G R O O T-B RITTAltflÏÏIEM Lokden 11 October. Meu spreekt veel over eene ophanden zijnde coalitie in het belang des viedcs die tusschen de zoogenaamdo partij van Manchester de Pedisten en een gedeelte der Tories gesloten zou worden en aan het hoofd van welke de heer en (fright Gladstone en Dis raeli ols vertegenwoordigers der drie genoemde partijen staan zouden. Zooveel schijnt zeker dat onder de Tories verdeeldheid heerscht en dat sir Lytton Bulwer het kabinet wil blijven onder steunen terwijl de heer Disraeli niets liever verlangen zou dan hel omver le helpen werpen. In ieder geval denkt men niet dal de nieuwe coalitie op den bijval van de meerderheid der bevolking za! kunnen rekenen die wel den vrede verlangt maar bij welke bel wantrouwen jegens Rusland zoo diep geworteld is dat het dien vrede niet zonder voste en atolfelijke waarborgen zou aan nemen Vijl' nieuwe straten te Belfast zullen de narrnn erlangen van Alma,Balaklava, lnkermann, Tekernaya en Sebastopol. Het hof verlaat Balmoral den 1G dezer en zal in het paleis van Uolyrood le Edinburg overnachten, II. M. heeft den heer IJ. F. Howard thans gevulmagligd minister bij het hof van Brazilië, tot horen gevolmugtigden minister bij liet bof van Portugal benoemd. ïrakibïlïjk. Parijs 11 October. De Chaptal en de A Igerie brengen naar Frankrijk twee granieten spinxen en bas reliefs over welke te Sebastopol zijn gevonden. In een brief, den 2 October door den con- tre—admiraal Penaud bevelhebber der Fransche scheepsmogt in de Gallische zee, voor Nargen aan den minister van marine gerigt, wordt verslag ge daan van eene expeditie, door do korvet led'Assas en de engelsohe stoomschepen Tartar en Horrier ten uitvoer gebragt. Deze drie schepen hebben al de russische vaartuigen, cLf in getal, die voor Bior- neborg, een stadje op i)e Finlandsehe kust, lagen, overmeesterd. Onder die vaartuigen was een klein stoomadviesjagt, hetwelk nu bij do blokkade ge bezigd wordt. Acht andere vaartuigen later in de Fiords ontdekt, zijn insgtdijks genomen door welk een en ander de vijandelijke handelsinarine voor eeti tonnenla.sl van *2500 tonnen verloren hoeft. De telegraaf heeft zich vergist door onlangs te melden dat zes schepen zich van het Engelsch eskader in de Zwarte Zee afgescheiden hadden om naar Napels te stevenen. Alleen de schroef- korvet U'asp is Konst.anlinopel voorbijgevaren, om naar de Zee van Marmaro te gaan. Het gerucht liep dat de hofpartij in Spanje minder dan het ministerie geneigd is het verdrag met Engeland en Frankrijk ten uitvoer te leg gen en een troepencontiugenl ter beschikking der geallieerden te stellen. Men zal niet vergoten zijn dat toen het dekreet verscheen dat de goederen der familie Oleatis gekonfiskoerd verklaarde de heer Dupin zijn ontslag nam als procureur-generaal bij hei hof van cassatie. Alhoewel zeer rijk zijnde heeft echter de heer Dupin zich nooit kunnen troosten over het verlies der 25,000 fr. welke hem dit ambt opleverde thans zou hij zeer gaarne eene senaleurs plaats bekomen waaraan eene dotatie van 30,000 fr, verbonden is. Doch men heelt hom laten weten dal hij vóór alles den keizer blijken zijner verknochtheid moest geven en de beer Dupin heeft ton dien einde een werk geschre ven getuigende van zijne veelzijdige kunde en talenten en waarin hij bewijst dal