fflSRGMGER I V Tijdingen uil Athene van 13 dezer houden in dat de gezanten der vreemde mogendheden go weigerd hebben de nieuwe ministers bij zich toe te laten. De admiraliteit Jis zeer ijverig bezig met hot doen bonwen cn uitrusten van eene groote (lotillo kanonneer en mortierhooien, die onder het loo- zigt van officieren der's rijks marinewerven op verschillende particulieje werven gebouwd wor den. Zij moeten allen schroefstoomvermogen heb ben en de morlierboolen zullen ongeveer 70 ton meer melen dan do tot hiertoe gebezigde. De proeven welke thans bijna wekelijks met nieuwe voor do dienst in de Krirn bestemde ka nonnen genomen worden vallen doorgaans niet gelukkig uit. Zoo harstle eergisteren te Sheernes weder een stuk geschut volgens een nieuw stel sol gegoten, en werden twee artilleristen daardoor gedood terwijl de kapitein Inglefield en de luite nant G Moule vrij ernstig gekwetst zijn. »- 33 fl s n K u a. Pakijs IS October. Naar men verneemt heeft graaf Morny op zijn verzoek een gehoor gehad bij keizer Napoleon cn dezen het noodzake lijke voor oogen gehouden van het sluiten des vredos waaraan het land zooveel behoefte heeft. Napoleon III heeft den voorzitter van het Wet gevend Ligchaam welwillend aangehoord doei) heb tevens verklaard dat hij zijn betoog aan keizer Alexander moest zenden. Zoo lang deze niet de wostersche mogendheden te gemoet kon en ile waarborgen geeft die zij geregtigd e verpligt zijn te eischen kunnen zij©ok niet meer doen dan aan den oorlog den vrijen loop laten. Zekere/?... afkomstig van Savoije m beurtelings schoenpoetster en koopman in lor - gangkaarten voor Schouwburgen te Lyon te zij geweest had den handel laten varen en leefde vnn de openbare liefdadigheid. Zijn eindo voe lende naderen liet hij aan een zijner neven te Gharnouirx schrijven om hom de oogen te. I-tomen sluiten. Deze laatste wetende dat zijn bloedverwant zeer gierig was snelde ten spoedigste toe door het vooruilzigt ceoer erfe nis verlokt maar op het gezigt van do hoogst armoedige slaapstede waarop de zieltogende rustte vreesde hij de reiskosten kwijt te zullen l ijn. Zijne onzekerheid hield op, om voor eene droevige werkelijkheid plaats te maken toen ae oude koopman in toegangkaarten op zijn schoen poetsers bankje wijzende tot hem zeide dit is alles wat ik heb kunnen winnen bewaar bei zorgvuldig en daarna stierf. De teleurge stelde erfgenaam gaf liet bankje een hevigen schop zoodat bot vermolmde hout aan stukken sprong een metalen klank deed zich hooren veroor zaakt door goudstukken die zich in eene doos u t dubbelen bodem bevonden,benevens 5 bank noten van 1000 francs drie oostenrijksche spoorweg actiën en drie coupons van vijf francs route der laatste leening. Het is thans officieel dat het buis Rotschild 'oucessie heeft gekregen tot hel opriglen, te Wcc- nen, «en een credit-inslelling in navolging van het ^ransche credit mobilair. De verkoop der ItaP- nanscho spoorwegen aan de Franscb-Ooslenrijk - scire spoorwegmaatschappij wordt echter belwij feld. De Jlonileur Algèr'en zegt dat do zwervende Ar.bieren met bouwen en 'plinten aanvangen. Vesscbeiilene van hen zijn mot de ondernemers n -'erhandeling getreden over het bouwen van. woningen tot den prijs van 3500 francs voor u.ero woning. Do uitvoer V3n wol uit Alge ;t reeds bet bedrag van een millioen pon