Zaturdag 27 October, MVWm A1M1MSTHAT1EN MinvsTiJiiniiO W.° 86 DE PRIJS DEZER COURANT IS Per drie maanden 2,00. Franco per post - 2,50. Abonnementen worden angenomen bij allo Boekhandelaren Postdirecteuren. VerschijntWoensdag en Zaturdag. DE PRIJS DER AU VERTEN TIEN IS: Gewone 10 cents dc regel. 'Boekaankondigingen 5 cents de rnnd Geboorte-, Huwelijks- en D.oodberigten van 1S regels af 1. Zegelrcgt voor iedere plaatsing 35.cents. De Inzending dev Ajdverte'ntiën kan gescbieden tot Diugsdag on Vrijdag,' vóór 11 ure des morgens. Bij het volgend nummer dezer Courant zullen worden uitgegeven de door Bur gemeester en Wethouders afgekondigde verordeningen betreffende den verkoop en het keuren van vleesch in deze gemeente. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee, brengen ter kennis van de ingezetenen: «lat door den beer Commissaris des Konings in deze pro vincie bij besluit van den 17 dezerin het belang der veehouders en vleeschhouwits de tot dus v«tr bestaande bepaling dat het verlof tot den in- en doorvoer van buiten do provincie aangebragt rundvee van den Commissaris voor noemd moest worden verkregen is ingetrokken en de Burgemeester bevoegd heeft verklaard tot het vergunnen overeenkomstig de art. 4 en 6 van bel reglement tot voorkoming van de versprei ding der longziekte onder het rundvee provinciaal blad no. 108 van 1851) van den vervoer van rundvee uit bet buitenland of uit andere provin ciën aangebragt. Belanghebbenden zullen zich derhalven voor taan, tot het bekomen der bedoelde vergunning hij den Burgemeester behooren aan te melden. Zierikzee den 24 October 1855. C J FOKKER, Voorzitter. C. de JONGE Secretaris. Het Hervormd Armbestuur maakt dankbare melding van eene gift van f 5 door den Heer Jb. Ochlman namens een onbekende aan den voorzitter ter hand gesteld, Zièrikzee 26 October 1855. VER DOOR EN Voorzitter. J. L. de JONGE Secretaris. BINNENLAND. Zifdikzee, 26 October. Naar men verneemt is A. J. IJ Bosschart gewezen ambtenaar aan het postkantoor te Middelburg door het provinciaal gercgtshol van Zeeland verwezen naar de open bare teregtzillirig van dal hof en zal de behan deling der zaak plaats hebben op vrijdag den 23 November. Den 22 dezer heeft er in het paleis van Z. M. Willem Jl eene vergadering plaats gehad van de hoofdcommissie van hel metalen kruis waar onder meerdere punten ook behandeld moet zijn geworden dat nopens de oprigling van het monument ter eere van wijlen koning Willem 11. Men schrijft uil Amsterdam van 23 dezer Als blijk hoezeer de nederlandsche goedhar tigheid ook hel eigendom is van de eenvou digste der arbeidende standen in ons land moge bet volgende dienon. Velen onzer sladgenoolen die in dc laatste dogen het omsloten terrein betra den van den Dam om een blik te werpen op de ontgraven funderingen van den voonnaligen waag zagen op dit terrein een blikken bus met het op schrift Voor de arbeiders die daarvan de helft laten slaan ten behoeve der havelooze kinderen. Zaturdag laalslieden moest die bus geledigd worden als zijnde (zoo als de urbeiders het noemden) vol tot aan de keel toe. Aan zilver-en kopergeld leverde zij dan ook f 27,40 in 12 werk dagen uit en de arbeiders waren hij de verdeo- ling gelukkig in de/" 13,70, die van hot hunne afgingen voor de havelooze kinderen en daarom, zij telden in de vreugde huns harten de weinige stuivers naauwolijks die zij hoofdelijk uit de wederhelft ontvingen. Maandag ochtend waren de hekken enhter geheel verhangen. Ook zij hadden eeno opinre ja eene reklame of liever bescheidenlijk Mijn heer een woordje als je blieft Een hunner medearbeiders plotseling ongesteld het werk verlatende was in korte uren overle den nalatende eene hulpclooze weduwe met zes kinderen. Het speet hun voor hun neigen zak" en ook voor de havelooze kinderen; maar die heeren zouden het niet kwalijk nemen en wat het zwaarste was moest het zwaartste wegen. Zij verzochten dus met ronde bescheidenheid zoo lang het graverswerk nog duurde een tijde lijke andere destin itie aan de bus te geven óók ten hunnen koste. Dit heeft voor dio weduwe goede vruchten op geleverd als zijnde in den tijd van drie dagen ruim f 100 in die bus gekomen. Het provinciaal geregtshof in Gelderland heeft dezer dagen een bediende van het