naauw waren de notulen der vorige zitting gelezen of een zeer good gekleed persoon die zich onder het publiek bevond sprak de volgende woorden tot den heer Porlilla, vice-president der vergadering «Mijn heer do voorzitter reeds verscheidene dagen zoek ik te vergeefs den heor Infante to spreken. Hot heil van Spanje en van onze koningin laat mij niet too mijne poging langer uil Ie stellen. Ik ben in bezit van een afschrift van een dokument, dal ik hij den voorzitter der vergadering heb in gezonden on ik Bekomen van do verbazing die zich eon oogenblik van lien had meerster ge maakt wendden de vice.procident en de afge vaardigden de oogen naar den kant der tribune die vroeger voor het koninklijk gezin diende en waar de onbekende mei ctuie onvorstoor hare koelbloedigheid sprak «Jaagt hem er uit Op dit hevel van den vice-president vallen de deurwaarders den man aan hij echter ontsnapte hun trad weder voorwaarts en riep «Ja mijne luieren het geldt hier de redding van ons vaderland en van on.-e dierbare koningin morgen misschien is het te laat Hier is hel stuk waarvan ik sprak. [Ahi va ese popel)." De deurwaarders maakten zich daarop van hen meester. De markies de In Vega de Armijo raapte het door den önnekende in de zaal geworpen papier op terwijl de heer Orense .iel hoofd der spannsche demokratio zich tot <1 .i voorzitter en hot publiek wendende uitriep «Zin dat is eerst een man die juist'begrijpt hoe het regt van petitie moet worden uitgeoefend." Sedert is gebleken dal da man een gewezen school meester krankzinnig is USJlXSCHLaiBD Een Duitscli dagblad meldde dezer dagen, dat de generaal Wedell en de kolonel Alanteuffel wier zendingen naar Parijs en Weenen men zich herinneren zal met eene nieuwe zending naar 'diezelfde hoofdsteden zouden terug keoreo tijdens de onderhandelingen. Deze bewering zegt de Independaiice. kan men vrij moeijelijk golooven onze correspondent van Bellijn bevestigt ons lieden dal hel ten eenen male onnaauwkeurig is dal de kolonel Manlcuffel zich naar \Veenen moei begeven en het is hij ons aan geen twijfel onderhevig dat de generaal Wedell zich niet naar Parijs zal begeven althans met eene zending van zijne 'regering. Indien hetgeen ons onbekend is hij daartoe geroepen was zou het slechts om bijzondere beweegredenen kunnen zijn. V B A B e R IJ B. Parijs 22 October. Er is ernstig sprake van de organisatie van een nieuw leger van 100.000 man onder hevel van generaal Can- robert welks bestemming nog niet hekend is. Niet onwaarschijnlijk is het echter (lal de ope ratien van die nieuWo krijgsmagt in hot aan staande voorjaar en wel op een nieuw oorlogs- looneel zullen aanvangen. Op iasl des keizers moet de vleeschzetling in alle groote steden (les rijks worden ingevoerd. Evenwol geschiedt dit zelfs niet in allo plaatsen van liet Soino-deparlemehl. Te Clermont-Fer rand hebben de slagers aan het gemeentebestuur de toezegging gedaan de prijs van alle vleeschsour- ten 20 centimes af te slaan mits men hen niet aan de zetting onderwierp Men heeft lo Gayonnc eene goudmijn ont dekt welker rijkdom niet voor die in Caiiforuio behoeft onder te doen. Het officiële dagblad van Fransch Guyana van 15 September II. kondigt de vorming aan eonor maatschappij voor het exploiteren dezer mijn. Do expresstrein die gisteren avond Lyon verliet, is aangeslooind tegen een trein met vee die hem voorafging. Verschrikkelijk was de schok. Do drie laatste wagons van den beestentroin waarvan dejeerste (ie voorlaatste de 26 voo- drijvers bevatte, werd geheel verbrijzeld; 16 personen bleven dood op do plaats 3 werden zeer zwaar gekwetst en 3 andere gekneusd. Men verneemt dal ten gevolgo van dit ongeval op allo spoorwegen een derde spoor zal worden aange legd uilsluitend voor hol vervoer van goederen en vee bestemd. (T voorstel aangenomen met 22 stemmen 1 I «ch door ophanging van hel" Iew7 b^" I P"isdain Haar dochtertje dat do school kwant, heefi an daar over trokken. Ee-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 11