-N.° O» Woensdag 17 January. 1855. CONCERT Woensdag en Zaturdag. BUM U\ .IMilMSTlM'lEI ffiMSTUSlMip ven. IV16 I** ZERIKZEESCHE \[Ludde o,oo< 10,00 0,00 18,00 1 Mof er vat. y' O COURANT. |0 stuks ABOVKSMSIITS-PBI^S J Per drie maanden f2,00. Franco per post f 2,25, Inzending der Advert, daag s te vorensnamidd. vóór 4 ure 0 4646 f200; f1000 13817 1100. 15077 [253 en 17324 28, 1 ieder l,e tl» fl intier [jaren DH os |)rin- $55 1 pen - po to 1,1 17 jro Öc- ?sa hl ai- TEW VOOKDEELE REU AKMEW. Gelijk ten vorigen jare 7,al ook nu eerlang den 9 Februarij aanstaandeeen concert ten voordeele der armen worden gegeven. De alhier bestaande zangvereeniging, Oefening en Uitspanningzal den Armen dit voordeel, den kunstminnaren dit genot, verschaffen. Wer den dergelijke pogingen der Kunst om de ar moede ter hulpe te zijn, door ons steeds met groote blijdschap en hooge ingenomenheid be groet er is thans wat die blijdschap vermeerdert die ingenomenheid verhoogt. Immers - het oratorium van Tiedgb, der Oste/ morgen (de l'aaschmorgen) met begeleiding en ondersteu ning van het orchest zal ten gehoore worden grhragt, en dat is iets onuitsprekelijk schoons Het heeft, overal waar het werd uitgevoerd, more gemaakt, en bevoegde beoordeelaars hebben het ons verzekerd, het zal ook hier, dit geniale kunststuk waardig, worden uitge voerd en ieder die niet geheel van gevoel en kunstzin is beroofd, een genot verschaffen hoe danig hij nimmer alhier op concerten smaakte. Het koor-personeel is een öOtal leden sterk. De solisten sparen moeite noch tijd, om zich van hunne taak met al de talenten, die hun gegeven zijn, te kwijlen. Het geheel zal getui gen dat er 2 A 3 maanden studie aan zijn ge wijd en om voor eiken hoorder het genot zoo volkomen mogelijk te maken heeft men den tekst vertaald en zullen, terwijl de toonen tot hel hart,-de woorden, ook voor hen, die de Duitsche taal niet verstaan, tot het verstand spre ken en zal bovendien den inteekenaren gelegen heid wórden gegeven tot het bijwonen der laatste repetitie tegen betalingvan 50 cents,iets waarvan velen tot beter begrip der muzijk, gaarne ge bruik zullen maken. En waar nu, een 70tal personen, met inbegrip van het orchest, zich zooveel inspanning en moeite getroosten, waar zij dit doenom de Armen te verrijkenwat mag, wat moet men daar van het publiek ver wachten. Immers algemeene toejuichingen deel neming; immers eene opkomst, zoo groot, dat de zaal schier de hoorders niet zal bevatten kun nen. En aan deze billijke verwachting, stadge- nooten en bewoners onzer eilanden Schouwen en Duivelandzult gij gaarne vuldoen. O, gij die de Kunst bemint, gij ziet met ongeduld dit concert te gemoet, en gij wenscht reeds in stilte, dat niets u verhinderen zal, om het bij te wonen. Gij zult het u groote schade reke nenals gij daar niet verschijnen kuntwant gij weet, dat der Osterinorgeniets heerlijks, iels eenigs is, gij weet, wat studie en inspan ning en opoffering van tijd het vordert; gij verblijdt uwaar gij zoo veel ijver voor de Kunst ziet, en gij rekent liet tot uwen pligt dien ijver, zoo veel gij kuntaan te moedigen en dan rijst de Kunst nog het meest voor u in waardeals zij daar voor u staat met de stra lenkrans der weldadigheid omgeven, als zij de geldelijke offers, die gij haar brengt, niet voor baar eigen altaar begeert, maar ze overbrengt naar het altaar, dat gewijd is aan menschen- liefdeEn oin uwentwil, als gij kunstgenot smaken wilt en otn der Armenwil, voor wie het gegeven wordtbevelen wij derhalve dit concert u met alle vrijmoedigheid en goed ver trouwen aan. verschijnt: PKUI DKB AH TIHTKSTIKS Gewone 15 cents de regel. Geboorte-Huwelijlts-en Doodberigten van 1-6 regels a f 1 behalve hel Zegelregt. Van de Raadsvergadering op 16 dezer alhier gehouden, zal liet gewone verslag in een volgend nummer worden medegedeeld. De