Zaturdag 20 October. BESTÜRffll AMRISTRATïBR MÉJWSTIJMMM 1V.° 84. Binnenland. f Q*'i 1*2" ZIËBIKZËESUHECOUBANT BE PRTJS DEZER COURANT IS r Per drie maanden2>00. Franco per post- 2,50. Abonnementen frordéïi angeriomen bij alle BoekhandelaréAf en Postdirecteuren. "Verschijnt"Woensdag en Zattfrdag. Bic PRIJS DEP ADVERTÊNTTEN IS: Gewone 10 cents de regel. Boekaankondigingen 5 cents do regel: Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten van 1S régels ;i 1. -Zegelregt voor iedere plaatsing $5 cents, f>e Inzending der Adver(cntiëu kan geschieden tót "Dingsdt'tg er. Vrijdag, vóór 11 ure des morgens. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethoüdbrs van Zierikzee. Gezien (ie circulaire van den heer commissaris ties Ironings in deze provincie van den 13 Sep tomlrer jl. [Provinciaal blad no. 85) houdende aanschrijving tot openbare afkondiging tier be palingen van do artikelen 27 en 4"2 der wet op de personele belasting van deft 29 Maart 1833 Staatsblad n.0 4)betrekkelijk de belasting naar iijdsgotaft'g én de suppleloire aangifte. Hebben g o 6 d g e v o n d e n De ingezetenen te herinneren aan do bedoelde wetsbepalingen luidende als volgt Art. 27. 1. Zoo wanneet cefi perceel hetwelk op den lS Mei niet in gebruik «ras of ook een woon huis op hetzelfde tijdstip enkel en op den voet bi] de laatste zinsnede van art. 26' 2 bepaald door eenen buisbewaarder bewootid zijrïdé ge durende den loop des dienstjaars betrokken in gebruik genomen of van mobilair voorzien wordt, zal de belasting volgens de vier eerste grondsla gen naar de hierboven bepaalde reglen des wege moeten worded voldaan doch slechts naar gelang van dat gedeelte des dienstjaars, hetwelk op het tijdstip der in gebruikneming, betrekking of meohelering overig blijft. 2. Ingeval de belastingschuldige welke zoodanig perceel als bij 4 bedoeld t aanvaardt, in het dienstjaar bereids Wegens ceft aftder pér ceel was aangeslagen en hij dit tot dien tijd toe door hem gebruikte perceel verlaat met wegvoering van alle roerende goederen hoe ook genaamd en zonder achterlating van huisbe waarder of van andere personen m zijne dienst zal hel bedrag van den te zijnen name op bet kohier gehragten aanslag vooral de vief be'; doelde grondslagen gezamenlijk en in even redigheid van het nog te verloopen tijdvak, wor den afgetrokken van dat des op den voet als boven te doenen aanslag zonder dat indien' deze aanslag minder bedraagt dan de vroegere er eenigo ontheffing zal kunnen worden ge vorderd. 3. De uitbreiding vermeerdering"ver wisseling of aanschaffing van belasting voorwer pen der vier eerste grondslagen na 15 Mei zal behalve in de gevallen bij 1 en 2 bierhoven vermeldgeen grond geven tot eenen nieuwen of verhoogden aanslag in den loop des dienstjaars. 4. Ter zake van zoodanige voorwerpen der vijfde eo zesde grondslagen als na 15 Mei in dienst of gebruik genomen of aangeschaft worden zal de belastiug naar gelang van den nog ove rigen lijd des dienstjaars zijn verschuldigd met dien verstande, dal geetie verwisseling van dienst boden of paarden met andere waaTvoor geéne hoogere regten verschuldigd zijn op zich zelve tot bel nogmaals aanslaan van denzelfden belas- lingschuldige zal kunnen aanleiding geven. 5, Hol aanwenden tot belastbaar gebruik Van zoodanige voorwerpen van de vijfde en zesde grondslagen als aanvankelijk tol onbelastbare «inden aangelegd of gebezigd waren, zal met aan"- staffing worden gelijk gesteld, zoomede wat «ingaat de paarden derzelver geheel verlies van «et tweede viertal hunner melktanden, in den '°op des jaars. 