O 19 Woensdag 3 October. IIBSTIM >1itDIRISTRATIIÏN DE PltTJS DEZER COURANT IS ■Per drie maanden 2,00. Fianco per post- 2,oU. Ahotinemènteii worden aangenomen 'bij alle BooMiandelaveu en Postdirecteuren. Verschijnt "Woensdageu Zaturdag. DE PRIJS DER ADVERTENTTEN IS. Gewone lü cents de-regel'. Boekaankondigingen 5 cents de regel. - jr-irar Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten van 1 --O regels a 1. Zcgelregt voor iedere plaatsing, .'la .cents. De Iir/,ending der A.dvertentiën kan geschieden t.ot kingsdag eu Vrijdag vóór 's middags 12 ure. nbare Kaadsvergaileriiig Siouden te 'lierikzee, den 1 October 1155 ;r Mr. B. C. Cau Secretaris Jhr. Mr. C. de Jonge. Jill*. R. SciIUURBEQUE Boeije. lea der vorige vergadering worden na lezing goed en overschrijving van 5,92 Yan onvoorziene uit hoofdstuk III, afd. 2, art 3, dienst 1855, voor edaan werk aan de "brugwordt goedgekeurd, besloten Burgemeester en Wethoudei'ste magtigen e af deeling der Maatschappij van Toonkunst alliier, erzoek 70,70 te verstrekken, wegens kosten van icht bij het onderwijs aan de minvermogenden, rzitter brengt ter tafel een nader concept adres zoning tot vrijdom van het uitvoerregt op de Zeik even zijnde in vorige raadsvergadering de af wij- chikking op vroeger adres medegedeeldhetwelk ijnde wordt besloten dit aan den kouing op te brengt de Voorzitter in behandeling het reglement nschool door de commissie voor die school ter goed- ngediend. De heer Ochtman stelt voor, op art. 2 bepaling dat het bestuur 2 maal des winters, en erste week van December en de laatste van Maart- 1 zal bezoeken, en elk der leden bij benrte gedurende toezigt op de school zal houden om de juiste tijds niet aan te geveu maar alleen te bepalen dat het minstens 2 maal in den winter de school zal be- Dit wordt door den Voorzitter en Jhr. de dr Jonge De heer Ochtman bij zijn voorstel volhoudende, esloten met 7 tegen 5 stemmen (die van Mr. Cau, Jhr. de Jonge Dr. Goemans en van der Grijp) ement aan de commissie te retourneren met verzoek el dien overeenkomstig te wijzigen, taan Burgemeester en Wethouders autorisatie verleend, verzakking aan den Oosthavcudijk ter plaatse waar een. veest is te doen aanvullen. olgc nadere bedenkingen van den Minister van Bin-' sche Zaken op de verordening op deii verkoop van vlceschbetrekkelijk de in art. 19 opgenomen ver-; ■delijkheid van ouders en meesters voor de overtredingen mne kinderen en bedienden begaanals volgens het des Ministers in strijd met de beginselen van straf ei er egtwelke door Burgemeester en Wethouders in waren gesteld van de commissie voor de Strafveror- die alsnu adviseert daaraan toe te gevenmits mét van het verbod om bedorven vleeseh te doen ver wordt besloten conform dat adviesart. 19 in te trek- t. 4 met bovengenoemd verbod te amplicrenen de nlng aldus gewijzigd ter goedkeuring weder op te dt gesteld in handen der commissie voor de strafver- ;en conform het voorstel van Burgemeester en Wct- der door Gedeputeerde Staten medegedeelde beden- op bet Brand-Reglementten fine van raad en berigt. dt medegedeeld de goedgekeurde verordening', op het van gemeente-grond met conductoire van Gedeputeerde en besloten Burgemeester en Wethouders met uit te belasten. voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt be de begrooting van 1855 in ontvang en uitgaaf te ver met 600", voor de schoolgelden van het Gymnasium belasting door de gemeente in ontvang moet worden oorddoch waarmede de jaarwedden vau de docenten verhoogd ingevolge het onlangs ingevoerde reglement Gymnasium. •dt aan Burgemeester en Wethouders op hun verzoek ;i»g verleend tot het mandateren van ƒ25 voor het doen m van een lantaren hij de Commcrcie-werfals nood- k tot voorkoming, van ongelukken. ■dt. gelezen eene missive van den heer van Hoven te begeleidende afschrift zijner vorige betrekkelijk zijn id tot het daarstellen eener Gaz-Fabriekwordt aan meester en Wethouders opgedragen dien heer te herigten i zaak in hunne handen is gesteld, die