Zaturdag 20 Jaouarij. 1835. fSi w,° 6' Woensdag en Zaturdag. an vie Ge- leff- In- leu 0(1 iV. be ing- dgu- I op v q si gen by HEZEESGHE COURANT A 33 O Br WKEEISÏK TS?£-E» 3S Ti 2 Per drie maanden 2,00. Franco per post f 2,25. Inzendingder Advert, daags te vorensnamidd. vóór dl- ure. VSaSCHIJMT! Openbare 85aa<Isve3»g,a*ïe!r'isjg' g'eIsond4»ni te 'ff, a e v i k z e e 9 den Sfö Jaiiuarij M&55. Voorzitter Mr. B. C. Cau, Secretaris Jhr. Mr. C. de Jonge. Afwezig cle heeren Mr. van Adrichem, van der Vliet en Landsknegt. Be notulen der vorige vergadering worden na voorlezing goedgelretird. Komt ter tafel een besluit van Gedeputeerde Staten, lioudende goot keuring der gemeente-rekening van 1853 met eene nota van aanmerkingen, hetwelk voor kennisgeving en tot observatie wordt aangenomen. Boor den Voorzitter wordt medegedeelddat naar aanleiding dier stukken Burgemeester en Wethouders den Raad voorstellen de ge- mcente-begrooting over 1855, met intrekking van het besluit van 6 Januarij jl.te wijzigen, daar in die begrooting als goed slot'der rekening van 1853 als ontvang is gebragt f 38Ó0 en die rekening door Gedeputeerde Staten is gesloten met een nadeelig saldo van ■f 1740, als zijnde het saldo van 1851, daarin opgenomen, reeds in de rekening van 1852 verantwoord. Op de begroeting van 1855 zou dus ecu mindere ontvang van f 5540 ontstaan; dit kan echter'ge- Vonden worden zonder groot bezwaar, daar het dienstjaar 1854 het gunstige resultaat zal opleveren, dat de ontvangsten de raming met f 7200 zullen overtreffen en Burgemeester en Wethouders mitsdien voorstellen, op de begrooting van 1855,als eerste post te brengen ecu prelevcment van f 3600op bet vermoedelijk goed slot van 1854, hetgeen te verkiezen is boven het invoeren eener buitengewone belasting ad f 1740voor één jaar; voorts het artikel jaarmarkt ad f 20 te verhoogen met f 100 voor onkosten der weekmarkten en dit artikel, te omschrijven door onkosten voor de week- en jaar markten 120, en tevens de wijzigingen van G Januarij jl.bier op té nemen. Wordt besloten conform het voorstel van Burgemeester en Wethouders. Wordt medegedeeld het bedrag der bestcdings- en onderhouds kosten van bedelaars in de koloniën ,e. en besloten het te kort ad5,32 op den begrootingspost te vinden, bij af- en overschrijving uit on voorziene uitgaven. Wordt door Burgemeester en' Wethouders voorgesteld het doen aanbesteden eener omrastering der 2de houten hinnenhrug en in het vervolg ook andere gevaarlijke plaatsen langs de havens te doen om rasteren waartoe wordt besloten. Be leden van Bongen, Keller en Ociitman, dringen aan op het langer doen branden der stads lantaarns op de Havens. Wordt besloten tot de onderhandsclie aanbesteding gedurende 4 jaren-, aan den tegenwoordigen aannemer, van het onderhond der klokken en uurwerken, onder voorwaarde, het contract telken jare te vernieuwen. Wordt door Burgemeester en Wethouders rapport gedaan op het in de laatste vergadering in hunne handen gestelde request van de heeren C. Bal en J. C. Bal, Cz., tot toelating des laatsten als makelaar; houdende dat in 1S27 de raad het getal makelaars voor- loopig beeft vastgesteld op 2, en die benoeming aan Burgemeester en Wethouders heeft opgedragen, dat later van ho'ogerhand aanschrij ving is ontvangen dat die benoeming bij den raad behoorde, dat men in 1845 bij de benoeming van de heeren van der Starp en Berg van mcening schijnt geweest te zijn, dat twee