postkan toor te Culenhorg veroordeeld lot tuchthuisstraf van vijfjaren ter zake van het ontvreemden van geldswaarden uit brieven. Even als te Amsterdam Utrecht en andere steden wordt ook te Kampen eene meel- en broodfabriek opgcrigt ten einde goedkooper brood aan de inwoners te leveren Den 22 dezer heeft in hot gehucht Yrus- sennich gemeente Heerlen provincie Limburg, een felle brand gewoed bij die gelegenheid is de heer burgemeester dier gemeente door schrik bevangen plotseling overleden terwijl een tweede persoon in doodsgevaar zou verkeeren De firma G. en Salomonson te Almelo, heeft, een bedrag van niet minder dan f 202,000 deel genomen in de kapitale uitbreiding van 11 Ion nominaal der Overijsselsche kanalisatie- maatschappij en zich bovendien naar wij ver nemen bereid verklaard ook nog de deelneming voor de stad over le nemen. Dij do ingenomen beid mot het plan en de gunstige vooroitzigten der maatschappij bestaüt er genoegzame zeker heid dat de aandeelhouders nagenoeg eenstonrt- mig zuilen deelpcmen en dat de financiële be zwaren der maatschappij zullen overwonnen zijn. De vaart op hel kanaal wordt, van dag tol dag levendiger. Er zijn in deze maauu oogunbbkken geweest waarop meer dan dertig schepen gelijktijdig in de haven lagen. Den 19 Oclober had in hel concerlhuis te Groningen de algemeono vergadering van de aJ. gemeene vereeniging tegen het pauperisme hij de arbeidende klassen van don minder gegoeden stand plaats. Uit de korto toespraak van den voorzitter der vereeniging 5'. Blaupot ten Cate bleek o. a. dal het aantal leden vermeerderende was dat verschillende inriglingen ook builen deze provincie lol haar toetraden en dat de veroeniging zich mogt verheugen in den bijval der hooge regering. Ten slotte werd bepaald in do volgendo ver- gadering to behandelen de vraag van het wen- schelijke iri verband met do oprigling van broodfabrieken ter betere voeding van de bevordering aldaar van maïs of turksch koren also. a. meer voedzaam dan tarwe. tü ütTENLAND. R U S X, A Iff T O It It II E Hel getal der vuurmonden- to Kinbürn buit gemaakt bedraagt volgens den lUoniteur 174. Van lijd tot tijd ontploft te Sebastopol éenig Ijolsch werktuig. Den 15 geschiedde dit nog te Karakelnaya doch niettegenstaando de naauwkeorigste nasporingen heeft men nog geen dier machines kunnen ontdekken omtrent wier zamenstelling do geallieerden zoo gaarne zouden zijn ingelicht. Te oordeelen naar de overblijfselen vermoedt men dat het kegelvor mige aarden vazen of potten zijn hegraven in den grond ook wordt voorondersteld dat er een uit den grond komondo bout of nagel aan vast zit trapt men op dien bout dan moet hij inei geweld in de vaas teruggaan en door deze wrijving of drukking of door een bak te breken die met ontvlambaar vocht gevuld is breng' die hout de ontploffing le weeg. Men denkt zelfs dat die potten niet met gewoon buskruul geveld zijn, maar een soort van chemisch preparaat bevatten dat een buitengemeen groom kracht bezit want de slagen zijn allerhevigst. Deze machines ontploffen op de groole pleinen ilo kruiswegen in dé gróote straten kortom overal waar het'verkeer het gemakkelijkst is. Te ver geefs echter heeft men overal den grond opge dolven dio inderdaad helscho werktuigen ont snappen aan alle nosporingen. G R O O T-B RITTANSTIEM Londen, 23 October. Do Times'berrgt dat de generaal Simpson als .opperbevelhebber van hel Engelschleger in het Oosten lerugis geroepen. Wie zijn opvolger zijn zal wordt nog niet gemeld. Volgens heden ontvangen depfiche van den admiraal sir E. Lyons hebben de Russen zelve de vestingwerken van Oczakoff, of althans een gedeelte daarvan in de lucht doen springen. De voormalige minister lord Wharncliffe is heden overleden. In de vergadering der maatschappij van landbouw iii Staffordshire laatsteden woensdag gehouden sprak do voorzitter graaf vnn Har rowby oeno zeer oorlogzuchtige en Rusland vijandige redevoering uit. Ook hij zag in de ontzettende ophooping van oorlogsmateriaal te Sebastopol en Sweahorg het overtuigend bewijs van Ruslarids veroveringszuchtige plannen die noodwendig mot inspanning van alle krachten gefnuikt mooslon worden znodat Engeland en Frankrijk geen anderen vrede sluiten moesten dan die tot waarborg van Europa's vrede