N.° 8. Zaterdag 27 Januarij. 1855. mrauiiiM Woensdag en Zaturdag. MME AMiSTIÜTiEN ZIEMZEESCHE URAHT. •y T fl»Ct V VI IKN on ABOVKCMSHTB-FBIJS Per drie maanden f2,00. Franco per post f 2,25. Inzendingder Advert, daagste vorensnamidd. vóór 4 ure. verschijnt: prijs der &dtsbtsntiks Gewone 15 cents de regel. GeboorteHuwelijks-en Doodberigten van 1-6 regels af 1 behalve hel Zegelregf AANBESTEDING. JLeverantie van Mlemont»Paarden, De Commissaris des Konings in de provincie Zeeland maakt hekend dat op den 5 Fehrnarij aanstaande des middags ten 12 ure, te Zutphen 's Gravenhage Haarlem Deventer Tilburg Utrechten Leidenzal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding der levering van Remont-Paarden voor de Icavallerio en artillerie van het leger dat een derde gedeelte der te leveren paarden van inlandschen oorsprong moet zijn dat de besteding bij de korpsen niet bij loten of par tijen maar voor bel getal in eens zal geschieden en dat de voorwaarden van aanbesteding voor gegadigden ter lezing liggen onder anderen ter provinciale Griffie van Zeeland alwaar ook inlichtingen omtrent de getalen der voor elk korps te leveren paarden kunnen worden verkregen. Middelburg den 20 Januarij 1855. De Commissaris des Konings voornoemd VAN TETS. KI EZERS-LÏJ STEN. Naar aanleiding van de herziening der kiezers-lijsten, welke ingevolge Art. 84 der wet van den 4 Julij 1850 Staatsblad n.° 37) jaarlijks in de tweede helft der maand Februarij behoort te geschieden noodigl de Burgemeester van Zierikzee ingevolge de 2de zinsnede van Art. 7 dier wel de ingezetenen uit om zoo zij elders in de Directe Belastingen voor «Ie loopende dienst zijn aangeslagen daarvan voor den 15 February aan staande ter Gemeente-Secretarie te doen blijken. Zierikzee den 24 Januarij 1855. B. C. CAU. BUITENLAN] DUITS OHE.AN D. Keulen 20 Januarij. Sommigen te Berlijn ver zekeren dat het Pruissisch kabinet heeft aangeraden onverwijld den vrede te sluiten met hijvoeging dat een langer uitstel niet door de staten tot welke de oorlog zich nog niet heeft uitgestrekt geduld zal worden. Te Berlijn verzekert men ook dat de Oostenrijksche regering, bij eene nieuwe circulaire van 14 dezer, haar voorstel lot mobilisering bij ieder der staten var. den Duilschen bond herhaalt en dat het bepaaldelijk bij den bondsdag te Frankfort in behandeling zal komen. De sedert eenigen tijd gevoerde onderhandelingen wegens het houden der in het tusschen Pruissen Bel- gieen Frankrijkgesloten telegraafverdrag voorziene jaar- Jijksche conferentie over de zaken der telegrafie heb ben thans hel doel bereikt dal de regeringen der beide laatstgenoemde landen haar verlangen tot het houden der eerste telegraafconferenlie te Berlijn geuit hebben in de keuze van welke slad men eene groote oplettend heid ten opzigte van Pruissen meent te mogen zien. Ofschoon de dag der opening van die conferentie nog niet bepaald is weet men echter dat zij in het aan staande voorjaar zal gehouden worden. Een Duilsch tijdschrift meent de geblekene zucht der Bussische regering om in vredesonderhandelingen te treden hieruit te moeten verklaren dat het politiek en staathuishoudkundig hoofddoel dier regering thans is Ruslands magt in noordelijk Azie uil te breiden en zij gevolgelijk de gelegenheid wenscht om bare krachten die thans door den tweestrijd voor Sebaslo- pol verzwakt worden onviriieeld daur te kunnen aan wenden waar op eene vermeerdering van grondgebied, althans op bet verwerven een er nieuwe en aanzienlijke bron van rijkdommen hopen kan. L Eene depêche uit Petersburg, heden te Berlijn ontvangen zegt hoe vorst Menzikoff den 12 dezer be- rigt heeft dat sedert den 8 onder de muren van Sebas- topol geenerlei verandering had plaats gegrepen. De vijandelijke belegeringswerken vorderen niet en