personen, onder eene lirma handelende, slechts één makelaar waren, dat Bur gemeester en Wethouders van oordeel zijndat beperking van liet •getal niet noodzakelijk is, dat de adressant gunstig bekend staat en zij dus adviseren tot inwilliging van het verzoek door J. C. Bal, Cz. tot makelaar te benoemen; wordt conform dit advies besloten, met bepaling, dat het getal makelaars voortaan onbepaald zal zijn. Be commissie, belast geweest met bet onderzoek van het ontwerp- rqglement van bet algemeen armbestuur, brengt bij monde van Mr. Kokker rapport uit, dat de wet van 28 Junij 1854 voorschrijft dat bestaande reglementen zullen worden herzien en zoo er geene reglementen zijnzoodanige zullen worden ontworpen. Voor het algemeen armbestuur is den 2 Kebruarij 1820 een reglement vastge steld, zoodat bet van cenig belang is dat het armbestuur de reden opgeve, waarom een geheel nieuw reglement is geconcipieerd en piet het oude ter wijziging is aangeboden. Wordt conform dit rapport besloten. Een verzoek van J. Tvoole, aannemer van bet onderhoud der havendijlcenwordt gesteld in handen der commissie van fabricage, voor de uitlegging van het bestek. Wordt medegedeeld het proces-verbaal van de opname der kas van den Gemeente-Ontvanger, waaruit blijkt dat zich in kas bevond ƒ9199,07. Wordt besloten te beschikken uit den post van onvoorziene uitga ven tot ƒ120, tot opruiming van paalstompen aan het hoofd en daartoe de goedkeuring van Gedeputeerde Staten te vragen. Wordt magtiging verleend aan Burgemeester en Wethouders tot de aanbesteding van bet onderhoud van den nieuw gelegden dijk aan het hoofd voor 31/2 jaar, en het leggen eener kade op den oosthavendijk en da kade langs de Brakke gracht. Wordt nóg' besloten tot wijziging der hegrooting van het Hervormd Armbestuurwat aangaat de kosten voor krankzinnigen. Hierna is de zitting gesloten. m BUITENLAND. U S x 13 O H fc A KJ 3». Keulen 16 Januarij. Uit Kischeneff schrijft men den 10 dezer dat ten gevolge der dringende aan vrage van vorst Menzikoff om eene versterking van 40,000 man 35.000 man uit Bessarabie en uit Union eene stad in de Ukraine 5000 man kavallerie naar de Krim zijn afgemarcheerd. Bij de jongste buitengewone verkiezingen in Pruissen is de partij der oppositie blijkbaar in krach toegenomen en zulks ook hij de benoeming van den voorzitter en de ondervoorzitters der tweede kamer gebleke n. De overste von Munteuffel is eergisteren uit Wennen te Berlijn teruggekeerd maar omtrent den uitslag zijner zuiVding nog niets bekend geworden terwijl het ook nog 'zeer onzeker blijft of hij a! dan niet naar Pe tersburg gaan zat. Een voorname Turk die dezer dagen te Berlijn doorreisde en van wien men vertronwen mag dat hij met kennis van zaken spreekt zou zich aldaar uitge laten hebben dat men te Konstantinopel met de tus- sehenkomst der geallieerden niet zeer tevreden meer is, naardien zij zich daar een oppergezag aanmatigen het welk met de zelfstandigheid der porte in sterke twee spraak dreigt te geraken. Is dit zoo - en de verschil lende moordaanslagen die legen de onderdanen van Engeland en Frankrijk gepleegd worden doen het ook vermoeden dan zou men veilig mogen aannemen, dal de sultan zich zeer geneigd betoonen zou in eene minnelijke schikking met Rusland te komen. Hoever sommige russischgezitide dagbladen gaan in hunne oordeel veilingen over Engeland en Frankrijk, kan weder blijken uit de volgende woorden voorko mende in