I i f m W T _JP moeten bot erkennen niet die gevolgen medego- brogt welko wij er van hadden gewacht. Alvo rens dus eenen maatregel gelijk den onderha vige» te heoordeelen laat ons het oogenbl'k he- schouwen waarin hij genomen werd en laat ons de gevolgen afwachten die hij met zich zal brengen, Die gevolgen zullen zijn zoo de maarregel nadeelig is belemmering in den gere- gelilen aanvoer van het object zoo hij goed en deugdelijk is, inkrimping te bevorderen van voordooien behaald door middel van een mono polie ten koste van den verbruiker. Kr zijn in het besluit van den prefect zeer prijzenswaardige bepalingen o. a. «lat de slagter verpligt zal zijn aan iederen kooper een bewijs,af te geven «nut opgave van do soort het gewigt en den prijs van het gekochte en wel zonder dat de kooper dit behoeft te vorderen terwijl tevens het ver koopen der heenderen als toevoegsel hij het gewigt van het vleesch zelf wordt verboden. Montenegro is door zijn souverein vorst Danielo met een nieuw welhoek begiftigd dal door het Fransehe regeringsblad wordt mede gedeeld. In de inleiding van dit stuk hetwelk tegelijk eene staatkundige constitutie en eene verzameling van burgerlijke en criminele wetten is wordt eene belangrijke staatkundige wijziging geconstateerd in stede van zoo als vroeger «•ene Republiek te zijn met een bisschop (vladika) aan hel hoofd erkent Montenegro thans het gezag van een eenig opperhoofd die den titel van vorst en heer draagt en wetten uitvaardigt niet meer. zoo als de vladika, namens de hoofden des volks maar in zijn eigen naam en alleen mei goedvinden van deze do regters die vroeger ieder jaar door hel volk verkozen werden wor den thans door den vorst benoemd die hen kan afzetten Het eerste artikel van het nieuwe wet boek erkent de gelijkheid van alle burgers voor de wet verder wordt de gewetensvrijheid gepro clameerd wordt de omkoopbaarheid des regters strafbaar gestold wordt diefstal op hel Turksche grondgebied verboden. G R O O T-B HITTAMKTÏSEF Londen 5 October. Door den raad der ar tillerie is last gegeven tot vorming van een aan zienlijk korps uit rijdende artillerie verschei den battereijen veldartillerie en eene brigade houwitsers zamen gesteld. De kanonnen zullen negen— en twaalfponders de houwitsers van ge woon kaliber zijn. Dit een en ander moet binnen veertien dagen ingescheept worden. De firma de Lisle Janvrin en de Lisle bankiers to Londen heeft hare betalingen ge staakt, met een passief van 400.000 p. st. In eene circulaire aan hunne schuldeischers herigten die hoeren dat hun toestand een gevolg is van aan zienlijke vooruitbetalingen op kanadasche 011 dernemingen. De beuren de Lisle Janvrin en Co. hebben een briej aan hunne schuldeischers gerigt om hen te verwittigen dat alle bij hen gedeponeerde waarden in veiligheid zijn en dat zij alleen tot bescherming van hunne belangen hunne betalin gen tijdelijk geslaakt hebben. Draaf Granville is jl. woensdsg uil Londen naar Parijs vertrokken. Do Morning Cronicle hoeft de volgende do pêche uit Berlijn, van gisteren avond, ontvangen; «Heden liep hier, in doorgaans goed omlerrigto kringen het gerucht dat Rusland Pruisen uit - genoodigd heeft pogingen aan te wenden ten einde onderhandelingen mot do Westerscho Mo gendheden aan te knoopen. De openbare geest in Rusland heeft zich sedert den val van Sebasto pol beginnen te vertoonen. De groote landei genaars hebben de helft oft wee derden hunner in komsten verloren ten gevolge van het gebrek aan wegen van uitvoer en van schaarste der ar beiders. Alleen de ambtenaren en de jongelieden <1 ie de uiilliftaire scholen verlaten hebben blijven voortdurend den oorlog gunstig gezind. Onder de Russische generaals die den 8 September sneuvelden lelt men de generaals Yolscroff en Voiciko/J