V Zaturdag 13 October. I ï/f N.° b2. 183-) BESUREN ADMINISTRATIEF BINNENLAND. tl' II (ihe mm ,/3 DE PRIJS DEZER COURANT IS Per drie maanden2,00. Franco per post- 2,50. Abonnementen worden angenomen bij alle Bocbliaudclaven en Postdirecteuren. VerschijntWoensdag en Zaturdag. Hf* AFKONDIGING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee. doen le welen dal door den raad dier gemeente, in zijne zitting van den 19 Mei 1855 is geno men hel volgende besluit, le weten Artikel 1. Er zal binnen deze gemeente geheven worden eenc belasting voor hel gebruiken van daartoe door Burgemeester en Wethouders te bepalen Gemeentegrond tot het nederleggen of verwer ken vau boomstammen, halken en andere voorwer pen Ier hunnerSheoordeeling, welke niet zonder bezwaar of nadeel in pakhuizen of andere berg plaatsen kunnen worden geborgen en verwerkt. Art. 2. Bij gebruik van hel te dien einde omrasterd terrein zal worden voldaan vijftien cents per vierkante el, voor een gebruik gedurende den lijd tan zes maanden tot een jaar, tien cents per vierkante el voor het gebruik gedurende den tijd van drie lot zes maanden zeven en een halven cent per vierkante elvoor een gebruik gedurende drie maanden of korter. Terwijl zij die eene oppervlakte van een honderd vierkante ellen voor een jaar minstens ten ge- bruike verlangen, vooreen geheel jaar verpligt zullen wezen te betalen tien cent per vierkante el van de hun in gebrnik gegevene oppervlakte en bij gebruik van andere daartoe aan te wijzen open liggende Gemeente-grond of de kade der havens. Vijf cent per vierkante el voor een gebruik gedurende zes maanden tot een jaar. Twee en een halve cent per vierkante el voor een gebruik gedurende zes maanden of korter. Art. 3. Door deze bepalingen wordt geen inbreuk ge maakt op de bepalingen ten aanzien van bet staan- of marklgeld, vastgesteld bij besluit van den raad van den 30 October 1852. Art. 4. Van deze belasting woidt vrijgesteld het ver blijven van voorwerpen op de kaden der havens bij inlading of uillossing van schepen gedurende uiterlijk vier dagen, behoudens inachtneming der bepalingen van bel reglement van policie voor de havens. Op welke heffing de Koninklijke goedkeuring is verleend bij besluit van den 5 September 1855 no. 62. En is wijders vastgesteld de daartoe bebooreude VERORDENING op de heffing van eene plaatselijke belasting op het gebruik van gemeente-grond, tol het nederleggen en verwerken van boomslammen bal ken en andere voorwerpen. Art. 1. Door Burgemeester en Wethouders zal worden bepaald welke [gronden en terreinen der ge meente kunnen worden in gobruik gegeven tot het nederleggen en verwerken van boomstammen, balken en andere voorwerpen. Aan hen wordt mede de beoordeeling van den aard der voorwerpen en van bel gobruik op gedragen. Art. 2. Die eenig terrein der gemeente te dien einde wenscht in gebruik te hebben moet zich ver- Voegen bij den gemeente-bouwmeester met DE PRIJS DER ADVERTENTJEN IS Gewone 10 cents (le regel. Boekaankondigingen 5 cents de regel. Geboorte-Huwelijks- en Doodberigtcn van 1-S regels ƒ1. Zegelregt voor iedere plaatsing 35 cents. De Inzending der Advertentiën kan geschieden tot Dingsdag en V-rijdag, vóór 11 ure des morgens. opgaaf van de benoodigde oppervlakte den lijd van hel gebruik on den aard der voorwerpen of van het gebruik. Indien hij verlangt van hel daartoe omrasterd terrein gebruik le maken moet hij zich deswege almede verklaren. Door dien ambtenaar wordt aan den verzoeker bet terrein aangewezen. Geldt bel een in gebruik geven van eenig ter rein op de kaden der havens da» gesebiedt die aanwijzing in overlog met den havenmeester. Indien door den verzoeker hot aangewezen ter rein wordt in gebruik genomen dan zal hem daarvan door den gemeente-bouwmeester een bewijs worden afgegeven houdende vermelding van den naam het terrein de oppervlakte den duur en bel doel van hel gebruik. Art. 3. Van het aangewezen terrein mag geen gebruik worden gemaakt dan nadat met vertoon van bel afgegeven bewijsten kantore van den