lEHDGEH ZEETIJDINGEN VIBVOER MIDDELEN BUH8UMTBEKKiTEN ENZ AIlYlTENTllSN A A BIJST E Dl NGf IS Tijdingen uil Athene van 13 dezer houden in dal de gezanten der vreemde mogendheden ge weigerd hebben de nieuwer ministers bij zich toe te laten. De admiraliteit ]is zeer ijverig bezig met hot doen bonwen en uitrusten van eeno groote fiotille kanonneer en mortierhooien, die onder het loo- tigl van officieren der 's rijks marinewerven op verschillende particulicje werven gebouwd wor den. Zij moeten allen schroefstoomvermogen heb ben en de mortierhoolen zullen ongeveer 70 ton meer meten dan do tot hiertoe gebezigde. De proeven welke thans bijna wekelijks met nieuwe voor de dienst in do Krirn bestemde ka nonnen genomen worden vallen doorgaans niet gelukkig uit. Zoo barstte eergisteren te Sheernes weder een stuk geschut volgens een nieuw stel sol gegoten, en werden twee artilleristen daardoor gedood terwijl de kapitein Inglefield en ile luite nant G Moule vrij ernstig gekwetst zijn. ir s 53 k e u a. Pakijs IS October. Naar men verneemt heeft graaf Morny op zijn verzoek een gehoor gehad bij keizer Napoleon en dezen het noodzake Irjke voor oogen gehouden van het sluiten des vredes waaraan het land zooveel behoefte beeft. Napoleon III heeft den voorzitter van liet Wet gevend Ligchaam welwillend aangehoord doch heb levens verklaard dat hij zijn betoog aan keizer Alexander moest zenden. Zoo lang deze niet de weslersche mogendheden te gernoel kon en de waarborgen geeft die zij gcregtigd e i verpligt zijn te cisehen, kunnen zij'ook niot-i meer doen dan aan den oorlog den vrijen loo;> laten Zekere/?... afkomstig van Savoije m beurtelings schoenpoetsier en koopman in toe- gangkaartcn voor Schouwburgen to Lyon te zij'» geweest had den handel laten varen en leefde vnn «le openbare liefdadigheid. Zijn pinda voe lende naderen liet hij aan een zijner neven le Gharnoun'x schrijven om hem do oogen le komen sluiten. Deze laatste wetende dat zijn blood verwant zeer gierig was snelde ten spoedigste toe door het vooruilzigt eoner erfe nis verlokt maar op hot gezigt van de hoogst armoedige slaapstede waarop de zieltogende rustte vreesde hij de reiskosten kwijl tc zullen rijn. Zijne onzekerheid hield op, om voor eene droevige werkelijkheid plaats te maken toen öe oude koopman in toegangkaarten op zijn schoen poetsers bankje wijzende tot hem zeide dit is alles wat ik heb kunnen winnen bewaar hei zorgvuldig en daarna stierf. De teleurge stelde erfgenaam gaf het bankje een hevige» schop 'oodat het vermolmde hout aan stukken sprong een metalen klank deed zich hooren veroor- zuikt door goudstukken die zich in eene doos met dubbelen bodem bevonden,benevens 5 bank noten van 10D0 francs, drie oostenrijksche spoorweg actiën en drie coupons van vijf francs route der laatste leening. Het is thins officieel dat het huis Rotschild concessie heeft gekregen tot het opriglen, te Wee- non. van een credit-inslclling in navolging van het FraiJScho credit mobilair. De verkoop der ItaÜ- aanschu spoorwegen aan de Fransch-Ooslenrijk - .:be spoorwegmaatschappij wordt echter betwij ••id. De j/onileur A Igèrien zest dat de zwervende \ivibieren met bouwen en 'planten aanvangen. Verscheidene van hen zijn mot de ondernemers io n:''erh,BndeIing getreden over hot houwen van. woningen tol den prijs van 3500 francs voor v dera woning. Do uitvoer van wol uit Alge :ft reeds het bedrag van een rnillioen pon don a'leen over het eers'o halfjaar van 1855 Aan de Poleo die zich in flat land bevin - Jen medegedeeld dot vrije overtogt en verblijf kosJin -;n diegenen onder hen verleend zullen wo;-';:';: die zich in het korps lurksche kozakken willen doen inlijven. Hel blad Akhbar zegt dat ;'c kern van een poolsch legioen zulleu vormen iatur tot vrijmaking van hun vaderland bestemd- ia I /ijn. 