welko laatste de aide-do—camp en de gunsteling des keizers was. De baron Prnnow, voormalig gezant van Rusland te Londen heeft Petersburg verlaten ten einde te Frankfort zijnen post als Russisch gezant hij de bondsverga dering wederom te gaan bekleeden." Men schrijft uit Koppenhagen van den 4 dezer de erfprins Ferdinand is van het algemeen kommandement van Seeland ontzet en hij het Ie gor a la suite geplaatst ten gevolge zijner weige ring om de constitutie te onderleekenon. Te Stokholm is dezer dagen de inventaris der grootste bijzondere nalatenschap die men zich in Zweden herinnert opgemaakt. Zij is die der weduwe van den heer Wertemberg voormalig koopman en consul-generaal van Zweden te Pe tersburg en wordt op ruim 2,300,000 rijks daalders hanen geschat. B E I G I E Brussel 6 October. Na zich eonige dagen alhier opgehouden te hebben hebben do weduwe van koning Lodewijk Philips en de hertog en de hertogin van Montpensier met hunne kinderen gisteren du reis van hier naar Duitschland vervolgd om verder naar Italië te reizen waar zij te Sa- vona nabij Genua een Heel van den winter gaan doorbrengen. De hertog en hertogin van Nemours met hunne kinderen zijn een paar dagen geleden mede derwaarts gereisd. De zaak betreffende du plannen van verdedi ging un vergrooting der stad Antwerpen is za turdag jl. in eene zitting der raadgevende ver gadering belast om die te onderzoeken, onder het praesidium van den luitenant-generaal de Liem behandeld. Al de leden waren tegenwoordig. Aan de orde was liet plan van du heorcu Keiler en Co. De vergadering heeft geen bepaald besluit genomen en zal op dingsdag de beraadslagingen voortzetten. In een schrijven uit Turijn van den 3 «lezer wordt gemeld (lat de Ouslenrijksche regering de goederen verbeurd heufi verklaard welke Sar- dinische kloosters toebehoorden wier godsdien stige corporation krachtens de laatstelijk door het parlement goedgekeurde wet zijn gesupprimeerd. Deze handelwijze der Oostenrijkscbe regering zal aanleiding geven tot nieuwe diplomatieke ver wikkelingen waarvan hut einde moeijolijk is te voorzien. Den 18 September heeft in Montenegro «Ie begrafenis van den laatsten vladika op dun top van den berg Lovcen plaats gehad. De Jijkslaatsie was zeer indrukwekkend en bestond uit vele «lui zende personeii. Onder de lijkgangers merkte men den vader van'.den overledene op, een grijsaard van 106 jaren die de lijkkist te paard volgde. JONGSTE BUITKNLANDSCHË TIJDINGEN Een te Petersburg van vorst Gorlschahoff ont vangen berigt van «len 3 «lozer des avonds luidt dus «Gisteren maakte de vijand eene beweging naaT onzen linkervleugel doch trok spoedig we der terug. Onze voorposten houden nog steeds de zelfde linio als vroeger bezet. Tegen het noorde- lijk gedeelte vair Sehastopol ondernemen do gealli eerden nog niets." Eene depêche van prins Gorlschaho/f uit de Krim van den 6 dezer des avonds, meldt het volgende; Men merkt eene groote bedrijvigheid op onder de vijandelijke schepen die zich in on derscheidene rigtingen bewegen. Het getal der vijandelijke bombardeersloepen is .vermeerderd. Daarentegen schijnt hol kamp lusschon de Tscher- naya en Balaklava verminderd te Nzijn. Heden is de vijand lot in de vallei van de Belbek afge zakt, maar is vervolgens teruggeweken. Parijs 7 October. Men wacht to Marseille eenen zeer grooten aanvoer vAn granen; alle spoorweg-directien hebben het tarief van kosten der overbrenging verminderd. Het officiële blad van het Turksche gouverne ment bevat een organiok reglement betreffende het beheer der geldmiddelen van den staat. V t H MEDEDEELINGEN 5 betrekkelijk ile'lt credit-mobilier. In den laatston tijd heeft zeer de aandacht getrokken de instelling van het Crcdit-Mobilier in Frankrijk. Zie hier daaromtrent eenige