gemeente ontvanger de verschuldigde belasting is voldaan, legen quitantie houdende vermelding der op gaven in dat bewijs voorkomende. De gebruiker is verpligt die quitantie, des ge vorderd aan den gemeente-bouwmeester en do beambten van policie te vortooneu. Art. 4. Indien verlenging van gebruik verlangd wordt, dan zal de gebruiker vóór hel eindigen van den tormijn met opgaaf van den tijd waarvoor ver lenging gevraagd wordt zich aan den gemeente- bouwirieester moeten verklaren door wien daar van zoo daartegen geene bezwaren bestaan een gelijk bewijs als in art. 2 bedoeld zal worden afgegeven. Indien de gebruiker in gebreke blijft oin bin nen acht dagen nadat de nieuwe termijn is in getreden ten kantoro van den gemeente-ont vanger op de wijze in art. 3 vermeld de ver schuldigde belasting te voldoen or na het eindi gen van den termijn van gebruik het terrein, zonder voorafgaande verklaring in gebruik houdt zal hij tot de ontruiming gehouden zijn en des noods daartoe genoodzaakt worden en evenwel verpligt zijn, de belasting, bij het tarief, voor den koristen termijn bepaald, te voldoen. Art. 5. Indien de verlenging van den termijn naar bot oordeel van den gemeente-bouwmeester in bot belang der gemeente of om andere redenen onraadzaam geacht wordt kan deze zonder dat hij verpligt is daarvan rekenschap le geven door hem worden geweigerd, Zoo de gebruiker zich daarmede bezwaard aebt, kan bij zich wenden tot Burgemeester en Wet houders die na den gemeente—bouwmeester te hebben gehoord naar bevind van zaken zullen beschikken. Art. 6. De gebruiker zal op straffe van ontruiming op het aangewezen terrein geene zwaardere lasten mogen nederleggen en geene voorwerpen hooger mogen opstapelen dan door den gemeente bouwmeester wordt goedgekeurd. Indien het een terrein geldtop de kaden der havens in gebruik gegeven wordt dat aan de gezamentlijke beoorbeeling vau den gemeente- bouwmeester en havenmeester opgedragen. Art. 7. Indien de gebruikers zonder toeslemming van den gemeente-bouwmeester van bel terrein een ander dan door hem opgegeven gebruikt maakt of aan anderen geheel of ten deelo ten gebruike geeft is bij gehouden op de eerste aanvraag va dien ambtenaar bet terrein le ontruimen en zal hij daartoe des noods worde» genoodzaakt. Art. 8. 11 ij zai doortoe eveneens verpligt zijn en kunnen genoodzaakt worden wanneer naar bet oor deel van Burgemeester en Wethouders de ge meente door liet gebruik schade lijdt doch in dat geval zal hein de betaalde belasting worden terug gegeven in evenredigheid van den tijd waarvan hem het gebruik wordt ontzegt. Art. 9. Door den gemeente-bouwmeester zal in een register behoorlijk aantcekening worden gehou den van de gebruikers van de gronden in ge bruik gegeven van de oppervlakte van den duur of de verlenging van bet gebruik en van den aard der voorworpen of van bet gebruik. Uit dit register zal in hot begin des jaars schriftelijk eene volledige opgave over bet afge- loopen jaar door hem worden gedaan aan Bur gemeester en Wethouders. Art. 10. Op allen die in strijd met bovenstaande bepalingen eenigen gemeen te-grond in gebruik nemen of cenige voorwerpen op straten kaden pleinen en andere openliggende getneente-grond- nederliggen of opstapelen of weigeren en in gobrekejblijven om aan bet bevel tot opruiming, in de art. 4 8 bedoeld te voldoen zijn de bestaande policie-verordeningen van toepassing. Art. 11. Behoudens do inachtneming van het bepaalde bij art, 11 van het reglement van policie voor de haven dd. 12 Mei 1847, wordt door den haven meester toegezien dal bij inlading of uitlossing van schepen de inlcladcn of uitgeloste voor werpen niet langer rlati vier dagen zonder betaling der daarvoor bij tarief vastgestelde be lasting op de kaden der havens blijven nederge- legd of opgestapeld tenzij dit plaats bebhe op zoodanige terreinen die naar aanleiding van bovenstaande bepalingen daartoe voor zekeren tijd. zijn in gebruik gegeven. Art. 12. Voor hel geval dal zoodanige voorwerpen, met vergunning en langer dan den bedoelden