dit noodig ach- daaz-over later met hem in briefwisseling zullen treden. nt alsnu in behandeling de gemeente-begrooting voor De algemeene inhoud wordt goedgekeurdzoomede gaven dochf met enkele veranderingen in de navolgende II, art. 2 jaarwedde van 2 commiesen van den Burge- Stand ad. f 350 elk. Op het request door die ambtcna- n 100 verhooging elk heeft de commissie gerappor- tot afwijzing. Na ampele diseussien wordt besloten aan ee commiesen voor het jaar 1856 te geven eene verhoo- an 50 elk, zonder eenige aanspraak voor het vervolg jaarwedde van den Architect met ƒ900 uitgetrokken met ƒ100. verhoogd, wegens toelage als marktmeester door zijn voorganger ook genoten werd en waartoe hij hij request aan den Raad gewend had daarbij tevens vrij- van belastingen verzoekendewelk laatste verzoek echter wordt toegestaan. >e haven- en kanaalwerkcn worden met 133,33 verhoogd J/3 in eene hoogere aannemingssom van het havenhoofd, te voorzien bij het opmaken der begrooting. V'ordt om gelijke reden verhoogd het onderhoud der torens 313,50 voor aannemingssom van den grooten toren. )e post van grondbelasting wordt met 25 verhoogd wegens de te verwachten 6 meerdere opcenten zoodat de boo 1st ukken waaronder die artikelen voorkomengezamenlijk worden verhoogd met 571,83i/2. Door den heer van der Grijp wordtbij het hoofdstuk waarbij de subsidien verleend worden de aanmerking gemaakt dat vroeger altijd/150 gegeven werd aan de waarhorgvereenigingdat dit sedert een paar jaren heeft opgebonden on die gelden zijn uitgekeerd aan het Ivazerne- ments-fondsdat de waarborgvereenigiog .dringende behoefte aan eene toelage heeftdoor dien er meerdere deelnemers zijn gekomen en dus de nitlceevingen hooger zullen zijnna discussie tusschen den Voorzitter Mr. Fokker en van der Grijp wordt besloten daarvoor geen post op de begrooting te brengen maar daarover later een voorstel té doen. Wordt aangehouden de post van onvoorziene uitgaven in hoofdstuk IX, om na vast stelling der outvangsten te bepalen bij "de post van tractementen 'der ambtenaren van de plaatselijke belhstiiyg. is de raad na lang durige diseussien op het voorstel van Burgemeèster^ en Wethou ders^, nadat deze verklaard hadden met het verminderd perso neel de heffing der accijnscn niet tekunnen verzekeren terug gekomen op zijn besluit van 20 Augustus 11. iu zoo verre dat er in stede van 2 slechts één commies der 2de klasse is afgeschaft tevens is de betrekking van controleur met ƒ200 tractcmcnt hersteld. 1 De zitting wordt alsnu geschorst én zal voortgezet worüen heden avond ten kwart voor 7 ure. AVONDZITTING. Voorzitter Mr. B. C. Cau, Secretaris JJir. Mr. C. de Jonge. Ten 7 ure opent de Voorzitter de vergadering. Afwezig Dr. Keller Jhr'. Boeije en Jhr. de Jonge. AVorden voortgezet de deliberation oyer de gemeente-begroo ting van 185.6 en wel over de ontvangsten. Bij den post van de Zèlkasoh:dring'eu de commissie en Mr. de Crane aan op capitalisatie. De Burgemeester en Mr. Fokker bewijzen;-het onmogelijke om dit thans te doen, zonder bui tengewone middelen aan te wendenwaarom dc voordragt op de "begrooting wordt behouden. Bij den post voor opbrengst van verkoop van opgaande boo- men wordt door de commissie voorgesteld dc voorgedragene som met 240 te verlioogen. Burgemeester' en Wethouders «•even hierop te kennen, dat dc booriieh aan de zelke gaaf waren en in hun voordeel stonden, terwijl,er ui<?t naecr moesten 'geroeid worden dan er terrein benoödigd was de uitgraving der Zelkasch heeft slechts toen 1/:( van het'terrein bedragen zoodat'er voor 1S56 terrein genoeg is. Na-discussie tusschen de hoeren Ochtman van der Grijp en den Voorzitter wordt het voorstel der commissie met 10 stemmen tegen verworpen en de ontvangst vastgesteld op ƒ72590,28 de onvoorz. uit gaven verminderd metƒ581,831'., en- alzoo gebragt op ƒ3245,22V2 zoodat de begrootte .uitgaven bedragen de zelfde som als de 'ontvangsten of 72590,28 i AArijders wordt besloten magtigiug te verleenen tot eene som