ZEETIJDINGEN VERVOERMIDDELEN BEUIISIIAIIKTIIERIGTES ENI ADYERTENTIEN Rente-Betaling Rente—Betaling In lossing HOEDEN, PETTEN, rouaven hel eerst de vestingswerken van den Malakoff-toren liinnen Irotsch op zijno zege praal en ongerust overeen nog onzekeren uitslag ontmoette hij voortmarcherende den bevelhebber der plaats die reeds gewond te midden der Russen die gevangen werden gemaakt nog weer stand bleef bioden aan den vijand. «Geef u dan over" riep de generaal Mac Mahan hem toe «hoopt gij nog langer weerstand te hieden." »Tot dal ik sterf, niet waar kinderen an l woorddo de Russischo officier zich tot zijne sol daten wendende. - »Zoo als gij verkiest be velhebberluidde hot wederantwoord, «voor uit dan vuur I" Kort daarop was langere we derstand niet meer mogelijk werden al do nog aldaar in leven zijnde Russen gevangen gemaakt en was do MalakofFloren ons. G R O O r-Il H1TTANNXÏ1S Londen, 29 September. De Times dring* heden in een zijner hoofdartikelen op nieuw krachtig op do terugroeping van den generaal Simpson aan. Ifet berigt der landing van 20,000 man te Eupatoria wordt door do Globe tegengesproken Naar Woolwich is bevel gezonden bel leger in de Krim wollen dekens waterdigle jassen loderen laarzen kagchels en barakken toe te zenden. BINNENLAN D. Zierikzee 2 October. Sedert de opgaaf van den 28 September jl. nopens de cholera is er eene zieke overleden en zijn er geeno nieuwe gevallen bijgekomen zoodat wij nu hoop koesteren dat die ziekte geweken is. Zierikzee 2 October. Bij den boekhande laar Quanjer alhier is van de pers gekomen een hoekske getiteld de Hlaauwkous of hoe geleerder hoe verkeerder, door J Sassa. Beveel* het zich reeds door eene nette uitvoering nan niet minder door zijn aangenamcu inhoud. Al mag men het niet de verdiensten van fijnen humor toekennen, toch daalt het niol lot het bas-comiqiu af; - den bemin- naren van onderhoudende lectuur zal bet gewis in den winter aan liet boekje van den baard eo- nige aangename oogoublikken verschaffen. De matige prijs van 50 cis. stolt ieder daartoe in do gelegenheid. (Zie Advertentie.) Middelburg 28 September. De arbeider van den Knie, die den 13 dezer door liet ter narde storten met een beladen kalkbak van eeno bolling aan liet nieuwe werk der westba«ensluis to Vlissingen zoo zwaar gekwetst werd is voor eonigo dagen onder een smartelijk lijden het reglerbcen dat geheel verbrijzeld was afgezet. Later vernemen wij dal bovengenoemde persoon jl. vrijdag morgen in het gasthuis is overleden. De afdeelingen van do tweede kamer der stalcn-gcneraal bobben 27 September oriderzoclit dc wets-ontwerpen 1tot regeling van do huis houding en do tucht op do koopvaardijschepen; en 2. tol rogeling van het pensioen-fonds. Gene nieuwe wet op do nationale militie is ontworpen en zal vermoedelijk eerlang aan de slaten-generaal kunnen worden aangeboden. Al wordt evenwel dit ontworp tot wet verheven hol tijdstip waarop de nieuwo bepalingen zullen in werking treden zal niet zoo nabij zijn of liet jaar 1856 zal voor een groot deel zijn verloopon. De Wekker wil onderrigt zijn, dat er ernstig gedacht wordt om zoo spoedig mogelijk aan de slaten-generaal een ontwerp in te dienen nopens de regeling van het lager onderwijs, gewijzigd naar de wenschen der tweede kamer uitgedrukt in haar voorloopig verslag. Men schrijft uit Rotterdam van 29 dezer Gisteren namiddag ten drie ure is zekere H. winkelier hier ter sledo in verzekerde bewaring genomen als verdacht van inbraak te hebben ge pleegd welke in den nacht van maandag op dingsdag II. aan een voornaam kantoor aan de Wijnhaven alhier is bedreven. De huisvrouw van den verdachte welkomede is gearresteerd is dos avonds wederom op vrije vooten gesteld. Dezer