hel volksblad van ISalie geredigeerd door prof. Leo die zegtDe onschendbaarheid van Turkije te willen behouden grenst aan godslastering de legers en vloten van Engeland en Frankrijk staan op dit oogenblik klaarblijkelijk in dienst van den duivel hel gebed van eiken Christen moet zijn dat God hen op alle mogelijke wijzen vemietige en uildelge waarmede door zijnen doodsengel de cholera dan ook reeds een aanvang heeft gemaakt.1' F B N K. IJ EC. Parijs 15 Januarij. Vroeger is gemold dat een Protestaotsch geesU'lijke do heer Frossard door het Fransche gouvernement naar hel Oosten gezonden was. om bij het Fransche leger dienst te doen. Dit herigt was onjuist, a Twee Protestanlscbe aalmoezeniers, zegt het Journal des Dêbals de heeren E. Frossard en Alïoehrig begeven zich naar hoi Oosten om aan hunne geloofsgenoolen in het Fransche leger godsdienstige» bij stand 1(5 verieenen zij zijn door hunne respective ker kelijke overheid benoemd en zullen weidra door twee anderen gevolgd worden. De kosten hunner zending ziji» gevonden door eene inzameling van geldelijke bij drager» onder ai de Protestanten in Frankrijk. Deze hebben zeer bereidvaardig beantwoord aan de uitnoo- diging, tot dal doel door den Parijschén predikant lal- lelie aan hen gedaan. Bovenaan op de inschrijvings- lijst staat eene gilt van 15,000 frs. van den heer F. An- dréoud-bankier er» eene van 5000 fr. van diens zoon thans olficier bij het 8ste regement lansiers ver der vindt men op do lijst militairen van alle rangen van den eenvoudige» soldaat tot den generaal toe. Het reglement van 20 Nov. 1846 hetwelk nog in volle kracht is, verzekert aan de dienaren der van staatswege erkende godsdiensten den vrijen toegang tot de Fran sche hospitalen onverschillig waar zij gevestigd zijn." De commissaris van policio Boudrol heeft zich naar eene woning alhier begeven die als een speelhuis was aangewezen. Hij vond een talrijk gezelschap dat rond om eene tafel lotto speelde. Een agent een oud werk tuigkundige de tafel onderzoekende ontdekte eene pen, die hij omdraaide, waarop hij dadelijk eene groole verandering te weeg bragt. Het blad dat de tafel be dekte werd door een ander vervangen, en men zag eene andere tafel voor zich bedekt met al de gereedschap pen der verhodene spelen zonder den rijken inleg er van uil te zonderen. Toen de policie-beambten den trap opklommen had eer» persoon die er zich bevond, en dien men voor een bediende had gehouden met eene harde stern het woord quine uitgeroepen. Dit woord was denkelijk een bepaald leeken om de pen om te draaijen en alzoo de gedaanteverwisseling der tafel le verkrijgen. De overlandpost is den 15 dezer te Marseille aan gekomen met berigten van Calcutta vat» den 13 Dec. Bij bel vertrek der pakelbool stonden twee regemenlen kavallerie en twee regeméuten infanterie op bet punt fbïjs £>3333 a» vzsteht2si3 Gewone 15 cents de regel. Geboorte-Huwelijks-en Doodberigten van 1-6 regels a f J behalve hel Zegelregi over Egypte naar de Krim Ie vertrekken. De Bijman- scbe gezanten waren (e Calcutta aangekomen en den 11 December in een hijzonder gehoor ontvangen bij deze gelegenheid zijn feesten gegeven. Het leger var» Nepaul moest het Britse!» grondgebied doortrekken om Groot Lama te gaan aantasten. De berigten uit Hong-Kong loopen tot den 27 Nov. Sir John Bowring was uit het noorden van China wedergekeerd zonder Peking bereikt le hebben. De oproerlingen hadden de keizerlijke