van ƒ2000 uit den-post van onvoorziene uitgaven bij af- en overschrijving op verschillende posten." De commissie tot onderzoek der ontworpen verordening tot ontheffing van Smeden Koper- en Blikslagers die geen vrij dom van 's rijks wege van den accijns op de brandstoffen ge nieten, rapporteert (hetzij de verordening goedkeurt, mits dat zij slechts voor één'jaar zal werken.en teneinde gemelde ont heffing te kunnen in werking "brengen. AArordt gewijzigd de.verordening op deheffing. van plaats, be lastingen ten gevolge van het supprimeren van de betrekking van den ontvanger der stedelijke 'middelen. Wordt' goedgekeurd<de'hegroolang van-het algemeen arm.be- siuur iu ontvang en uitgaaf op ƒ436,08. Hierna is de zitting gesloten. ulo li ver di» RE&EiNDMAKJNG. Istspvctie ÏÏSea*lofgange»\9~. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee. Gezien een besluit van den commissaris des konings in deze provincie van den 23 Augustus jl A. no. 3511/1 3de afdeeling [Provinciaalblad no. 78) toegelicht hij circulaire van <Jen 1 September jl. A no. 3604/1 3de afdeeling [Trovinciaalblad no. 79). floepen opal de in deze gemeente zich be vindende verlofgangers der Nationale Militie behoorendo, 1.° Tol de ligtïhgen T85'! en 1852, met uitzondering van dé zoodanii/mj die krachtens In t koninklijk besluit van den 8 Augustus jl. no. 61 zijn opgeroepeu om aan de wapen oefeningen in September deel te nemen. 2.° Tot de ligting van 1853 die minder dan een jaar in werkelijke dienst zijn geweest. 3.° Tot de ligting van 1853, die lot hel Lim- burgsch bonds-conlingenl behooren. Om op maandag den 8 October eerstkomende, d"S morgens ten 9 ure zich te bevinden onder de Beurs te Zierikzee ten oin geïnspecteerd De verlofgangers worden herinnerd aan dn volgende hij de wetten van den- 8 Januafij 1817 en 27 April 1820 vastgestelde bepalingen. a. Dat zij gehouden zijn op ^le bepaalde inspectie voor de verlofgangers te verschijnen en wanneer zij dit nalaten zonder voor hun achter blijven ten gonoege van den Militie Commis saris voldoende redenen te kunnen aanvoeren zullen gelast worden nader voor hem. voorzien van hunne kleeding en équipement stukken.te verschijnen en- vervolgens overeenkomstig het bepaalde hij art. 183 der wet van den 8 Jan narij 1817 zullen worden gestraft. b. Dat zij op de gemelde inspectie zuilen be hooren te verschijnen gekleed in de. uniform en voorzien van do verdere kleeding-en equipe- menistukken die bij bel vertrek van bet korps aan hen zijn gelaten van liet zakboekje bene vens van hel attest lilt. HU. hun door hel be stuur hunner gemeente uitgereikt. Dat zij die daarin nalatig zijn tot eene na dere inspectie zullen moeten opkomen en dat de zoodanigen die hunne kledingstukken hebben verwaarloosd bij hun korps zullen worden op geroepen c. Dat zij gedurende (Je gemolde inspectie zich ordelijk behooren te gedragen én ónder- worpen zijn aan de militaire tucht «n dal' op hunne gedragingen na den afloop der inspectie door de policie zal worden gelet. dDat zij hoezeer met hun korps hebbende afgerekend hunne kleeding- en equipément- stukken steeds in waarde zullen' mooton houden en zich duarvan zoolang zij niet zijn gepaspor- tee'rd om geenerlei reden mogen ontdoen. e. Dat zij wanneer zij hun verblijf buiten de provincie willen vestigen hunne verlofpas aan het bestuur hunner gemeente mouten terug ■vragen en dal zij zich binnen vier weken moeten aanmelden bij het bestuur dor gemeente in bet welke zij voornemens zijn te verblijven op straf van als deserteur te worden behandeld. f. Dat zij wanneer zij zich langer dan twee maal vier en iwxntig uren uil hunne gemeente willen verwijderen daarvan in persoon moe ten kennis geven aan hel gemeente bestuur met opgave der gemeente werwaarts zij zich begeven op straf van een arrest van 2 tot 6 dagen door het gemeentebestuur op to leggen g. Dal zij zich op gelijke straf ingeval zij langer dan twee maal vier en twingtig uren huiten hunne gemeente verblijven bij bel bestuur der