alleen over het eerste halfjaar van 1855 A. Aan do Polen die zich io dat land bevin- snedegodeeld dot vrije overtogl en verblijf kosbuï aan diegenen onderhen verleend zullen :vo; die zich in het korps lurksche kozakken v i i doen inlijven, Hol blad Akhbar zegt dat 1 kern van een poolsch legioen zullen vormen s latTir tot vrijmaking van hun vaderland bestemd zal /ïjn. - Do porijsche slagers komen heftig op tegen ue vioeschzettiog en elleen met dwang onder werpen zij er zich aan. Do wijnoogsi-berigten uit do zuidelijke maten luiden gunstig zoowel in hoe- 'v i'lno;-.! lis in hoedanigheid zal de oogst van dit i'iar <ünn vnn het vorige aanzienlijk overtreffen De. vereenigde vloten hebben den 17 de*er p drie forten van Kinbnrn gebombardeerd. Do 1500 man sterkte bezetting onder bevel van »n generaal Konowich heeft zich met 70 jonnen over gegeven en krijgsgevaugen ver aard. Het verlies der geallieerden is onbe idend dat der Russen bedraagt 120 dooden gekv'-'sten. De vloten bobben het anker voor tnondiug van den Dnieper geworpen. Deze rn.wigiige stolling verzekert den toegang tot die "ier on snijdt voor den vijand alle gemeenschap v zee tusschen O less a en Niolaioff af. b e ei g x e. Men schrijft van Ëltville don 14 October, (zoo leest uien in de In dépendance). Gisteren bevonden zich de gouverneur der kinderen van prinses der Nederlanden Marrianne alsmede de hovenier van H. K. H. in eene zeilboot met de beide zonen van gezegden hovenier en zeilden von Ertbach naar Eltville. Op het oogenblik toon zij gereed stonden om de zeilen te reven deed een windvlaag het kleine vaartuig omslaan en de vier personen die er zich in bevonden vonden den dood in de golven. De badplaats Spa ontvangt nog voortdu rend nieuwe bezoekers. Blijkens de laatste lijsten is hun aantal sedert den aanvang van het bad- saisoen tot 7,334 geklommen. De hertog en de hertogin van Brabant wor den in de eerste dagen van de volgende week uit Parijs terug verwacht. Gelijktijdig keeren do koning en de graaf vnn Vlaanderen uil de Ardennes weder, JONGSTE BU11ENLANDSCHE TIJDINGEN Mad id 21 October. De beurs is ten gevolge der paniek door de cholera veroorzaakt geheel verlaten. Er had geene affaire plaats. De regering heeft eene vrijzinnigeherk ezing van het douanen- stelsel toegezegd doch zal tevens be belangen van Catalonie in het oog h' ud n. Hamburg 21 October. Men verneemt uit Koppenhagen dat een ministerieel departement tot stand gebragt is. vooz de binnenlandscho aan - gelegendheden die gemeen zijn aan alle gedeel ten van de Deonschs monarchie MEDÈD-EELÏNGEïï. I)e regeling van den prijs van liet vle'esch te Parijs blijft in groote mate de aandacht trekken van het publiekgelijk te wachten was hebben zich tegen deze reglementering vele stemmen verzet. Het gouvernement heeft het te dien einde niet ondienstig geacht eeuige mededeelingön daaromtrent te doen welke voorkomen in den Constitutionnel en waarvan wij het voornaamste hier overnemen. Hulde doende aan het heilzame van- het beginsel van vrijheid of ruiling meende men het in dit geval niet zuiver te kunnen of te mogen toepassen. Dc duurte van het vlecsch vindt hare reden in dc werking van algemeene oorzakan tevens ook in die van liet monopolie der slagters, (het is natuurlijk altijd van Parijs dat hier gesproken wordt). Dc afschaffing nu van