6. Naar gelang de omstandigheden eens asungsclmldige den loop des dienstjaars, Y«Dekking tot deszelfs voorwerpen' van de e en MSl'e grondslagen veranderen zulks dal, volgens de tarieven van art. 17 eft 21 de opklimming der belasting ten zijnen aanzien toe passelijk zoude worden zal wegens de dienst boden en paarden a'aüvnnkelijk gehou'den die verhooging voor den nog overigen' tijd des dienst jaars zijn verschuldigd. Deze bepaling is méde van toepassing mei be trekking' lol dé paarden'bij hét opkomen van de omstandigheden aan hél eindo van 7 van art 20 vermeld. 7 Paar dén hij verschillende persoden of gezinnen in gebruik zullen ingeval die gelijk tijdig voor één en hetzelfde rijtuig worden ge- Spannen hem, die zulks doet of Wet den eige naar of gebruiker des rijluigs, ter zake van het grno'te aantal paarden' hefwetk door hem alzoo mogt lijft gebezigd daft waren aangegeven méde aan de opklimming d«r belasting naar §6 doen onderwerpen. 8. Hooger belastbaar gébruik van dienst en werklieden of paarden aanvankelijk minder belastbaar zal de verpligting lol eOne even redige verhooging der belasting voor den nog overigen lijd des dienstjaars ten gevolge hebben. 9. Ue tijd waarover de belasting loopt zal in betrekking tot al dé grondslagen worden berekend bij vierenrféefen jaars op liet dienstjaar overschietende, zonder dat een Vierendeel jaars zal kunnen worden gesplitst, en zullen als vie rendeelen ja'arff worden beschouwd dé tijdvakken, aan vangende met primo Mei primo Augustus primo November en primo' Februari). Artikel 42 De zoodanigen welke door eeftigé der om standigheden voorzien hij art. 27 in den loop des jaars' komen' te vallen onder de toepassing van bet aldaar bepaalde zultenalvorens een naar geia'ftg' van het onlstaaft dier oirrstandighedeft en op de boete bij art. 35'en 39 vastgesteld ver- pligt zijn tot hef indienert van behoorlijke aan giften' deswege, in voege als bij art. 30 voorge schreven zullende zij daarvoor een biljet ter invulling bij den Ontvanger knnnen bekomen. Afgêkoft'digd van het Raadhuis te Zierikzee den 17 October 1855 waarna vier exemplaren dezer op de gebruikelijke plaatsen alhier zijn aangeplakt en in de Courant geplaatst. B. C. CAÜ Voorzitter. C. de JONGE Secretaris. Zierikzee, 19' October. Wij zijn verzocht te melden (en voldoen hiermede aan dit verzoek) dat hetgeen in een vorig nummer omtrent af wijzing van twee ovangelische luthersche can» didalen hij hun proponents examen herigl is volgens eene daaromtrent door den beer secretaris der evangelische luthersche synodale commissie el ders geplaatste advertentie,bezijdeh dé waarheid is. De procureur-generaal fungerend direc teur van policie in Zeeland heeft: irt het policie- blad berigt dat in den loop der maand September jl., zonder nadere dagbepaling le kunnen opge ven door den kuiper Jacobus van den Broeke te Middelburg ontvangen is zonder te tuonen opgeven van wien een valsch guldenstuk dra gende de beeltenis van koning Willem II en voor zien van bet jaartal 1847. Uit Groningen wordt gemeldt dat ter benoe ming van een buitengewoon hoogleeraar in de regtsgeleerde faculteit f en wel* bepaaldelijk voor de vakken van het bedendaagsch régtdoor hee- ren curatoren een tweetal is voorgedragen bestaande uit de heeren mr. R. T. H. P. L. A. vafl Bönevul Faure referendaris bij het minis terie van financien en mr. O. J. Gratama substituut-officier