ViTOER-KM IIIVIITËMIB' L A Ml BOUW KV ViiiMMTT. Wordt gevraagd X V rnnd met algemeene stommen tot hot voorl 7"tfpn van de verdediging der Krim. In een schiijven uit Petersburg van den 6 Oct. door de Kolri. 7*eit. medegedeeld leest men liet volgende «Gelijk m<\o weel is aan de russische keizers S"deri Peter I in weerwil van nlle aangewende middelen tot dus ver niet gelukt de meermalen te vuur en te zwaard vervolgde, oud—geloovigen der Grieksche kerk. de zoogenaamde Sitiroioerzen Duchaborzen of Roskolniks te bewogen om zich mM overtuiging aan do staatskerk in baren se rVri Peter I hestunnden vorm (vereeniging van bet geestelijk en wereldlijk ge/ag) te onderwer pen. Dit is tot dus ver meestal voor het uiterlijk geschied. Klke poging van het staaisopperhoofd om do staatskerk en de unie door eene ook bui- trr.Iandsche aan alle belijders van bet Griekscli kerk geloof verleende bescherming te bevestigen, cn den russischen keizer in de schatting der ver schillende sekten tot den door God verorder den beschermer en primaat der Oostersche kerk te verheffen, is tol dus verre door de oud-rnssische sekten als met Gods wil strijdig en alleen door wereldlijke belangen ingegeven streven beschouwd. Ui! dat oogpunt wordt ook de tegenwoordige oorlog door haar beoordeeld en naar men verzekert heeft zich een over al die sekten ver spreid genootschap onder den naam van Perst Boschi (do vinger Gods) gevormd hetwelk in de tegenspoeden waardoor de Russische wapenen van bet begin des oorlogs af getroffen zijn en zelfs in den dood van keizer Nicolaas een open baring van den wil Gods ziel en te gelijk voor spelt dat dit de aanvang is van de onafhankelijk beid der patriarchale kerk, aan welke met geweld een wereldlijk opperhoofd was opgedrongen in plaats van den onder Peter overleden patri arch; - eene betrokking welke dm vorst, gelijk be kend is niet heeft laten vervullen. Daar dit genootschap geen bijzonder of bepaald doel beeft maar zich alleen op hel terrein van het geloof beweegt zoo kan met policie-maatregelen daartegen, niet veel worden uitgerigt Zelfs onder de geestelijkheid te Petersburg zijn er velen die, ofschoon geheel in de geslichien der staatskerk en in baren geest gevormd en opgeleid toch de ge beime en onderdrukte leer der bovengenoemde s'kten min of meer aanhangen." O R O O T-B R I T T N SIS N Londen 15 October. Ecu officieel rapport van d°n bevel voerenden generaal te Kars van "29 September, behelst het volgende: «De Russen hebben Kars den 29 September aangetast. De strijd heeft 8 uren geduurd. Gedu rende het gevecht dat buitengewoon hardnekkig was.isde vijand herhaalde malen met zijne geheele magt eene der batterijen binnengedrongen, moar met een aanzienlijk verlies teruggedreven. Na grooteinspanning zijn de Russen gedwongen voor den moed onzer dapperesoldaten te wijken en zich ineenslaat te verwijderen die aan een volslagen nederlaag grensde. Behalve de gesneuvelden en gekwetsten die gedurende bet gevecht wegge voerd zijn hebben zij in de loopgraven en do om streken der vesting 4000 dooden 100 krijgsge vangenen en 1 kanon achtergelaten. Wij hebben