r l Woensdag 10 October. (ill N.°8f. r ZIEIIkZEESME COURANT DE PRIJS DEZER COURANT IS Per drie maandenf 2,OU. Franco per post- 2,50. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. VerschijntWoensdag en Zaturdag. DU Pit IJS DBR A DVEKTRXTI EN IS: Oeu'oar cciili Je regel. Boelt^nk uvlminge.i cents Je regel Ofb'jor!'!-Huwelijks- en Dóodberigien \an 1 S regeb; u f I. Zegi'lregt voor iedere plan'.sing 35 con's. De fn/.ending doe Adveileii!*??^ leut geschieden 'et Hiiursdii!: ett Ice A over I e' O-ij.lng, vóór ure 1 te Kiepikzi't', <rSd»BD c®e4oS>4»iP 1855 Voorzitter Mr. B. C. Cau Secretaris Jhr. Mr. C. de Jonge. Tegenwoordig al de ledeD. De notulen der vorige vergadering worden na lezing goed gekeurd. De Voorzitter geeft te kennen dat het aan Burgemeester en Wethouders in overleg met de commissie van fabricage nood zakelijk is voorgekomenom het onderhandsche contract van aanneming tot het daarstellen en in werking brengen eencr gaz- fabriek alhier eenigzins te wijzigen en dat hij die wijzigingen thans aan den Raad ter goedkeuring voordraagt. Zij betreffen de artt. 3, 10, 13, 16, 18 20 en 24. De voorwaarden van het contract worden conform het voorstel ge wijzigd. Wordt medegedeeld het proces-verbaal van de opname der Ontvangerskas waaruit blijkt dat zich.in kas bevond/" 5732,26. Voor notificatie aangenomen. De heer Mr. de Ciïane vraagt of de aanbesteding der Gaz- fabriek aan de concurrentie zal worden opengesteld dan wel of men daarvoor een bepaald persoon op het oog had. Hierop antwoordt de Voorzitter, dat volgens zijn oordeel, de in der tijd daarover in Rade gevoerde discussiën genoeg zaam hebben doen zien welke handelwijze ten deze door Bur gemeester en Wethouders in overleg met de commissie van fabricage gevolgd moest worden, Jhr. de Jonge doet nog opmerken dat vooral niet uit het oog moet verloren worden dat de onderhavige zaak een zaak van groot vertrouwen is en dat Burgemeester en Wethouders met de commissie .van fabri cage uit dien hoofde vermeenen in zooverre de concurrentie te moeten openstellen als meD voldoende soliditeit aan de con currenten vermeent te mogen en te kunnen toekennen. De heer Mr. de Crane zegt dank voor de gegeven inlichtingen. Waarna de vergadering is gesloten. nwr?' iiin) I t AANBESTEDING. Borgemeesteh on Wbtiiouders van Zterikzee zijn voornemens op Woensdag den 17 dezer maand des middagsop hei Raadhuis aan den minsten inschrijver in bel openhaar aan te hesleden De Levering van een t>ss dertig; ÜSAAP-WB.BK ten dienste der straatverlich ting in deze gemeente waarvan HSS vaten te leveren vóór den 25 dezer maand betaalbaar den 15 November en de overige ®t vóór 1 Decem ber aanstaande, betaalbaar den 15 Januarij 1856, en voorts op dezelfde voorwaardon, waarnaar op den 22 Augustus jl. 10 Vaten zijn aanbesteed, en die Ier lezing van gegadingden ter Gemeente secretarie van heden afruilen voorliggen. Zierikzee den 3 October 1855. B. C. CAU Voorzitter. C. de JONGE Secretaris. B1MENLAND. Zierikzee 9 October. Men verneemt dat do wel-eerw. heeren A. J. Berman en C P. de Meijer kandidaten tot de Heilige dienst zijn beroepen lol predikanten de eerste in do gemeente Poederoijcn (provincie Gelderland) en de laalste in de gemeenle Warden (provincie Noord-Holland). Wij gelooven onzen lezers geen ondienst te doen door hen le herinneren aan de kennisgeving van den.minister van financiën dat de reeds sedert 31 Dec. 1853 buiten omloop zijnde muntbiljetten