van justitie te Leiden, Men schrijft uit UtreCht van den 16 dezer Na ondorfchéidéne sïernmingéfi en herstemmin gen is eindelijk met het lot tegen dg. Gildemeester lot berde/ en' Ie'e/aar voor dé Nederduitsche Hervormde gemeente alhier beroepen ds. Bar' ger predikant té Vreeland. Een groot deel van predikanten én het ganséh'e collegia van ouderlingen heeft aan het béroepib'gSwerk geen deel genomen. ISeiioeitiiiig-efi en Kesluifen. Z. M. heeft benoemd tqt ontvanger dei; registratie, voor de burgerlijke akten te Rotterdam, den beer G. ten Sande thans ontv. der regv en' dom. te Schiedam én tot ontvanger der reg. en dom. te Schiedam (ïen heer. J; C. P. M. PeU Rijc- kenthans ontv. der reg. en dom. te Oudenbosch. Bij' Koninklijk hësiVrit is tijdelijk tot' zaakgelastigde bij den Pauselijken Stoel benoemd jhr. L. J. G. F dé P&idÊucMe'stel thans raad van legatie bij het Nederlandschegezantschapjte Berlijn. Bij Koninklijke besluiten is benoemd tot ontvapgpr der directe belastingen en aceijnsen te Oirschot e. a'.de heer S. P. W. Jellico van Goghadjunct-commies bi} het departement van finahtien js aan den1 .heer J. le Mar chantop het daartoe door hem gedaan verzoekeervol ontslag verleend als consul der Nederlanden op het eiland Geurasey. B IT ENLASB. BéIIiAN II-T U n K IJ E, Er is veel sprake geweest ever vóorstellen van vrede door Pruissen gedaan, sedert de in name van Sebastopol. Nu eens heeft men beves tigd dan weder betwist dat het hof van Berlijn heeft getracht, om de gezindheid van de wester sche mogendheden uit te vorsrheft en dat die po ging schipbreuk heeft geleden. Sedert heef! men van nieuwe pogingen uit dezelfde bron voort- vloeijertde, gesproken en nog dezer dagen deelde de Morning Post eene depêche uit Berlijn méde, houdende dat er weder geruchten vart onder handelingen, hij. welke Pruissen als' bemiddelaar zou dienen in die hoofdstad Waren verspreid en het scheen zelfs, dot deze zféhr bevestigden. Bo vendien schijnt de Morning Post weder aan die geruchten hel terug roepen naar Berlijn te verbin den van generaal, fVedell, sedert eenige maan den naar Parijs met eene zending belast die zonder gevolg bleef, maar die veel gerucht maaklo en van den kolonel Manleuffeldie bijna op hetzelfde tijdstip ouk eene zending te Weenen vervulde. Do Indèpendance meent, wat de'pogirig van het hof van Berlijn na den val van Sebastopol aangaat het volgende als" Waarhei'd le kunnen aannemer! ln weerwil v'én elke' logenstraffing is het stellig, dol de kolonel Manteuffel op dit tijd stip de gezanten van Pruissen le Parijs en London in last gaf, om de gezindheid dier rege ringen van Frankrijk en Engeland uit te vorschen oVer de gunstige gelegenheid'om thans de vredes onderhandelingen vt'edef' aan le knoopen. Èr werd aart die diplomalen geantwoord niet dat men deze volstrekt weigerde, maar dat Frankrijk ea Engeland de bemiddeling van Duifs'chland niet aannamen; dat Husland, indien hel vredesvoor stellen had te doen, deze zoo niet reglslreeks aan de kabinetten van Londen en Parijs zou doen dan ten minste door lusscbenkomsi van eene der onzijdige mogendheden van den tweeden rang in dier voege,dal de rol van- die mogendheid niet die van bemiddelaar zij, maar eenvoudig die van tusscbenpersoon. Dan zouden Frankrijk en Engeland bel oor leénen aan de voorstellen van vrede, die iiun aldus zouden kunnen worden ge daan en zouden de waarde er van op prijs stellen. Deze was de zin van het antwoord aan de Pruisische diplomaten gegeven