dit laatste en dus de gcheele vrijlating van den handel in dit artikelzou wel van invloed geweest ziju op den prijs maai de werking der algemeene oorzaken van duurte zon ze niet hebben weggenomen. Niet onwaarschijnlijk was het tevens dat de plotselinge overgang van het steleel van monopolie tot dat van vrijheid van handel bij de nu bestaande duurte onge legenheden zoude veroorzaakt hebbenwaardoor de waardij van dat laatste stelsel vooral geleden zou hebben. Men bedaeht daarom eenen middenweg en nam dien der regeling van den prijs te baat, welke het monopolie in zooverre instandhoudt, dat bepaalde personen bevoegd worden verklaard tot het ver- koopen, maar voor een bepaalden prijs. De regeling van dien prijs zal steunen. 1. Op den prijs die gemiddeld gedurende 14 dagen voor vleesch op de markten van Seeaux en Poissy is besteed ge worden. 2. Op de verkochte hoeveelheid van' zuiver vleesch. Tot goed begrip hiervan dient men te weten datgelijk tot nu toe de vleesch-markt te Parijs ingerigt is van iederen aankoop het gewigtdc soort en den prijs'waarvoor het verkocht is telkens aanteekening wordt gehouden; terwijl men de hoeveelheid van enkel vleesch kan opmaken voor iedere soort, uit de opgaven, welke de slagters aan de beambten der hclastinguu moeten doeiiwanneer zij het vleesch uit het slagt huis hrengsn. Dc berekening van den prijs zal nu aldus geschieden; Men constateert welk getal heesten in het Abattoir aanwezig was hij het ingaan der 14 dagen en voegt daarbij het getal dat in dc eerst, volgende 12 dagen ter slagting is ingekomen. Van deze wordt het getal geslagte beesten genomen waarvan de prijs bekend is. Van dien totalen prijs wordt afgetrokken wat gerealiseerd wordt door den verkoop van vet, van het leer, afval en beenderen, en zoo verkrijgt men den prijs waardoor de kosten van inkoop kunnen gedekt worden. Evenwel moeten nu nog berekend worden de door de slagters aan belastingen onkosten enz. gedane verschotten cn eene rede lijke winst. Zoo dit gesteld wordt op 30 ceniimes de kilogram wijst eene berekening, in den Constitutioneel voorkomende, het resultaat aan dat ieder pond vleesch (kiligram) naar eenen gemiddelden prijs van 1 fr. 33 of 34 centimes zal moeien ver kocht worden of wel 1 fr. 74 de stukken van de beste, cn 94 centimes die van de minste qualiteit. Deze prijzen worden verkregen door de berekening van de gemiddelde waarde van het te slagten vee op 459 a 460 f. het stuk. Het getal geslagte beesten wordt berekend op 2800 in de 12 eerste dagen. Hiervan de voordeelen van bovengenoemde zakenals vetleereuz afgetrokken zijnde benevens bet voordeel van den verkoop der beenderen tegen 20 centimes dc kilogram verkrijgt men de som van inkoop cn waarde van het zuiver vleesch. Zoo hier nu tegenover wordt gesteld het bedrag van het gewigt daarvan en de 30 centimes hiervoren bedoeld er bij worden gevoegd kan men juist voor elke soort de waarde berekenenvolgens welke moet verkocht worden. Men verhaalt dat Leander verrukt door de bekoorlijkheden van lléroeene jonge priesteres van Venus {des nachts de Hellespont overzwom, om haar te gaan zien. Tot in 1810 heb ben de geschiedschrijvers de waarheid van dit feit ontkend, zich beroepende op de onmogelijkheid. Den 3 Mei van dat zelfde jaar logenstrafte lord By ton die geschiedschrijvers op de schitterendste