A Woensdag 17 October. 1855 o u ZIERIKZEESEHECOIIRANT DE PRIJS DEZER COURANT IS Per drie maandenf 2,00. Franco per poat- 3,50. Abonnementen worden angcnömen bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. VerschijntWoensdag en Zaturdag. DE PRTJS DER ADVERTENTIEN IS Gewone 10 cents de regel. Boekaankondigingen 5 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Duodberigten van 1S regels a f 1. Zegelrogt voor iedere plaatsing 35 cents. lv. Inzending der Advertentiën kan geschieden tot Dingsdng "ii Vrij-.ï.i;rvóór 11 ure des morgens. iiliSTLliiiS AllllHISTIUTtSJi De Commissaris van Policie te lAerikzee on- derrigt zijnde dat niettegenstaande de aigo- meene duurte der levensmiddelen, door sommige broodbakkers brood beneden het gewoon ge- wigl wordt verkocht en dat het ook gebeurt dat vleeschhouwers vleesch bezorgen, minder wegende dan zij opgeven of aan hen besteld is, meent in het algemeen belang der ingezeienen daarop opmerkzaam te moeten maken ten einde deze laakbare handelingen zooveel mogelijk te gen te gaan. Zierikzee 13 October 1855. De Commissaris van Policie voornoemd W. BORRENDAMME. BEKENDMAKING. Achtervolgens nrl. 3 van Zijner Majesteits be sluit van den 6 Januarij 1831 n.°68, Staatsblad n.° 2 heeft Zijne Excellentie de Minister van Financiën bij resolutie van den 12 dezer maand, bepaald de Ian*Bjx*?Ba het opgeld daaronder begrepen waarvoor de collecteurs splitters en debitanten der StaatsLoterrj de loten en gedeel ten van dien voor de derde week der trekking van de laatste klasse 'der Sufste ELottwif zul en mogen uitgeven le we ten Bij verhuring Geheelo loten f 43 00 Halve -21,50 Vijfde - 8,60 Tiende - 4,30 Twintigste - 2,15 Bij verkoop Geheele loten f 81,00 Halve - 41,50 Vijfde - 16,20 Tiende - 8,10 Twintigste - 4,05 Wordende de belanghebbenden bij deze herin nerd dat bij voornoemd artikel van dal besluit, uitdrukkelijk is vastgesteld dat de collecteurs splitters en debitanten gehouden zijn om zich naar die prijsbepalingen le regelen en dezelve gedurig ter inzage voor het publiek beschikbaar te hebben. Zieiikzee den 14 October 1855. Voor den heer Commissaris des Konings in Zeeland Do Burgemeester van Zierikzeo B. C. CAU. BINNENLAND. De provincialecommissie van onderwijs in Zeeland hield don 10 en 11 dezer to Middelburg hare najaarsvergadering. Acte van, toelating tot het geven van onder wijs in het Engelsch werd aan ééne voor het hoogduitsch aan twee en voor hel Fransch aan drie schoolonderwijzeressen verleend. Ook twee onderwijzers verkregen die voor het Engelsch. Twee onderwijzeressen werden toegelaten tot hel geven van onderwijs in de Nederduitsche taal het schrijven rekenen de geschiedenis en de aardrijkskunde. De tweede rang werd toegewezen aan drie de derde rang aan twee en de vierde rang ook aan twee sollicitanten. Het was der commissie tot leed één kweoke- ling te moeten afwijzen die wel is waar vol doende blijken van kunde gafdoch voor alsnog wegens een organiek gebrek ongeschikt werd bevonden tot het geven van school-onderwfjs Eergisteren heeft in den onlangs nieuw ingerigten gort-pelmolen van de hoeren wed. Fokker en '/.onen op het bolwerk tnsscbori de Vlissingsche poort en de Sint Geertruidsbar- rière te Middelburg, een treffend ongeluk plaats gehad, Een der molenste'enen is,terwijl de molen met vrij hevigen wind werkte', gesprongen, waar door de stukken in verschillende rigtingen zich verspreid h-Uben behalve