volgende pun ten zijn ter tafel gebragt: Gemeente rekening 1S53 door Gedeputeerde Staten goedgekeurd met nota van aanmerkingen. Wijziging Gemeente begrooting 1855. Missive van den Commissaris des Konings houdende opgaaf der kosten van bedelaars in de Koloniën. Voorstel van Burgemeester eu. Wethouders het te kortkomende te vinden bij af- en overschrijving uit onvoorziene uitgaven. Voorstel tot omrastering der binnenb'rng. Onderhandsche aanbesteding stads-klokken. Rapport op het re-piést van 0. Bal en J. C. Bal tot benoeming des laatsten, van makelaar in effecten. Reglement Algemeen Armbestuur. Request van J. Ivoolk aannemer van de krnmmat aan den Ha» rendijk. Opname kas van den Gemeente-ontvanger. Missive der com missie van fabrikage nopens het nog aanwezig zijn van gevaarlijke paalstompen aan het hoofd. Idem nopens bet onderhoud van den Nienwehavendijk en bet leg gen van een kade op den Oostbavendijk en kade Brakkegra'cht. Wijziging begrooting Hervormd Armbcstun r. BEK E N D A K. ING. Do Bukgkmeester van Zieriksee brengt lor kennis van de daarbij b<'hin<rliebbcn<!eri dat het kohier van hot patoniroiH voor Gemeente over hot dienst jaar 1 8ök/s 2do kwartaal op den 23 December 1854 door don hoor Gon tnissaris des Konings in deze pro vincie is executoir verklaard en op heden wordt ge» stel«i in handen van don ontvanger dor Directe Belas tingen enz. alhior, ten fine van invordering en eindelijk, dat iedor verpligl is zijnen aanslag op den bij de wel bepaalden voel te voldoen. 'Herikzee den 13 Januarij 1855. B. C. CAÜ. BUITENLAND. doithohlamDi Keülf.N 12 Januarij. In weerwil van het geopend uitzigt op hel sluiten van den vrede blijft bij het mi nisterie van oorlog te Berlijn eene toenemende drukte heerschen die voorspellen doet dal hel Pruissisch leger weldra mobiel gemaakt zal worden en waarbij ook op zoödanige lakken dor militaire dienst gelet wordt welke vroeger zeer veronachtzaamd werden. Daartoe behoort het voorzien der veldlazaretten met nieuwe transport wagens voor zwaar gekwetsten nieuwe medicijn- en bagagewagens draagbaren signaal-lantarens en vele andere voorwerpen aan welke tot hiertoe behoefte be stond. Naardien in de provinciën de voertuigen niet spoedig genoeg kunnen vervaardigd worden hebben verscheiden rijtuigmakers te Berlijn aanzienlijke orders ontvangen onder voorwaarde dat die voor 15 Maart volvoerd moeten zijn. Eenigen tijd geleden is gezegd dat de geallieerde mo gendheden in hunne uitlegging der vier bekende waar- borgpunten ook het slechten der vestingwerken van Se- bastopo! en eene groote vermindering der Russische vloot in de Zwartozee begrepen en niet ten onregte werd toen opgemerkt boe deze voorwaarden zoo ver nederend voor Rusland zijn zouden dat het alvorens in zijne magt geheel gefnuikt te zijn, die hoogst waar schijnIijk niet zou inwilligen Thans wordt dan ook uit Berlijn gemeld dal het herigt ongegrond is maar boe nogians het laatstgenoemd punt een onderwerp van latere beraadslagingen zal uilmaken. De Weenor correspondent van een voornaam Duitsch dagblad houdt vol dal de hoop op vredesonderhandelin gen welke door het berigt der bekende diplomatieke conferentie van 7 dezer is opgewekt zeer weinig te beduiden heeft. Zijn schrijven van 9 dezer over deze aangelegenheid vangt dus aan üe gisteren aangesto ken vredespijpen zijn uitgerookt en in de holle pijpen- koppeniis mets dan eenige asch overgebleven." Volgons hem heeft de zaak zich dus toegedragen Vorst Gort- schakoff ontving den <5 dezer depêches uit Petersburg in welke hein de aankomst van vorst Faskewilsch aldaar, de goede ontvangst der medegedeelde uillegging van de vier waarborgpunlen t eti uog een ander legi nvcofslel gemeld werd hetwelk hij don volgenden dag aan graaf Buol mededeelde. Naardien ingevolge de gesloteno verdragen hel Oostenrijkse!) kabinet