If.O 80 Zaturdag 6 October. 1855 DE PllIJS DEZER COURANT IS Per drie maanden3,00. Éranco per post- 3,50; Abonnementen worden aaugcnoraen bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren. VerschijntWoensdag en Zaturdag. DE PRIJS DER ADVERTENTIEN IS Gewone 10 cents de regel. Boekaankondigingen 5 cents de rcg.-l. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten van 1 -(> regels u 1. Zegelregt voor iedere plaatsing^JJo cents. De Inzending der Advftrt^l'tfën kan geschieden tot. Dingsd.ig en Vrijdag, vóór 11 ure des morgens. BESTUREN AD1HNISTRATIEN AANBESTEDING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee ïijn voornemens op Woensdag den 17 dezer maand des middags op het Raadhuis aan den minsten inschrijver, in liet openhaar aan te besteden De Levering van <>n vlier tig- Vaten KAAP-OI.BE ten dienste der straatverlich ting in dere gemeente, waarvan BO vaten te leveren vóór den "25 dezer maand betaalbaar den 15 November en de overige 31 vóór 1 Decem ber aanstaande, betaalbaar den 15 Januarij 1856, en voorts op dezelfde voorwaarden, waarnaar op den 22 Augustus jl. 10 Vaten zijn aanbesteed, en die ter lezing van gegadingden ter Gemeen (e- Socrelarie van heden af zullen voorliggen. Zierikzee den 3 October 1855. B. C. CAU Voorziller. C. de JONGE Secretaris. KENNISGEVING. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee. brengen ter openbare hennis dat een aanvul lingskohier der belasting op de honden in deze gemeente over het loopende dienstjaar, op den 3 dezer voorloopig is vastgesteld en van den 6 lot den 21 dezer maand ter Secretarie dezer ge meente vooreen ieder ter lezing zal voorliggen, overeenkomstig art. 264 der gemeente-wel. Zierikzee 3 October 1855. B. C. CAU Voorzitter. C. de JONGE Secretaris. BEKENDMAKING. Achtervolgens art. 3 van Zijner Majesleits be sluit van den 6 Januarij 1831 n."68, Staatsblad n." 2 heeft Zijne Excellentie de Minister van Financiën bij resolutie van den 4 dezer maand bepaald de i'rijzen het opgeld daaronder begrepen waarvoor de collecteurs splitters en debitanteu der Slaats-Loterij de loten en gedeel ten van dien voor de tweede weck der trekking van de laatste klasse der 335'sle IGoteri) zul len mogen uitgeven te weten Bij Geheele Halve Vijfde Tiende verkoop loten f 74,00 - 37,00 - 14,80 - 7,40 Twintigste - 3,70 Bij verhuring Geheele loten f 28,00 Halva -14,00 Vijfde - 5,60 Tiende - 2,80 Twintigste - 1,40 Wordende de belanghebbenden bij deze herin nerd dat hij voornoemd artikel van dat besluit, uitdrukkelijk is vastgesteld dat de collecteurs splitters en dobitanton gehouden zijn om zich naar die prijsbepalingen te regelen en dezelve gedurig ter inzage voor het publiek beschikbaar te hebben. Zierikzee den 5 October 1855. Voor den heer Commissaris des Konings in Zeeland De Burgemeester van Zierikzee B. C. CAU. KENNISGEVING. De Burgemeester van Zierikzee brengt ter kennis van de ingezetenen dat er op Maandag den 8 dezer maand, des avonds ten 8 ure, op het Raadhuis alhiereene openbare ver- gartering" van rten Gemeciile-Kaart zal gehouden worden. 'Zierikzee den 5 October 1855 li. C. CAU. ft I T E N L A N O noiTscirr. AZPH. Keulen 1 October. Aan een Frankfurter blad wordt den 15 September uil Varna ge schroven r nSerlerl liet ophouden der laatste stormen gaal men hier voort mot do inscheping dor twintig Turkscho baltaillons «lift zich naar Balloon l>o- geven mooton maar uithoofde de noodige toe bereidselen tot ontvangst van 40,000 man op de Tchourouk Sou niet voor den 20 September voltooid zullen zijn maakt men met de insche ping der troepen niet veel haast. Waarschijn lijk zullen van het Turksch Knmleger slechts drie haltaillons jagers naar Klein Azie gaan, ter wijl de overige, onder do hevelen van Ahmed-pa cha in hel kamp van Balaklava blijven zullen. De Turkschoen Sirdinische korpsen, twee Fran, iufanterie-divisien en do divisie Mellinel van de garde, hebben den 13 dezer do veldfortifi catien op den linkeroever van de Tschornaya voltooid. De Sardinisclie brigade Funli hoeft op eene hoogte eone redoute opgeworpen die door deskundigen wordt bewonderd. Zij is door den generaal AHel in oogenschouw