bijzonderheden. Dc instelling dagteekent van het jaat 1852. Haar maat schappelijk kapitaal bedraagt GO millioen francs in aandeclcu van 500 fr. betaalbaar aan den bonder. Het beheer wordt gevoerd door ceneu raad, ten getale van 15 en een uitvoerende comité, ten getale van 5 personen, die ouderling een gedeelte der winstenboven de uitkceringcn op huunc aandeelen ge nieten. Men meent hierdoor het middel gevonden te hebben om de zaken dier onderneming steeds uit te breiden en aldus groote voordeelen te behalen. Het doel dezer vereeniging bestaat in het voorschieten van gelden in 't bijzonder op groote ondernemingen eti werken van algemeen nutdit geschiedt alsdan onder in paudgeving. Hier door meent men wordt liet ondernemen dier werken bevor derd en tevens ook opgewekt de bereidwilligheid van de geld schieters voor zoodanige ondernemingen. Voorts sluit deze vereeniging beleeningen op alle publieke fondsen; zelfs tracht zij te werken op hunne rijzing om gelden beschikbaar te doen stellen voor werken van algemeen hut. De vereeniging is bovendien een groot bankiershuis neemt gelden a desposito open verrigt vooral naar compagnieschap pen de werkzaamheden van eenen bankier. De vereeniging is gemagtigd om ten haren laste obligation uit te geven tot eene waarde van tienmaal het maatschappelijk kapitaaler is dan ook voor 600 mill. frs. dier obligation in omloop. De uitdeelingen bedroegen in 1853 13 V, en in 185-1- 12% ongeveer van liet ingelegde kapitaal. Dit jaar zal de uitdecling vermoedelijk nog hooger zijn. Door dat de eerste deelnemers aan de eerste inschrijvingen zekere groote voordeelen met betrekking tot de uitdeeling hadden verbonden rezen al spoedig de aandeelen van 500 frs. tot 1785 zij zijn op dit oogenblik 12 a 1300 frs. waardig; even wel bestaat in die actiën eene groote fluctuatie. Het schijnt dat het gouvernement de uitbreiding dezer veree niging met leede pogen heeft aangezien hoezeer zij tot stand kwam met deszelfs voorkeunis cn onder deszclfs bescherming. Nu echter, dat zelfs de meest gewigtige politieke tijdingen weinig invloed op de rijzing of daling der fondsen uitoefenen te weinig (gelijk men beweert) volgens het oordeel van het gouvernementmeent men dit te moeten toeschrijven aan de neiging welke bestaat om in het Credit Mobilicr groote win sten te zoeken. Zeker is het dat het gouvernement de bewil liging ecner nieuwe leening ten behoeve der vereeniging gewei gerd heeft. Bij het vele goede dat deze vereeniging te weeg brugt of liever tot welles verwezenlijking zij aanleiding gaf, mag.men wel in het oog houden dat ë'cuc dergelijke .onderneming- eene soort van geld-erisis heeft teweeg gebragtwier invloed op haar zelve en zonder twijfelteil hare uadeele moet uilloopen. BETREKKELIJK JJE TENTOOMSTiaLLTSC, TE PAKIJS. Wij ontlccueu aan een buitenlandseh dagblad een allerbe langrijkst overzigt van dat gedeelte der algcmec.ne tentoon stelling te Parijs, waarin zich de voorwerpen bevinden welke niemand ontberen kanen die tot fabelachtig lage prijzen te verkrijgen zijn. Het denkbeeld van de tentoonstelling dier zaken wier deugd is goed en solide te ziju en weinig te kosten door den heer Twinning in Londen geopperd, heeft in de uitvoering met zeer vele moeijelijlcheden te kampen gehad. Eerst toen in Parijs eene vereeniging had plaats gehad van mannen ilie hun leven gewijd hadden aan de beoefening der vraagstukken wier einddoel is het lot der behoeftigen te verzachten werd met kracht aan do tentoonstelling dier voorwerpen gearbeid. Men ontmoette echter de grootste bezwaren bij de exposan ten zelve. Hunne redenering was de volgende „Wij bren- „gen voort maar verkoópen zelve niet; wij doen dit door anderen, „die ons ons goed afkoopen om liet weder te verkoopou wat „zullen deze