Woensdag 24 October. meuwSIM W.° 85. B1NNENL&HD. DE PRTJS DEZER COURANT IS Per drie maandenf 2,00. Franco per post,....- 2,o0. AbcmncmenU'.n worden angeijomeu bij aile BoelJiainlelaav en Postdirecteuren. VerschijntWoensdag en Zaturdag. DE PRIJS DER ADVERTENTIEN. IS Gewone 10 cents de regel. Doelcaaukondigingcn 3 cents d-:* i- ,g l Geboorte-, Huwelijks- en Doodherig'en van 1regel.- n I. Zegelregt voor iedere plaatsing 33 ecu's. De Inzending der Advertenticn kan geschieden tot JJinpsdag n Vrijdag, vóór 11 ure des morgens. BËR.ENDM AK.ING. Achtervolgens art. 3 vnn Zijner Majesteits be sluit van den 6 Januarij 1838 n.°68, Staatsblad n.° 2 heeft Zijne Excellentie de Minister va» Financiën hij resolutie van den 19 dezer maand, bepaald de L'Hjzcu het opgeld daaronder begrepen waarvoor de collecteurs splitters en dehitante.n der Staats—Loterij de loten en gedeel ten van dien voor de vierde week der trekking van de laatste klasse der It's te ILot zul len mogen uitgeven le weten Bij verkoop Geheele loten f 80,00 Halve - 40,00 Vijfde - 16.00 Tiende J - 8,00 Twintigste - 4.00 Wordende de belanghebbenden hij deze herin nerd dat bij voornoemd artikel van dat besluit, uitdrukkelijk is vastgesteld dat de collecteurs splitters en debitnnten gehouden zijn om zich naar die prijsbepalingen te regelen en dezelve gedurig Ier inzage voor het publiek beschikbaar le hebben. Isiei ikzee den 22 October 1855. Voor den beer Commissaris des Konings in Zeeland Do Burgemeester van Zierikzee C. J. FOKKER Wethouder. Men meldt uil Vlissingen van den 18 dezer Heden zal men Zr. Ms. stoomschroefschoonor Montrado,luit. ter zee Andrea,uit 's rijks dok ter reede dezer stad halen om binnen weinige da gen de reis naar Java ^ondernemen, men is hier beducht voor het lot van Zr. Ms. schooner Atle- lante luit. ter zee 1ste kl. Kr oef v aan boord van welken bodem'zich eene»wetenschappelijke com missie bevond om in de Noordzee zekere proeven met bet aan boord nemen van water te nemen. Hier binnengevallen schepen welke met vreese- lijke stormen moesten worstelen er» welker gezagvoerders de oorlogsschooner hebben gezien, en later niet meer konden ontdekken zijn zeer bevreesd dat een zeeramp dat schoone vaartuig heeft getroffen die vrees vond hier reeds voed sel doordien de schooner slechts voor weinige dagen op reis was en men tot^heden van bel binnenvallen in een der Britsche zeehavens niets heeft vernomen. Verschillende groote zeesche pen mei granen geladen zijn hier binnenge vallen en de over boord neming der ladingen in de binnenschepen en het later weder aan boord werken brengt hier eene werkzame levendigheid en bedrijvigheid voor den daglooner te weeg die hier sinds jaren onbekend was er zijn bijna geene arbeiders genoeg to bekomen, fel Als een gevolg op bovenstaand berigt voor komende in de Amsterdamsche Courant leest men in het Handelsblad bet volgende »In de Amsterdamsche Courant van maandag 22 dezer komt een berigt voor gedateerd Vlis singen 18 October, waardoor groole bezorgd heid omtrent Zr. Ms. schooner Attalante moet ontstaan. Ten einde die hezogdheid weg le nemen acht ik het nuttig vooral in hel belang der genen wier betrekkingen zich daar aan boor" bevinden mede te doelen dat ik op zaturdag 20 dezer dos namiddags ten 4 ure gemold vaartuig in de Noordzee verlaten heb zijnde de Attalante toen irs goeden slaat zeilende op de hoogte van Kamperduin. De luitenant ter zee \sle klasse J. VAN (JOüH Men schrijft uil Snoek van den 10 dezer Zaturdag avond werd er nog laai aan de