dagen heeft ter zitting van hel kan- longeregt te Breda terzake van bet niet bakken van roggebrood van zuiver en onvervalscht roggemeel, enz. uitspraak plaatsgehad de 35 bakkers door de deskundigen schuldig verklaard aan inmenging van zemelen en krijt zijn veroordeeld in eene boete van ƒ25; die wegens te veel zemelen in eene boete van ƒ15, en die wegens te ligt brood in eene boete van 10 en 15 benevens in de kosten welke laatste over hel algemeen merkelijk verschil len als zijnde er onder, welko ruim ƒ34 en andero welke luim 134 bedragen. Men ver mocdl dal door enkelen appel zal worden aange- teekend. LI. woensdag stond voor de arrondisse- ments regtbank te Nijmegen te regt de heer J. Burgers, hoefsmid te Wijeken ter zake van het, in zijne hoedanigheid van ambtenaar van den burgerlijken stand dier gemeente in bet af- geloopen jaar voltrekken van een huwelijk lus- schen minderjarigen zonder zich van het wer- kolijk bestaan der lot krachlhebbing van hetzelve vercischte toestemming van vader moeder of andere personen daartoo bij de wel geroepen verzekerd te hebben. De herbergier en gemeente secretaris do heer J. Kloosterman als getuige gehoord bevestigde het geincrimeerde feit tot reden van wotenschap opgevende dat hij zelf de acte in schrift hoeft gebragt en bovendien bij bet huwelijk als getuige adsistoerde. De be klaagde daarop ondervraagd bekent zijn ambt- misdrijf volmondig, doch beweerde geheel onder de leiding en in vertrouwen op den secretaris gehandeld te hebben overigens een genadig von nis afsmekende zich beroepende op zijne volsla gen onwetendheid too opzigte der verpligtingen verbonden aan den post waartoe hij ondanks was verkozen. Hel openbaar ministerie bij monde van den heer substituut-officier inr. C. Evan 1 richt requireerde als nu de schuldig verklaring van den beklaagde en veroordeeluig van dien ter zake voorschreven tot hel minimum der strafbij art. 193 van het wetboek van strafregt bepaald en mitsdien lot gevangenzetting van zes maanden, geldboete van 15 en in do kosten. Do uitspraak werd door de regtbank bepaald op 3 October e. k. In de gemeente Purniorland had den24jl. een treffend voorval plaats. De landman J.O.uit de Beemster met zijne dochter per rijtuig huis waorts keerende raakte door tegen iels aan te rijden met haar uil het rijtuig. Beide schenen or met den schrik afgekomen maar na eonigen tijd voortgereden te hebben klaagde hij zich niet wèl te gevoelen gaf de leidsels aan zijno dochter over en stierf kort daarop. Voor hel provinciaal goregtshof van Noord brabant stonden den 21 Sept. leregl D. v. d. B. en zijne dochterwegens brandstichting in hunne woning te Asten, 31 getuigen werden gehoord en het openbaar ministerie eischte de doodstraf voor de beide aangeklaagden terwijl hun advo- kaal mr. N. Sassen de bezwaren wederlegde en de in vrijheid stelling eischte. Eergisteren beeft het hof uitspraak gedaan de beklaagden vrijge sproken en hunne in vrijhe'd stelling bevolen. JONGSTE BUITENLANDSCHE TIJDINGEN Weenen 1 October. Eene particuliere me- dedeoling uit Bucharest voor welker echtheid evenwel niet kan worden ingestaan houdt in dat liet bombardement der noordelijke forlon op den 29 September een aanvang heeft genomen. Het Russische leger was in vollen leruglogt. Do vloten der geallieerden waren met troepen uilge- loopen men wist echter niet waarheen. Een gedeelte der Franscbe kavallerio is naar Eupaloria vertrokken waar eveneens de gene raal d' Allonvüle van Kamicsch troepen heeft ontscheept Noch van de plannen van den maarschalk Peli- sier noch van de voornemens van prins Gort- schakoffschijnt iets bekend te zijn. Men meldt echter dat tusschen beide bevelhebbers de ge meenschap zeer druk is. Te Perekop en te Simferopol telt de Russische kavallerio 32 000 man. Den 28 September is van Hellevoclsluis ver trokken het barkschip Duiveland kapt. J. C. Viersma naar Batavia. AFVA ABT D SB ITOOBBOOT ITiD ZIKBIKZBB gedurende de maand OCTOBER Van Zierikzee. Woensdag 3. 