gemeente alwaar zij zich bevinden mouten aanmelden. En opdat geen verlofganger hiervan onwe tendheid zou kunnen voorwenden zal deze, behalve do schriftelijke oproeping die een ieder aan zijn woonhuis ontvangen zal, worden afge kondigd en in de courant geplaatst. Zierikzee 12 September 1855. B. C. CAU Voorzitter C. de JONGE Secretaris. B UITENLAND. O'UITaOHJLABD» Keulen 28 September. Men verhaalt dat de koning van Pruisen toen een Russisch offi cier hem eenige dagen geleden geluk wenschte dat hij in spijt der pogingen van de weslersche mogendheden den vrede standvastig bewaard had daarop met verheffing van stem als om door degenen die hem omringden verslaan te wor den dit zou hebben geantwoord «la ik heb den moed gehad om den vrede te bandhaven, die voor Duitschland en de geheole wereld van zooveel belang is maar wanneer Ruslaml k walijk. ge plaatste eisschen doet en daardoor den oorlog aan de oevers der Baltische Zee, in Italië en misschien elders uitstrekt zou ik eveneens don moed.heb ben om ben die voort zouden gaan mot de versto ring der orde krachtig de terugkeering daartoe aan te raden. Ik ben eenstemmig met den kei zer van Oostenrijk ik heb de ramp van Sebas- topoTvoorzien en geloof dat het goed geweest ware die voor te komen. Het was niet zonder mijne toestemming dat mijn minister het Te Detim te Parijs bijwoonde. Alles zamen genomen als een land den oorlog alleen onderneemt moet het op tegenspoed bedacht zijn. Geloof mij er moet een einde aan der» oorlog komen het is nu nog tijd o?n eene billijke schikking te verwerven. De gelegenheid daartoe is gunstig en wij zijn be reid de zaak gemakkelijk te maken maar mor gen is bet mogelijk te laat. Men moet ons geduld niet misbruiken en de zwarigheden niet vermeer- duren. Dit mijnheer verdient ernstige overweging." Uit Elscneur is berigt dat den 25 dezer 9 Franscho kannoneerhooten waaronder 4 met schropfvcrmogen, uil de Oostzee komende, aldaar ter reedo gekomen waren. Bij latere depêche van 26 dezer des mor gens meldt vorst Gortschakoff dat de vijand daags le voren 35,000 man van Eupatoria afgezonden had die verschillende dorpen in do omstreken hebben bezet waaruit zij zich des avonds weder teruggetrokken hebben. Op de Russische linker zijde was niets nieuws voorgevallen. Bij Kerlsch hebben de kozakken eene ontmoeting met de Franscho fourageurs gehad en 25 daarvan krijgs gevangen gemaakt. f n a m a za ss. Parijs 28 September. Op do graanmarkt alhier waren jl. woensdag de aanvoeren zeer aan zienlijk. De prijzen daalden per zak meel van 159 kilo met 3 fr. en per zak koren van 1 l/t. bektoliter mot l!/f en 2 fr. Bijna allo provinciale bladen herigten dat do aardappeloogst allergunstig^ zal zijn do ziekte wordt bijna nergens bespeurd. De bijzondere brieven welke dezer dagen uit de Krim zijn aangebragt behelzen vele bij zonderheden nopens het bezetten van Sebaslopol door do Franschen. Des morgens van don 9 toen men ontwaarde dat. de Russen de stad ont ruimd hadden ging uit het geallieerde leger een vreugdekreet op waaruit bet verlangen bleek om de loopgraven te verlaten. In den loop van den dag trokken do Franschen de stad binnen vóór dat alle mijnen gesprongen en vóórdat allo bron den gebluschl waren zij verspreiden zich door de straten en gingen de huizen binnen waar zij zoovee! mogelijk buit maakten eerst den 10 werd op hoog hevel verboden iets weg le ne men doch toen was bet bereids te laat want alle loopgraven geleken naar een kermisplein men trof daar ma hou ij hou ten ledekanten leu ningstoelen spiegels, piano's, schilderijen, mannen- en vrouwenkleederen enz. aan als mede allerlei eetwaren men deed zich eens regt te goed en overal zag men dansende groepjes waaronder verscheiden soldaten in Russische vrouwenkleederen het scheen dat men op dit oogenblik alle vermoeijenissen alle ontberingen vergeten had. Bij do bestorming van Sebastopol op den 8 dezer drong de generaal Mac Mahon mot zijne

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 1