den meesterknecht iSeeringsen zijn zoondie in hunne woning worden verpleegd, zijn twee der werklieden onmiddellijk naar het gasthuis vervoerd van een hunner Merk genaamd zijn heide dijbeenen gebroken de an dere Dut rooi] gehuwd en vader van elf kin deren bekwam eene belangrijke beenbreuk aan de dij benevens eene aan bet voetgewricht. Volgens herigt voorkomende in de Middel- burgsche courant van 13 dezer,zou op maandag jl. de zaak van den heer O. Verhagen te Goes, appel lant contra de administratie van 's rijks belastin gen voor het provinciaal geregtshof in Zeeland behandeld worden. In eersten aanleg is de beklaagde nu appel lant door (ie regtbonk te (iocs veroordeeld in eene geldboete van ruim f 6ÖÜÖ. eum expensis wegens hevondone ondermaat in zijne zoutzie derij. De verdediging van den beklaagde in eersten aanleg bepaalde zich hoofdzakelijk tut het beloog, dat de verhooging zijner rekening voor verbruikt zeewater in 1852 met 8 pel.,door de administratie willekeurig was geschied als zijnde gegrond op de eenzijdige expertise der administratie, Naar men verneemt zal de appellant voor het hof even als in eersten aanleg zijne zaak zelf verdedigen. Ter bevestiging van bovenstaand herigt dient dat de behandeling dier zaak eergisteren een aan vang heeft genomen. Op verlangen van den rijks advocaat om nog een stuk in het geding te brengen heeft het hof de verdere behandeling der zaak uitgesteld tol maandag 12 November. In do Arnh. Ct. komt het volgende herigt voor betreffende de le Druten genomen proeven om do aardappel-epidemie le stuiten en geheel te ontduiken. Daartoe had men eerst den tijd af gewacht dat do kwaal alom reeds hare besmet ting en verwoesting had verbreid, pn in kracht gebroken was toen ging men een gedeelte grond mei pootaardappelen van het vorige jaar beleg gen die na 6 a 7 dagen (hot was in het laatst van Jnlij) reeds hoven den grond kwameh welig opgroeiden en thans van do ziekte ver schoond en welig gebloeid hebbende een zeer ge- werischlen oogst beioven .en over twee of drie weken geheel rijp kunnen zijn. Do kefkeraod der doopsgezinde gemeente lo Noordhom (prov. Groningen) hooft besloten geene bedeeling le geven aan hen die sterken drank gebruiken. De dicht en prozawerken van mr. van Lennepzijnde fonds-artikelen van do firma P. Meijer Warnars te Amsterdam den 2 dezer verkocht hebben do aanzienlijke som van f 18,517,91 opgebragt.Yan de daaronder voorko mende romans en dichtwerken werden de hoeren MWijl ert Zoonen to Botterdam, en van de geschiedenis van Noord-Nederland Gehr. Kraag te Amsterdam eigenaars. Do heer J. Radink heeft do afzonderlijke looneelstukken aangekocht. De overige artikelen kwamen in het bezit van de heeren Swarts te Leeuwarden C. van der Post Jr. te Utrecht en de Ruyler te Amsterdam. Don 11 dezer is een der gevongonen in het cellulair huis van arrest te Almelo door braak en over klimming oniviugi. Do ücmeldn persoon heeft zich in zijne gevangeniskbuviiuu verwijderd en noest aan Pruk-sen uitgeleerd worden svaar hij zich tweemaal aar» onl vlngiing had schuldig gemaakt. Eene tweede broodfabriek is te Amsterdam ontworpen ert wel door den heer C. Brocns. Deze heer vraagt hij circulaire een common ditair kapitaal van f 150,000, verdeeld in a.iii- (Jeelen van 50 en het veelvoud >an dien. i)e vennootschap zal aanvangen zo-odro voor 100,000 zal zijn ingeteekend» Het navolgend treurig ongeval had den 10 dezer tusschen 