vloot uiteengejaagd nabij Canton waar een panische schrik heersclite. De troepen der regering zijn mede in een zeer moorddadig gevecht verslagen. De Russische fregatten Aurora en Diana zijn in de Japanscbe wate ren door hel Engelsch Franse!) eskader prijs gemaakt. Omtrent liet door Sardinië gesloten traclaat ver neemt men uit particuliere berigten dat Piemont niet aan het traclaat van 2 December waarvan Oostenrijk een der ondertekenaars is maar aan het tusschen Frankrijk en Engeland alleen gesloten alliantie-trac- toat var» 10 April 1854 zou hebben geadhaereerd. Bovendien zou er eene militaire overeenkomst bestaan, waarbij aan Sardinië de reeds bekende verpliglingen worden opgelegd. De leening waarvan ook reeds sprake was zou 50 millioen francs bedragen. De Sardinischo kamer van afgevaardigden heeft in hare zitting van den 11 de discussie voortgezet over het wetsontwerp nopens de opheffing der kloosters. Do debatten hebben in deze zitting vooral gefoopen tusschen de heeren Solar della Margheritaoud—minister, thans hoofd der uiterste reglerzijde en de heer Ralazzi, mi nister van justitie. Eerstgenoemde was zeer hevig in zijne uitdrukkingen zoodat do voorzitter hem moest uitnoodigen om eene sneer gematigde taal te voeren. De heer Batazzi heeft mei kalmte en waardigheid go- sproken en daardoor een diepen indruk gemaakt op de vergadering. Uit Philippeville in Algiers verneemt men dat tengevolge van sneeuw en koude de leeuwen panters en andere roofdieren uit het gebergte in de dalen zijn gejaagd alwaar '.ij echter geene schade aaririgten. Twee leeuwen hebben de diligence van Constantino een half uur lang vergezeld zonder dat zij do paarden aanvielen hoezeer de passagiers bijna van schrik en angst verstijfd waren. G B. O O TT-B aiTTAHNJÏÏjüI. Londen, 16 Januarij. In do Times leest men Y\ Lj willen Turkije's onafhankelijkheid verzekeren; en toch kun het alleen door buitenlandsche hulp ver dedigd en door raadgevingen van het buitenland uit het diepe verval opgebeurd worden. Wij willen niet, dat Rusland zich tusschen den sultan en diens onder danen dringer; wij wenschen en te regt dal de regten der rajahs voor 's lands wetten en door 's lands gou vernement worden beschermd en toch leert de onder vinding dal de goede bedoelingen der porte jegens hare Christen—onderdanen overal verijdeld worden, behalve waar voor dezelver verwezenlijking gewaakt wordt door Europesche consuls of andere dienaren der Euro- pesche mogendheden. BINNENLAND. Zierikzee 19 Januarij. Dezer dagen is door het hoofdbestuur der Zeeuwsehe maatschappij van land bouw aan de leden toegezonden eenige mededeelin- gen van den heer C. Pierssens te Hulst omtrent eene door hem genomene proeve mei het droogleg gen van gronden door middel van buizen. Heden wordt alhier op de gebruikelijke wijze de verjaardag van H. M. de koningin—weduwe gevierd. Melden wij vroeger dat door de kamer van koop handel en fabrieken te Rotterdam eenige deskundigen waren uitgenoodigd om bij het bekende verschil van ge voelen over de wenschelijkbeid om een vuurschip op den Banjaard te plaatsen een gemotiveerd advies zoo daar over als over de vraag welke andere maatregelen tol ver- belering der herkenningsteekenen onzer zeegaten zouden kunnen genomen worden thans is het rapport dier deskundigen (zijnde de heeren B. JMartens A. van Wijk Jurriaanse t J. Duij f P. J. van Emmerik eu

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 1