zeggen als zij zien dat op die wijze onze goed- „lcoopc prijzen worden openbaar gemaakt cn dus de groote „winsten berelceud kunnen'worden die zij ten koste der ver bruikersmaken." Of men hun al zei de „indien gij niet „meer aan die tusscKënpcrsonen zult verkoopou dan zult gij „toch nu in directe aanraking komen met anderen, die u „uw goed gaarne zullen afkoopen hij zeer velen leed deze redenering schipbreukvooral was dit het geval bij de Eugel- sche fabriekanten. In Frankrijk o. a. vond men den hevigste» 1 wederstand bij -de lakenfabriekantenuit vrees dat de klccrma - kers hunne lakens vaii 7 ii 8 francs de el welke deze voor 1 18 a 20 fr. aan den man brengen, niet meer koopen zouden.; Evenwel die zwarigheden zijn overwonnen en nu vindtlu#hen in die galerij zaken over wier deugd, soliditeit en lage- prijs een ieder verbaasd moet staan. Men vindt daar Engelsche wollen dekensvan enkele wol, voor 3 fr, 75 e.zeer fijne cn solide kousen voor 3 fr. 75 c. de dozijn; zeer fijne kinderkousen voor 40 centimes de dozijntricot-hemden voor 7 fr. de dozijn mamien-onder- brbckcn voor 18 fr. dc dozijn; Fransehe lakens van 9, 7,50. en 4 fr. dc eleen paletot geheel gemaakt van ecu zcêfi dik' soort van tricot kost 8 francs 50 et. schoenen van 5 cn G.fr.. elegante laarzen van gewastlcer van 13 fr.jagtlaarzen van. 13- cn gewone laarzen van 1.0 fr. enz. Alle zwarigheden zijn evenwel daarmede niet. overwWiffiRn fS-| Om deze tentoonstelling waarheid te doen zijnmoc§t«j\.tti(|ai voorwerpen aldus en voor dien prijs kunnc-n geleverd.worden: t Dit te onderzoeken eu daarnaar de bckrooning te doen plaSfk'1 hebben heeft zich de speciaal daartoe gekozene commissie tot taak gesteld. Men is hierin geslaagd op zeer voldoende wijzr?,. Men heeft zich namelijk hij de tusschenpersonen zelve van die" lage prijzen verzekerden het zeer natuurlijke antwoord van'' deze was „heft de verbodsbepaling op en wij zullen u vair die zaken leveren even zoo goedkoop als zij ziju tentoongo-., stcld." Schoon gevolg, zoo dit bereikt werd. jar. flG.80 a 17,50, mindere 15,75 a 16,78. dc beste N. ƒ16,25 af 16,76 mindere 14 ii 16 ÏIOGGE. Zeeuws. Vlaams, en Overm. bragt vorige prijzen op 11 a ƒ12,20. GERST Zeeuws, vlaams en Overm. winter 20 c. lager 7,60 a ƒ8,60 dito zomer 30 c. lager ƒ6,SO a 7,50. HAMER. Zeeuws, en Inl. Korte ƒ4,10 a ƒ5. dito lange 'ƒ3,90 a ƒ4,20. ERWTEN. Zeeuws, groene 50 c. lager 10,51) ii 11.75. MEEKRAPPEN. Van onberoofde vroegere gewassen werd lieden tot vorige prijzen weder eeu.en ander geveild waarvan de goede kwaliteiten grif nemers v on dep. Van nieuw goed kwam nog al wat voor dat wel nic't: mooi van klqur doch van redelijk goede kwaliteit was eu ziju diverse partijtjes genomen. LIVERPOOL 5: October. KOFFIJ. mpt beperkten omgang. THEE. was meer ge vraagd. SUIKER onveranderd. RIJST vrij levendig. pkijseisj nsa nPsfRCTs:ra ts den 8 October 1S55. Nederland. Werkelijke schuld dito dito dito dito 4-- Handel-Maatschappij Rusland. O^lig. bij Hope en Co. dito dito 1828/1829 Certific. dito 1840. dito bij Stieglitz d&o dito 1854 Certific. van Inschrijving Spanje. Oblig. Nieuwe Stukken Binneulandseh Oostenrijk. .Oblig. Metalliek dito •{lito N. betaalbaar Amsterdam Belgie. Certific. bij Rothschild Portugal-.- Obligatiën - 2'/, 3 4 4 7-2 5 5 4 4 5 6 1 3 pet. 2% 635/s ?6"7l0 92vs 100',8 99 Va (ll'-s 73».. li Zirrikzeë 8 October. Binnengekomen; de Ned. brik liengalen kopt. Pb. Keus. nis bij legger laatst van Tt-x- l naar Boston, met stuk goederen. Brouwershaven, 8 October. Binnengekomen; Aoler kapt. G. Gustavus van Guy Point naar Rotterdam. Saith kapt. S. Murmy van Gir gentie naar Dordrecht. B T D IB Fi STOOMBOOT SSTAÏ» ISISHIKZBI SSiHL^ gedurende de maand OCTOBER, Van 7,ierikzee. Van-Roller Jam Woensdag 10 'smorg 11 Vrijdag 12 11 "Zondag" 14, 's mi-hl 12 Bondeed .11, 's nunig 0 Za'urd .g 13, - 6 Dingsdag 16, 8 STOOMSOO Ï- O N 3 T tusschkb MIDDELBURG ZI15IIIK7.KR BERGEN 01* ZOO MATHOLES BENEVENS VAN MIDDELBURG OP ANTWERPEN ENZ. Van Middelburg Vrijdag 12. 