mim mm sissMaiumiG m IBlUMWMWi VEltVOElMilDDELO BEURS, SIARRTBERIfiTEiV ENZ Terstond te Huur: meubilaire Goederen. BANK VAN LEENING. HOEDEN, PETTEN, H0LL.MP LIMIBLIOTHiR D. Gildemeester le Elburg en G. Barger le Vreeland. Men schrijft uit's Gravcnhage van den 2 October Onlangs werd door de Christelijke x\fge- scheidene gemeente onder het kruis te dezer stede een beroep uitgcbragl op ds C. van den Oever thans staande bij die gemeente te Rot terdam dio heer heeft voor dat beroep bedankt. Zij heeft thans tot baren leeraar en herder be roepen ds. .1van den Oever thans staande bij die gemeente te Oostorland. De minister van binnenlandscbe zaken heeft het publiek verwittigd dal met den twee den October eerstkomende de stoomboot vaart in hot veer van Willemsdorp op den Moerdijk en omgekeerd wordt opgeheven en in de dienst van dat veer met de gewone zeil- en roeivaartuigen zal worden voorzien. Van wege de Nederlandsche bank zijn naar aanleiding van het koninklijk besluit van den 9 Junij 1852 Staatsblad no. 124), den 29 II. de volgende opgaven openhaar gemaakt; ornloopende bankbiljetten/"95 562.560; saldo's van rekeningencourant 15.937 839,54 en munt en muntmateriaal 91,696,810,681/9. Z. M. heeft benoemd tot grootkruis der militaire Willemsorde Z. M. Napoleon Hl keizer der Fransohen aan wien jl. zondag door den lieer Liglhenveldt Nederlandsch gezant to Parijs de ondorscheidingsteekenen dier orde zijn overhandigd. Naar men van goederhand verzekert is ook dezer dagen namens Z. M. h l grootkruis dier orde aan Z. M. Alexander II, keizer aller Kussen toegezonden. Men verneemt dat Zr. Ms. gezant te Rome de graaf de Licdekerke Beaufort dezer dagen aldaar aan de cholera is overleden De commissie van het boek ver kooperscol- legie Eendragl te Utrecht belast met de ver loting van hoeken ten voordeele van de nood lijdenden door den watersnood heeft hij den rijksbetaalmeester aldaar reeds vnorloopig eene som van 4100 gestort. Men leest in de Amsterdamsche Courant. In ons nummer 219 hebben wij melding gemaakt van eene regis zaak van valsche getuigenis waar aan Arnoldus Wilhelm Ferdinand Kuhn oud 43 jaren geboren te Blieterstad wonende te Amsterdam van beroep zetbaasbakker van on belast meel zich ter teregtzitting van een kan- tongeregt alhier in eene daar behandelde straf zaak van enkele policie zou hebben schuldig ge maakt. Heden stond gemelde beschuldigde bij het provinciaal geregtshof van Noord-Holland (voorz. m. IF. I). Cramer) te regt. Na het verhoor der getuigen requireerde het o. m hij monde van den procureur-generaal mr. I). C. van der Kemp veroordeeling tol vijfjaren tuchthuisstraf. De advokaat mr. JL. de Lead Laguna droog ambtshalve do venlediging voor. Na beraad siaging heeft het hof den beschuldigde tot eene gevangenisstraf van vijf jaren veroordeeld Onlangs vermelden de dagbladen dal En- gelsche en Franscho ingenieurs door onderne mende kapitalisten ondersteund aan den ouder koning van Egypte een plan aangeboden