1 Art. 7. Was in de, bij besluit van 16 January 1855, gewijzigde begroeting voor 1855, uitgetrokken ter somma van f 800, n. 1. 5 personen tegen f 160 per persoonte Dordrecht verpleegd. In den loop van dit jaar zijn twee dier ongelukkigen overleden, zocdat alsnu voor 3 personen wordt gebragt eene som van f 480. Afdeeling IV. Andere uitgaven. Art. 3. De som der uit te betalen premiën voor assurantie van stedelijke gebouwen is op f 213:10 uitgetrokken, ingevolge het op 20 Augustus 1. 1. aangenomen voorstel tot verzekering dier panden. Art. 4 bevat de gewone jaarlijksche toelage. Art. 5. De kosten der straatverlichting is metf 766 meer uitgetrokken dan in 1855, alstoen geraamd op - 3050 In 1854 is uitgegeven aan restitutiën voor: Binnen!, gedisteleerd f 1974,77 Buiten!. idem. Binnen!, likeuren Wijnen waarbij 50 pCt. conform aan het sub. II. III. afd. III. art. 1. vermelden wat aangaat de verhoog de belasting 9,77 13,52 107,30 - 1052,68 Komtf 3158,04 Voor brandstoffen bedragen de restitutiën - 1648,38 heeft voor 1856 eene som van f 3816 De specificatie hiervan is de volgende: 40 vaten olie a f 60 per vat f 2400 Quinquetteren a f 3 - 120 Aanneming verlichting- 1236 Meerdere uren van branding 60 Te zamen f 3816 Art. 6 en 7 is conform het vorig jaar. Art. 8. De raming van dezen post komt nood- zadelijk voor. Totaal f 4806,42 De raming op f 4800 nl. f 3150 voor het gedis- teleerd en de wijnen en f 1650 voor de brandstoffen, komt dus niet ondoelmatig voor. Art. 9 was vroeger uitgetrokken ad f 20. Om de meerdere vermoedelijke kostenvoortspruitende uit eene heffing van directe belastingen, die afdaalt tot eenen aanslag van f2,50, komt de raming van f 50 doelmatig voor. Art. 11, 12 en 13, conform de raming van 1855, waartoe geene reden tot vermindering of vermeerdering bestaat. Art. 14. Op dezen post schijnt f 10 minder dan in vorig jaar te kunnen worden geraamd. Art. 15 bevatten de onkosten, vallende op de inning der Tiendenwier bedrag als inkomst on zuiver gebragt is en welRemuneratie Ingangers f50 Verdere kosten der akte, als registratie, zegels, enz. - 50 Te zamen f 100 Art. 16 is op f12 in meerder dan in 1855 ge raamd, noodzakelijk wegens meerderen eventueëlen verkoop. Art. 17. De onkosten der jaar- en weekmark ten zijn, gelijk in de gewijzigde begrooting over 1855 geraamd op f100, wegens de behoefte daaraan be vonden. HOOFDSTUK IX. Art. 1. De onvoorziene uitgaven worden voor gedragen ter somma van f'3817,06, terwijl de mag- tiging wordt aangevraagd tot af- en overschrijving van dezen post op de in de begrooting aangewezene artikelen en sfdeelingen van verschillende hoofdstukken. Het totaal der Uitgaven tvordt geraamd op f 72,590,28 De Ontvangsten op - 72,590,28 Zoodat de begrooting sluit met Nihil. Behoort bij de begrooting der gemeente ZieriJczee, dienst 1856. Vastgesteld door Burgemeester en Wethouders den 29 Augustus 1855 en met dezelve aan den raad aangeboden, den 31 Augustus 1855. Burgemeester en Wethouders voornoemd, B. C. C A UVoorzitter. C de JONGE, Secretaris. 's- en "dregt. zistercn onil hij i m o r - nn ver- I Can- 'Sniot Krini 'n een and ei) rek iljvari zijn I niet n en ploos d el- rokt in o- dijtr zou ver was I loc lie. éars ti tie do ere ir- de en et O6 /d

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 7