5 en 6 ure in de nabijheid der stad Sneek plaats. A. li. 22jarige boerenzoon, te Goijenga bij zijner» oom Uinwonende, zou laatstgemeiden din zich hij eene vergade ring van het dijksbestuur alhier bevond, gaan af halen toen op den dijk gekomen een lievige rukwind chais en paard omver en in eene naast dien dijk looponde sloot wierp met dat gevolg dat A. H. onmiddelijk stikte en niet dan leven loos daaruit gehaald kon worden zijnde het paard hij tijds gered. Men schrijft uit 's Hagc van den 12 dezer Met genoegen verneemt men, dat de hoofd-ad- nriinistratie 'Ier douanen te Londen de drie ver beurd verklaarde scheveningsche haringschuiten, respeclivelijk toebehooronde aan (1(3 heeren 7'. de Jager Gz P. en J. de Mos en de Wed. A. van der Horsttegen betaling van matige prijzen heeft teruggegeven. Men heeft de gunstige wending, welke deze zaak heeft genomen, hoofdzakelijk te danken aan den bijzonderen ijver waarmede de heeren J. WMag konsul generaal te Londen en JRoitncê, vice konsul le Lowestoff, de belangen der eigenaars hebben behartigd, alsmede aan do door de heeren P. Varkevisser in zijne betrek king als voorzitter van. het co lieg ie der kleine- of kunslvisscherij in de provincie Zuid-Holland en F. J. Behr commissaris van policie afgo geven verklaringen waaruit (en duidelijkste kon blijken dal de reeders in plaats van in den door de visschers gepleegd wordenden sluikhan del betrokken le zijn niets onbeproefd laten om die lieden door het opvoeren van reeds hoog gestelde loonen als anderzins terug te houden van een ingekankerd kwaad, dat niets anders dan groot nadeel aan onze haringvisscherij moet berokkenen. De Belgische nieuwsbladen gewagen uit onderscheidene doelen des rijks van oenen zeer gezegeuden aardappelenoogst en ook uit Frank rijk wordt gemeld dat die oogst aldaar sinds vele jaren niet zoo gunstig is geweest. BSemxeuïiüsïjg-eaa tsaa SSesR ui te-sa. Bij Zr. Ms. besluit benoemd tot griffiers bij liet 'kanton-ge regt te Giuneken en Bavel mr. A. li. de. Bruyn advocaat te Breda, en te Nieuwen-Amstel mr. T. A. Klinkhamer, advoerfat te Amsterdam tot kantonregter te Grave mr. M. A. van den Aeker Jr., advocaat eu plaatsvervangend kantonregter te Eindhovenen tot kantonregter te Waalwijk mr. J. van Ueusdenadvocaat te 's Hertogenbosch verplaats de volgende ontvangers der registratie en domeinen als de heeren II. O. W. Janson van Assen naar Arnhem J Heeringavan Har- degarijp naar Zuidhorn J. Hora- Adema van Holwcrd naar Hardcgarijp A. E. Scheeman van Ommen naar Holwerd J. Andrecc van Texel naar Tholenen S. Barfslra van Gennep naar Venlo benoemd tot ontvangers der regi stratie en domeinen de volgende surnumerairsals te Texel de heer M. Timmermante Gennep de heer li. Eónnijnete te Ommen de heer II. Van Menrste Rórtgene de heer W. A. de Laat de Kanter en te Oirschot de heer J. H. Winkel man-, tot surnumerairs der registratie en domeinen de heeren mr. II. van Hettinga Tromp te Leeuwarden mr. J. JRein- vaante Leiden; mr. F. II. van Hallte Groningen; A. M. van de Laar te Leiden S. J. llozang te 's Hertogenbosch; W. K. de Grootte 's Gravenhage C. Jiskootte Oostër- houtJ. J. Heer-ma van Vosste Oudenboseh; W. J. Ber denis van Berlè/com te MiddelburgB. O. J. van der Meer te Tilburg bij de administratie der registratie en domeinen tot directeur in de provincie Overijssel de heer J. baron Sloet thans inspecteur der eerste lel. te Zutphen tot inspecteur (lei- eerste