7 ZEETIJDINGEN VERVOER-NIIDDELKN IIEUIIS, MIIRTBEKIGTEN ENZ Ji BmimiMli STAND Tli WMIM AÖVERTENTIEN Meubilaire Goederen. BANK VAN LEENING. 7 welk vermoedelijk weg zal zijn is het Napclsche schoonerschip Improvislo kapitein Antonio Jose Vianna met oono lading Genua-olic naar Ham burg bestemd. Men schrijft uit Purmerende van don 6 dezer. In de naburige gemeente Landsmeer is in den afgeloopen nacht eene daad van vorrpgaande baldadigheid gepleegd, lil het land van den heer 5. L. Goede namelijk zijne twee kalfkoeijen dood gevonden welke men den hals bud afgesneden terwijl aan eene vette koe eene wonde in den buik was loegebrngl waarde ingewanden uithingen en het beest door pijn of benaauwdheid in de sloot-is geraakt, liet is to wenschen dat de daders ontdekt mogen worden waartoe ijverige pogingen in bet werk worden gesteld In het op verl. vrijdag Ie Amsterdam gehou den examen voor kandidaten bij het Ëvangelisch- Lutersch kerkgenootschap zijn naar wij vernemen, twee roponenten afgewezen op grond dat zij met de leer strijdige gevoelens waren toegedaan. BUITENLAND. G B O O X-B HZTTa»JHEM Southampton 9 October. Per Toy wordt uil Montevideo medegedeeld dat aldaar op 30 Augustus eene omwenteling heeft plaats ge had. Generaal Flores was verjaagd en had on derhandelingen niet voorloopig bewind geopend die men verwachte dut tot eene schikking zou ieiden. Bestas XV-T D B K U E. In een brief aan het Journal de Constanti nople leest men «Wat er met den te Sebastopol gevonden buit zal gedaan worden weet ik niet er is echter sprake om de stokken geschut in openbare veiling te verkoopen. Men zegt dat de schepen reeds zijn aangewezen die ze moeten over brengen. Krijgsgevangenen hebben verzekerd dat de Russen vijf of zes honderd metalen kanon nen in de haven hebben geworpen en loonen zelfs de plaats waar aan doch aan de waarheid dier verklaring wordt zeer getwijfeld. Ervaren duikers zullen noglans worden belast met een naauwkeurig onderzoek de kanonnen die gevon den zullen worden zullen echter waarschijnlijk die zijn welke zich op de gezonken schepen be vonden. De admiraals der geallieerden hebben willen welen wal er nog van do schepen Ie redden zou zijn en uil een deswege ingesteld onderzoek is gebleken dat geheel do Russische vloot ten eenenmalu verloren is zoo voor ons als voor de Russen en dat het best is haar aan de risscben over te laten. De kleine stoomboot die op zijde iigl verkeert ook in zeer slechten toestand, en eiken dag zakt zij dieper in bet zand waar zij vast zitden een of onderen dag zai zij geheel ver dwenen zijn. In de haven liggen nu nog alleen onbeschadigd drie zeer kleine zeil-transportscbe pen die vroeger tot handelsvaartuigen moeten hebben gediend. Do eigenaar van een er van Simon genaamd!, is bij ons krijgsgevangen. Zeer vele stukken gcscbnt zijn tot aan den mond in den grond begraven gevonden het waren oude stukken te zeer versleten om voor kanonnen te dienen en die tot mortieren waren verwerkt. In liet zand neergezakt en geon vrees lol ontploffen doende ontslaan ontvingen zij eene volle lading die door een kruidloop ontbrandde en