's mor» 11% u. Maandaelo, 's midd 1 Van Middefburg Woensd. tO, 's nmr». 10 Woensd. 17, 3 Van Thole Zatnr-lag 13, 's n-ot». 10% Dingsdag 16 's mi ld. 12 Van dnLy.er/>aii. Don ItM-d 1 n's inorg 11 Dondcrd 18';— 4 foiKNST rUSSGIIIÏ* MIDDELBURG En ROTTERDAM vrt«r Middelburg Woensd. 10. 's mor»6 Honderd. 11 Vrijdag 12. Zatimla» 13, Naai Rotterdam Woensd 10 'smorg 11 u. Don 'erd 11. 11 Vrijdag 12 11% Zalurdag 13, 11 De diligence L'U van Zierikzee 1 \f.} uur na de afvaart der sJooinboo: van Rotterdam-Haar Middelburg, en van Mid delburg naar Rotterdam uur na le afvaart «Ier stoom boot rijden. (DIENST T-USSC.UBN V H SS ING EN EN ROTTERDAM. Van Rotleidani ledeien Dingsdag, Don- Ierdag ei» Zalurda» 's mor Van Vlissingen lederen Maandag, Woens dag cn Vrijdag, 'smorgens ten 8 ure. na aankomst der stoomboot van Breskens. i aankomst erstcu trein -rit pens ten 9 van de 's lage Dc diligence zal v m Zicrikze<j 1 uur n.» de al vaa11 <U«r stoomboot van Rotterdam naar Vlissingen eu van Vlis singen ïraVr Rotterdam uur na de afvaart dei stoom boot rijden. 'ITIjj'V W ROTTERDAM 8 October 1855. TARWE. Zeeuws., Vlaams, en Overm. voncl lieden bij kleinen aanvoer tot vorige prijzen trage koopers; goede ah puike Bestuurders der Stads-Teeken- school berillen dat in liet Regie- ment dezer inrigting eeuo VuFander ing is gebragt volgens welke de loe«->ttg «tlleett is opengesteld togen bet-nliiiy van vijff; it bleu per jaar of curcus; terwjjl .slccbts eeo getal van tien gratis onderwijs ontvangen zal. Zij hopen dat de kennisgeving dezer wijzi- .ging Strekken mogn om meerderen op te wek- rkflu gebruik van dit onderwijs to maken dan ;tol nu toe bet geval was en nemen do vrijheid Ouders en Voogden bij herhaling te herinneren j.h-tfl hooge. belang dat or voor hunne Kinde- ;>r,en,, en; Pupillen in gelogen is om in het Teeke- !;ne!i,.bedtn»yon te ziju als (ink hot weinig kost- inrigting. B. c. CaU. I. President „,v MOLL Secretaris. ï'l I1 Kxveaitie.' De ^Deurwaarder J. van der BENT zal óp* Dingsdag den 16 October 1855 des morgens ten lö ure, vóór liet Huis bewoond door don Heer FRANS de LOOZE aan de Kraan ie Zier ik" zeev publiek aan den meestbiedende om comp- }i|Tit|gt)l.d verknopen Eon partij MEUBELAlRË en?namlery ROERENDE GOEDEREN waar onder 1 SECRETAIRE. 1 CILINDER KASTJE. STOELEN TAFELS 1 PENDULE GLAS- en AARDEWERK voorts 1 Oxhoofd ROO- I) EN WIJN op Fust, 110 Flesschen F A RO BIER en eenige Flesschen mot diverse WIJNEN, mitsgaders eene groote partij ledige FLESSCHEN en hetgeen verder zal gepresenteerd worden. Alle welke Goederen ten laste van gemclden F de LOOZE zijn gearresteerd geworden. Rij P. D. J. QUANJER ziet het licht MS op - Bü.'ne 'Cij-Sct-a-dcu* Ssos". Wt-E-ïtoc-rjleH*, zeell curieus voor vrouwen e^.'lleisjes die iets vam het „BLOOMIÏFUSM I<1" weg hebben en hie gaarne iiunne respectieve eciitgenoot'en onder den pantoffel 2ham opgedragen aan alle Wijsneusen en Perwaandle Dochteren van Eva door J. SslS'SE. bj35 pb;sseï.SKes.eb van ilen Boekbandelaur A. 51. IC. v. DISHOECK, le Zierilizee, bestaat er bij het thans naderende Lees—saizoen wederom gelegenheid om de nieuwste en SEiiauiivoHste Boekwerken ter S.eKlug' te bekomen, tegen betaling van 5 e.ents in de. weele per Eittehdeel hel nieuw gedrukte vervolg op de reeds bestaande Catalogus is voor belangstellenden gralis verkrijg baar. Abonnementen worden lot zeer billijke prijzen dagelijks aangenomen. Brieven en Boeken franco. TElt STAUS-DRDKKlilUJ van DB euven A. DIS vos

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 2