'u narijsche slagers komen heftig op tegen do vleesch setting en alleen met dwang onder- werpen zrj er zich aan. - Ju wijnoogsi-berigten uit do zuidelijke c. v' ;,i'n!.en 'luiden gunstig zoowel in hoe- 't d »!s in hoedanigheid zal de oogst van dit S'inr <lieii van hel vorige aanzienlijk overtreffen De vereenigde vloten hebben den 17 dezer c- drie Liften van Kinburn gebombardeerd. Do )500 man sterkte bezetting onder bevel van ••'u generaal Konowich heeft zich met 70 ♦nonnen over gegeven en krijgsgevnugen ver- )ru. .Jet verlies der geallieerden is onbe dend dat der Russen bedraagt 120 dooden gek en. De vloten hebben het anker voor monding ven den Dnieper geworpen. Deze ïtige stalling verzekert den toegang tot die "ier on snijdt voor den vijand alle gemeenschap t 7«e tmschen Olessn en Nicohieff af. B E E. G E. Men schrijft van Ëllville den 14 October, (zoo leest men in de I ndèpendance)Gisteren bevonden ziel» de gouverneur der kinderen van prinses der Nederlanden Marrianne alsmede de hovenier van H. K. H. in eene zeilboot mei de beide zonen van gezegden hovenier en zeilden von Ertbach naar Ëllville. Op hel oogenblik toen zij gereed stonden om de zeilen te reven deed een windvlaag het kleine vaartuig omslaan en de vier personen die er zich in bevonden vonden den dood in de golven. De badplaats Spa ontvangt nog voortdu rend niuuwe bezoekers. Blijkens de laatste lijsien is hun aantal sedert den aanvang van het bad— saisoen tot 7,334 geklommen. De hertog en «le hertogin van Brabant wor den in de eerste dagen van de volgende week uit Parijs terug verwacht. Gelijktijdig keeren de koning en «Ie graaf van Vlaanderen uil de Ardennes weder. JONGSTE BUITKNLANDSCHE TIJDING EN Mad id 21 October. De beurs is ten gevolge der paniek door de cholera veroorzaakt geheel verlaten. Er had geenc affaire plaats. De regering heeft eene vrijzinnigeherk ezing van het douanen- stelsel toegezegd doch zal tevens be bcdangen van Catalonie in het oog h ud n. Hamburg 21 October. Men verneemt uit Koppenhagen dat een ministerieel departement tot stand gebragt is. vooz de binnenlaudscho aan - gelegendheden die gemeen zijn aan alle gedeel ten van de Deenschs monarchie MEDEDEELINGEN. De regeling van den prijs van liet vleesch tc Darijs blijft in groote mate de aandacht trekken van het publiek, gelijk te wachten was hebben zich tegen deze reglementering vele stemmen verzet. Het gouvernement heeft het te dien einde niet ondienstig geacht eenige mededeelmgcn daaromtrent te doen welke voorkomen in den Constitutionnel en waarvan wij het voornaamste hier overnemen. Hulde doende aan het heilzame van' het beginsel van vrijheid of ruiling meende men het iu dit geval niet zuiver te kannen of te mogen toepassen. De duurtevan het vleesch vindt hare reden in de werking van algemeene oorzakan tevens ook in die van het