T IHKZEESCHE COURANT. N.o 9. Woensdag 31 Januarij. 1855 RESTÜ1M AMIMSTRATIEN Woensdag en Zaturdag. NIEUWSTIJDINGEN BINNENLAND. 5, ABONKEMKBJTB-PBIJE Per drie maanden f2,00. Franco per post f 2,25. Inzending der Advert, daags te voren.' snamidd. vóór 45- ure verschijnt: PHIJ3 B2K 1DVKHTEÏÏTIÏ» Gewone 15 cents de regel. Geboorte-Huwelijks-en Doodberigten van 1-6 regels af 1 behalve hel Zegelreg KIEZERS-LIJ STEN. Naar aanleiding van de herziening der kiezers lijsten, welke ingevolge Art. 84 der wet van den 4 Julij 1850 Staatsblad n.° 37) jaarlijks in de tweede helft der maai d February behoort tc geschieden noodigl de Bureeinoosler van Zierikzee ingevolge de 2de zinsnede van Art. 7 dier wet de ingezetenen uit om zoo zij elders in de Directe Belastingen voor de loopende dienst zijn aangeslagen daarvan voor den 15 Februari) aan slaande Ier Gemeente-Secretarie te doen blijken. Zierikzee den 24 Januarij 1855. B. C. CAU. BUITENLAND. r B A N K H IJ B. Parijs, 25 Januarij. Do Moniteur wijdt ern uit- Voeii$ artikel san de uilkomsten der leening, waarin onderanderen de volgende zinsneden voorkomen »Het is niet mogelijk zich le vergissen nopens de beteekenis dezer groote staalkundige gebeurtenis. Hel doel der leening was bekend in zijne rede bij de opening der kamers had de keizer dit luide uitgesproken hol gold niet hel voorzien in de hinnenlandsche uilgaven Viin Frankrijk, meiert de herstelling der orde zijn de in komsten des lands ruim voldoende voor al zijne be hoeften het gold alleen middelen om den oorlog nut nieuwe kracht voort te zetten aan eene aldus duide lijk aangeduide finantiele operatie hebben echter niet alleen Frankrijk en Engeland maar ook Nederland Belgie Zwitserland ja zelf Duilschland niet veel geestdrift deelgenomen." De Moniteur bevat een uitvoerig schrijven uil het bivouac voor Sebastopol, gedagteekend den 2 dezer, waarin eene wijdloopige beschrijving wordt gegeven van de onlzagverwekkende wijze waarop Sebastopol door de Russen versterkt is. Dat schrijven eindigt dus »Doch het vereenigd leger deinst voor geene hinderpaal, voor geene inoeijelijkheid terug zijn aanval breidt zich dagelijks reusachtig uit, en de uitslag is niet twijfelach tig. De ontwikkeling der Fransche loopgraven overtreft eene uitgestrektheid van 26 kilometers zij worden be waakt door een bewonderenswaardig leger dat niet ontmoedigd wordt door eenige moeite door eenig lij den. Sedert verscheiden dagen is het weder gestreng geworden. Het lijden der soldaten le land is vermin derd door de veelvuldige voorzorgen welke do regering te hunnen aanzien beeft genomen. Zij hebben thans uitmuntende tenten eene kapot met kraag en kap van blaauw laken een paletot en laarzen mei schapen vacht gevoerd eene chachia of roode muts voor het hoofd. Sedert een paar dagen is de zee zeer ontstui- mig doch ten gevolge van de uitmuntende maatrege len voor de ankering der schepen in de baai van Ka- miesch genomen, heeft men geen enkel onheil te betreu ren en is men zonder onrust te dezen opzigle." Fr is sprake van hel vormen van een nieuw Fransch legerkorps, uit 80,000 man bestaande dat 2icb door Piémonl Milaan en Venelie naar het tooneel des oorlog begeven zou welligt onder aanvoering van den keizer zeiven. Volgens een los gerucht te Parijs in omloop zou Belgie op hel punt slaan met Frankrijk en Enge land een verbond le sluiten. Of hel verbond oï-en defensief dan wel alleen defensief zal zijn wordt niet gezegd. Berigten uit Konstanlinopel van den 18 Januarij melden dal eene oproerige beweging der Sofia's is ontdekt en onderdrukt. De regering beeft besloten geerie Fransche patrouilles meer door de stad le ialeu kruisen. Er zijn talrijke gekwetsten en ook vele militairen met bevroren ledematen uil de liriin le Konstanlinopel aangekomen. Hel transportschip de Evelina is op de kust gestrand. Berigten uit Odessa van den 7 melden dat 18 bataillons Bussen toen <ie landengte van Perekop waren overgetrokken en dat talrijke massa's kavallerie