slingerde op deze wijzefkogels op wonderbaarlijken afstand. De ontdekking van die stukken beeft ons op heldering verschaft van een verschijnsel waarvan wij ons nog geen rekenschap hebben kunnen ge ven. Zeer dikwijls ontvingen onze ambulances, ver verwijderd van do plaats waar gevuurd werd, projectielen de keuken van den generaal Ben tinck gelegen op groeien afstand van de vesting, werd geheel door kogels vernield. Generaal Markham uit Indie gekomen was in een zijner stallen gegaan om een prachtig paard te bewon deren dal aan een zijner adjudanten behoorde toen een kogel in den stal vliegt en het paard voor 's generaals oogen doodt. Van waar kwa men die kogels Men zou hebben kunnen gcloo- ven dal zij als lucblsteenen nedervieien. Thans weten wij wie zo zond, en hoe zij ter bestemde plaatse komen." Uit Kamiesch meldt men van den 8 dezer do geallieerde vloot die deze rcede had verlaten, heeft lieden voor Odessa het anker geworpen, E z B B B IJ K, Keizer Napoleon is sedert eenigen tijd reeds bezig mei het aanleggen van eene verzameling van de portretten der regerende vorsten en vorstin nen zoo in als buiten Europa. Onlangs heeft de kamerheer Berlinrj namens den koning van Denemarken hel portret diens vorsten naar Parijs overgebragt en thans wordt hot kabinet op nieuw verrijkt met de heeldtenis van koning Oscar van Zweden en Noorwegen. Dit portret geschilderd door den heer Slaaff te Stockholm zal aan Napoleon namens den koning worden overhandigd door den baron Knut-Bonde opper- .nlendant van het paleis die tevens een eigen- linndigen brief van Oscar I aan den koizer zal overgeven Lissabon 30 September. Eergisteren gaf de jonge koning die zijne aanvanrding der rege ring kenmerkt door de zucht zicb populair te maken op het poleis Arljuda een groot diner. De hrer Ozeroff de russische gezant vond zijn kaartje niet op's konings tafel liet zich daar over in zeer hevige bewoordingen uit en was zelfs op het punt zich te verwijderen (oen een Portugeesch edelman hem zijne plaats afstond. Doch de gezant voelde zich desniettemin belec- digd en werd eerst kul/ri toen men hem liet na lang zoeken gevonden kaartje toonde dal wel op een couvert was gelegd doch op deo grond moet zijn gevallen en door den sleep van hel kleed van mevrouw Ozeroff medegevoerd. Wie weet wat zonder deze opheldering dit kaartje nog liad kun nen berokkenen. B E L u IE. De twen Rulgisehn prinsen hebben van den heer Tack ex-zeeofficier en thans bestemd tol gezagvoerder van een der stoouiboolen voor do dienst tusschen Antwerpen en New-York een uitvoerig opstel ontvangen houdende uiteenzet trng van dn noodzakelijkheid Jer oprigting eener Belgische ooi logs-marine. Wij nemen uit de Indèpendancc Beige het volgende overligt over betrekkelijk den toestand van de stad Brossel gedurende 1854 modoge üeeld naar aanleiding van het daarvan door bet bestuur overgelegde verslag. De bevolking neemt niet toe in die mate als vroeger geschiedde voor het eerst in 8 jaren was de vermeerdering in bevolking onder het gemid delde getal dat op 4433 zielen por jaar berokend word dit werd voornamelijk toegeschreven