monopolie der slagtcrs, (het is natuurlijk altijd van Parijsdat hier gesproken wordt). De afschaffing nu van dit laatste en dus de gchcele vrijlating van den handel in dit artikel, zou wel van invloed geweest zijn op den prijs, maai de werking der algemeene oorzaken van duurte zou ze niet hebben weggenomen. Niet onwaarschijnlijk was het tevens dat de plotselinge overgang van het stelccl van monopolie lot dat van vrijheid van handel bij de nu bestaande duurte onge legenheden zoude veroorzaakt hebbenwaardoor de waardij van dat laatste stelsel vooi-al geleden zon hebben. Men bedacht daarom cencn middenweg en nam dien der regeling van den prijs te baat, welke het monopolie ia zooverre instandhoudt, dat bepaalde personen bevoegd worden verklaard tot het vcr- koopen, maar voor een bepaalden prijs. De regeling van dien prijs zal steunen. 1. Op den prijs die gemiddeld gedurende 14 dagen voor vleesch op de markten van Sccaux en Poissy js besteed ge worden. 2. Op de verkochte hoeveelheid van zuiver vleesch. Tot goed begrip hiervan dient men te weten datgelijk tot nu toe de vleesch-markt te Parijs ingerigt is van ieder'en aankoop het gewigfcde soort en den prijs'waarvoor liet verkocht is telkens aauteekening wordt gehouden; terwijl men de hoeveelheid van enkel vleesch kan opmakenvoor iedere soort, uit de opgaven, welke de slugters aan de beambten der belastingun moeten doenwanneer zij het vleesch uit het slagt huis brengsu. De berekening van den prijs zal nu aldus geschieden Men constateert welk getal heesten in liet Abattoir aanwezig was bij het ingaan der 14 dagen en voegt daarbij het getal dat in de eerst volgende 12 dagen ter slagting is ingekomen. Yan deze wordt het getal geslagte beesten geuomen waarvan de prijs bekend is. Van dien totalen prijs wordt afgetrokken wat gerealiseerd wordt door den verkoop van vet, van het leer, afval en beenderen, en zoo verkrijgt men den prijs waardoor de kosten van inkoop kunnen gedekt worden. Evenwel moeten nu nog berekend worden de door de slagters aan belastingen onkosten enz. gedane verschotten en eene rede lijke winst. Zoo dit gesteld wordt op 30 ceniimes de kilogram wijst eene berekening, in den Constitutiomel voorkomende, het resultaat aau dat ieder pond vleesch (kiligram) naar eenen gemiddelden prijs van 1 fr. 33 of 34 centimes zal moeien ver kocht worden of wel 1 fr. 74 de stukken van de beste, en 94 centimes die van de minste qualiteit. Deze prijzen worden verkregen door de berekening van de gemiddelde waarde van het te slagten vee op 459 i\ 460 f. het stuk. Het getal geslagte heesten wordt berekend op 2SOO in de 12 eerste dagen. Hiervan de voordeelen van bovengenoemde zakenals vetleereuz afgetrokken zijnde benevens het voordeel van den verkoop der heen deren tegen 20 centimes de kilogram verkrijgt men de som van inkoop cn waarde van het zuiver vleesch. Zoo hier nu tegenover wordt gesteld het bedrag van het gewigt daarvan en de 30 centimes hiervoren bedoeld er bij worden gevoegd kan men juist voor elke soort de waarde berekeneuvolgens welke moet verkocht worden. Men verhaalt dat Leander verrukt door de bekoorlijkheden van Hór o eene jonge priesteres van Vet us |des nachts de Hellespont overzwom, om haar te gaan zien. Tot in 1810 heb ben de geschiedschrijvers de waarheid van dit feit ontkend, zich