hebben om den Nijl te mogen afsluiten om ter gcschik ter lijd liet Nijl water ter besproeijing van onme lelijke woestijnen aan te wenden. De onder ko ning bepaalde, dal hij do uitspraak over de deug delijkheid, uitvoerbaarheid en hel nut dier onder neming zoude onderwerpen aan Hollandsche wa lerbonwkundigen. Werkelijk is dan ook een gezant van wege dien vorst hier aangekomen met ver zoek aan onzen geëerhiedigden koning om eene commissie te willen benoemen uit 's rijks water staat, onder voorioopige overlegging der plannen, tot onderzoek van dit onderwerp. Men schrijft uit Batavia van den 10 Au gustus. Berigten van de Zuid- en Oosteraf- deeling van Borneo melden dal deu 22 Mei II. door eeno liovigo windvlaag bij Poeloe Datoe is vergaan de Ned. Indische bark Alman Soorsarie bestemd naar Soerabaija en geladen met steenko len gultn-percha en rotting een matroos eene vrouw en haar kind verloren daarbij het leven de ter hulp gezonden stoomsleper had niets van de lading kunnen redden het verlies van schip en lading wordt op f 24,000 geschal. Den vol genden dag sloeg op dezelfde hoogte om de Ned. Indische bark Toelkoel-Hacr geladen met was rotting kadjang enz. bestemd voor Sama- rang de opvarenden hadden zich met de booten gered hel verlies werd begroot op f 11,000. Den 2 dezer zijn de Luxemburgsche kamers namens*den koning groothertog door prins Hen drik geopend. JONGSTE BU1TFNLANDSCHF TIJDINGEN Pakijs 4 October. De tentoonstelling zal (Jefenitief op 15 November gesloten worden. Volgens een berigt uil Parijs worden iu Frank rijk en Engeland, in groote getale werklieden aangeworven om Sebaslopol weder op te bouwen. Hun loon is 6 fr. daags, waarvan de helft wordt afgehouden, om hun bij terugkeer in 't vaderland ter hand gesteld te worden. Volgens berigten uit Konstantinopel was do terugkeer van lord Strafford de Bedcliffe nog niet zeker, Men meent le weten dat 8 Engelsche schepen die den 24 September voor Riga waren gekomen .gedurende eenige uren de batterijen van Dunamunde en het dorp Boullen gebombar deerd hebben. Uit Madrid verneemt men dat bij do cortes het ontwerp is ingekomen, om do armee op70,000 man le brengen. Een ontwerp tot toelating van staatkundige uitgewekenen is aangenomen. Zierikzee 2 October. Binnengekomen de Engelsche brik Amerika kapt. ChristoffSrnifli met zout voor Dordrecht. 3 dito. Uitgezeild de schooner Chase kapt. W. Hill in hallast naar Engeland op avontuur en Enyo kapitein Ph, Bullinglon in hallast naar New—Caslle. Den 30 September was hij Drouvres gearri veerd het barkschip Duivelandkapt. J. C. Viorsma van Rotterdam naar Batavia. Brouwershaven 29 September. Binnen gekomen Twee Gebroeders kapt. C Vermey van Batavia naar Botterdam Emma Ernestine kapt. W. Garand van Bordeaux naar Gent 1 Oct. Stad Tielkapt. W. B. Derks van Akyab naar Dordrecht Diligenlia kapt. 11. F. Hornemati van Batavia, One of Sunderland kapt. B. Wilson van Sunderland beide naar Botterdam 2 dito John Stroud