aan het groot getal sterflen. De bedelarij was toegenomen in 1853 waren 1734 in 1854 2182 personen als zoodanig gear resteerd. De inbreng in d» bank van leening was toege nomen met ongeveer 20000 panden. Hier stond tegenover dat het getal huisgezin nen hij de bureaux de hienfaisance ingeschre veil niet toegenomen was. Aan de hehoeftoD der ten dienste der gemeente arbeidende klasse was door eene verhooging van loon te gemoetgekomen. Dit voorbeeld was door verscheidene ondernemers gevolgd. JONGSTE BUITENLANDSCHE TIJDINGEN- Madrid 9 October. De Carlislische benden van Trislnny en Perrot zijn in Gatalonie door de regeringstroepen geslagen. Triest 10 October. Uit Athene wordt den 5 dezer berigt «Alhier heeft eene verandering van ministerie plaats gegrepen. Bulgaris is tot president minister eu minister van binnen landscfie zaken. Treknpus tot minister buitcn- landsche zaken Smolenitz tot minister van oor log Miaulis tot minister van marine Sillyver- gus tot minister van finantien en Botly tol mi nister van justitie benoemd." Uit Konstantinopel meldt men den 1 dezer dat het onder de bevelen des generaals Vivian staande Engelsche Turksch contingent naar Kerlsch bestemd is. WKENEN' 10 October. Het gerucht is alhier in omloop dat in de Krim lusschen Pelissièr en Gorlschakoffonderhandelingen geopond zijn be trekkelijk de ontruiming van hot noordelijk ge deelte van Sebastopol door de Russen. Zierikzee, 11 October. Aan den dijk in den Zuidhoek is een naambordje gevonden, waarop mot geel geschilderde letters staat Friends of Liberty Lijnn. Brouwershaven 9 October Binnenge komen Aspern kapt. J. Cloxlon, van Londen, 10 dito Vliliy kapt. W. Goldsmil, van N>ew Costle beide naar Schiedam 11 dito William kapt. P. Scot van Sunderland Neva kapt. D. Brown van New-Castle beide naar Rotter dam Stad Dordrecht, kapt. J.H. Stuit van Londen naar Dordtdrecbt. Derwenl kapt. G. Bergen van New-Castle naar Rotterdam. Alarsden kapt. R. Smit, van New-Castle naar Rotter dam. Patriot kapt. J. G. Turnbull van New- Castle naar Rotterdam. A 5' V A A H T O SR STOOMBOOT ITAnziSBI'RZSE ITO OMBOO T-D I S W S T middelburg zierikzee bergen op zoom (tholen) benevens van middelburg op antwerpen enz. V an Middelburg, Maandag 15, 's midd. 1V-2u Vrijdag 19, 'smorg. 5 yan Middelburg Woensd. 17, 's morg. 3 Woensd. 24, 10 Van Tholen, Zaturdag 13, 's morg.l0'/2 u. Dingsdag 16, 's midd. 12 Van Antwerpen. Oonderd.18, 'smorg. 4 Don'lerd.25, 10% (DIENST TUSSGIIEN MIDDELBURG BN nOTTERDAM Naar Rotterdam. Zaturdag 13, 'smorg. 11 V-2 u- Zondag 14, 5 Dingsdag 165 Woensd 17 5 gedurende de maand OCTOBER. Van Zierikzee. Zondag 14, ys midd. 12 u. Woensdagl7, 'smorg, 5 Vrijdag 19, 6% Van Rotterdam. Zaturdag 13, 'smorg. 6 u Dingsdag; 16, 8 Donderd 18, 9 Naar Middelburg Zaturdagl3( 's morg7 Zondag 14, 7 Din^staglö, 9 Woensd. 17, 9 De diligence zal van Zierikzee 1 */a uur na de afvaart der stoomboot van Rotterdam naar Middelburg, en van Mid delburg naar Rotterdam uur na de afvaart der stoom boot rijden. (DIENST TUSSOHKN VLISSINGEN EN ROTTERDAM.) Van Rotterdam, lederen Dingsdag, Don- derdag en Zaturdag 's mor gens ten 9 ure, na aankomst van den eersten trein uit Van Vlissingen. lederen Maandag, Woens dag en Vrijdag, 'smorgens ten 8 ure, na aankomst der stoomboot van Breskens. 