beroepende op de onmogelijkheid. Den 3 Mei van dat zelfde jaar logenstrafte lord Byron die geschiedschrijvers op de- schitterendste wijze en bevestigde- een van de treffendste geschiedenissen der oudheid. Vergezeld van den luitenant Ekenheatvan het Engclsche fregat Salsette wierp hij zich van het Kasteel Sestos in Europa in zee' en kwam steeds door zijn niedgezcl gevolgd aan het fort Abydos in Azie aan. De afstandwelke deze beide koene zwemmers hadden af te leggen bedraagt ongeveer vier Engclsche mijlen. Men weet niet in hoeveel tijd die overtogt werd volbragtmaar men weet dat de beide sloepen van het fregat Salsette, het ee ne 1 uur 5 minuten en he andere 1 uur 10 minuten noodig hadden Lord Byron kwam mei; vijf koortsdagen'en de luitenant met cén dag vermoeidheid vrij. Deze twee bekwame zwemmers zijn dezer dagen overtreffen door oen jeugdigen Creool af komstig van Saint Croix des Antilles. Die jongeling heeft de Sond tussclicn het kasteel van .Crohcubourg en Helsiïigborg overgezwommen. De breedte van de straat is op die plaats meer dan vier Engelsche mijlenmaar /de stroomen on winden hem niet toelatende om den overtogt in eene regie lijn te doen, is hij van zijnen weg afgegaan en bij een kleiu dorp -op twee mijlen van Helsingborg aangekomen, hetgeen voor het geheel een afstand uitmaakt van ongeveer 4 mijlen. Hij is slechts 2 uren en '40 minuten onder weg geweest. Een Decnsch officier en drie stoutmoedige matrozenvolgden hem in eene sloep Aan de beschouwing van de bestaande geldcrisis wijdt de Economist de volgende regelen De oorzaak van den" uitvoer van goud naar Frankrijk kan niet gelegen zijn in den handel der laatste weken. Naarmate de bank meer goud uitvoerde vermeerderde zij bet cijfer van hare waarde in portefeuille. Sedert Augustus isf de som van gedisconteerde effecten met 5 rnillioen p. st. verhoogd, liet laat zich niet vermoeden dat uit door handelsbeweging zou ontstaan zijn. Zeker is bet dat de reserve vermiuderde dooi de betaling van het uit Frankrijk ingevoerde zilver cn vooral door den aankoop van Goud door de Fransche bank bewerk stelligd. Hoe is dit goud betaald geworden Niet anders dan door het aankoopeu van papier, (effecten) op Engeland en Parijs en andere groote steden van het vaste land en de remise er van naar Engelandwaar zij gedisconteerd zijn geworden om het bedoelde goud te betalen. Zoo verklaart zich de vermeer dering van waarde in portefeuille bij de bank. Maar hoe is dat papier ««opgekomen? Men Eögt, dat het wegens de omstandigheden die plaats hebben te voorschijn gekomen is, en in geene betrekking slaat tot handels-operatien. Ware dit zoo dan kon men ze vernieuwen en ze nog eens dis conteren cn zoo de finale afsluiting der rekeningen ophouden. Evenwel dit schijnt zoo niet te zijn. Welligtis dit de reden: Ten allen tijde ligt er hij de bankiers van het vaste land veel pa pier op Engeland hetwelk dient om om in de gewone behoef een van den handel te voorzien. Het schijnt dat dit papier bij elkander naar Engeland voor den vervaltijd is geremitteerd om daarmede de bovenvermelde verbindtenissen te voldoen-, 'Doch lioe zal nu de behoefte ve'i-viild worden die daardoor ontstaan is op de markten van het "vaste land'? De vraag naar papier op Londen zal voor de handels-operatien aanhouden den wisselkoers verhoogendaar reeds