kapt. D. Har- ris van Swansea 4 dito Stad Dordrecht kapt. J. H. Stuit van Londen Violante kapt, H. Burr, van Liverpool, Judykapt. W. Pearse van Cardiff, Jan van Hoorn, kapt. M. J. Logger, van Batavia alle vijf naar Dordrecht Beuner kapt. C. F. Albertsen, van St. Domingo Prinses Sophia kapt. B. Spaanderman van Akyub heide naar Rotterdam en Harlequin kapt. J. Buil van Liverpool naar Dordrecht 29 September Uitgezeild Emma Ernestine kapt. W. Garand, van Bordeaux naar Gend Stad Dordrecht kapt. J II. Stuit, van Dordrecht, en 6 dito. Stad Dord- recht kapt. J. H. Stuit, van Dordrecht naar Londen. AFVAART D B R STOOMBOOT STAD ZIKRIHZEB gedurende de maand OCTOBER fan Zierikzee. Zondag 7,'smorg 10 Woensdagtü 11 Vrijdag 12 11*4 STO OMBOO T-D IS M ST Fan Rotterdam Zaturdag 0,'smorg. Dingsdag 9, Donderd .11. middelburg zierikzee bergen op zoom (tholf.n) benevens van middelburg op antwerpen enz. Fan Middelburg. Maandag 8, 'smorg. 8>/2v. Vrijdag 12, lt'/j Fan Middelburg Woensd. 10, s morg. 10 Woensd. 17. 3 j Fan Tholen. Zaturdag 6 's morg. 6 i I Dingsdag 9, 7l/.2 Fan Antwerpen. 1 Honderd. 11, 's morg 11 Donderd.18, 4 dienst tussghen middelburg en rotterdam -Vaar Middelburg. Zaturdag 6. 'sinidd. 12 Zondag 7,'smorg. 5 Dingsdag 9 6 Woensd. 10, 0 Naar Rotterdam Zaturdag 6. 'smorg. 8 Zondag 7, 9 Dingsdag 9, 10 Woensd. 10. 11 De diligence zal van Zierikzee 1 '/j uur na de afvaart Hei- stoomboot van Rotterdam naar Middelburg en van Mid delburg naar Rotterdam uur na de afvaart der stoom boot rijden. (dienst tussoden vlissingkn en Rotterdam.) Van Rotterdam, lederen Dingsdag Don- Herdagen Zaturdag 's mor gens ten 9 ure, na aankomst van den eersten trein uit V.m Vlissingen lederen MaandagWoens dag en Vrijdag, 'smorgens ten 8 ure, ria aankomst der stoomboot van Breskens. 's II age. De diligence zal van Zierikzee l'/a uur «adeafvaait der stoomboot van Rotterdam naar Vlissingen en van Vlis singen naar Rotterdam *>.2 uur na de afvaart der stoom boot rijden. 227ste STAATS—LOTERIJ F ij f de Klasse. lste Lijs'. No. 8956 f1500; no, 19637 f 1000 no. 767 en 14706 ieder f400 no. 13143, 13428 en 18636 ieder f200 no 463. 639 4719, 6923, 7100, 8613, 9359 9777 10245< 10339 en 10938 ieder f 100. 2He Lijst No 13492 f 100.000. n. 1069! f 1000 no. 4601, 8703. 11354 en 13745 ieder f400 no. 2533, 3898, 7461 en 15280 ie er 200 no. 918; 1348. 2382. 2881 en 17870 ieder I 100. 3de LijstNo 15279 f2300; no. 18431 f 1500 no. 10313 f1000. no. 19772 f400 no 14576 f200; no. 623. 3424. 4791, 6338, 8609, 8821, 9126 en 12035 ieder f 100. 4de Lijsl*No« 10921 f1000 no. 4976 f 400,-Jno. 2708 5616 en 8279 ieder f200 no 6156. 6693, 9042 11777, 14341 13326 15163 en 16396 ieder f100 PBÏJZBN OKBBmOTEN TE ftMITKBÖ AM den 4 October IS55: Nederland. Werkelijke schuld dito dito dito dito Handel-Maatschappij Oblig. bij Hope en Co. dito dito 1828/1829 5 Certific. dito 184-0. 