'sHage. De diligence zal van Zierikzee l'/i Ul,r na deafvaait der stoomboot van Rotterdam naar Vlissiugen en vau Vlis singen naar Rotterdam uur na de afvaart der stoom boot rijden. 227ste STAATS—LOTERIJ Vijfde Klasse. 5de Lijst. No 10408, 10494 en 18519 ieder f 400 no 720 en 8561 ieder f200 no. 150. 4631, 5272 9300, 14562. 15711, 17559 en 19260 ieder f 100. 6de Lijst. No- 3310 f 10,000 no. 14950 f 400 no. 7494 f 200 no. 32064394, 4714, 5770, 6255, 6492,7371, 9909. 10768, 10906. 15062, 15539, 16524; 17107, 18034, 18575 en 19357 ieder f 100. PHIJZSN DER SPFECTB® TB AMHTSHD4M den 8 October 1855. Nederland. Werkelijke schuld 21/» pet. 63 dito dito 3 75 dito dito 4 92% ÏTandel-Maatschappij 472 Rusland. Oblig. bij Hope en Co. 5 dito dito 1828/1829 5 99 »/2 Certific. dito 1840. 4 dito bij Stieglitz 4 dito dito 1854 5 79% Certific. van Inschrijving 6 Spanje. Oblig. Nieuwe Stukken 1 19 Binnenlandsch3 31 v16 Oostenrijk. Oblig. Metalliek 5 62 dito2'/2 dito N. betaalbaar Amsterdam 5 73'2M Belgic, Certific. bij Rothschild 2% Portugal. Obligation 3 M MIDDENPBIJZEN VAN EE VOLGBMDE ARTIKELEN TE ZIERIKZEE, van den 11 October 1855. De O. Tarwe 1854 N Tarwe 1855 Z -Zorner dito Ordinaire dito Rogge W.-Gerst Z.-dito Haver Paardeboonen Witte dito Bruine dito Ned. Mtuide. 16,50 a 17,00 - 15,00 a 17,00 - 14,00 a 15,00 - 15.00 a 15,00 - 11,00 a 11,50 - 7,80 a 8.25 - 7,00 a 7,00 - 4.50 a 4,00 - 8 00 k 6.70 - 12,00 a 13,00 - 10,00 a 13,00 De NedMudde GraauweErwt/ 13,00 a 15.00 Groene dito - 10,80a 11,50 Gele dito. - 0,00a 0,00 Koolzaad - 18,50 a 19 00 Zaai-Lijnzaad - 13,00 a 16,00 Slag-Lijzaad - 0,00 a 0,00 Raap-Oüe - 0,00 p. vat. Patent-Olie - 0,00 Lijn-Olie - 00,00 Raapkoek f 00.00 de 1040 st. Lijnkoek. 00,00 MABKTPH. DER MEEKRAP TE ZIERIKZEE van den 4 October 1855, teelt !8«4. Twee en een, 1ste kw., blank Twee en een, middelbare dito Tweeeneen, mindere dito Een en een 1ste kw.blank Een en een middelbare dito Een en een, mindere dito On beroofde, 1ste kw., blank Onberoofde, middelbare dito Onberoofde, mindere dito Muilen Middelbare dito f 23 50 24,00 - 22,50 a 23,00 - 21,50 a 22.00 - 23,50 a 24,00 - 22,50 a 23.00 - 21.50 a 22,00 - 23,50 a 24,00 - 22,50 A 23,00 - 21,50 a 22,00 - 4.00 a 5.00 - 3,00 a 3,50 van den 28 sept. tot en met den 12 october. Geboren: Een Zoon van A, Ankeren A. Versteeg. Een Zoon van A. Herstein en M. A. Vos. Een Zoon van G, Vingerhoed en IP. Rogmans. Eone Dochter van J. Verbeek sn JP. Roelofs. Eene Dochter van H. M. Kramer en M. den Bleeker. Een Zooh van C. Music an G. Nugteren. Een Zoon van tl. de Vos en A'. Gerre Een Zoon van G. Brandenburg en J. Post. Een Zoon van J. de Bondt en N. van den Bout. Een Zoon van ff. Manni en IIA. Dentz. Gehuwd: J. Ponsie en iW. Reinenberg. J. Kennie en A. Peule. Overlede n: IE. Berkhoutoud 34 jaar ongehuwd overl. den 25 Junij aan boord van het fregat van oorlog de Ruiter in den Zuider Atlantische» Oceaan. J. van den Ende oud 5 jaar