wijze en bevestigde- een van dc treffendste geschiedenissen der oudheid. Vergezeld van den luitenant Ekenheatvan het Engelschc fregat Salsette wierp hij zich van het Kasteel Sestns in Europa in zee' en kwam steeds door zijn medgezcl gevolgd aan het l'ort Abydos in Azie aan. De afstandwelke deze heide koene zwemmers hadden af te leggen bedraagt ongeveer vier Engelschc mijlen. Men weet niet in hoeveel tijd die overtogt werd volbragtmaar men weet dat de beide sloepen van liet fregat Salsettehet ee ne 1 uur 5 minuten en he andere J uur 10 minuten noodig hadden Lord Byron kwam met vijf koortsdagen en de luitenant met één dag vermoeidheid vrij. Deze twee bekwame zwemmers 7ijn dezer dagen overtreffen door een jeugdigen Creool af komstig van Saint Croix des Antilles. Die jongeling heeft de Sond tusschen het kasteel overgezwommen. De breed meer dan vier Engelschc m hem niet toelatende om den is hij van zijnen weg afgei twee mijlen van Helsingbcii geheel een afstand uitmaal slechts 2 uren en 40 mi Decnsch officier cn drie sto in eene sloep Aan de beschouwing vai Economist de volgende rege De oorzaak vnu den kan niet gelegen zijn in den Naarmate de bank meer j cijfer van hare waarde in p som van gedisconteerde effee 'Het laat zich niet vermocdel ontstaan zijn. Zeker is het de betaling van het uit Er door den aankoop van Gom stellige!. Hoe is dit goud l door het aankoopeu van paj en andere groote steden v van naar Engelandwaar liet bedeelde goud tc bctale dering van waarde in portef Maar hoe is dat papier r, wegens de omstandigheden gekomen is, en in geene bet "Ware dit zoo dan kon men conteren en zoo de finale af Evenwel dit schijnt zoo niet allen tijde ligt er bij de b pier op Engeland hetwelk van den handel te voorziei elkander naar Engeland vo< daarmede de bovenvermelde Doch hoe zal nu de bëhoi ontstaan is op de markten papier op Londen zal voo den wisselkoers verhoogen is ontnomener zal daal naar Engeland geboren w terug te houden zal de ha disconto te verhoogen het brengenweldra echter z plaats vinden hoezeer het numerair vordert eene vei te weeg moet brengen c verhoogen. Brouwershaven komen Trio kapt lestown Ann lilis New-Castle beide na Jon [iennie kapt. V naar Schiedam, 22 Si Tak van Rottrrdai kapt. J. C. Tromp de Goede Hoop hei Ilellevoetsluïs per s wersliaven het kofsct. O. Sap vnn Memel nat, binnendoor naar deszelL 20 dito. Uitgezeild Stad Dordrecht H. S'uit van Dordrecht naar Londen. Art. 6 Bij bevinding van den in art. 5 opgenoetndon of dergelijk abnormalen toestand der ingewanden, z,al hij daarvan onverwijld kennis geven aan den commissaris van politic, welke met. den veearts over den verderen loop der keuring zal beslissen. Art. 7. Hij is verpligt onverwijld te vol doen aan de vorderingen der beambten van politie, zoo dikwijls deze zijn' bijstand inroepen. Art. 8 Eveneens is hij verpligt onverwijld te voldoen aan de vorderingen tot keuring van vee en vleesch, hem door de belangheb benden gedaan. Art. 9. Ingeval van pligtverzuim zal hij door Burgemeester en Wethouders kunnen wor den geschorst en door den Raad worden ontslagen. Gedaan ten Raadhuize der Stad Zierikzee, den 24 October 1855. Burgemeester en Wethouders voornoemd C. J. FOKKER, Voorzitter. C. i>ii JONGE, Secretaris. li (i p t J jxoomuoox o s stad zikh1kzes gedurende ile maand OCTOBER Eau 7-ierikzeeI Van Rotterdam. Zo'-dag 28, 'smidd. 