geene voorslagen van het Russische hof kan aannemen zonder die ter kennis der Westersche mogendheden te brengen, belegda graaf Buol eene bijeenkomst met de gezanten Bourqueney en Westmoreland, waarbij ook vorsi Gort schakoff tegen woordig was en in welke de Fransche en Engelsche ge zanten verklaarden dal de Russische tegenvoorstellen naar hunne persoonlijke beschouwing, met de beginse len hunner respectieve boven niet in dadelijke weder spraak schenen te staan maar dat hunne instructiën liun echter niet toelieten daarop terstond verder te gaan oodat zij zich verpligt achtten die aan hunne regeringen mede te doelen de aanneming door welke, zoo als do baron Bourqueney onbewimpeld daarbij voegde zeer betwijfelbaar was. Dit is dus alles, zegt de briefschrij ver en volgens hem zullen geene onderhandelingen worden aangeknoopt zoolang Rusland zelf bepalingen wil voorschrijven naardien alleen een stellig/a of neen en geen raadselachtig of ontwijkend antwoord ge vraagd is. F B H H H IJ EV« Pakijs 12 Januarij. In de zitting van het wet gevend ligchaam van gisteren heeft de regering het wetsontwerp ingediend waarbij het contingent voor 1855 op I 0,000 man bepaald wordt. De Monileur de, VArmee bevestigd bet vroeger mede gedeeld berigt dat h«t Fran&he leger in de Krim in twee korpsen zal worden verdeeld waarvan het een onder bevel zal staan van den generaal Pélissier en het ander onder dat van den generaal Bosquet terwijl de generaal Canroberl bet opperbevelheBüerschap zal behouden. Uit Marseille wordt den 9 dezer aan den Moni~ leur geschreven »Achi en dertig officieren en 1100 man troepen hebben zich heden ingescheept op het transportschip Jura. Re«.e bodem neemt bovendien voor hel leger voor Sehastopol eene groote hoeveelheid planken en een aanzienlijk materieel mede." Binnen weinige dagen zal alhier in het bassin der Batille aan de zijde der brug van Austerlitz een ijzeren schip van -491) a 500 tonnen te water wor den gelalen. De/er dagen kwam een welgekleed jong mensch aan het wisselkantoor van den lieer Monteaux te Parijs <un ban kooien te verwisselen. De bediende van het kantoor bemerkte terstond dat al de bauknooten uit gezonderd de bovenste van het pakket valsch waren. Toen men den jongeling vroeg van waar deze stukken afkomstig waren ontroerde hij en nam de vlugt doch men achterhaalde hem en bragt hem naar den commissaris van policicwaar bij verklaarde wettig bezitter van deze waarde te zijn en niet geweien 10 hebben dat de banknoten valsch waren. G R O O T-3 H I T T A V l E Si Londen 12 Januarij. Ofschoon het berigt der bereidwilligheid van Rusland om op den grondslag der vier waarborgpunlen te onderhandelen hier na tuurlijk genoegen gegeven heeft is men echter over het algemeen nog ver van gerust wegens den uitslag der te hervatten onderhandelingen. Terwijl toch som migen de onvoorziene toegevendheid van den czaar alleen aan de hoop blijven toeschrijven dat het hem gelukken zal in den loop dier onderhandelingen Oostenrijk van de Westersche mogendheden af te scheiden door toe te staan wat wel Oostenrijk maar niet Frankrijk en Engeland voldoening geven kan vindt men ook anderen die vreezen dat de eerzucht des Franschen keizers en die van sommige Engelsche ministers, na zoo gtoote inspanning en opofferingen niet met het sluiten van een vrede voldaan zal zijn die niet door nog grootere zegepralen voorafgegaan of van grootere vernederingen voor Rusland vergezeld wordt. Ook de Times gelooft datin weerwil der te Weenen hervatte onderhandelingen de vijandelijk heden in de Krim inel nieuwe kracht zullen worden voortgezet en binnen kort twee gewiglige gebeurtenis sen te verwachten zijn namelijk een veldslag met da Russen bij Eupatoria en de voortzetting van hel beleg

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1855 | | pagina 1