4 dito bij Stieglitz 4 dito dito 185-1 5 Certific. van Inschrijving 6 Oblig. Nieuwe Stukken 1 Binnenlandsch3 Oostenrijk. Oblig. Metalliek dito dito N. betaalbaar Amsterdam Belgie. Certific. bij Rothschild Portugal. Obligatiëu 2'/, pet. Rusland. Spanje. 4 4</a 5 5 2 i/t 5 2'/„ 3 633/4 70V,c 93 100 >/4 100/4 MIDDENPRIJZEM VAN DE VOLGENDE ARTIKELEN TE ZIERIKZEE, van den 4 October 1853. De O. Tarwe 1854 N Tarwe 1855 Z -Zomer dito Ordinaire dito Rogge W.-Gerst Z.-dito Haver PaarHeboonen Witte dito Bruine dito Ned. Mudde I 16,50 a 17,00 - 15.30 a 17.00 - 14,00 5 15.00 - 0 00 a 0.00 - 11.50 a 12,00 - 7.50 a 8.00 - 7,20 a - 4.50 a - 0 00 a - 0,00 a 7,40 4,80 0 00 0,00 - 10,00 a 13,00 De Ned, Muddc Graauwe Erw t 15.00 a 16.00 GtoeneHito - 11,00a 12 00 Gele dito - 0,00 a 0.00 Koolzaad -18,00a 19 00 Zaai-Lijnzaad - 12,00a 14,00 Slag-Lijzaad - 0.00 a 0.00 Raap-Olie - 0,00 j> vat. Patent-Olie - 0,00 Lijn-Olie - 00,00 o o Raapkoek 00.00 de I040st. Lijnkoek. - 00,00 MABHTPH. DER MEEKRAP TE ZIEBiBZEE van den 4 October 1855, TEELT 18i>4. Tweeeneen, lste kw., blank '23 50 a 24,00 Twee en een middelbare dito - 22,50 a 23,00 Twee en een. mindere dito - 21.50 a 22.00 Een en een 1ste kw.blank - 23 50 a 24.00 Een en een middelbare dito - 22,50 a 23.00 Een en een, mindere dito - 2l 5') a 22.00 Onberoofde, lste kw., blank - 23,50 a 24,00 Onberoofde, middelbare dito - 22,50 a 23,00 Onberoofde, mindere dito - 21.50 a 22.00 Mullen- 4 00 a 5 00 Middelbare dito 3,00 a 3,50 LONDEN 2 October. KOPPIJ, bij meerderen voorraad met minder kooplust en iets lager betaald. THEE met weinig handel doch ferm. SUIKER de markt was heden matig voorzien en men betaalde ferme prijzen. RIJST was heden niet in veiling aangeboden en in de tweede band was de omgang weinig belangrijk men houdt echter ferm. Voor de menigvuldige bewijzen van belangstelling ons betoond bij het afsterven van onzen veel geliefden Echtgenoot Vader en Behuwd-Vader betuigen wij langs dezen weg onzen welsneeaieiiden «Sifeiik. Zierikzee 5 October 1855. J G. LOOSE Wed. M. Buijzk. Mede namens de Kinderen en Behu wd-Kinderen. De ondergeteekende geeft door deze aan belanghebbenden kennis dat hij van lieden af, zijn ZANDPUT heeft Gesloieii Noor dg ou we 5 October 1855. J. van PUTTE Mi. Een of twee zeer geriefelijke BSIÏfr VS5 l.'- voor enne aannemelijke prijs op hel hoste gedeelte der SnI des verkiezende inel gebruik van Droogzolder e» Regenwater le bevragen hij de Uilgevers dezes. dSf&fo, O# Nolaris Mr. C. van ntïtt LUK pk jlll'lnl CLERCQ zal len verzoeke van de o®? Kr ven van JACOB van GASTIir,, op Zaturdag den 13 October 1855 's voormiddags om 10 ure, aan het Woonhuis van den over ledene op don Scheepsliinmerdijk lo Zierikzee publiek presenteren te verkonpon Eene partij En des middags om 12 ure hel WOONHUIS en ERF voormeld sectie E no. 190 van 't kadaster en een TUIN aldaar sectie E no. 191 groot 6 Roeden 90 Ellen. VEUKOOPING aan de BANK VAN LEE NING le lAerikzee op Woensdag don 17 Octo her 1855 des namiddags len 2 ure, van de verstane PaiHlezi ingebragt lol ultimo Julij 1854. Dingsdag namiddag van 3 lol 4 ure le bezien. De Gouden en Zilveren Panden zullen moeten worden g«-Sost of v«vrl<ZB»g(! vóór of uiter lijk op den 9 October 1855 na dien lijd zal men verpligtzijn de kosten der keuring te voldoen. Aan de Ijzergieterij van A. P. C. ROOTHAERT le Zierikzee zijn per stuk legen do civiehte prijzen te hekomen IJzeren gegoten WATER-FORNUIZEN. 