door hen ter stond per telegraaf naar Berlijn overgabragt dat men heeft doen voorkomen door de woorden gewéld aan te doen als eeno volstrekte weige ring der westersclre mogendheden om rich tot eenige vredeS onderhandelingen le leenen. Waf de pogingen betreft, die men zegt, dat sedert door Pruissen herhaald zijn meerit de Independence niettegenstaande het geen nog don vorigen dag do Morning Post meldde, dat indien zij inderdaad hadden plaats gehad hetzelfde onthaal daaraan zou zijn le beurt gevallen dat wil zeggen dat ronder alle vredesvoorstellen be paald aftewijzen de westelijke mogendheden zouden volgehouden hebben ont de Pruissische bemiddeling afleslaan. Maarér is meer: eene lelegraphisohe" depêche van Berlijn, door de /n— dependanèe don 17 dezer ontvangen meldt dat dn Correspo'mlance prussienne in zijn nummer van 16 dezer aan hetwelk tnen een ministerieel ka rakter toekent ftp de meeSt uitdrukkelijke wijze al die geruchten van nieuwe vredes voorstellen door Pruissen gedaan logenstraft verklarende bovendien da! hel onwaar is dat het bof van Berlijn op zijne beurt die van Rusland heeft ontvangen en dal daarenboven bij de tegenwoor dige gezindheid der westelijke mogendheden geen bemiddelend voorstel kans zal hebben, om wel te slagen. Men zal opmerken dat de Correspondenceprus - sienne spreekt van bemiddelende en niet van vre delievende voorstellen als geen kans hebbende om bij de kabinetten van Londen en Parijs een goed onthaal té vinden', het geen volkomen overeenstemt met hetgeen wij hierboven zeiden de westelijke mogendheden wijzen niet alle vre des voorwaarden af maar zij willen geen be middelaar. Zie hier eenige bijzonderheden Omtrent den op 1 dezer le Nikolajew gehouden krijgsraad, zoo als hij naar men zegt uil eéhte bronnen geput in de parijscho diplomatieke salons verhaald worden Den 25 "s morgens te Nikolojow aangekomen, besteedde keizer Alexander II de vier of vijf eerste dagen van zijn verblijf aldaar om de hospitalen le bezoeken en de troepen en verdedigingswer ken le inspekteren daarna begaf hij zich naar Olchahoff en Kinburn om de nieuwe werken in oogenschouw te nemen bestemd tol verdedi ging van het punt. waar de Bug en de Dnieper beginnen zamer, te vloeijen. Den 1 October hield de czaar grooten raad met zijne broe ders vorst Dolgorucky minister van oorlog en generaal Büdtgerdie met hem van Petersburg waren gekomen generaal Luders die hem van Odessa naar Nikolajew had verzeld en de gene raals Osten-Sacken Liprandi eo Kotzebuealle drie twee dagen te voren uit het hoofdkwartier van generaal Gorlschakoff gekomen daar deze opperbevelhebber zich wegens de geen uitstel duldende komrnandos-bezigheden niet had kun nen verwijderen. Generaal Kotzebue chef van Gortsehakoffs staf las een memorie voor van zij nen opperbevelhebber waarin deze na de noodzakelijkheid te hebben uiteengezet, rm de Kritri voet voor voet te verdedigen, zich sterk maakt zich staande le houden, indien men' kem van proviand verzekert. Deze hoofdvraag moest worden heslist en in eene vergadering waarin' do minister van oorlóg en een oppermaglige sou- verein tegenwoordig waren kon wel li iel anders dan een bevestigend antwoord worden gegeven. Nadat dan ook keizer Alexander en vorst Dolgo rucky aan generaal Kotzebue de versterkingen hadden gegeven dat aan vorst Gortschakoff dé noodige proviand en de «ereischle verslerkings- troepen zouden Worden gewaarborgd besloot'

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 1