tusschen de 700 en 800 man verloren onder welke zich ongelukkig verscheiden hoofd-offi eieren bevinden. De Russen maken zich tot den nftogt gereed cn breken het beleg op. r B a w a u B Pakijs, 14 October. Over den oorsprong van het sprookje van den eent-garde,als zou deze op den keizer geschoten hebben wordt het vol gende vernomen Ëenigè dagen voor de versprei ding van dat gerucht ontwaarde de keizerin (iie g. óeel alleen in het park van Saint-Cloud wandelde plotseling een cent-garde naast zich die op zeer bewogen toori tot haar zeide Me vrouw ik bevind mij in'een Zeer neteligen toe stand ik wordt door schtllde.ischers vervolgd mijne familie en ik zijn verloren', als Uvve Ma jesteit ons niet gelieft te helpen." De keizerin antwoordde hem minzaam en keerde zeer ge schokt door het voorgevallene naar het paleis terug. De keizer die aan de gelaatstrekken zijner gemalin bemerkte dat zij aangedaan was, vroeg, naar de oorzaak en deze werd hem onmid dolijk medegedeeld. Hij liet inlichtingen inwin nen omtrentden cent-gardebetaalde zijne schul den doch gaf levens bevel dat bij weder bij de. linietroepen zou worden overgeplaatst omdat hij vermits hij aan zijne pligtèn had te kórt gedaan niet langer tot een keurkorps kon hehooren. Er ligt thans ter perse het twaalfde deel van heiwerk van den heer Thiers, de geschiedenis van het consulaat en het keizerrijk hetwelk den 27 deer maand te Parijs het licht zal zien. Het Franschc blad le Droit deelt de navol gende nieuwe soort van diefstal mede die te Parijs in de hótols der wijken der Tuilerien en de Madeleine heeft plaats gehad door een bru talen diefnaar wien de policie ijverig onderzoek doet. Nog kort geleden meldde zich ten elf ure des avonds een persoon in een der voornaamste loge menten der straat Rivoli aan en vroeg eene kamer voor slechts eenen nacht. Om niet verpigt te zijn zijn" papieren te tonnen zeide hij dat hij deze op den spoortrein ui"l zijne bagage gelalen had en gaf -ha zijn voornemens te kennen ooi des morgens ten 4 ure te vertrekken. Gedurende den nacht hoorde een reiziger ge- heeteu,w ens kamer grensde wan die van denCAe- valier d'industrie laaisigenoemden, luide spre ken even als of hij met een bediende van het hól el in gesprek was. Weinige oogenblikken daarna trad men bij den heer 5 binnen die gelijk de gewoonte van vele reizigers is zijn sleutel op de deur had gelaten. Wie is daar" riep de heer S. nik" antwoordde de gelukzoeker »ik ben du bediende van het hóud en zoek naar luc fors om de kaars voor een heer die gaat vertrekken, aan te st(,ken." Te gelijk liet hij zijn hand over het tafeltje en den ■schoorsteen rand gaan zich meester (naken Ie van het gel 1 en de juweelen die hij daar vond. »lk heb geen licifers, laat mij slapen," hernam de heer S. «Verschoon mijnheer ik ga heen zeide de ge waande bediende, en hij begon hetzelfde spel in de kamer van den heer M. een Ëngelschen advokaal te spelen alwaar hij zich meester maakte van een gouden fiorologie en ketting Hij nam eveneens juweelen en -gereed geld hij verscheidene bewoners van hel hétel mede en vertrok ten half vijf irre.des morgens, na