de vermaarde salische wel die de vrouwen van den troon uit sluit t slechts berust op eene verkeerde opvatting eeuor germaascbe wel die zonder hindernis zou kunnen worden afgeschaft. Deze dissertatie is vervaardigd voor het geval dat de keizerin aan eene dochter hel leven mogt schenken. Het op stel is den keizer ter hand gesteld en het moet u niet bevreemden indien binnen kort de naam van den heei Dupin zich op de lijst van oenige nieuwe leden van den senaat bevind. Amsl, Cl. Ten gevolge van den niet zeer ruimen wijn oogst is de uitvoer van druiven most gewone wijnen azijn en wijnsteen wederom voor een jaar ie Rome verboden. e e h g xe. Te Antwerpen heerscht zoo als VAvenu berigt thans eene geheel buitengewone drukte in de dokkeu en vermeld hel feit eonig in de jaaiboeken van den handel dal negen schepen van Acyab gekomen te gelijk hunne vei bazende ladingen rijst lossen. De hoeveelheid rijst in deze laatste lijden le Antwerpen aaiigebragl is inderdaad verbazend. Sedert 1 Julij lol 12 October zijn in de haven 25 schepen van Acyab binnengekomen die aan boord tidcu 207,161 balen rijst. Den 8 dezer heelt te Gent in tegenwoordig heid van den burgemeester eene bijeenkomst plaats gehad van opzigters en werklieden die eene voreeniging gevormd hébben voor den ver koop van aardappelen tegen contant geld. Tegen eene maandelijksohe contributie van 25 centimes zal ieder werkman lid Van dit genootschap wor den en het regl verkrijgen om aardappelen te hekomen legen den prijs voor welken zij door do voreeniging zijn gekocht. Do siad Gent hoeft eene som van 2000 francs ter beschikking van dit genootschap gesteld om zich van zijne taak le kvv ijlen. JONGSTE BUIT KNLANDSCHE TIJDINGEN Madrid 12 October. De cortes hebben he den hel wetsontwerp goedgekeurd strekkende om het effectief des legers voor 1856 op 70,000 man te bepalen. Wijders hebben zij hunne goedkeuring verleend aan de benoeming van den generaal San Miguel tot bevelhebber van de hel lebaardiers der garde. Wekken !3 October. Volgens berigt. uit Odessa was er in den avond van don 10 dezer nog geene verandering gekomen in de stelling van hel eskader der geallieerden. Uil Jénikalê werd gemeld dat 16 halallons der geallieerden nabij die stad geconcertreerd waren. Marseille 14 October. De. pakethoot voor de gewone briefwisseling den 4 dezer van Kon- stantinopel vertrokken brengt berigten uit de Krim over die slechts t .1 dezer loopen. Het vuur lusscben de forien aan den noorderkant der reede die door de Bussen bezet worden en de aan den zuiderkant gevestigde geallieerden duur den nog met vermeerderde lievigheid voort. In het gevecht dat nabij Eupatoria tusschen de kuvallei ie vuu ken generaal d'Allonville en de Bussiscbe kavallerie geleverd is telde de eerste slechts 12 eskadrons, terwijl de Bussen er 19 hadden Petersburg 14 October, Vorst Gorlschakoff meldt gisteren avond de vijand heeft heden morgen do vallei van den Opper-Belbeck verlaten en zich op de helling tusschen dit; vallui en de vallei van Baïdar teruggetrokken. De terugtogl zal denküiijk ten gevolge van onze beweging naar Hawri en Abat geschied zijn. Parus 15 October. De opbrengst der in directe belastingen gedurende de negen eerste maanden van het jaar 1855 bedraagt 18 mill, fr. meer dan in dezelfde maauden van 1854. Grooletjdeels is