zooveel aan de Circulatie is ontnomen er zal daaruit bovendien 'een toevoer van goud naar Engeland geboren worden. De begeerte om het goud terug te houden zal de banken van het vaste land nopen hun disconto te verhoogenhetgeen een zekere crisis kan te weeg brengen weldra echter zal eene of andere reactie ten deze plaats vinden hoezeer het aanhouden van den oorlog die alle numerair vorderteene vermindering van den prijs der fondsen te weeg moet brengen cn de koers van den interest moet verhoogen. Brouwershaven 20 Octoiler. Binnenge komen Triokapt. W. Summers, van Char- lestown Ann Elisabeth kapt. F. Mark van New-Castle beide naar Dordrecht, 21 dito. Sir Jon Rennie kapt. W. Neuson van New-Castle naar Schiedam, 22 Sara Lydia kapt. B. van der Tak van Rotterdam naar Batavia Ambotna kapt. J. C. Tromp, van Botterdam naar Kaap de Goede Hoop beide gesleept binnendoor van Hellevoetslnis per stoomb. Kinderdijk en Brou wershaven liet kofschip Broederliefde kapt. H. O. Sap van Memel naar Antwerpen is heden binnendoor naar deszelfs destinatie opgezeild 20 dito. Uitgezeild Stad Dordrecht kapt J. H. S'uit van Dordrecht naar Londen. H t E a STOOMBCOX STÜB ZIBE1KZEB gedurende de maand OCTOBER Ban 7-ierikzeeI Van Rotterdam. Zo' dag 28,'smidd. 12 «s. I Za'urdwg 27, 'smorg. 6 Woensdag3l 's morg, 5 I Dingsdag 30, 8 3T O O rn BOO T— '3 S 38 EJ 3 T td8schkb middelburg xierikxeb bergen op xoom (tholen) benevens van middelburg op antwerpen enz. Van Middelburg, M.ianda^O, 'smorg. 3 Vrijdag 26, 11 >/2 Van Middelburg Woensd. 31, 's inorg. 3 Woensd. 24, 10 Van Tholen. Zaturdag 27, 's inorg.lO'/a u. Dingsdag 30, '>mi'Ui.l2 Van Antwerpen. Donderd,l8, s morg 4 Don terd.25, 10»/® (dienst tussghen «ij delbubg en notterdam.) 'Vaar Middelburg Doudet d.18,'smorg. o Viijdag 19. 0 2«tur'iag20, 7 Zondag 21, 8 Naar Rotterdam Donderd. 17.' smorg 10'/2 Vrijdag 19, 10{/2 Zaturdag 2«),'sini.id 12 Zondag 21, 12 De diligence zal van Zierikzee l'/ï ,,,,r "a <'e afvaart der stoomboot van Rotterdam naar Middelburg eu van Mid delburg naar Rotterdam uur na de afvaart der stoom boot rijden, (dienst tussguen v lis,sin gen en rotterdam.) V,n Vlissingen. lederen Maandag, Woens dag cn Vrijdag, 'sn.ergens ten 8 ure, na aankomst deï st oom'-oot van Breskens. Van Rollet «lam, lederen Dingsdag. Don derdag en Zaturdag 's mor gens ten 9 ure, na aankomst van den eersten trein uit 'sllage. De diligence zal van Zierikzee l'/a uur "a deafvaait der stoomboot van Rotterdam naar Vlissingen en van Vlis singen naar Rotterdam ''2 uur na de afvaart «Ier stoom boot rijden. 227ste STAATS-i'OTEE-J Vijfde Klasse. 1 Klasse 11 Lijst no. 576; 9764. 12002, 12802, 13551, 13612, 13720, 13921, 13113. 14670. 15127, 15215. 15215, 15658, 16716. 1728ft en 1S397 ieder, f' 100 no. 5186. 16263 en 17220 ieder 300. no. 6790. 7662 en 12808 feder (t)0 no. 6612, l'JO j! en i9"8/ iedo f 1000, 27, pet. 3 4 4'/* 6 1"4 3 635 M 92'J/ifi 1011,4 19' 8 p ia a 3 a u tv xa fi w fpucti; ts y e ai w kj ir w ïï.3® a w den 81 October 1855. Nederland. Werkelijke schuld dito dito dito dito Haudel-Maatschappij Rusland. Oblig. bij Hope e\i Co. dito dito 1828/1829 Certifre. dito 1840. dito bij Stieglitz dito dito 1854 Certific. van Inschrijving Spanje. Oblig. Nieuwe Stukken Biuncnlandsch Oostenrijk. Oblig. Metalliek dito2'Zj dito N. betaalbaar Amsterdam 5 j Belgie. Certific, bij Rothseliild 2 '/2 j Portugal. Obligatiën 3 j ROTTERDAM 22 October. TARWE. Zeeuws., Vlaams, en Overm. weinig aange boden en 50 a 60 c. hooger,- goede en puike jar. fl7.75° a /'IS,50 mindere 16,50 a 17.05 de beste N ƒ17.50 f 18, mindere 14.50 a a 16,25 ROGGE. Zeeuws. Vlaams, en Overm. 