lijd op de kaden verblijven is hij verpligt de daarvoor bij bet tarief bepaalde belasting voor het vervoeren of inladen in te vorderen van hem door wien of ten wiens behoeve dit geschiedt en in reden ge- vol bevoegd het vervoeren of inladen, vóór de betaling is geschiedt desnoods met behulp der policio te verhinderen. Bij weigering van betaling wordt de vergun ning tot bet verblijven dier goederen op de kaden beschouwd te zijn ingetrokkenen zijn de bestaande policie-verordeningen van toepassing. Art. 13. De havenmeester zal voor elke betaling kwi- tancio afgeven uit een daarvoor aan te leggen en door dcniBurgemeesler gecotecrd en geparapheerd register blijvende bel dubbel der kwitantie in (lil register aan den zoogenaamden stok waarop de gemeente-ontvanger telken jaar de bij hem gedane storting over bel afgeloopen jaar zai ver melden en door zijne haudteekening bekrachtigen. Door bem zal een collecte loon worden geno ten van vijf en twintig ten honderd van het door hem te dier zake ontvangen bedrag. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den tienden October 1800 vijf en vijftig. C. J. FOKKER Voorzitter, C. de JONGE Secretaris. AANBESTEDING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee zijn voornemens op Woensdag den 17 dezer maand des middagsop het Raadhuis aan den minsten inschrijver in bet openbaar aan te besteden De Levering van eet» es» doptIg- Wmtcia BSAAIP-ShtLSBi ten dienste der straatverlich ting in deze gemeente waarvan ISk vaten te leveren vóór den 25 dezer maand betaalbaar den 15 November en de overige 21 vóór 1 Decem ber aanstaande, betaalbaar den 15Januarij 1856, en voorts op dezelfdo voorwaarden, waarnaar op den 22 Augustus jl. 10 Vaten zijn aanbesteed, en die ter lezing van gegadingden ter Gemeen tc- Secretario van heden afzulleo voorliggen. Zierikzee den 3 October 1855. B. C. CAU Voorzitter. C. de JONGE Secretaris. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee. inaken bekend dat de chefs der korpsen van bet leger door hot departement van oorlog zijn gemagligd, om aan do miliciens der ligting van 1852, die vergunning moglen vragen tol het aangaan van een huwelijk, deTèrniscnte toestemming daartoe uit te reiken mits zij vooraf hunne schuld aan bot klceding- en rep», ratie-fonds aanzuiveren, of, zijn zij biertoe builen slaat, een bewijs van onvermogen, afge geven door de bevoegde autoriteit, overleggen. Zierikzee, den 10 October 1855. B. C. CAU Voorzitter. C. de JONGE Secretaris. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee. brengen ter keunis van de ingezetenen dat bet verbod van bet schuren, spoelen of dweilen van straten, enz., bij afkondiging van den -26 Sep tember jl., thans, ten gevolge van den gevallen regen, als ingetrokken en opgeheven kan worden beschouwd. Zierikzee, den 10 October 1855. C J. FOKKER, Voorzittvr. C. üb JONGE, Secretaris. Men melill uil. Amersfoort van den 8 dezer: De kerkeraail der Ned. hervormde gemeente al hier beeft heden avond ter vervulling der vacerende predikanlsplaats gemaakt bet na volgende drietal Joh. van Rhyn te Harderwijk, A. J. jtlolenaar t te Scbeveningen en H Gewin te Heemstede. Men schrijft uit Nieuwe Diep 5 October Heden morgen vroeg ontdekte men inliet Weg- tergat een schip in nood. Spoedig daagden er loodsschuiten op ter adsistentie, doch de wind woei zoo hevig en de zee was zoo verbolgen dat men hel in nood zijndo schip niet dan van vorro kon voorbijkomen. De toestand der equipage door bel geweldige overslaan der zee hoe langer zoo benarder wordende hebben zij door zwem men den loods-rinkelaar trachten te bereiken hetgeen vier hunner mot schier bovenmenscbelijke inspanning na bijna 20 minuten zwemmen in eene brandende zee is gelukt terwijl twee hun ner het vaorluig niet konden bereiken en verdron ken zijn. De equipage der loodschuit beeft do schipbreukelingen die geheel naakt waren van kleederen en warm drinken voorzien en in bet Nieuwe Diep aan wal gubragt. Ilct schip het i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 1