afzon derlijk staande woning van rnej. S. te Wijckcl nabij Sloten geklopt en een aalmoes gevraagd. Op het antwoord dat men den volgenden dag moest ko men, aangezien men des avonds of dos nachts niet gaf moet men zich al morrende verwijderd hebben. In den nacht echter ontwaakte de weduwe plotse ling door eenig geraas en zag weldra een zwart gemaakt of vermomd persoon voor zich verschij nen welke haar onder bedreigingen van de sleu tels der secretaire beroofde waarna hij zich daaruit plusminus 440 en eenige gouden hals sieraden medenemende, verwijderde, na alvorens tegen verraad gewaarschuwd le hebben. Aan hulp voor de weduwe viel niet te denken daar zij het huis slechts mol eene oude doove dienst meid bewoonde. Op zondag den 1 4 dezer omstreeks 7 uur, waren drie te Vlagt wedde gestationeerde com rui zen lusschen Vlag l wedde on Bourtange geposteerd Een derzelve welke zich omstreeks 10 minuten van de overige verwijderd bevond, zag een in NVesterwolde algemeen bekend smokkelaar met name Harm Borgman wonende in (iet naburige Munsterland van de hanovcrsche zijde naderen beladen met eene vracht zout. Toen hij den com mies was genaderd hield deze hem aan waarop Borgman weigerde het zout over le geven en bui tendien weerstand bood zoodat zij handgemeen werden hetwelk den commies noodzaakte zijn pistool te trekken 't welk bij op bom loste met dal gevolg dat de smokkelaar dood ter aarde neêrstortle. Dezer dagen had te Vlaglwedde een vree- selijk ongeval plaats: Eene koopvrouw in win kelwaren werd door den bond van JT. IE. op diens hofstede aangevallen en ter aarde ge worpen en zoo zeer gebeten dat men den houd van een lijk afscheurde, Op last van den bur gemeester begraven zijnde werd het lijk den anderen dag op bevel van den heer officier van justitie le Winschoten opgedolven ten einde ge regt el ijk onderzocht te worden. Men schrijft uit Heereveen van den 14 Oc tober in de laatste weken zijn in deze provincie meer dan 4000 kalveren opgekocht die meestal naar Pruisseri ter veredeling van het runderras aldaar, zijn uitgevoerd wanneer men ieder kalf op eene waarde van f30 stelt, hetgeen zeker niet te hoog is dan is alleen aan deze kalveren eene som van f 120,000 in deze provincie gekomen. Het zal voorzeker strekken om de veeteelt in dit gewest te doen toenemen. Men schrijfi uit Zwolle van den 20 October: Heden middag omstreeks vier ure is door de kordaatheid en tegenwoordigheid van geest van den sluis- en brugwachter van Willemsvaart alhier, een groot ongeluk voorgekomen. Een kin dermeisje trok een wagentje waarin twee kinderen, waarvan een 2 jaar en een 9 maanden oud was legen de brug der Willemsvaart op juist in de helling der brug geraakte do pen uil den boom waaraan de wagen gelrokken werd, en si or 11 o alzoo van de hooge helling bij de sluis in de bui tengracht. Het kindermeisje volgde den wogen en geraakte mede le water, zonder eenige buip te kunnen aanbrengen. Doch bovengenoemde sluis- wachter op het 8ngstgeschrei toegeschoten zag nog een klein gedeelte van den kap boven water steken begaf er zich bij verbrak de kap en had het geluk beide kinderen in een nabij zijnde huis le brengen daar ontbood hij zijne vrouw du» zelve een jong kind hebbende hel kleinste kind terstond aan de borst lag, dewelke weldra werd genomen en beide kinderen in den volmaakster» welstand aan hunne ouders .teruggegeven. Mogt men toch de zorg voor zulke jonge kinderen niet aan zoogenaamde loopmeisjes toevertrouwen, die veelal zelve niet veol meer dan kinderen zijn. £$4' BB O it'BHTlBBB Eï <»sa B£(>g IÏ£H 2 Bij koninklijk besluit van IS dezer is tot burgemeester der gemeente Kerkwerve benoemd de lieer O. van der i'bugel. Naar men verneemt heeft Z. M. op het daartoe door hom gedaan verzoek, eervol ontslag verleend aan jonh. mr. W J. Junius van Hemert, als proc.