van 100 en ƒ10 uitgegeven krachtens do wet van 17 September 1849 met den laatsten De cember 1855 zullen zijn verjaard en hoegenaamd geene waarde meer hebben. Tot aan dal tijdstip kunnen zij nog bij den arrondissements betaal meester en de Nederlandsche bank worden inge wisseld. Dit heeft echter geene betrekking op de thans in omloop zijnde muntbiljetten, vervaardigd krachtens de wel van 26 April 1852. Door eenigo gemeenteraden in de provin cie Noord-Brabant zal nan Z. M. den koning een verzoekschrift worden aangeboden orn de artf. 240, 244 en 216 der gemeentewet te wijzigen en wel dat in art. 240 als eerste belasting worde genoemd een bepaald gelijk getal opcen ten iip de hoofdsom van 'Jen rijks-accijns op hef binnen- en huiten!, gedisteleerd dat in art. 244 bepaald worde dat geene belasting kan geheven worden voor dat de eerste iti art. 240 ge noemd tol hot daarbij gestelde gedrag is opge voord en dat een korte termijn wordt gesteld voor de algemeene in voering der belasting; voorts, dat ten aanzien der invordering dezer belasting art. 267 der gemeentewet in dier voege worde gewijzigd dat de beffing uitsluitend geschiedt door middel van opcenten op de hoofdsom van den accijns die te gelijk met deze door 's rijks ambtenaren, worden ingevorderd en wier op brengst voor do helft naar (Je bevolking en voor de wederhelft naar den inslag of zoo als het meest billijk zal worden geoordeeld jaarlijks wordt verdeeld. Bij koninklijke besluiten is den hoor P. IV. Roggenbach te Botterdam, erkend als consul- generaal van hot hertogdom Nassau in het koning rijk der Nederlanden is benoemd tot substituut- griffier bij de arrondissements-regtbank te Mid delburg mr. J II. de Stoppelaar burgemeester der gemeente Vero en Zandijk binnen Vrouwe- polder c. a. en Gapinge en advocaat te Vere is bet ontvangkantoor der directe belastingen en accijnsen te Kestoren ingetrokken en gevoegd bij dat te Dodewanrt onder voortdurend beheer van den ontv. JD Ihjckmeesler en is benoemd tot ontvanger der directe belastingen en accijnsen te Ooslerhesselen den heer II. .4 Essers thans ontvanger derzelfde middelen te Varik. Uit Amsterdam wordt het overlijden gemeld van den zeer geleerden heer P. Arend bekend vooral als schrijver van ecne Geschiedenis des Voder lands. Den 7 dezer 's morgens was er op het stand beeld van wijlen Z. M koning Willem II cenc fraaije bouquet bloomen geplaatst ter herinne ring aan den 7 October 1840 toen wijlen Willem. I de teugels van !v>t bewind aan zijnen, nu reeds overleden oudsten zoon in h inden gaf. Bene vergelijkende statistiek der periodieke drukpers ui de Vereenig ie Staten en in Groot- Brittanje en Ierland levert do volgende uitkomsten op. Dc siad New-York met eeno bevolking van 850.000 zielen telt meer dan 120 nieuws bladen welke jaarlijks 80 rnillioon nomrn. verkno pen; teLonden verschijnen erslechts94 welke jaar lijks 53 rnillioon nommers verspreiden. Volgens officiële opgaven was in 1850 het getal der perio dieke werken en bladen in de Ver. Staten 2526 met een gezamenlijken verkoop van 526,409.978 nommers tegen 516 en 90,000.000 in het Ver- Koningrijk. Do stad Cincinnati welke nog niet bestond toen de Times bet eerst verscheen heeft thans 16 dagbladen en brengt jaarlijks 9.000,000 nommers von die bladen en van hare 14 overige periodieke geschriften onder haar lezend publiek. [Algemeene Konst en Letterbode.) BUITENLAND. aUSIiAME-TTURKIJE. Zoodra de val van Sebustopol