genomen. Het lijdt geen twijfel meer dat de Kussen Tcher- kess-Kerman nog versterken en zich op bloe dige gevechten voorbereiden. De geallieerden zijn bestendig bezig met net overvoeren van hunne 200 mortieren en van de kanonnen van 96 bat terijen eerst wanneer die arbeid ten einde ge bragt is zullen zij hunne operatien kunnen hervatten. Men zegt dat hun veldleger uit 96,000 man zal heslaan. De maarschalk Pélis- sier zal hel opperbevel daarover op zich nemen en de generaal Simpson zal mot het reservekorps op de Tschernaya blijven om Balaklava Ka- rniesch en Sobastopol te dekken en de bewegin gen der Kussen te Inkerman gade te slaan/' Keizer Alexander van Rusland door zijne heide broeders de grootvorsten Nicolaas en Michiel vergezeld is den 20 11. van Odessa naar NicolaïefF verlrokken en aldaar den 25 aan gekomen. De keizer had vorst Menzikoff van Moskou ook derwaarts ontboden. De Russische regering heeft het verbod tot uitvoer van geld uit Kusland en Polen in zoo ver opgeheven als het den uitvoer van bui tenslands gemunt geld betreft. r B A N K R IJ K. Parus 2 October. De lijding van de ont ruiming der Krim heeft zich niet bevestigd. Men wil hier weten dat ten gevolge van eenen te Moskou gehouden krijgsraad besloten was om de Krim tot het uiterste toe te verdedigen. Hiermede stemt overeen een rescript van den keizer van Rusland aan den militairen gouverneur van Moskou hij gelegenheid van zijn bezoek in die stad. In dat stuk verklaart de czaar dal het nu voorbij gegane jaar voor Kusland een jaar van beproevingen was doch tevens dat hij de over tuiging koestert dat zijn volk bereid is om den laalsten druppel hloeds voor de integriteit van hel rijk te storten. Ken maatregel betrekkelijk het verkoopen van vleesch heeft hier veel sensatie verwekt. Krachtens eene wet van 19-22 Julij 1791 is de prijs van hol vleesch aan eene vas'e taxe onderworpen welke 14 dagen lang moest stand houden. Voor zeker tot groote vreugde der verbruikers. In de fondsen was do handel niet levendig. Abd-el-Kader keert naar Damascus terug. Men zegt dat te Versailles eene turkscho schaal zal gesticht worden, waartoe de sultan 6 millioen piasters zonde besteden. De bewerker biervan schijnt Mehemet- A /ï-pocha 'e zijn. Men wil weten dat de keizer een eigen- handigen brief aan den paus leeft geschreven om dezen ernstig te vermanen meer regelregt den weg der hervormingen in te slaan. Aan brieven uit Knnstantinopel van den 20 jl., welke door ArVatican to Marseille zijn aan- gebragl wordt het volgende ontleend Sebastopol heeft eene Fransclie bezetting onl vangen twee regementen zijn op voegzame wijze gehuisvest kunnen worden vooral aan de zijde van het Quarantaine-fort er zijn batterijen opgerigt orn hel vuur van het fort Konstantijn te beantwoorden het Quarantaine—fort en het fort St. Nicolaas zijn staande gebleven. De ge zondheidstoestand van den generaal Bouquet is verbeterd de toestand der generaals Trochu en Bourbaki boezemt geen vrees meer in de gene raal Morlemart heeft zich genoodzaakt gezien naar Konstantinopel terug te keeren tot herstel zijner gezondheid de dagbladen bevestigen dat de kolonel Magnan aan de gevolgen zijner won den is overleden. Er was in de Krim nog altijd sprake van eene expeditie tegen NicolaïefF en Odessa. Het korps ruiterij onder hovel van den generaal d'Allonville was naar het dal van Baidar teruggekeerd. Overal waar de generaal Pelissier zich vertoont wordt bij door de troepen met ge juich begroet. Een gedeelte der Fransclie rui terij heeft zich te Kamiesch naar Eupaloria inge scheept. Omer-pacha is den 8 dezer te Trobi sonde en den II te Battoun aangekomen, üe Romeinsche kolonel Ca land rel lidie te Erzerurn de vestingwerken dier stad bestuurde is aldaar aan de cholera gestorven. Berigten uit Kars van den 3 dezer melden niets nieuws. Aan brieven uit Konstantinopel van den 24 wordt nog het volgende ontleend; 5000 Fransche soldaten waron Konstantinopel gepasseerd op weg naar de Krim van Marseille werd een nieuwe brigade verwacht het getal barakken in hel kamp der geallieerden werd vermeerderd de Engelsche kavnllerie zal Ie Scutari overwinte