het vuur der batterijen-, ofschoon dagelijks hervat bragt den Bussen weinig schade toe. Eene nog latere 'e Weeneo ontvangen depêche zegt dat ook tot 14 dezer niets belangrijks voor Sebastopol was voorgevallen. fr a n r e ij s, Parijs 21 Januarij. Thans is het geheele bedrag der inschrijvingen voor de leening van 500 millioenen francs bekend dé inschrijvingen hebben namelijk bo dragen bet cijfer van 2198 millioenen francs, terwijl die van 500 francs en minder 850 millioenen hebben heloopen. De Constitutional behelst een artikel waarin de heer Grimier de Cassignnc de vermoedelijke bedoe lingen van Rusland in liet tegenwoordig «ogenblik na spoort. Dal betoog op een zekeren toon van gezag geschreven die lot de meening leidt dat het een half officieel karakter heeft strekt om aan te toonen dat de taal en de handelingen der Bussische regering in de meest lijnregle wederspraak met elkander zijn en dat op hare laatste verklaring wegens de aanneming der vier punten niet het minste vertrouwen gesteld kan worden. Het is nooileb%s zegt de schrijver den vrede van nieuwe onderhandelingen of conferentiën te verwachten Het ecnig middel om dat doel te herei ken is onophoudelijk vouit te gaan met zich te wapenen, de staten van den tweeden rang een voor een in het verhond van het Westen op te nemen en dag aan dag den kring der beschaving en des regis naauwer rondom de pogingen van barhaarschheid en geweld toe te sluiten. De generaal Canrobert zoo wordt den 8 dpzer uit Konstantinopel geschreven heeft eene groote revue over zijn leger gehouden en daaraan de ridder orden medailles en andere belooningen uitgedeeld welke door keizer Napoleon toegewezen en door dén generaal Lanr.es de Montebello overgebragt zijn. Toen de soldaten de lucht van de kreten Leve de keizer Leve de generaal Canrobert I deden weêrgalmen riep de generaal uit »Necn mijne vrienden zegt alleen Leve de keizer Gij zult Leve Canrobert roepen als ik u op de muren van Sebastopol gevoerd zal hebben op welke woorden de uiting eener groote geestdrift volgde. Eene dikke sneeuw zegt die brief verder, overdekte het geheele kamp met een witte laag. Overigens lijden, de troepen door deze verandering van weder en drooge koude minder dan door den regen en de slijk die vroeger niet schenen te zullen ophouden. Boven dien ziju zij bijna allen beschut door de tenten welke de Turksche regering geleverd heeft of in de houten barakken welke geregeld met ieder aankomend schip worden aangebragt. De winterkleederen jassen van schapenvachten of met kappen groote laarzen ge voerde klompen flanel in alle soorten en beddende- kei's zijn in overvloed voorhanden en beschermen vol komen tegen alle onaangenaamheden des weders. De nieuwe Fransche batterijen zijn voltooid en men wachtte slechts op de voltooijing van die der Engelschen, tot bespoediging waarvan de generaal Canrobert 10,000 man heeft bijgezet. o r o o t-b rittannien. Londen 21 Januarij. De huiswaarts gekeerde gewonde en kranke militairen geven de meest vereerende getuigenissen wegens miss Nightingale, de bestuurster der naar de krim vertrokkene ziekenverpleegsters. Een d;er manschappen zeide dezer dagen dat die edele vrouw om zoo te spreken op alle plaatsen te gelijk is en een ander dal zij beier is dan 70 dokters in hel leger naardien deze doorgaans verscnrikkelijk ruw zijn terwijl zij daarentegen altijd even vriendelijk is. Ook blijkt het uit de gesprekken dier teruggekeerde soldalen dat de hertog van Cambridge 'e meest alge meen beminde hoofd-officier bij het Engelsok expeditie- leger schijnt te zijn. BINNENLAND. Zierikzee 26 Januarij. Bij Z.r M." besluit van den 19 dezer is benoemd tot regter in de arrondisse- mcnls-regtbank alhier de heer m.' J. Pvan der Bilt thans kantonregter te Tholen. De verkooping van vaste