dit toe le schrijven aan de ton- loonstpllifiü die zoovelen derwaarts lokte. Een doodvonnis te Appeldoorn voltrokken «De sterke drank een brandstichter zoo werd in een vroegeren jaargang van ule V olhsvriend" (no. 43) een verhaal mede gedeeld waarhij twee voorbeelden nil hel leven gegrepen loonden hoe de, drank de krachl lol de zonde eu den moed ter uitvoering dier brandstichtingen geven moest. Die voorbeelden men zou ze gewis kunnen ver menigvuldige!» indien hel onderzoek dier veel vuldig voorkomende misdaad steeds tol de keunis der waarheid leiden kon. Een treffend geval van dien aard had onlangs le Appeldooru plaats waar de brandstichter ontdekt door het go- regtshof ter dood veroordeeld werd en op den 26 Junij II. die straf onderging. De luedragl der zaak is deze De man was een dronkaard ziedaar in twee woorden zijne geheele geschiedenis. Ontwikkeld naar den geest, leefde hij van den eenen dag op den anderen \oort. Hij had als dagloouer somtijds goede ver diensten, maar verteerde des te meer in de kroeg. Wegens herhaalde misdrijven had hij reeds drie maal le regt gestaan. Tot deze laatste misdaad zoude hij, naar zijnesleeds volgehouden bekente nis, aangezet zijn door de eigenares van bot verbrande huis die in eene andeie woning haar verblijf hield waar zij een winkel en tapperij deed en die haar pand op deze wijze wensechl vernieuwd te zien. Zij zou hem een nieuw pak k leer en beloofd hebben, als bij baar buis in bran- stak. Do vrouw echter heeft iiarezijds deze be schuldig in g blijven ontkennen en is door den regter vrijgesproken. Op deu avond van den nacht waarin do brand stichting volgde was de veroordeelde in ge noemde tapperij zich bedrinkende tot iaat in den avond toe. Hij verlaat eindelijk deze woning zoekt zijn weg huiswaarts doch valt weldra be schonken neder en een paar uren later uil zijn jeneverroes ontwakende herinnert hij zich het voornemen tot brandstichting, gaat naar die woning heen. neemt twee lueilers die hij daartoe bij zich droeg uil zijn zak en het lieten dak waaronder 17 zielen in den slaap ter neder lig gen val weldia vlam. Hij loopt daarop eerst naar hel huis van do vrouw waar hij bedronken was geworden en dat van baren buurman; roept; «daar is brand hoewel üc \laiu op dien oogen- blik nog niet zigtbaar uitsloeg en wekte daar mede vermoedens tegen zich op. Toen hem de deur geopend werd, is zijne eerste vraag «geef mij een borrel in plaats om te helpen redden gaat bij zich op nieuw bedrinken. Den volgenden och tend gearressteerd vond men in zijn huiszak nog het deksel van een lucifersdoosje. Hel geregl had zijn loop. De man werd schuldig verklaard en de doodstraf tegen hem geeischt, om de misdaad van moedwillige brandstichting waar zoovele men- schenlevens in gevaa r gebragt waren dre. geheel onafhankelijk van zijn toedoen nog wonderbaar lijk door de reddende hand Gods van eeu anders ge wissen dood werden gespaard. Wij zien met diep medelijden op den ongeluk kijfn 50jarigeu brandstichter die in on door dronkenschap kan men zeggen, een misdadige werd en de welverdiende straf moest ondergaanr De openbare dagbladen gaven in bel berigt die- teregtstelling weinig op van 's mans gemoeds stemming bij bet naderen van den dood. Zijne geestvermogens waren verstompt door den drank de man had ter naauwernood besef