en vrijheid voor do toekomst strekto. Een hier uit Odessa ontvangen brief zegt dat het aantal der zieken bij het Russisch leger in de Krim sedert den val van Sebastopol in eene vreesselijke mate is toegenomen en dat geen einde schijnt te komen aan de transporten van kranken en gekwetsten die men dagelijks de noor- üerforten ziel verlaten, I F A N IE In de Cortes-ziiling van den 15 viel bet vol gende zonderling feit voor. Naauw waren de notulen der vorige zitting gelezen of een zeer goed gekleed persoon die ziel) onder het publiek bevond sprak de volgende woorden tot den hoer Portilla, vice-president der vergadering «Mijn heer do voorzitter reeds verscheidene dagen zoek ik te vergeefs den heor Infante to spreken. Hot heil van Spanje en van onze koningin laat mij niet toe mijne poging langer uit le stellen. Ik ben in bezit van een afschrift van een dokument, dat ik hij den voorzitter der vergadering heb in gezonden en ik Bekomen van do verbazing die zich een oogcnblik van hen hail meerster ge maakt wendden de vice-procident en de afge vaardigden de oogeti naar den kant der tribune die vroeger voor het koninklijk gezin duuulo en waar de onbekende inel eene ouvorsloor hare koelbloedigheid sprak «Jaagt hem er uit I" Op dit bevel van den vice-president vallen ,l„ deurwaarders den man aan bij echter ontsnapte hun trad weder voorwaarts en riep «ja mijne heeren het geldt hier de redding van ons vaderland en van onze dierbare koningin morgen misschien >s het le laat I Hier is bel stuk waarvan ik sprak. [Ahi va ese popel)." De deurwaarders maakten zicli daarop van ben meester. De markies dc la Vega dc Armijo raapte bet door den onbekende in de zaal geworpen papier op terwijl de Orénse .iet hoofd der spannschn demókratie zich Int tl o voorzitter en hol publiek wendende uitriep «Zie dat is eerst een man die juist'begrijpt boe liet regt van politie moet Worden uitgeoefend." Sedert is gebleken dat do man eeil gewezen school meester krankzinnig is auiTscHtzaiD Een Duitsch dagblad meldde dezer dagen, dot de generaal Wedell en de kolonel Manteujfel wier zehdingon naar Parijs en Weenen men zich herinneren zal met eeno nieuwe zending naar diezelfde hoofdsteden zouden terug koeren tijdens de onderhandelingen. Deze bewering zegt de Sndcpendancekail men vrij inouijclijk gelooven on'zd correspondent van Bellijn bevestigt ons heden dal hel ten eonen male onnasuwkeuVig is dat dé kolonel Manteuffel zich naar Weenen moei hogèven en het is hij uns aan geen twijfel onderhevig dal de generaal Wedell zich niet naar Parijs zal hegoven althans met eene zending van zijne legering. Indien hetgeen ons onbekend is hij daartoe geroepen was zou liet slechts om bijzondere beweegredenen kunnen zijn. I ll t! E E B. Pakijs 22 October. Er is ernstig sprak» van de organisatie van een nieuw leger van 100.000 man onder hevel van generaal Can- robert welks bestemming nog niet bekend is. Niet onwaarschijnlijk is hel echter dat de ope ration van die nieuwe krijgsmagt in hot aan slaande voorjaar en wel op een nieuw oorlogs- tooneel zullen aanvangen. Op last des keizers moet de vleeschzctting in alle groole steden des rijks worden ingevoerd. Evonwcl geschiedt dit zelfs niet in alle plaatsen van het Seine—departement. Te Clermont-Fer rand hebben de slagers aan het gemeentebestuur de toezegging gedaan de prijs van allo vleeSchsoor- ten 20 centimes af te slaan mits men hen niet aan de zetting onderwierp Men heeft to Cayenne eene goudmijn ont dekt welker rijkdom niet voor die io Califorïiio behoeft onder te doen. Het officiële dagblad van Fransch Guyana van 15 September II. kondigt de vorming aan eener maatschappij voor het exploiteren dezer mijn. Do expresstrein die gisteren avond Lyon verliet, is aangestooind tegen een trein met vee die hem voorafging. Verschrikkelijk was de schok. De drie laatste wagens van den beeslentrein waarvan dejeerste do voorlaatste do 26 vee drijvers bevalto werd geheel verbrijzeld 16 personen bleven dood op de plaats 3 werden zeer zwaar gekwetst en 3 andere gekneusd. Men verneemt dal ten gevolgo van dit ongeval op alle spoorwegen een derde spoor zal worden aange legd uilsluitend voor hot vervoer van goederen en vee bestemd.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 1