kl de heer II. J. Vonk, thans inspecteur dor tweede, tl. te Amsterdam tot inspecteur der tweede ld. de lieer J. Knipscheer, thans inspecteur van de derde kl. te Amersfoort -. en is benoemd tot ontvanger der registratie voor de gerr-g- telijlce en administrative acten en der domeinen te Leeuwarden de heer W. II. Sandt van Nooten thans ontvanger tier regi stratie te Brielle. ÜÏT .i* i <i n U S E. A KT 57--S? u a K E Prtiïusrurg 1-1 October, In eene depêche van gufiKrenl vorsl Gortschalto/f van donderdng 1 1 dezer herigt deie opper bevelhebber datde geal lieerden aanzienlijke strij.lkr»c.h 1 cn zamenlrekken in drr vallei van den Boven Belbeck, en oen aan vallend!) beweging schijnen voor to bereiden. Overigens had de generaal niets nieuws le melden Met betrekking tol dn reis van keiter Alex ander leest men in de I). .1. liet volgende: «Brieven uit Petersburg meMen dat de krijgs raad le Nicolajew gehouden is. Den 27 Sept. beeft do craar dio stad verlaten om zich teil spoedigste naar de Krini te begeven. In bedoel den krijgsraad is besloten de Kri-n tot bel uiter ste te verdedigen. De reis van keiter Alexander zal tol Perekop worden voortgezet alwaar hij korten tijd zal vertoeven en alleen eene wapen schouwing houden over dn daar zamengetiokken troepen, die hij zal aanmoedigen, itehilvo'do le iNionlajew gehouden krijgsraad zullen te Pere kop konferentien plaats hebben met dn terscbil u'tido hoofdofficieren mot betrekkin" tol de te nt'ttien maatregelen. De aanzienlijke Verliezen van manschappen die hun leger ondervond zullen niet dan zeer moeijeltjk kunnen worden hersteld, want Bessaralue en de andere zuide lijke gewesten van waar lol dus verre de ver- slerkingstroepen worden genomen zijn thans uitgeput. Tot dat du ontboden troepen uit Po len enLilhaunon op het ootlogsloonee! zullen zijn aangekomen kan hel lot van do Krim beslist zijn en bijaldien de geallieerden de Russen in liet open veld slaan heigeen zeer waarschijnlijk is, dan is het noorderdeel van Sebastopol voor do Rosser, van hoegenaamd geen gewigt meer." Volgens et'ne depêche van lord Stratford de liedcliffe hebben de Russen op den 29 Sep temtier liars aangetast t doch zijn terug geslagen na een strijd van i uren. De Russen hebben in dit gevecht verloren 2500 man terwijl hel getal der gekwesten medo 2500 bedraagt. Zij hebben op het slagveld 4000 geweren achtergo- iaten Van de zijde der Turken zijn 700 man bui-i ten gevpcht gesteld. De Morning Chronicle deelt in eene der" meen t te ■h- merle dat men met zekerheid UIUUll l IC^' I' (Jat do keizer van Rusland naar Perekop't trokken waar hij vorst Gortsehako/f ontmoet: en dat hij zich thans (vrijdag 12 Octobt Odessa bevindt. Odessa 11 October. In de stelling dcr( deze stad geankerde geallieerde viool is nog gj verandering gekomen. Uit Dantzig schrijft men van den 12 tik Tot den 9 was, volgens de heden per hul ontvangen berigten hij Nargen niets voorgel len. Do geallieerde Oostzee—vloot had h\ stellingen nog niet veranderd. Alle kanonné - booten van het Brilsch eskader koeren naar E\ geland terrug. De Russische Invaliede geeft de verliezen der Russen op 8 September in do volgende cijfers op Gedood en builen gevecht gesteld 338 ofïl eieren 9599 manschoppen vermist 24 odiciere en 1730 manschappen. Het gezamelijk ver!j der Bussen van 17 Augustus lot 5 Septimib wordt op 12,650 man geschat.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 1