zich in dezelfde rigting bewogen. Behalve de reserves der 10de divisie, die te Kii'W was geconcentreerd zijn 6000 ruiters van de Ukraine naar de Krim opwog. Een tweede aanslag tegen de geallieerde legers werd voorbereid. Uit dezelfde stad schrijft men van den 6 aan een Weener krijgskundigldagblad het volgende Onze stad zal weldra omringd zijn van geschut, de batterij werken zijn bijna geëindigd. Dan zullen er 27 batterijen met 115 vuurmonden zijn. De krijgstoerustingen worden in het geheele rijk voortgezet. De stad Tula is in een arsenaal herschapen men werkt er veel in vuurwape nen in het vorige jaar heeft men er 600,000 geweren aan het groole arsenaal van Kiew geleverd. De twee groote kruidfabrieken in de gouvernementen van St. Petersburg en Novogorod verflaauweu geenszins in hunnen arbeid. De beide jongste zonen des keizers van Rusland, do grootvorsten iMicolaas en Mechtelzijn dezer dagen uit Petersburg naar de Krim teruggekeerd. O R O O T-B BITTANN1E D3o Londen 25 Januarij. De Times levert in zijn nom- mer van gisteren (donderdag) wederom een afgrijselijk tafereel van de onbeschrijfelijke ellende waaraan het Britsche leger ir« de Krim ten prooi is. Hel blad zegt onder anderen in zijn ontzettend artikel het volgende: Indien de regering het huis der gemeenten of hel volk verkiezen zich zelf te verkoopen aan de aristokralie en door de aristokralie aan hunne vijanden dan is het hunne zaak. Wij wasschen onze handen in onschuld wat betreft het weren van den oorlog bij de bestaande ongunstige omstandigheden en wat betreft den nati on a len zelfmoord die gepleegd wordt." Do beer George Spill ie Londen heeft eene der aanzienlijkste leverantiën volvoerd die ooit aan eenig huis van dien aard zijn opgedragen. Hij had zich zes weken geleden jegens de admiraliteit verhonden tol de levering van 40,000 overrokke» even zoo vele kappen en een gelijk getal paren overkousen. Gedu rende dien tijd heefl hij gemiddeld 8500 menscben in het werk gesteld met dubbel daggeld voor de uren overwerk. Reeds op den veertigsten dag leverde hij de laatste bezending dezer waterdigte kleedingstukken af, en weinige dagen daarna ontstond een hevige brand in zijne werkplaatsen zoodat ware die iets vroeger uitgebarsten alle arbeid en kosten te vergeefs zouden geweest zijn. LI. zondag morgen hoeft hier bij de St.-Maartens kerk een ernstig sneeuwliallen-gevecht plaats gehad. Omtrent 1500 personen verzamelden zich in een hoek van het Trafaigar-plein bij die kerk waar zij zich ver maakten met de omnibnssen rijtuigen en voetgangers met sneeuwballen te werpen. De policie, die zich hier tegen wilde verzetten werd tot het hijzonder voorwerp van aanval gemaakt en sommigen hunner waren in weinige minuten niet in slaat regis of links le zien ten gevolge der ophoopingen van sneeuw op hunne schouders en hoofden. De soldaten die wilden voor bijgaan om naar hunne barakken terug te keeren, wer den geheel teruggedreven. Eindelijk was de policie ge noodzaakt de toevlugl lot de knuppels te nemen en een verschrikkelijke strijd volgde maar vier der belhamels werden gevangen genomen en naar het bureau van po licie gevoerd in weerwil van eenige pogingen in Cbandos-slreet en Russel-slreet om hen uil de han den der agenten le bevrijden. De godsdienstoefening in de kerk werd ten gevolge van het geraas daar buiten gebeel geslaakt. Omtrent honderd buitengewone kon stabels werden naar het tooneel des gevechts gezonden en de belhamels zijn lot lö dagen wel verdiende ge vangenisstraf veroordeeld. Zierikzee 30 Januarij. Te Borseleu eiland Zuid-Beveland is tol predikant beroepen de beer W. Cannenburg van lagen kandidaat bij het provin ciaal kerkbestuur van Noord-Braband. Den 27 dezer hield do koninklijke akademie van weienschappen te Amsterdam bare gewone maandelijk- sche vergadering. De heer van Oordl brengt o. a. ver slag uit over den brief van den beer U. Monté in zijne banden gesteld en meent dat dm brief, geen onder werp kan uitmaken van de beraadslaging