12 u. I Za'urd.-ig 27, 'smorg. 6 Woensdag3l 's morg, 5 I Dingsdag 30, 8 stoom3o0 t-.3 lemst tu88chkb middelburg zierikzee berger op zoom (tholer) berevens var middelburg op artwerper enz. Van Middelburg M andap29, 's morg. 8 u Vrijdag 26, 11 '/2 E an Middelburg Woensd.3l, 's morg. 3 Woensd. 24, 10 Van Eholen. Zaturdag 27, 's morg.lO'/j u. Dingsdag 30, '.Miii.ut.12 Van Antwerpen. Donderd.18, smorg 4 Donlurd.25, ÏO1^ (DIERST TU8SGHER MIDDELBURG BR ROTTERDAM.) E aar Middelburg Do ud e< d.18,'smorg, 5 u- Viijdag 19, 6 2«tur.ia»20, 7 Zondag 21, 8 Naar Rotterdam Donderd. 17.' smorg lOLj Vrijdag 19, 10l/2 Zaïurdag 2u,'smi-id 12 Zondag 21, 12 De diligence zal van Zierikzee l'/2 uur na tie afvaart d< r stoomboot van Botterdam naar Middelburg, en van Mid delburg naar Botterdam uur na de afvaart der stoom boot rijden. (DIERST TUSSGPRR VHSSIRGER ES ROTTERDAM.) V .n Vlissingen. Van Rolletdam. lederen MaandagWoens- Iederen Dingsdag. Don- dag en Vrijdag, 'sn.orgens derdag en Zaturdag 's mor- ten 8 ure, na aankomst der gens ten 9 ure, na aankomst sloom'-oot van Breskens. van den eersten trein uit 'sllage. De diligence zal van Zierikzee 11 /2 uur na de afvaart der stoomboot van Botterdam naar Vlissingen en van Vlis singen naar Botterdam uur na de afvaart tier stoom boot rijden. 227ste stmts-»'oter:j Vijfde Klasse. 1 Klasse 11 Lijst no. .676,- 9764. 12002, 12802, 13551, 13612, 13720, 13921, 13113. 11670, 15127, 15215. 15215, 15688, 167161728ft en 1S397 ieder, f 100 no. 5186. 16263 cn 17220 ieder 300. no. 6790. 7662 en 12808 feder 100 no. 86J2, 146 5 5 en 1978 iedof 100!) .IJ i i ouvj 2 De Ittverancie van 800 Kub. H Schelpen in 3 perceelen. J)e Bestekken dier werken zijn verkrijgbaar hij den Boekhandelaar van DISMOËGK le Zie rikzee terwijl de verlangde inlichtingen en aanwijzingen bij He Commiezen en Dijkba/.ei» ie bekomen zijn. Zierikzee den 19 October 1855. De Centrale Directie voornoemd B. C. CaU Voor zit Ier. de JONGE Onivanger-Griffier De Notaris J. M. BOUVIN zal op Dingsdag 30 October fjij (Y'it' 1855 s' morgens len 10 ure precies, ten verzoeke en wornliuize van den heer A. vak di:n OliVEH aan den Hengen- dijk te Ooslcrland publiek presenteren te ver knopen Eene partij Meubilaire Koederen waar onder een Notenhout KABINET MANGEL TAFELS STOELEN een groote FAUTEUIL KAGCHELS LAMPEN oen extra mooi Por- celein KOFFIJ en THEE-SERVIES met ver gulde randen en andere goederen meer. Bij '(ie Uitgevers tlezes, Erven A. di5 -v1--VOS is te bekomen ZEriUWSCHË DUIN VREUGD, bevattende meer dan 150 op verschillende gele genheden toepasselijke Gezelschops-Liederen. 2de druk Prijs 40 ets. ENGELSCH en FRANSCH WOORDENBOEK. Prijs 40 ets. DE SCHIJNDEUGD OP HET TWEEDE SCHAVOT. behelzende de laatste Levensbijzonderheden van wijlen den beruchlen Deugniet johaN Cato kamerling of abraham mogaris. 2de uitgaaf, vroeger ƒ180 thans "25 cis. Alsmede vele soorten van Sügll allerliefste zeer goedkoope preiitcbockjca waaronder Winterlooveren, Lenleknopjes, Herfst- tuiltjes, Zomcrblopinjes Rijmbijbel Vergeet- mij—niet Nieuwe Nederlandsche Vertellingen in Proza en Poëzij Nieuwe Nederlandsche Prentenboek met vele horderde Platen enz. enz. TER STADS-DRUKKERIJ VAN DB ERVEN A, DE VOS» 'I ■ih i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 10