aan een bediende vijftig centimes tot fooi gegeven te hebben. Gelijk boven vermeld, is werd dezelfde kunst greep met goeden uitslag in verscheidene hótels door denzelfden persoon herhaald dank hehhe de kwade gewoonte der reizigers orn des nachts den sleutel van buiten op de deur hunner kamer te laten. Grieksche roovers hebben in do nabijheid van den Piraeus twee fransche olliciren aangehou den en mede gevoerd. Den een hergaven zij de vrijheid en fiij kwam to Athene. 45.000 francs vragen als losgeld voor zijnen lotgenoot. De grieksche. regering zou 1 on mid délijk dege.v raagde som aan deroovers. 'B E K, a E. Uit een Antwerpsch dagblad verneemt men dat tengevolge van de talrijke ladingen rijst, die aldaar zijn aangebrngt in die stad maatregelen worden genomen om nieuwe pelmolens op te rigten. Men spreekt van velerlei plannen die weldra zullen verwezenlijkt worden en -ton doel hebben, om Antwerpen met eenige nieuwe prach tige inrigtingen van dien aard te verrijken, Een van die fraaije yachts, van welke de smaak en het gebruik bijna uitsluitend aar»' «Je rijke Ëngelschen toebehoort bevindt zich zoo meldt Vindependance, sedert'cenige dagen in de haven van Pierres de Taille alwaar het de bewondering wekt van talrijke aanschouw'ers die verbaasd staan over de ligt heid en de uitne mende bevalligheid van bouw en' uitrusting. Dit scheepje van binnen gein nu beleerd en versierd met een geheel Bngelsch confort en weelde heet Lyhof Divon. Het behoort aan de boeren Welch. van het eiland Wight leden van een der voor naamste Yacht—Cluhs van Engeland en dié thans een pleiziertogt doen in dn wateren van Belgie en Holland. JONGSTE BÜITKNLANÜSCHË TIJDINGEN Petersburg 18 October. Eene depêche, van het toonee.l des oorlogs .meldt dat het beschieten van Kinburn door de geallieerde eskaders ook op den 16 dezer beeft voortgeduurd, dat het vnur door dn vesting wakker werd beantwoord, doch dat - an weerszijde nog geen resultaat was ver kregen Parijs 18 October. De admiraal Bruat deelt eene depêche gedagteekend 2 dezer eenige bijzonderheden mede betreffi-nde de expeditie van Kertscb naar Ka'mar en Fan igoria die geheel en al geslaagd is. De daardoor verkregen resulta ten zijn belangrijk, daar men den vijand de basis van zijne operatien vooreen winter veldtogt ont nomen heeft. De vernieling van beide plaatsen, die groote gebouwen bevatten welke tot kazer nen én hospitalen kunnen dienen zal den 3 de zer afgeloopen zijn. tiijüj r in Dl 5 j 1 Brouwershaven, 16 October. Binnenge komen: Broederliefde, kapt. H. O. Sap van Memel naar Antwerpen,. 18 dito. Eliseen Susan, kapt. J. Watt van New-Caslle en Stad DqrA recht, kapt. J, H. Stuit, vanLonden -beide naa't Dordrecht, 1 Zierirzee, 19 October. Binnengekomen: het schoonerschip Burger, kapt. P. J. Bartelsc, van New-Caslle.naar Middelburg» •TOOMBOOT 'ito STA» ZIKBIKZEIB geilurende dé maand OCTOBER Vart 7tierikzee !i f nu Rotlerdtun 'Zondag '28, 'sinrd.lU 1? Za' iar.la t morf WoenadagSt's léor^ 3 j 'M'n^sda- 30 - S STO O vta OOT,o:awsv TTJSSCHKft MIDDELBURG ÏIERIKXB" BURGEN oi' ZOOM (THOLEN) BENEVENS VAN MIDDELBURG OP ANTWERPEN «W- Middelburg, I' an 'Sla an dag 29, 'smorg 8 Vri|tlay 20, fan Middelburg Woeüsd. 