zoon. J ,4 pni-jr. o»d ruim 2 jaar dochter. J. M. Verbeke 11 oud maanden dochter. If. van den Ende oud 36 jaar echtgenoot var: L. Brandenburg overl. te Vlissingen. B. Hofman oud 34 jaar echtgenoot van P. van de Vate overl. te Scberpenisse. C. Verboven oud ruim 2 maanden dochter. E. F. Callenfels oud 71 jaar weduwe van P. van Wage. J. Willemseoud 75 jaar echtgenoot van H. Bakku. C. J. JVansink oud 7 jaar dochter. EOrhèe oud 3 maanden dochter. J. van der Ploeg oud 2 jaar zoon. P. Duson oud 49 jaar echtgen. van A. Sleene- wallo. IE. Oole oud 8 maanden dochter. C. de Jong oud 4 weken joon. M. J. de Waartoud 5 maanden dochter. A. P. Mes oud 11 maanden dochter. Ondertrouwd H. CANNEGIETER Operat. Genees-, Heel- en Verloskundige !SE en Renëssb 12 October 1855. en A. C. BOS. Bevallen van een' Zoon N. de BONDT van den Bout. Zierikzee 9 October 1855. Bestuurders der Stads-Teeken- school berigten dat in bet Regie ment dezer inrigting eene verandering is gebragt volgens welke de toegang alleen is opengesteld tegen betaling van vijf gulden per jaar of cursus; terwijl slechts een getal van tien gratis onderwijs ontvangen zal. Zij hopen dat de kennisgeving dezer wijzi ging strekken moge om meerderen op to wek ken gebruik van dit onderwijs te maken dan tot nu toe het geval was en nemen de vrijheid Ouders en Voogden bij herhaling te herinneren hel hooge belang dat er voor hunne Kinde ren en Pupillen in gelegen is om in hel Teeke nen bedreven te zijn, alsook het weinig kost bare dezer inrigting. B. G. CAUl. President MOLL l. Secretaris. Het Collegie van Regenten over het Huis van Arrest te Zierikzee zal op Maandag den twee en twintigsten Octo ber 1800 vijf en vijftig des middags overgaan op voornoemd Huis tot de openbare AANBE STEDING van de VOEDING en het ONDER HOUD der Gevangenen op gezegd Huis over 1800 zes en vijftig in drie perceelon 1." het dagelijksch benoodigde Roggebrood 2." de ver dere voeding met den aankleve van dien en 3." de beide vorenstaando perceelen vereenigd in gevolge de voorwaarden zooals die ter inzage voorhanden zijn bij den Secretaris en den Ci pier van het Huis van Arrest. Zierikzee deD 11 October 1855. Het Collegie voornoemd DE CRANE Ter ordonnantie van hetzelve P. PAULUS Lid en Secretaris. De Notaris Mr. C. van der LEK db Si CLERCQ Ie Zierikzee zal ten ver zoeke van de Erven JACOB van GAS TEL op Woensdag- IT October 1S5.5, in plaats van op Maandag 15 October 1855, te Zierikzee aan den Scheepslimmerdijk ten Woonhuize van den overledene sectie no. 190, publiek presenteren te verkoopen: 's voor middags om 10 ure, Eenige En des middags om 12 ure het HUISen ERF voormeld en TUIN sectie nos. 190 en 191. ÏUat'iemontsche Haard- en KagchelKolen. Wordt verwacht eene Lading, per Belgisch schip ha Fidelite voor rekening van J. C. BAL. Co VERKOOP1NG aan de BANK VAN LEE NING te Zierikzee op Woensdag den 17 Octo ber 1855 des namiddags ten 2 ure, van de verstane Panden ingebragt tot ultimo Julij 1854. Dingsdag namiddag van 3 tot 4 ure te liézién. ter stads-drukkerij van de erven a. de vos

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 2