hekend was gaf dit aan geheel hel Westen maar voornamelijk in Frankrijk ecnige verligting en ontspanning. Met. overwigt van de Russische zeemagl was ver nietigd eene magligo«vlool die steeds Turkije bedreigde was door de golven verzwolgen en was er een vierde gedeelte ecner eeuw noodig om haar zoo mag tig to maken oven zo volo jaren waren aan hol lost aan van K-instant inop"l Dn» gevoegd Zoodanig was de publiek" opinio Zij bogrool'e den dager md van oono nabij zijn-Ie vrede in de tijding van de behaalde overwinning Dat verlangen naar vrede is S" lort eenigzins tegengewerkt dooreenig" dagbUd-iriik-'l-Mi dio do veranderstelling schonen to woltigon dat do o irlogvoerende mogendheden de behaalde voor- doelen nog vorder wilden uitstrekken en aan Rusland voorwaarden stelden dio dit rijk zon der zich te onfonren niet zou kunnen onder schrijven. Andore dagbladen evenwel wekken do hoop op vrede weder op en zelfs de Times dio zoo zeer don oorlog toegedaan was h-'eft van de lasten gesproken die zij aan den financiëlen toestand van Buropa oplegt. Ongetwijfeld moot ook in Rusland het verlan gen naar den vrede levendig zijn want do jam meren dos oorl.ogs doen zich ook daar opsmarto" lijko wijze gevoelen. De hoop op den vrede is dus nog niet vervlogen en het is onze vurige wenscli dat men trachtte vooral bij den nade renden winter die zulk een donker verschiet oplevert de waardij van den vrede te doen uitkomen Do Monileur van 7 October deelt oen officiële nota mede die den brief welke prins Mural aan de Times heeft gerigt betreffende de zaak van Napels uitdrukkelijk afkeurt. B a SI R U K. Parijs 5 October Heden is ter b"urs eene depêche van den ïn «afschalk Pelissier aangeplakt welke de dagteekening draagt van den 1 dezer en waarin gemeld wordt dat de kavallerio den 29 II, een schitterenden strijd gevoerd heeft te Konghil, vijf mijlen ten noordoosten van Kupatoria; de Rus sische kavallerio onder hevel van den generaal Korf werd verslagen door het korps van don generaal dAllonville. De geallieerden bemagtigden 6 kanonnen 259 paarden en maakten 160 man ge vangen waaronder 2 officieren. Aan de zijde der Bussen lelde men 50 dooden waaronder do kolonel Andronowski. De geallieerden hadden "2 dooden en 27 gewonden. Nog altijd worden groote troepen massa's naar de Krirn gezonden. De divisie van den generaal Chasseloup-Lauhal is van het kamp van St. O-nor gedetacheerd om insgelijks derwaarts te vertrekken. De geestdrift onder de troepen is algemeen. De Moniteur deelt heden mede dat de bank van Frankrijk het disconto op handelswaren heeft verhoogd op 5 per cent. De algemeene aandacht is gevestigd op een zeer oorlogzuchtig artikel in den Conslilu- tionnel waarin de schrijver Granier de Cassag- nacverklaart dat de vredesvoorwaarden van het vorige jaar voortaan onvoldoende zijn dat do Krim als deugdelijk veroverd kan be schouwd worden dat zij een onderpand is welks behoud van hoog belang is om aan Bus land, conccssien af te persen nog giootcr dan die waartoe de czaar bereids heeft ingestemd en eindelijk dat alle onderhandelingen die thans zou worden geopend niet anders zou zijn dan een strik aan de goede trouw van het westen gespannen. In den ministerraad werd dat art. besproken, nadat het was openbaar gemaakt. De schout-bij-nacht Penaud opperbe velhebber van het Fransche eskader en de schout—bij-nacht Rigault de Genouilly opper bevelhebber der marine-troepen voor Sobaslo- pol ontscheept, zijn-,tol