3 I, 's men». 3 Woensd. 24, 19 fan Thole" atui -la s 2,7 s t> ota.10'/-. LM i» si I a r4 3t), '-tui '2 fan Jnlwerpeu. Itondfi-tlJS s mor 4 Don leitl.23, tO'vj OlBiNS l'US.SC,UUR >iU>BKLHniC. K.Mll)rri'.IUlAM iXaai /Iotterdam 'Dottderd 17 sinorg !b''a Vtrij«laR 19, t0|/2 Za urda d 2 's mi 'tl 12 Zo ndat! 21. 12 ti>tv tt.v tie ai'vaait 'ter Idelbtifg en van \lid. Ie afva.n t tier sloom Vaar Middelburt- Ootid ei d. 13, 'smorg 5 Vrijdag 19, 0 Znlur-iaiéiO, 7 ?on<lag 21, 8 De diti-jeiice /.at van Zierik^ee stoomboot win ltolte.fl nn naai delbn r« naar Kolt» i.lam '<z uur boot rijtlCn, ililRWST TUSSDUttN VLISSI!VGKN R?i llOTTRIin/LM.) V .n Vlissingen lederen daan dag. Woens dag en Vrijdag, 'snorgens ten 8 ure, na aa koimt tier ■81 oom nol van Breskens. Van Rotterdam lederen DingsdagDun- iertla» en Zatnrdag., St.mor geus ten 9 tne, n.» aankomst van den eersten trein V'Jge l)e diligence zal -au '/ierik/.ee l'/i uul na «le afvaa rt dei stoomboot van. Rotterdam naar Vlissingen en van lis- singen naar Rnfteidani imr „a de afvaart dei stoom boot i ijden. 227ste iTAATB-tOïERU fijftle Klasse. 9de Lijst. No. 946, 1343, 2478. 4128, 554.3. 7126, 7598, 8409, 9317. 10463, 13.847 18612, ieder f 100; no. 2919. 5976 165°5, 19819 ied r f200 n««. t84l0f 400 .no. 4696 11552 ieder f5)00. 7 5.S3 f2500; no 18912 f 30,000. 10de Lijst tm. 1343 1912. 2!l3. 3149, 3774, 4100 4977' 376'» 7391, 16090. 18095 1 8*293 en '8730 ieder f 100; no.. 4208 13617. en 1Ö19J ie Ier f200 no. 4742 f 1000 no2561 f 5000 S:ï.» U: V S ':iIHH:1- i tvrti' f:' 'i JiLiju», i sJ tJ PEIJZKH DIB imOTII TE AMITIBDAÏ den 81 October 1855. Nederland. "Werkelijke schuld 2'/» pet. dito dito 3 dito dito 4 Handcl-Maatsckappij é'/2 Rusland. Obli^. bij Hope en Co. 5 'dito dito- 1828/1829 5 Certific. dito 1840. 4 dito bij Stieglitz 4 ditó' dito 1854 5 Certific. van Inschrijving C Spanje. Oblig. Nieuwe Stukken ll/2» Binnenlandsch 3 Oostenrijk. Oblig. Metalliek 5 dito %]/i dito N. betaalbaar Amsterdam 5 Belgie. Certific.'bij 'Rbthschild 2 y2 Portugal. Obligatieh 3 «8"i# 75 »2'Fis 101 "to lS'/g 3113,, 31 '/S MIDDENFBIJZEN VA]» DE VOLGENDS AETiaELEÏS TE Z1EBIKZEE, van den tl October 1855. De iVëd. Mud de. O.Tarwe 1854 17.00 a 17,50 N Tarwe 1853 - 15,00 k 16 30 Z -Zomer dito Ordinaire dito Rogge De Med. Muddcm Gcaauwe Ervyt/ 13.00 a 15 00 W.-Gerst Z -dito Haver Paardeboonen Witte dito Bruine dito 13 00 a 13,00 15 00 .i 13,00 11.GO a 11,70 6,00 a 8.00 7,00 a 7 20 4.50a 4 70 Gioene dito Gele dito Kool Zaai4 Zaai-Lijnzaad - Slag-Lijzaad Raap-Olie - Patent-Olie 10,75 a 12 00 0,00 a 0 00 18,30 a 19 00 16,00 a 16 00 0.00 a 0.00 0,00 p. v - 0.00 - 8 00 a 8 3o!Lijn-O!ie - 00,00 o - 12,00 a 13.00 Raapkoek 00.00 de-104 - 10,00 a 13,00 Lijnkoek, - 00,00 TKEÏ.T 18154. van den 18 October MARKTPR. DER MEEKRAP Tweeeneen, lste. kwblank Twee en een middelbare dito J - Twee en een. mindere dito Een en één ,1ste kw. blank Een en een middelbare dito Een en een, mindere dito - Onberoofde, lste kw., blank - Onberoofdemiddelbaie dito A - Onberoófdé, niinVTeré