goederen jl. zaturdag te Goes gehouden leverde hij vernieuwing het bewijs op van de buitengewone hooge waarde der landerijen. Perceelen die voor drie jaren niet meer zouden gegolden hebben dan 200 a ƒ300 per gemet of 3924 éllen zijn thans verkocht voor f 1350 do bunder of p. m. ƒ550 per gemet. Men meldt uit Middelburg van den 23 dezer ln den vroegen morgen van heden werden de inwo ners dezer stad uil den slaap gewekt door het slaan der trom en het geroep van brand." Al spoedig bespeurde men waar die was de sedert tien jaren opgerigle sloom-gort- en pelmolen in de Seistraat stond in ligte laaije vlam. Dadelijk waren de brandspuiten de schutterij en het garnizoen in de weer om zoomogelijk het gebouw te redden doch dit bleek reeds dadelijk te vergeefs te zijn daar men alle krachten moest inspannen om de belendende woningen te bewaren. Do machinist had den moed niettegenstaande het gevaarvolle van zulk eene daad de klep der stoomketel te openen, waardoor vele ongelukken voorgekomen zijn. De oorzaak van den brand is vooralsnog onbekend. Het gebouw is geheel uitgebrand eri met hetzelve een groote partij granen enz. De paarden en het voertuig zijn nog gered kunnen worden. Men verneemt dat slechts een derde der gebouwen te gen brandschade was verzekerd. De Staats-Courant beval het volgende overzigt van de opbrengst der middelen (hoofdsom en opcen ten) over de 12 maanden van 1854 in vergelijking ge- bragt met derzelver opbrengst over de twaalf maanden van 1853. Directe belastingen 1854 f 19,247,351,03 1853 9,142.34S.26. In en uitgaande regten en scheepvaart region: 1854 ƒ4,601,712.431/,. 1853 ƒ4.836,758,921/,. Accijns»*ii 1854 ƒ20,577,508,99 1853 ƒ20,592. 048,1772. Waart», en bel. der gouden en zilveren werken: 1854 ƒ231.020.24; 1853 212,406,48. Indir, belastingen: 1854 1 1 ,644.4l43,971/2 1853 ƒ10.419.782.121/,. Opbrengst der posterijen: 1854 ƒ1,507.354.44; 1853 ƒ1,440,810.94. Opbrengst der staats—loterijen 1854 413,793,50; '1853 413,866,50. Totaal generaal 1854 58,223,18^,61 1853 57,058.021,407,. In het hoofil—kiesdistrict Almelo is tot lid van de tweede kamer der staten—generaal, in plaats van wij len den heer inr. M. J. de Man gekozen G. M. van d.er Linden advokaal te 's ilago en oud lid der tweede kamer. Omtrent het besluit des konings betreffende de straf voor de jongelieden der militaire akadernie die zich aan insubordinatie hebben schuldig gemaakt leest men nog het volgende in de Ulrechlsche Courant Omtrent deze zoo gelukkige bestraffing der jonge lieden die thans hemel ve treft en niet ouders of voog den en die de meest onrustige, doch daarom juist .niet de minst goede tot beter begrip zal brengen van deri geest van subordinatie die den militair moet onder scheiden en bij den officier vooral met mag ontbreken, verneemt men nog dat slechts 1 kadet voor l1/4 6 voor 1 jaar en 8 voor 72 jaar hij de le^ementen inf. zullen worden gedetacheerd omtrent den adelborst zal nader door den minister van marine worden beschikt. Verder zegt men dat de bij de korpsen ingelijfden 10 cent daags zullen bekomen terwijl de ouders verpligt zulljn zLjn het jaargeld aan de akadernie te blijven storten. Behalve de 16 jongelieden die bij de rege- inenten worden ingelijfd, zijn er nog 11 anderen, 9 kadetten en 2 adelborsten strafbaar erkend deze zul len met de aanstaande vakantie hun straftijd op de aka dernie blijven doorbrengen. Den 17 is de uitslag van de bestraffing op de akade rnie voorgelezen. Indien de gestraften zich onberispe lijk gedragen zal de uitgesproken straf nog geheel of gedeeltelijk kunnen worden ingetrokken. t~e?i egi. 'au en, ms er- 10- au lat ;er sci n. ;e- ir. les els ïU an ias en nS er 0- ïii m /e 0- in et 111 t, ie d ei (f O O 4 ,0 1- 1e

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 1