-gener. bij liet prov. geregtshof in Zuidbollanden in diens plaats benoemd dc beer mr. A. van Galen, thans proc.-geri. bij het prov. geregtshof in Noorcl- brabant. Bij koninkl. besluiten is aan clen beer L. N. 1') Ver brugge, op zijn verzeek, verleend eervol ontslag uit zijne betrekking van ontv. der dir. belast, te Vianen herbenoemd tot plaatsverv. kautonr. te Soinmelsdijk J. A. van den Broek eervol ont slag verleend aan deu plaatsverv. kan lour, te So mm els dijk C. de Vries; en in zijne plaats benoemd mr. J. E. van deu Broek, burgem. dier gemeenteis aan mr. M. van Doorniiick Az. op zijn daartoe gedaan verzo 'k eerv. ontslag verleend uit zijne betrekking van regt.-plaatsverv. in de arr.-regt. te De venter is eervol ontslag verleend aan den plaatsverv. kantonr. te Volleuhoven B. Warn aars, en is in deszelfs plaats benoemd A. Höfcltnot. te Kuirne; zijn tot derzelver tegenwoordige betrekkingen herben, en bij continuatie aange steld de navolgende titularissen als tot plaatsverv. kantour. te Waalwijk P. Ivuypers tot plaatsverv. kantonr. te Helmond A. F. Bae'bolttot kantour. te Arnhem mr. G-. H. W. L. baron van Dor tb tot Medlcrtot kantonr. te Naardcn mr. G. Gorver Hoofttot griflier bij het kantong, te Hoorn W. D. Versehuor tot griffier bij het kantong. te Cortgene K. J. van den Btissche; tot plaatsverv. kantonr. te Heerenvecn mr. H. W. dc Blocq van Sclioltinga; tot plaatverv. kantonr. te Enschede P. Jonnes tot plaatsverv. kantonr. te Ouderdeudam mr. M. Sichterman van dc Brake tot kantonr. te Gennep jonkh. mr. B. J. van Sasse van "l Jssclt is bet vice-presidium van bet collcgie van bet regenten over bet buis van arrest te Tiel nader opge dragen aan bet lid van dat coilegie den beer mrH. van Wessevn Az.en zulks in plaats van deu beer E. D. Rink aan wien deze betrekking vroeger was opgedragen doch welke die niet beeft aanvaard. 'LA NB. R S L A N p-r 8 H IJ E, Do commissie belast met lm! opmaken van don inventaris van don te Snbnstopol gevon den buit, beeft blijkens een brief van daar aan een Engelse!) blad baar rapport ingediend dat den I October is geteekend. Er zijn gevonden 3800 kanonnen van sroot en klein kaliber 6 stoommachines 18 of 19 000 kogels bommen, ankers kettingen enz. Dc; commissie beeft bepaald dat de g.msche buit lusschen Frankrijk en Engeland zal worden verdeeld naar ve.rhou ding van de getalsterkte der manschappen van elk leger en indien Engeland slechts regt heeft op een vierde, van het geheel zal het aan Frank rijk uiikeeren de waarde van heigeen het reeds le. veel zal hehhen kunnen ontvangen het kilo oud ijzer op 10 centimes gerekend. Van het aan Engeland toegekende gedeelte ontvangen de Sardiniers hun aandeel. Uit Petersburg meldt men dat tot don derdag 18 October in de Krirn niets van belang was voorgevallen. De vesting Kinbufn had tol den vorigon dag "s namiddags ten 2'/a ure weer stand geboden aan een bombardement dat een der hevigslen was- De verdedigingshatterijen staakten toen haar vuur en ten 3 ure rukten de geallieerde troepen Kinburu binnen. Generaal Palas sier verkondigde aan de di visie een spoedige terugkeer naar Frankrijk, bij bet uitdealen der eerepenningen voor de hemagii- ging van den Malakoff. GBOOT-BBlïT