dito - Muilen- Middelbare dito j 1855. TE ZIERIKZSE, 23 50 a 24,00 23,00 a 23 00 21.OU a 21.50 23,50 a 24,00 23,00 a 23,00 21.00 a 21.50 22,50 a 23,00 21,50. a 22,00- 20 50 a 21.00 00 a 5.00 3,00 a 4,00 De Nolan's D. Q. de JONGE VAN der HALEN zal ten verzoeke van de Beueficaire erf genamen van wijlen de heer F. C:'GAT-S. aan het boedelbuis op de Oude Haven bij de Steehen Brug te Zierikzee op Dingsdag den 23 October des voormiddags ten 10 ure, publiek présenteren te Verkoopen Een partij en andere roe, rende Goederen als: Mahony- en .andere Gladhouten Tafels, Sloelen Cannpé Piano, Commode, Ledikanten, eenige Wit werkers Kas ten en andere Meubelstukken, voorts Spiegels, Schilderijen Haarden Vloerkieoden en Car petten eenig feeddegoed en Huisho.udlinnen een aanzienlijke pariij Koper Tin. Uzer, Blik, Glas cn Aardewerk. Een partij Boeken Jagt- grwrrrn cn ver-tor Jagtg^rcrdsch ap ren zeer groote hoeveelheid ledige Flesschcn Fustenen andere Wijnkooperstjereedschappen Een drieling Boeren waren Slede, Paarden— TuigtMi en hetgeen verjle: t, A worden geveild. Af fes des namiddags voor 'den dag van verkoop le bezigtigen. De Notaris Mr C. van DEP« de CL ER CQ te 'Zierikzee .'«al /ten .verzoeke van zijn prinnö wil op Donder.'den I November I8ö~> 's namiddags imi 2 pD; in h'»t Logement van F. J van OPPEN le Zierik zee publiek presenteren le. Verknopen Drie '5P0]>2ig--ala«t»5> ten laste tien Polder van Oud Noord Beveland als twee dd. 20 Sep tember 1724 groot elk 300 Ponden Vlaamscil of 1800; en een <ld 13 Nweinher 1754 groot 500 ponden Vlaomsch of 3000 alle ren tende 3 pc "s jaars. ZEEUWSCHE MAATSCHAPPIJ van* AFDEELING SCHOUWEN EN DUIVELAND. VERGADER ING Op Donderdag den 25 Octob-r e k. des middags ten 12 ure, ten Huize van Mej. I)tï Wrn Sw'ARTS Zierikzee 19 October 1855. Na:nens bef Bes'uui der Afdeeling v. n. li C, MUL.OGK HOUWER. l)c SOCIËTEIT-: TOT NVT-J:^ CüRNVEG.ENy te Zierikzeemaakt bekend b ba; de BBICSTSN-M AKT ie dezer Siedo 2al plaats hebViciio op 'Donderdag dén 8 Xiiveiii- ber. 1855-, op de aloude ytaiidplaa.^ .aan. de Balie, aanvau- gcuilé des voovmiddags ten 10 ure. 2. Icd'or Veehouder wordt bij deze uitgcnoo'digd, om voor- zegde -ma-rkt, xoo dooi; hei aanbrengen -als ter verkoop- aan- bieden van «Rundvee zoo veel- niugelijk l.c .lelpca" bevuijlereti. 3. Tot -aanmoediging zullen, door genoemde Socio te it de navolgende prijzcupvciuicu ca getuigschriften worden toe gekend-, als Voor de best gekeurde Melkkoe de prijs van 6 cn een getuigschrift. (Wordende hierbij kennis gegeven, dat dc een- •maal bekroonde Ai eikkoe niet meer bij cïe keuring in aan- 'merking zal konieti.) Voor öc daaraanvolgende best gekeurde Melkkoe,cciic premie van f 4 cn een getuigschrift.. Voor da best gekeurde kalfdragende Vaars, de prijs van 5 en een getuigschrift. Voor de daaraanvolgende best gekeurde kalfdragende Vaars, eene premie 'van f 3 en óen getuigschrift. 