ren. De sultan heeft een geregeld budget uitge vaardigd; vreemdelingen zullen de grondbelasting betalen overal waar bet kadaster gevestigd zal zijn. Een rijke buit uit Sebastopol en tie villas langs de kust afkomstig, waste Kumiesch bijeen. De generaals waren in het hoofdkwartier vergaderd geweest do staf was aan een veel omvaltenden arbeid bezig de troepen rusten uit alvorens de operation hervat werden ook zamelden zij ko gels op waarvoor zij door eene speciale commissie betaald werden. Men had bevonden dat bijna alle forten van Sebastopol hersteld kunnen worden, Vorst Gorischakoff had den maarschalk Pelissier verschillende geheime mededeelmgen gezonden. Do noorder forten vuurden nog op de stad, waarop de geallieerden krachtig antwoordden. Men schrijft uit Spanje De cortes hebben hu nne werkzaamheden her vol. De heer de Pruil minister van financiën hoeft de begrooting voor 1856 en verscheidene andere financiële wetten ingediend. Men was voornemens een groot feest bij inschrij ving te geven ter gelegenheid der verovering van Sebastopol welligt zoude de koningiif, die op den 30 September te Madrid teruggekeerd was daar verschijnen. Overigens zag men de toekomst aldaar niet gunstig in. G R. O O T-3 R I T T A Kf M I 3 ÖJ Londen 1 October. Veel sensatie heeft ver wekt enneredevoeringgehondi n door sir Alexan der Mallet Engelsch minister bij den Duitschen Bond en schoonzoon van lord Brougham, aan een gastmaal to Hamburg gegeven ter cere van do verovering van Sobastopol. Do lievige bewoor dingen waarin deze gezant het gedrag van den koning van Bruisen ten aanzien van den tegen woor- digen oorlog berispt schijnen tot diplomatieke vertooiien te zullen aanlei ling geven. De luitenant-generaal Simpson, is tot geu<;ra\ benoemd Te Manchester had eene meeting plants van 269 personen ten einde den heer Wight dank te zeg gen voor zijne houding in hol parlement gedu rende de laalsto debatten over de oorlogskwestie. Op 30 September wees do schatkist over do 6 maanden eene vermeerdering van inkomsten aan der in— en uitgaande region ten heloopo van 369,263 p. st. Voor het geheele jaar bedroeg de vermeerdering van inkomsten der belastingen over de 8 mill. p. st. Niettegenstaande de verspreidde tijding van den terugtogl der Russen was de geldmarkt ge drukt. De Morning Cronicle zegt dat do depêches van den generaal Simpson ontvangen zijn, inhoudende het plan der geallieerden. Uit Amerika berigt men dat de Know-nothiugs hij de verkiezingen in Maine de nederlaag hebben geleden. Binnen het tijdsverloop van één jaar welligt zullen 4 staten op grond van genoegzame bevol king kunnen vorderen toegelaten te worden tol de verkiezing van een afgevaardigde in het congres der Unie. Deze zijn Minnesota Oregon, Nieuw- Mexicoen Hausas. Hoezeer de wettelijke bepaling 93,000 inwoners vordert om éénen afgevaardigde te kunnen kiezen heeft de gewoonte dit op 60,000 zielen teruggebragt. B E X* O I E. Brussel 3 October. Do Independence borigt dat de commissie benoemd om te onderzoeken het doelmatige van een plan orn de verschillende ijzeren wegen in Brussel zelf, met een centraal station aan eikonder te verbinden, een negatief rappoit heeft uitgebragl en geadviseerd tot de daarstelling van eene verbindingslijn aan de oost zijde der stad doch extra muros. De heer Hunt belgisch consul te St. Louis heeft een zeer belangrijk overzigt van den han del aldaar gedurende 1854 publiek gemaakt alsmede zeer belangrijke mededeelingen over de landverhuizing naar Missouri. De Moniteur heeft deze laatste opgenomen. De prijs van het vleesch is te Brussel met 5 cen times per kilogramma verminderd. BINNENLAND» Zierikzee 5 October. Bij koninklijk besluit is aon dun heer jhr. mr. M. J. Schuurbeque Boeje op zijn verzoek eervol ontslag verleend als schoolopziener in hel tweede schooldistrict van Zeeland Uit hot vroeger medegedeelde twaalftal heeft de kerkeraad der Ned. Hervormde gemeente te Amersfoort het volgende zestal predikanten gevormd dd. B Gewin te Heemstede JG. van Rijn te Harderwijk A. J Molenaar to Scheveningen N. II de GraafIe Apeldoorn

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 1