van sterven en ging als een kalf ter slagting den west naar het schavot. In tusschen hoe verstompt ook geheel ongevoelig was hij niet voor de toespraken tot hem gehouden in die laatste levensuren en uit den mond van den achtenswaardigen jongsten predikant te Appeldoorn moeten wij met vreugde vernemen hoe in zijne laatste gesprekken eene eenvoudigheid kinderlijke voorstelling van God9 heiligheid .die geen zonde dulden kan, en Christus liefde, die voor zondaars gestorven is, indruk maakte op het verstompt gemoed van den veroor deelde ,hoe bij herhaling toen nog verzocht om met hem te bidden hoe hij als eene schemering ont waarde van eene zaak hem geheel nienw en voor het eerst misschien alzoo a3n zijn oog ontdekt hoe hij nog met een roerend «Meer ontferm U mijner" op de lippen de eeuwigheid inging. Men wil dat de vrouw die hem den drank tapte en in wier huis zoo menig jongeling is ten verderve gebragt tegen hare gewoonte op dien dag bedronken zou zijn geweest. Lezer wat dunkt u van de kroeg en van des kroeghouders beroep? Zou het eene eerlijke kostwinning mogen heeieii ZËHTUD1MËN Brouwershaven, 13 October. Binnengeko men Resource kopt. W. Edenbower van New-Castle naar Dordrecht. Integrity kapt. J. Johnson van New-Castle naar Schiedam. Victoria, J. Jihnson van New-Castlo^naar Botterdam, Amity kapt. J. Wood van New- Castle naar Botterdam. V?!1 A E' V A A B T B S 1 8TO OHBOO 1 STA» ZIKBLISCKEE gedurende de maand OCTOBER Van Zierikzee Zondag 21,'smorg, 9 u Woens<lag24. 11 Vrijdag 26, 11% f^an Hotter dam. Zaiurdag 20, *9 morg. 10 0, Hingsdag 23 Honderd. 25, öl/2 STOOM BOO T-B IB M ST TU8SCHKH middelburg zierikzee beugen op zoom (tholen) benevens van middelburg op antwerpen enz. Fan ThoLe'ï Zaturdag 20,'s morg. 5'/2u- I Hingsdag 23 7 Van Antwerpen I Honderd,18, 's morg. 4 i Honderd.25, 10V2 Van Middelburg M.iandag22, 'smorg. 8 Vrijdag 26. 11 Va Van Middelburg Woensd. 17, 's morg. 3 Woensd. 24, 10 (dienst russen ie n middelburg en Rotterdam.) Naar Middelburg. Naar Rotterdam Doudeid.tQ,'smorg. Vrijdag 19, Z<*turdag20, Zondag 21, 5 u. 6 7 Honderd. 17 smorg lO'/.j Vrijdat 19, IO1/2 Zaïurdag 20 Ts midd. 12 Zondag 21, 12 He diligence zal "an Zierikzee 1'/? uur 11a de afvaart der stoomboot van Rotterdam naar Middelburg, en van Mid- delburg naar Rolterdam '/4 uur na de afvaart der stoom boot rijden. (DIENST TUSSGHliN VL1SS1NGEN EN ROTTERDAM.) Van Vlissingen lederen Maandag, Woens dag en Vrijdag, 's morgeus ten 8 ure, na aankomst der stoom"oot van Breskens. Van Rottenlam. lederen Dmgsdag Don derdag en Zaturdag 's mor gens ten 9 ure, na aankomst van den eersten trein uit 'sdage. He diligence zal van Zierikzee 1 '/.2 uur na deatvaait der slooinboot van Rotterdam naar Vlissingen en van Vlis singen naar Rotterdam '>2 uur na de afvaart der stoom boot rijden. 227ste STAATS L O TER U VijJ'de Klasse. 1 Lijst No. 482.519, 7Ü0, 3079 4331, 14395,17791, 19653, 19.867 ieder f 100. No. 2321. 15575 ieder f 2UÜ. 7836, 8774. 9138, 19283 ieder f400- No. 18808 I 1500. 8sle Lij<t. No. 752 6703.8017, 8445.9515. 12464,16010, 16241, 18085 ieder f 100 110. 6329 15419, 16127 ieder f200; 110. 11998 f400 110. 13502, 16703, 19268 ieder i1000. MiiilÜ PHIJKBN DKP BPFEOTBNTB ADHTSHDAW den 8 October 1855. 