der academie. Door den commissaris des konings in deze pro vincie zijn voor het jaar 1855 de zittingen van den ini- litie-raad bepaald als volgt: Isle zitting op den ^Fe bruary 2de op den 2G Maart3de op den 11 April en 4de op den 28 April aanslaande. Als eene zeldzaamheid vermeldt men dat ten gevolno van de strenge vorst, de Schelde bij Doornik geheel is toegevroren. Men meldt uit Goes het volgende Verleden donderdag werd oi ze stadgenoot schipper A. J. Oschalz door hel verlies zijner schuil van het middel beroofd om in de behoeften van zijn huisgezin te voorzien. De poonschuit Zorgen Vlijt in de breede beurt bevarende verliet hij des woensdags met een n. o. wind Rotterdam en hereikle rle Kil zonder letsel van het ijs. Den vol genden nacht 3 uren verliet hij de kil met veel ijs 't welk mede in massa huilen de kil drijvende was. Spoedig ontdekte men door de schuring een zwaar lek in den boeg doch bekwam niettegenstaande hij den ganschen dag de noodvlag heescl) en zoo digt de Klun- dert genaderd was dal hij nagenoeg de menscben aan den wal kor.de beroepen geene hulp. De naderende nacht eri de ongerustheid dat zijne nagenoeg vol water geloopene schuit aan de eene of andere plaat mogt vast raken waarvan een omslaan liet gevolg zoude zijn deed hem besluiten met zijn knecht dezelve te verlaten en te trachten niet de boot de wal le bereiken 't geen hein ter hoogte van hel Strijensche sas in den laten avond gelukte. Slechts een bed en hunne kleederen hebben zij kunnen redden. Van een en ander is zoo in de Willemstad als te Klundert kennis gegeven doch daar hij lot beden irieis vernam van 't geen verder van do scbuii en toi behooren geworden iswordt in belang van den van bestaan beruolueii buisvauui verzoent uu berigt over le nemen opdat dit welligt hem verder op liet spoor leide. Onder de passagiers-goederen aan boord van de zoo noodlottig verongelukte Uenurika moet ziclt be vonden hebben een kisije waarin inuziek-instruinen- ten vioolsnaren en eenige boekwerkjes. Bij de in strumenten was eene fluit van waarde met zilveren kleppen. Deze fluit werd in bel begin dezer maand, orn er eene verandering aan le brengen gebragl bij baren vervaardiger die niet weinig verbaasd was het instrumentdal hij wist aan boord van de üendrilca le zijn geweest terug te zien. Van deze vreemde omstandigheden aangilte gedaan hebbende werd een onderzoek ingesteld en is daaruit gebleken dat hel bovenbedoeliie kistje op het strand onder de ge meente Loosduiiien is gevonden alwaar hel schijnt te zijn opengebroken en van de daarin gevonden voorwer pen berooid althans zoo veel is zeker dat een vis- scher te Scheveningeu in het bezit is geweest van de fluit dat deze baar verkocht heeft voor eene kleinig heid aan een koopman die aldaar gewoon is van lijd tol tijd met negotie te komen eu dat deze laatste het instrument weder heeft overgedaan aan een ander koop man van nleii de heer B., voornaam fluitist te 's liane hel gekocht heeft, die er eene, verandering of herstel ling bij den instrumentmaker aan wilde laten nr ngen. De in deze zaak betrokken personen zijn reeds door den heer regter-coiiimissaris gehoord. Lven toevallig als de ontvreemding van de fluit ontdekt is kunnen nog andere diefstallen op het strand gepleegd van voor werpen alkoinslig van de Hendrika aan den dag ko men hetgeen wenschelijk zoune zijn, teri einde onder eene zekere klasse van iiieuschen ouuer onze kustbewo ners eenigen afschrik le verwekken. Aan den hoofd-comuussaris van policie te Rot terdam is onder dagteekening Parijs 9 Januarij jl. dour den heer A. G. brade, burgerlijk ingenieur aldaar, uiededeeling gedaau dat hem op den 23 dezer te Lon den in een hotel garni no. 30 Uppel Charloltestreet Tetlzroy-sequar gelogeerd zijnde al zijne kloedereu s-en regi van en, ans ier- ne- aau dat ter tsd :n. je er, des ets til- •an aas en nS Ier lo an an vo le an et m ■I, 10 t. d d g 11 a. le d e. ie t- ls 3- 1s I.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 1