's morg, 6 u Vrijdag 5, 8V2 Zondag 1, 10 Van Rotterdam Donderd. 4,'smorg.lt 1 Zat ui-dag 6, 5 Dingsdag 9, 5»/2 ITOOÜSBOO T-O ISHiT td8schei» middelburg 2ikrik7.bb bergen op zoom (tholen) benevens van middelburg op antwerpen enz. Van Middelburg Vrijdag 5, 'smorg. 6 Va a Maandag 8, 8Va Van Middelburg Woensd. 3, 's morg. 4'/2 Woensd. 10; 10 Van Tholen. Zaturdag 6, '3 morg. 6 u Dingsdag 9, 7 »/2 Van Antwerpen. Dönderd. 4, 'smorg. 5V2 Donderd. 11, 11 (dienst tu9sciien middelburg rn rotterdam.) Naar Middelburgi Naar Rotterdam. Woensd. 3, 's morg, 10*'2 u. Woensd. 3,'smorg. 5 u. Donderd. 4, 'smidd. 12 Donderd. 4, 6 Vrijdag 5, 12 I Vrijdag 5 7 Zaturdag 6, 12 1 Zalurdag 6, 8 De diligence zal van Zierikzee l'/a uur na de afvaart der stoomboot van Rotterdam naar Middelburg eti van Mid. delburg naar Rotterdam '/2 uur na de afvaart der stoom boot rijden. (dienst tusschen vlissingen en rotterdam.) Van Vlissingen. lederen Maandag, Woens dag en Vrijdag, 'smorgens ten 8 ure, na aankomst der stoomboot van Breskens. Van Rotterdam, lederen Dingsdag Don derdagen Zaturdag's mor gens ten 9 ure, na aankomst van den eersten trein tuit 'sHage. De diligence zal van Zierikzee l'/a uur na de afvaart der stoomboot van Rotterdam naar Vlissingen en van Vlis singen naar Rotterdam '/2 uur na de afvaart der stoom boot rijden. PBIJZKN DBB BFFEOTKN xe AWBTBBHAM den 1 October 1855. Nederland. Werkelijke scliuld .27* pet. Rusland. dito dito dito dito 4 Handel-Maatscbappij 4l/a Oblig. bij Hope en Co. 5 dito dito 1828/1829 5 Certific. dito 1840. dito bij - Stieglitz dito dito 1854 Certific. van Inschrijving Spanje. Oblig. Nieuwe Stukken Binnenlandsch Oostenrijk. Obïig. Metalliek dito dito N. betaalbaar Amsterdam Belgïe. Certific. bij Rothschild Portugal. Obligatiën 5 6 1 3 5 2% 5 2'/* 3 ROTTERDAM1 October 1855. 63 V4 76 93Vt«1 100 473/4 735/8 81 "'8 193/8 3115'16 6218 32 74 50»,4 39'*/,6 TARWE. Zeeuws.', Vlaams, en Overm. ging heden tot vorige prijzen langzaam van de hand goede en puike jar. f 16.80 af 17,50 mindere 15,75 a 16,75. de beste N.16,25 a ƒ16,75 mindere 15 a 16 ROGGE. Zeeuws. Vlaams, en Overm. vond trage koopers 10,80 a ƒ12,20. GERST. Zeeuws, vlaams. en Overm. winter 20 c. Iiooger/^SO a^8,60 dito zomer 10 c. hooger ƒ7,10 a 7,80. HAVER. 10 c. lager Zeeuws, eu Inl. Korte/"4,10 a ƒ5. dito lange ƒ3,90 ƒ4,20. ERWTEN. N. Zeeuws, groene 11, a 12.25. ROTTERDAM 1 October. MEEKRAP iets meer geveild, prijzen onveranderd. Voor dn menigvuldige bewijzen van deelneming aan ons beloond bij het afsterven van onzen geliefden Zoon NIKOLAAS LEONARDES CORNELIS op den 16 dezer betuigen wij onzen oprogton eüaialt. Zonnemaire C. MOOLENBURGH Jz. 29 September 1855. P. MOOLENBURGH DB GLOPrER. Bestuurders van de Stads Teeken- school brengen ter kennis van be langhebbenden dal zij op Zaturdag den 6 Oc tober 1855, des middags ten 1 ure, zitting zullen houden tot aanneming en inschrijving van die Leerlingen welke wenschen deel te nemen aan den volgenden Cursus welke Maandag 8 October wordt geopend. Zij nemen deze gelegenheid waar om allen die er belang bij hebben dringend uit te noodigen gebruik te maken van deze nultigo en min kostbare inrigting alwaar zij onderwijs ontvan gen in eene kunst zonder welko zij later onmo gelijk hun beroep met goed gevolg kunnen uit oefenen. Zierikzee 28 September 1855. B. C. CAU l. Voorzitter. MOLL I. Secretaris. Van alle verschenen en betaalbaar gestelde COU PONS bij de