'Voor dc best gekeurde driejarige Vaars geworpen na; "I Jan narij 1852, de "prijs vair f en ee t ::etuigs«:hrilï. Voor de daaraanvolgende be.si gukenrdu drii-jarige Vaar.; y gewoïpbn na i Jahuarij 1852, eene premie van 2 en een getuigschrift Voor dc bost gekeurde twe-jarige. Vaars geworpen aa L Jauuarij 1852, de prijs van f 3 en een getuigschrift. Vóór dc daaraanvolgende best gekeurde tweejarige Vaars geworpen na 1 Jauuarij 1853, céne premie van f 2 en een getuigSclH'ift.- Voor tie 'best gekeurde jaarling, geworpen na 1 Jamiaï;j 1851; de prijs van f 3 en een getuigschrift. Voor de daaraanvolgende best gekeurde jaarling-, geworpen na 1 Jannairij 18o4, eene premie; van 2, e'fi eon 'getuigschrift-. Voot dengenen, welke de vetste; ivue zal aanbrengen, de prijs van f 6 evv een getuigschrift. Voor dengenen, welke de vetste. Vaars zal aanbrengèii, ,de prijs van"/" 6 en ecu getuigschrift. Voor «engenenwelke de vetste Os zal aanbrengen dc prijs van 'f 6 en een getuigschrift. Eene premie aan. dengenen, welke het grootste getal vet Rundvee zrtj aanbrengen van -' Eu' eerih 'premie aan 'dengenen buiten, het Poovtambaoht, welke het'grootst getal' Rundvee' zal' teritoohstclieij van/ 19, doch het vee niet jonger zijnde? dan T jaar. Welke prijzen prcm.iciv en getuigschriften, nam'cns'hct Edel Achtbaar Bcsf&Wdóór dc Direbüe van voornoemde Sociëteit, - na dc kcur'i'ng welke des voormiddags ten 11ure zal aan vangen aan de bekroonden des. .avondsten huize van den Societeithoudcr W..G. Zanovooiu' zullen/afgegeven worden. 4. Degenen, welke van builen het Poortambacht Vee oj> dc Beestenmarkt zulleii aanvoeren, wói-'dt dé geïegenheïd ge geven genocurd ,vcc kosteloos te doen verzorgen voor ééiien nacht, mits 'vooraf kennis gevende aan (longheer Président I-I. G. Mur.ocK Houwer. 5. Eindelijk Avórdeü de Leden van opgéhièldc 'Socictoitj ten vriendelijks ten ïutgenoodigdom de te houden algemeene- Vergadering, op Donderdag den 8 November 7853y des av'oncfe ten 6 ure, ten 'huize-van bovengen oemtlcn XV. G. Za-xu- voout, bij te wonen. Noodigt mitsdien een ieder, uit, om ;doór."dcófhchmig in het bijzonder, en door het aanbrengen vai\ Rundvee ,in het' algemeen, dc -aloude bestaande Janrmaakt hier ter Stede, weleer zoo aanzienlijk, doorvercemgdé zamenwerkingcïezen edeleu tak l eeu bron van algeiueene welvaart té helpen be vorderen en dc goede bedoelingen dezer Sociëteit-/ Nul en Genoegenvoor in- en ópgezetenen, te vcrwezelijkeu. Zierikzee, den 18 October 1S55. Namens de Directie, van genoemde Sociëteit A. KÉNENS Secretaris NB. Ten einde het de Commissie .van. 'Regeling bij de Ten*, toonstelling- te vergemakkelijken en de gevorderde orde tehemarev-, wordt een ieder beleefdelijk verzocht hel aan te vperen Vee niet te plaatsenmaar/ahor&ns aan 'opgenoemde Commissie daarvan kennis, te geven welke zich ih loco aan de Balie zul bevinden ten einde het aan te-voeren Vee ie regelen-en van een nimmer ie voorzien. - 'Tivon 'y«"<'tf LVon 'ju üoreu* Laa-ü-a t- aaraift'c. /.üi.stit mils gron- Viig voor 7ijii vak Bekwaam zijnde en bewijoO-van poed zedelijk pedr»g wordt mede vemftchi dien kan dadelijk of inet primo Novem ber e. k, in dienst treden. Adres,bij de Uitge vers dezer Courant,/brievmi franco. TER STADS-nnUKKEUIJ VAN DE ERVEN A. DE VOS.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 2