A W PJ j E U Londen 17 October. Ln eene vergadering der schuldeiscbers van de hh. de Lisleen Janvrm is gebleken dat het passief dier firma 384.100 p.s». en bet actiel 215.000 p, st. bedraagt, zonder te rekenen 304,408 door de hhr Lcrnèsurier Te Is tone en Comp.to Kanada aan hel huis vejscliuldii"! en 111,650 aa n geaccepteerde wissels. Er werd besloten Aal de zaken onder loezigt van curatoren zullen worden gelik wi deer deti on mid del ijk een dividend van 6 shilling per pond zal worden uitbetaald. Ook zijn maatregelen genomen dat de leden dier firma de zaken kunnen voortzetten zonder afbreuk te doen aan het actief. Gisteren nacht brak bij den logementhou der Hulliwellin Greenstreet Southwark te Londen een hevige brand uit die in weer wil van alle aangewende pogingen dat geheide huis vernielde. De heer Halliwell zijne nicht Sophia Sutton en een der personen welke bun intrek in dat logement genomen hadden, met name Wilkinson hebben het leven willen redden door uil ut; vensters le springen of over do daken te klimmen maar moesten allen in hoogst zor gelijke» toestond naar bet hospitaal vervoerd worden. Onlangs werd de doopvont waarin Eduard the Confessor gedoopt was geworden verkocht. De kooper, zekere beer Jonas Paxton vernomen hebbende dat de gravin van jjersy dien vont gaarne zou bezitten bood ze haar aan. Do gravin was daarmede zeer vereerd en zond weder- keerig een punchbowl en lepel als geschenk voor de ontvangen doopvont, De vermaarde firma Cunard Munn en Comp. de groote reeders te Liverpool is blij kens circulaire ontbonden terwijl de zaken zul len worden voortgezet onder de firma Robert, A. JIJunn en Comp. Bij gelegenheid dat eene vrouw lercgt stond wegens hot breken van glazen daarvoor tot eene gevnngenisMraf van 14 dagen veroor deeld werd en zich voor de regt bank zelve op nieuw schuldig maakte aan nushandeling van den pesoon die haar aangeklaagd had merkte de regt er Jardine aan dat het niet ongewoon was dat het publiek zich verontwaardigde over de mishandelingen welke vrouwen van mannen ondergingen. Hel zou echter niet meer dan billijk zijn indien de keerzijde nu en dan wierdo ten toon gesteld ten einde diegenen welke uit sluitend met do zwakke sekse sympathiseren iels inogtcn loeren van de provokuiic waaraan in te ve,el gevallen de mannen blootgesteld waren. Van de 19 annklagten welke beden voorkwamen, waren er niet minder dan 15 tegen vrouwen wegens dronkenschap en onbetamelijk gedrag dit was in het geheel geen xceptioneel geval herwas niet alledaagse!» en wanneer men de Lonüensche policie-reglhank wilde onderzoeken, zou men bevinden dat de aanklagten veel meer toenemen tegen de vrouwen dan togen de mannen. Sederl eenige dagen houden dagbladen en reglbanken ztch bezig met bet onderzoek over do wijze, boe het rune vee voortaan op de zachtste manier zal worden geslagt. De kwestie was uit gelokt door de aanklagt, dat de Joodsche slagters de dieren bij bet dooden martelen aangezien bij hunne wijze van afmaken van een os eerst na 10 h l2eu bijdie der Christenen reeds na 3 a 4 minuten den geest geeft. Krachtens regterlijke uitspraak is de zaak echter voorloopig gebleven zoo als rij was evenwel heefr de klager verklaard geen genoegen mei deze beslissing te nemen. Zon derling volk duizende menschelijke schepselen zendt men in den oorlog om daar op verschil lende wijze een smartelijk dood te sterven en menjlwist over een minuut meer ofminde.r doods pijn van het vee ■P over Ee-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 1