groot-officieren van het Legioen van eer benoemd. Op den duur worden kisten met de naam cijfers des keizers van hier lings den Lymsobci spoorweg n i'ir it" Knm i»"/ou 'i»t« zulks heef) aanb'i ling gegeven tot h"t g-'riudit 1 -te keizer w"der aan eene reis na «r li t Ois'et» dacht doch men verneemt tlnns dit ui kisten bonen en pl uksel bevallen hm welk door de keizerin en de droes van ft.»ar huis marde Krim wordt gezon der» f en behoeve der gevon Jen '<jj het leger der geallieerden Jl. d'ngslag ontving prins Yi ooi eon. in het p is Royal -l« c»mm ssio voor het banket dat de Franscue en builenlan Jsch" inzenders voor nemens' ijn hem aan te hielen. Dn prins uitte den wensch dat in pints van hel ban k"t een avondpartij'ju mogt worden gegeven en het saldo «Ier mge.schre.yen Sïïsm-m onder de armen verdeeld diar h «t d-i-l. al dc inzenders als ware het op een familiefeest te verccnigen op deze wij re 'och zou war len bereikt. Dn le den der com niss'e antwoordden dadelijk dat zij des te meer bereid zijn aan 's prinsen verlangen te voldoen daar/.ij overtuigd waren dat allo in schrijvers volgaarne aan het door hem voorge stelde lipfdewerk zullen deelnemen. Men vernoem1- uit goede bron dat koningin Victoria en prins Albert zich hebben bereid ver klaard op 's keizers ui'noo iiging als poter en meter te staan bij den doop van den keizerlijken telg wiens geboorte in Januarij 1856 wordt Ie gemoet gezien. Do keizerin bevindt zich in den besten weistan 1 Feme meerschuimen pijp welke door den heer Floge van Wennen 'ento ingesteld endoor /Jen keizer voor 100 fr. aangekocht was is dezer dagen gestolen. De dagbltd.en van Bordeaux deelen gun stige berigten nopens don wijnoogst mede. Naar aanleiding van h»i jongste arrêtê van den prefect van poboie le Parijs betrekkelijk eene vaststelling van di»n prijs van bet vleesch telkens gedurende 14 d igèn bevat de Indepen dence van 4 October de volgen-Ie beschouwingen. Moezeer het besluit van den prefect zegt dit blad strijdt met de theoretische lessen van han d'dsvrijheid moet men zich toch wachten dien maatregel a priorin geheel to veroordeelen in Parijs is de handel in vleesch geheel in han den van 400 personen die eene volmaakte cor poratie vormen wier uitsluiten 1 regt, op hel - welk hunne voordeden steunt de grond is ge weest van den genomen maat/'egel tegenover een oogenschijnlijk nadeel dat nu deze corporatie zal lijden staan de winsten over welke zij ge maakt hebben door het vleesch te verkoopen togen oenen prijs die volstrekt niet in verhouding s'ond mei do uurktprijs.cn tegen dat nadeel slaan verder de voordeden over welke door hen genoten zijn, ten gevolge der ontheffing van den accijns op het goslagt die met 1848 daarvan werd afgenomen ten bedrage van 5 cents de kilogramme. Het arrêlé wil dus waken tegen eene coalitie van verkoopors die de belangen der verbruikers grootelijks kan bedreigen. Naar aanleiding van meergemeld arrêlé gaat het blad aldus voort Kene nuttige leering is uit dit besluit le trek ken nl. dal sommige beginselen, ook die, welke in theorie geene tegenspraak lijden in de prak tijk tot ernstige ongelegenheden aanleiding geven. Dut is de ware wetenschap, zoo gaal het blad voort, die de schoonste redeneringen zoo 't nood is doel zwichten voor de noodzakelijkheidOok in ons land moge ons een voorbeeld leeren de broodzetting, welke is afgeschaft, heeft, wij

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 1