8 KOOKPOTTEN mei en zonder poolen. waterketels i„ s„„rl DAKRAMEN TUINBANKEN TUINTAFELS VOETSCHRABBERS VARKENSBAKKEN LEDIKANTEN voor Ivvee personen. 8 8 Dito's voor een persoon. Dito's voor Kinderen. 8 nieuwe modellen van KAGCHEL- en KEUKEN-FORNUISPOT TEN die eens zoo lang duren als die welke tegenwoordig in gebruik zijn. ST RIJK IJZERS in drie modellen. 8 8 ROOSTERS in alle groolen, eet. Daar zijn Magazijn ook ruim gesorteerd is van verschillende soorten der modernste FRANK LINS, zuinigeen BURGER KAGCHELS, KEU KEN-FORNUIZEN met gegoten hovenplnton HAARDSTELLEN, eet eet., verwittigd hij zijne geëerde Stad-en Landgonoolen dal hij lot de civïelste prijzen verkoopt. Geeft door deze aan zijne geëerde begunstigers zoo binnen als buiten deze stad herigl, dat bij hem voorhanden is eene ruime sortering var» Zijden Lyonsohe HOEDEN Zwart en Gekleurde LA KENS Bukskingen Bonte PETTEN, Lakensche VESTEN a/"l,70 en hooger. Is ook de volgende week wachtende voor Heeren en Dames verschillende soorten van BONT en PELTERIJEN. Beveelt zich min. zuain in de gunst zijner Stud en Landgenoot en aan onder belofte van eene accurate en civiele bediening. J. ue GRAAF Cz. Poslraat wijk Cno. 203. NB. Hel opmaken van Hoeden alsmede hel wasschcn van grijze vilten Houden zullen mede tegen fabrijksprijzen geschieden. Bij P. D. J. QUANJER ziet hel licht of Hoe {geleerder Iioe Verkeerder, zf.ee curïeus voor vrouwen en meisjes dié iets van het „BLOOMERISME" weg hebben en die gaarne hunne respectieve eciitgenöoten onder den pantoffel zien opgedragen' aan alle Wijsneuzen en Verwaande Dochteren van Eva door J. SvlSSE. IW DE PUBLIEKE van den Boekhandelaar A. M. E v. DISHOBCK, te Zierikzee, bestaat er hij hot thans naderende Lees-saizoen wederom gelegenheid om de ziieuwstv en smaakvolste Boekwerken tor Lezisig te hekomen tegen betaling van 5 cents in de weele per Boekdeel hel nieuw gedrukte vervolg op de reeds hestaando Catalogus is voor belangstellenden rjralis verkrijg baar. Abonnementen worden tol zeer billijke prijzen dagelijks aangenomen. Brieven en Boeken franco. De Uitgevers dezes, ERVEN A. de VOS geven door deze kennis dal do prijzen der Advertentiën zijn als Geboorte- en Huwelijks-aankondigingen van I lol 8 regels 100 Roekaankondigingen en daartoe betrek king hebbende 5 de overige 10 cents per regel. Beleefdelijk verzoeken zij tie Stukken en Ad vertentiën ter plaatsing in do Zierikzecsche Stads courant wel lo willen inzenden des DingsdagS en Vrijdags vóór 11 ure des morgens. ter stads—drukkerij van dk erven a de vos

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 2