30 e. hooger 11,30 a 12,50. GERST Zeeuws, vlaams en Overm. winter 20 c. hooger 7,70 li 8,70 dito zomer 50 c. hooger ƒ7,50 a ƒ8,10. HAVER. 19 c. hooger Zeeuws, en Inl. Korte f 4,20 a ƒ5.10 dito lange ƒ4 a 4,50. ERWTEN Zeeuws, groene 25 c. hooger 10,75 a 12. LONDEN 19 October. SUIKER De markt was gedurende de afgeloopene week vrij levendig en de prijzen zijn 1; a 1?6 hoogei te noteren. GRAaNMARKT. Engelsche tarwe genoot heden goede vraag tot volle prijzen. LONDEN, 20 October. KOFF1JPlantage Ceylon met meer handel tot volle prijzen. SUIKER zoowel voor koloniale als vreemde soorten is do markt ferm en hadden vrij belangrijke afdoening plaats. Gotroffun door ile vele ornluiihehin- ni-jsle bewijzen van deelneming ons beioond, bij gelegenheid van ons Zilveren Huwelijks-Feest |>p 19 October jl. beluigen wij daarvoor aan alle Vrienden en Bekenden ook builen.de Stad onzen innigen dank. ZIERIRZEK S. M. HANSE 23 October 1855. en A. 01.1 VIE BSE KLOET. De Centrale Directie van Schouwen BüRGH en Wetslanl» ral mei en Aspirant- Sn^Cnieur van Jen Waterstaat op Donderdag den 1 November e. k. des middags om 1*2 ure op 's Landskamer te Zierikzee onder nadere goed keuring Aanbesteden. 1. Het tffennen en onderhouden <it?r Dijks kruinen Binnenbermen en Polderwegen van de polders Schouwen Burgh en West- land in 8 perceelen tot 1 M i 1860 en 2. De leverancie van 800 Kub. el Schelpen in 3 perceelen. De Bestekken dier werken zijn verkrijgbaor bij den Boekhandelaar van DÏSHÖECK le Zie rikzee terwijl de verlangde inlichtingen en aanwijzingen bij de Commiezen «*n Dijkba/.en ie bekomen zijn. Zierikzee den 19 October 1855. De Centrale Directie voornoemd B. C. CAU Voorzitter. de JONGE Ontvanger-Gnffter De Notaris J. M. BOUVIN BW) op Dingsdag 30 October ^ÊÈtm 1855, s' morgens ten 10 ure precies ten verzoeke eu wornhuize van den heer A. van den OEVËU aan den Hoogeu- dijk te Oosterland publiek presenteren te ver- koopen Eene partij Meuhilaire goederen waar onder een Notenhout KA BIN FT MANGEL TAFELS STOELEN een groole FAUTEUIL KAGCHELS LAMPEN een extra mooi Por- eelein KOFFU eu THEE-SEBVLES mei ver gulde randen en andere goederen meer. Bij'de Uitgevers dezes, Erven A. de VOS, is te bok omen ZEEUWSCHE ÜUINVREUGD, bnvnUnmlti trienr bun 150 np veischilL'nik' gvle- genhedun iocpsssrlijko Gt^elsclirips-Linderen. 2ile dl uk Pi Ijs 40 cis. ENGELSCH en FBANSCH WOOKDENBOEK. Prijs 40 cis. DE SCHIJNDEUGD OP HET TWEEDE SCHAVOT, beliegende de hinlste Levensbijionderheden van wijlen den beruebten Deugniet johan Caïo KAMERLING nf AliRAHAM SIOGAIIIS. 2de uitgaaf, vroeger f\ 80, thans 25 ets. Alsmede vele soorten van allerliefste /eer goeilkoopo iirenteboekjes waaronder VVinlerlooveren, Lenteknopjes, Herfst- tuiltjes Zoinerliloemjes B ij in li ij bel Vergeet- mij—it iet Nieuwe Nederlandsche Vertellingen in Pro/a en Poë/ij Nieuwe Nederlandsche Prentenboek met vele bonderde Platen ent. enz. TE li STADS-DRCKKUBIJ VAN DB ERVEN A. UF. VOS. H,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 2