2lA pot. 5 101L4 5 - 4 745/8 4» 5 80 n2 6 1 193,io 3 5 2L£ 32'-,, 5 31",, Nederland. Werkelijke schuld 4 dito dito dito dito Handel-Maatschappij Rusland. Oblig. bij Hope en Co. dito dito 1828/1829 Certifio, dito 1840. dito bij Stieglitz dito dito 1854 Certific. van Inschrijving Spanje. Oblig. Nieuwe Stukken Binnenlandsch Oostenrijk. Oblig. Metalliek ditoV dito N. betaalbaar Amsterdam Belgie. Certific, bij Rothschild Portugal. Obligation ROTTERDAM!, 15 October 1855. TARWE. Zeeuws., Vlaams, cn Overm. door zeer klei nen aanvoer 30 hooger goede en puike jar. f 17.25 a 17 80 de beste N. ƒ17 a 17,50 mindere 14 a 16,75 ROGGE. Zeeuws. Vlaams, en Overm. als voren 11 a ƒ12,20. GERST Zeeuws, vlaams en Overm. winter/"7 60 a 8,60 dito zomer ƒ6,80 a 7,50. HAVER. Zeeuws.'en lm. Korte ƒ4,10 a ƒ5. dito lange ƒ3,90 a ƒ4,30. ERWTEN Zeeuws, groene ƒ10,50 a ƒ11.75. LONDEN 12 October. KOPPIJ kalm on met neiging tot vooruitgang, fiaauw. RIJST kalm. 0 LIVERPOOL12 October. GRAANMARKT. Oude Tarwe geniet vrij goede vraag tot 4 d. per bushel hoogere prijzen. Gerst mede 4 d. per bushel gerezen. Nieuwe Tarwe kalmer. Turksche Tarwe iets hooger te notereu. 0 SUIKER Bestuurders der Stads-Teeken- school berigten dat|(n het Regle ment dezer inrigting eene verandering is gebragt volgens welko tie toegang alleen is opengesteld tegen Betaling van vijf gulilen per jaar of cursus; terwijl slechts een getal van tien gratis onderwijs ontvangen zal. Zij hopen dat do kennisgeving dezer wijzi ging strekken moge om meerderen op te wok- keu gebruik van dit onderwijs te maken dan tot nu toe het geval was en nemen de vrijheid Ouders en Voogden hij hefhaling le herinneren het hoogf belang dat er voor hunne Kinde ren en Pupillen in gelegen is om in het Teelte nen bedreven ie zijn, alsook het weinig kost bare dezer inrigting. B C. CaU l. President MOLL l. Secretaris. SociëteitTot^Iliit en te ZIEBtlKZEE. Do Leden?'van genoemde Sociëteit worden bij deze uitgenoodigd, tot het bijwoaaeea der te houden Baie*»»** op Donderdag den 8 October des middags ten 12 ure in het Nieuwe Logement van Zeeland ten Huize van Mejufvrouw de Weduwe J. Swauts ten einde op le nemen de StembiljetVe:"» voor de nieuwe Directie het gevorderd Programma voor de algeineeiie TejitoosisfeRing- van öiïBBicllvee te «Sexer Steele op Don derdag den 8 November aanslaande vast le stellen en de Commissie van Keuring le be noemen. Zierikzee, 17 October855. Namens do Directie van voorn. Sociëteit De Secretaris A. KENENS. Bij de Uilsevers dezes, Erven A. ur VOS is te bekomen ZEEli WSCI1E DUIN VREUG D, bevattende meer dan 150 op verschillende gele genheden toepasselijke Gezelschaps-Liederen. 2de druk Prijs 40 cis. ENGELSCH en FBANSCH WOORDENBOEK. Prijs 40 cis. DE SCHIJNDEUGD OP HET TWEEDE SCHAVOT, behelzende de laatste Levensbijzonderheden van wijlen den beruchten Deugniet johan Catq kamerling of abraham mogaris. 2de uitgaafvroeger ƒ180 thans 25 ets. Alsmede vele soorten van fi'ifaiu» allerliefste zeer goedkoope waaronder Winterlooveren, Lenteknopjes, Herlst-* Tuiltjes Zomerhloemjes Rijmbijbel Vergeel- mij-niet Nieuwe Nederlandsche Vertellingen t in Proza eui Poezij Nieuwe Nederlandsche Prentenboek met vele honderde Platen enz. enz. ter stads-drukkerij van de erven a. de v06. /Zt lê Mei huis bfj Je door ee durende gebruik ia! de geil wege i 1 I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 2