Makelaars C. BAL Sf ZOON door welke mede worden overgenomen de Talons 4% Nat. Schuld, ter verkrijging van Nieuwe Stel len Coupons. Bij de makelaars van der STARP St BERG der COUPONS 4°/0 Nationale Schuld alsmede van alle verschenen en betaalbaar gestelde Cou pons 1 Otober 1855, terwijl zij zich mede belasten met de opzonding der Talons tot hekoming van nieuwe Stellen Couponsop Certificaten 4% Nationale Schuld. De Notaris Mr. J. J. ËRMERINS zal ten verzoeke van F. J. van SCHAVERDERE op Donderdag den 4 October 1855 's namiddags ton 1 ure op hel Bolwerk, te Zierikzee presenteren te verkoopen Eene partij goed gewonnon WEIHOOI een MOLENSTEEN eene JOL eene IJSSLEDE, eene partij AFBRAAK en hetgeen meer zal wor den geveild. De ondergeteekende geeft door do2e in belanghebbenden te kennen dat hij van heden af zijne ZANDPUT SULUS'!". Noordgouwe 3 October 1855. J. van PUTTE Mz. eene Lading puike Mariemontsche KAGCHEL— KOLEN per Vrouw Charlotte voor rekening van J. LANGOUMOJS de DOES. De ond ergetcekende geeft door deze kennis dat bij hem te bekomen is TARWE-, ROGGE-, GERST- en HAVER- STROO, zoowel per bos als bij de 100 stuks. Alsmede Olie dunne STOKHOLMERTEER bij heele en halve vaten tot zeer laag gestelde prijzen. Zierikzee 2 October 1855. C. DOELEMAN. Kor te-St.—Janstraat. Aan de Ijzergieterij van A. P. C. ROODTIIAERT te Zierikzee zijn per stuk tegen do civiolsto prrljzen te bokomen IJzeren gegoten WATER-FORNUIZEN. o KOOKPOTTEN met en- zonder poolen. WATERKETELS in soort. DAKRAMEN TUINBANKEN TUINTAFELS VOETSCHRABBERS VARKENSBAKKEN LEDIKANTEN voor twee personen. Dito's voor een persoon. Dito's voor Kinderon. nieuwe modellen van KAGCHEL- en KEUKEN-FORNUISPOT TEN die eens zoo lang duren als dio welke tegenwoordig in- gebruik zijn. v e STRIJKIJZERS in drie modellen. ROOSTERS in alle grooten, eet. Daar zijn Magazijn ook ruim gesorteerd is van velschillende soorten der modernste FRANK LINS, zuinige en BURGER-KAGCHELS, KEU KEN-FORNUIZEN met gegoten hovenplaleiv HAARDSTELLEN, eet. eet., verwittigd bij zijne geëerde Stad-en Landgenooten dal bij toÈ de civielsto prijzen verkoopt. mwi mt PB&gBmrosiu Geeft door doze uan zijue geëerde begunstigers- zoo binnen als buiten deze stad berigt, dat bij hem voorhanden is eene ruime sortering van Zijden Lyonsche HOEDEN Zwart en Gekleurde LA KENS Bukskingen Bonte PETTEN. Lakensciiir VESTEN k ƒ1,70 en hooger. Is ook de volgende week wachtonde voor Heeren en Darnos verschillende soorten van- BONT en PELTERIJEN. Bovoelt zich min zaam in de gunst zijner Stad en Landgenooten- aan onder belofte van eene accurate en Giviclo bediening. J. de GRAAF Cz. Postraal wijk C no. 203. NB. Het opmaken van Hoeden alsmede het wasschen van grijze vilten Hoeden zuilen- mede legen fabrijksprijzen geschieden. Bij P. D. J. QUANJER ziet hel licht of Hoe fieleeriler hoe Verkeerder, zeer cueieus vooe veouwen en meisjes die iets van het „BLOOMERISME" weg hebben en die gaarne hunne eespectieve eciitgenooten onder den pantoffel zien opgedragen aan alle Wijsneuzen en Verwaande Dochteren van Eva door J. SAS SE. Wordt te KOOP gepresenteerd eene bij uitstek zuiver werkende Hou ten BOEBADKSJÏAÏ'ESSS te bevragen bij de Uitgevers dezer Courant Erven A. de Vos. Ook zijn hij hen nog eenige geschikte uren over tot het lozen van 1' Indegienriaiice SSelg-c beginnende van af 1 October prijs Isle dag per 3 maanden 1,50 2de d3g p. 3 in. ƒ1. Verder bevelen zij zich beleefdelijk in de gunst van hunne Stad— en Landgenooten tot het doon van allerlei Druhwerk. Door ver nieuwing van Pers, Letter enz. zijn zij in staat, aan ieders verlangen ten deze te voldoen. TER STADS—DRUKKERIJ VAN db ERVEN A, DE VOS.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 2